IPPP3/4512-496/15-6/MC | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi zarządzania powierzchnią magazynową
IPPP3/4512-496/15-6/MCinterpretacja indywidualna
  1. magazyn
  2. odliczenia
  3. powierzchnia
  4. usługi zarządzania
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 17 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 7 lipca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 10 lipca 2015 r.) oraz uzupełnionym w dniu 11 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 2 września 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 4 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi zarządzania powierzchnią magazynową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi zarządzania powierzchnią magazynową.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 17 lipca 2015 r., złożonym w dniu 17 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 7 lipca 2015 r. oraz pismem z dnia 11 września 2015 r., złożonym w dniu 11 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 2 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka posiada siedzibę w Wielkiej Brytanii i nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Na mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 10 grudnia 2012 r. Spółka jest w Polsce zarejestrowana dla celów podatku VAT, jako podatnik czynny.

Spółka nie zatrudnia pracowników w Polsce. Nabywane, a następnie sprzedawane przez Spółkę towary są przechowywane w magazynie należącym do N. Sp. z o.o. (dalej: „N.”) na podstawie zawartej umowy, dotyczącej świadczenia przez N. kompleksowej usługi magazynowej. W skład tej usługi wchodzą czynności związane z magazynowaniem oraz obsługą towarów. Z tego tytułu Spółka jest obciążana miesięcznymi odpłatami, kalkulowanymi na podstawie powierzchni, jaką zajmuje przechowywany towar (mierzonej w m3).

W odniesieniu do świadczonych przez siebie usług magazynowych, N. wystąpiła z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych. W odpowiedzi na wniosek, w interpretacji z dnia 21 lipca 2010 r. (sygn. ITPP2/443-404b/10/AK) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że: „Usługa zarządzania powierzchnią magazynową, a więc czasowe udostępnienie klientowi konkretnego miejsca (obszaru), czego konsekwencją jest brak możliwości dysponowania tą powierzchnią przez inny podmiot, jako ściśle związana z możliwą do zlokalizowania co do miejsca jej położenia, powierzchnią ziemi, stanowi usługę związaną z nieruchomościami, dla której miejscem świadczenia, zgodnie z art. 28e ustawy, jest miejsce położenia nieruchomości, czyli w tym przypadku Polska”.

Zgodnie z otrzymaną interpretacją, N. traktuje świadczone przez siebie usługi jako usługi związane z nieruchomością, które na podstawie art. 28e ustawy o VAT opodatkowane są w miejscu położenia nieruchomości, a więc w Polsce. W związku z taką kwalifikacją, N. wystawia faktury dokumentujące świadczone usługi zarządzania powierzchnią magazynową, w której kwota wynagrodzenia powiększona jest o polski VAT wedle właściwej stawki.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że nabywane przez Wnioskodawcę usługi zarządzania powierzchnią magazynową były do dnia złożenia wniosku oraz są po dniu złożenia wniosku wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z umowami wiążącymi Wnioskodawcę z usługodawcą, Wnioskodawca ma prawo do określonej w umowie ilości przestrzeni magazynowej (określonej w metrach sześciennych), tym samym w ocenie Wnioskodawcy można uznać, iż uzyskał on prawo do korzystania z określonej części magazynu.

Obowiązujące umowy nie precyzują prawa wstępu Wnioskodawcy na teren magazynu, gdzie jest składowany towar. Należy jednak zaznaczyć, iż Wnioskodawca oczekuje od usługodawcy spełnienia najwyższych wymogów jakościowych w związku z magazynowaniem przez niego towarów Wnioskodawcy, za co usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność. Z tego względu, w praktyce pracownicy Wnioskodawcy mają prawo wstępu na teren magazynu celem dokonywania inspekcji składowanego tam towaru.

Ponadto, zgodnie z obowiązującą umową, towary Wnioskodawcy będą przechowywane w konkretnie wyznaczonym magazynie tj.: „E.”. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Wnioskodawcy, usługodawca ma prawo magazynowania towarów w innym magazynie. Tym samym Wnioskodawca pośrednio decyduje o sposobie i miejscu składowania towarów.

Końcowo, Wnioskodawca wskazał, że celem złożenia wniosku o interpretację przez Wnioskodawcę było otrzymanie odpowiedