Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy w odniesieniu do świadczonych usług Wnioskodawca prawidłowo identyfikuje stawkę podatku, na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, w wysokości obniżonej, t.j. od dnia 1 stycznia 2011 r., 8%?

Fragment:

(...) 2011 r. zmieniła się klasyfikacja PKWiU, jednakże sens tej klasyfikacji nie zmienił się. W interpretacji z dnia 16 marca 2009 r. podatnik podaje klasyfikację PKWiU 92.61.10-00.00 „usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych” co odpowiada obecnie obowiązującej klasyfikacji PKWiU 2008 - 93.11.10.0 „usługi związane z działalnością obiektów sportowych". W ww. interpretacji z dnia 31 maja 2010 r. podatnik podaje klasyfikację PKWiU 92.61 „usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych” i 92.72 „usługi rekreacyjne pozostałe - wyłącznie w zakresie wstępu”. Wnioskodawca wskazuje, iż klasyfikacja PKWiU stosowana w roku 2010 o symbolu 92.72 to: „usługi rekreacyjne pozostałe". Od dnia 1 stycznia 2011 r. nie ma znaczenia klasyfikacja PKWiU, istotna jest nazwa usługi co zostało uregulowane przez ustawodawcę w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w poz. 186 - bez względu (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy stawka 7% na usługi rekreacyjne i sportowe w zakresie wstępu na korty tenisowe oraz nauki gry w tenisa jest stosowana prawidłowo?

Fragment:

(...) te sklasyfikowała w grupowaniu PKWiU 92.61. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone regulacje prawne należy stwierdzić, iż o ile faktycznie świadczone przez Wnioskodawcę usługi, polegające na odpłatnym udostępnianiu kortów tenisowych osobom fizycznym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą w celach rekreacyjnych i sportowych wraz z prowadzeniem tam nauki gry w tenisa przez instruktorów, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.61.10-00.00 „usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych”, a dokonana klasyfikacja jest prawidłowa, to podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 7% stawki, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 158 załącznika nr 3 do tej ustawy. Podkreślić jednocześnie należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach (...)

2011
1
sie

Istota:

Stawka podatku dla udostępniania obiektów sportowych - lodowiska lub boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na podstawie umów udostępniania.

Fragment:

(...) dla uczniów okolicznych szkół, (dzieci z przedszkoli), treningów szkoleniowych, zajęć sportowych dla zawodników klubów sportowych, stowarzyszeń, drużyn osiedlowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci uczestniczących w zorganizowanych obozach czy koloniach letnich. Udostępnianie ww. obiektów następować będzie na podstawie umowy udostępniania zawierającej dni tygodnia oraz godziny udostępniania. Powyższe usługi sklasyfikowane zostały pod symbolem PKWiU 92.61 jako usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych. Mając na względzie przytoczone przepisy stwierdzić należy, że usługi wymienione w powyższej klasyfikacji są opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%. Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy zauważyć, iż tutejszy organ nie jest organem uprawnionym do dokonywania klasyfikacji statystycznych wyrobów i usług. Zgodnie bowiem z komunikatem Prezesa (...)

2011
1
sie

Istota:

Jaką stawkę VAT należy zastosować do przychodów z organizacji obozów sportowych?

Fragment:

(...) warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce nazwa usługi. Wobec powyższego, należy stwierdzić, iż usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 55.23.13 -00.00 „usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania” mieszczą się w katalogu czynności, o których mowa w poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7%. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy również usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.61.10 -00.00. W pozycji nr 158 załącznika nr 3 do ustawy wskazano, iż z preferencyjnej 7% stawki podatku korzystają usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.61, tj. usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych. Natomiast, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 11 (...)

2011
1
lip

Istota:

Stawki podatku dla usług związanych ze sportem i rekreacją

Fragment:

(...) Wnioskodawca zalicza: sprzedaż biletów wstępu i karnetów na zajęcia aerobiku, fitness, siłownię, saunę. Czynności sklasyfikowane pod wyżej wskazanym symbolem nie zostały wymienione w ustawie, ani też w przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT, dlatego zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Ad. 2 i 3. Według PKWiU, pod symbolem 92.61.10-00.00 sklasyfikowano usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych, do których Wnioskodawca zalicza: wstęp na obiekty sportowe na zasadzie wykupienia biletu lub karnetu na basen, płytę boiska, korty tenisowe oraz udostępnienie hali sportowej, pływalni w oparciu o godzinową rezerwację pomieszczeń wraz ze sprzętem, w celu odbycia zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych przez pracowników zakładów pracy, członków klubów sportowych, osoby fizyczne. Czynności (...)

2011
1
lip

Istota:

Stawka podatku dla wynajmu hali sportowej, polegającym na udostępnieniu obiektu, na zasadzie wykupienia wstępu (poprzez zakup np. biletu wstępu, karnetu), klubom sportowym, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp dla swoich uczniów, pracowników, członków w celu wykorzystania go zgodnie z charakterem obiektu oraz udostępnianie ściany wspinaczkowej

Fragment:

(...) wskazuje, że świadczy usługi wynajmu hali sportowej, polegające na udostępnieniu obiektu, na zasadzie wykupienia wstępu (poprzez zakup np. biletu wstępu, karnetu), klubom sportowym, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym wykupującym wstęp dla swoich uczniów, pracowników, członków w celu wykorzystania go zgodnie z charakterem obiektu oraz udostępnianie ściany wspinaczkowej, które Wnioskodawca sklasyfikował w grupowaniu PKWiU 92.61.10-00.00 „usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych”. Mając na względzie przytoczone przepisy stwierdzić należy, że usługi wymienione w powyższej klasyfikacji są opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%. Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy zauważyć, iż tutejszy organ nie jest organem uprawnionym do dokonywania klasyfikacji statystycznych wyrobów i usług. Zgodnie bowiem z komunikatem Prezesa (...)

2011
1
lip

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługę udostępnienia obiektu sportowego na cele sportowe podmiotom statutowo prowadzącym działalność sportową?

Fragment:

(...) obiektów sportowych (PKWiU 92.61.10-00.00) zostały zamieszczone w poz. 158 załącznika nr 3 do ww. ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%. W analogicznych sprawach (np. wynajem hali sportowej, basenu itp.) Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w X, w odpowiedzi na pytania podatników wyraził opinię, iż usługi wynajmu obiektów sportowych na cele związane ze sportem mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.61.10-00-00 „Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych”. Spółka uważa, że jej stanowisko jest zgodne z interpretacją wielu organów podatkowych m.in.: z interpretacją Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 7 lutego 2005 r. sygn. XII-1/443 -12/05/MC-G, Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach nr IIUSPP/443/14/80/74001/04 czy Naczelnika Pierwszego Urzędu w Lublinie Nr PUS.II/443/262/2004. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w (...)

2011
1
lip

Istota:

Jaką stawką podatku opodatkowane jest udostępnianie kortów tenisowych dla osób grających w tenisa?

Fragment:

(...) osób grających w tenisa. Osoby te wnoszą opłatę za jednorazowy wstęp na kort lub też za możliwość wielokrotnego wstępu w dłuższym okresie np. sezonie półrocznym. Osoby grające w tenisa w ramach opłaty korzystają z infrastruktury pomocniczej, tj. szatni, pryszniców, toalety itp. Urząd Statystyczny w Łodzi w piśmie z dnia 4.03.2009r. skierowanym do stowarzyszenia uznał, iż opisaną powyżej działalność należy zaklasyfikować do grupowania PKWiU 92.61.10-00.00 jako „Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie (...)

2011
1
lip

Istota:

Zastosowania preferencyjnej stawki podatku przy świadczeniu usług na rzecz Towarzystwa, wynajem kortu oraz ściany wspinaczkowej.

Fragment:

(...) w okresie rozliczeniowym i cena wstępu. Członkowie Towarzystwa mogą również kupować w kasie Spółki bilety przed wejściem na kort. Jednakże ta forma opłacania wstępu jest dla Towarzystwa problematyczna i korzystanie z niej jest sporadyczne. Spółka wystąpiła do Urzędu Statystycznego o dokonanie klasyfikacji świadczonych usług. Usługi udostępniania kortów tenisowych, ściany wspinaczkowej dla członków Towarzystwa zostały zaklasyfikowane do PKWiU 92.61.10-00.00 – jako usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych W związku z powyższym, w piśmie z dnia 11 marca 2009 r., zadano następujące pytanie. Czy tak sklasyfikowane usługi świadczone dla członków Towarzystwa, które opłaca wstęp dla swoich członków na podstawie wystawianych w okresie rozliczeniowym faktur VAT podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w ww. piśmie, usługi polegające na udostępnianiu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi związane z działalnością stadionu opodatkowane są podatkiem od towarów i usług wg stawki 7 % ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a § 1, 3, 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku - wpłynął dnia 24.10.2006r, uzupełnionym - 07.12.2006r - w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku postanawia: stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku - uznać za prawidłowe. Uzasadnienie: W dniu 24.10.2006r do tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Centrum Sportu i Rekreacji w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Stan faktyczny Centrum Sportu” jest jednostką budżetową i prowadzi działalność statutową.Miejskie Centrum posiada obiekt sportowy (krytą pływalnię, halę sportową i stadion). Do usług w zakresie działalności stadionu (...)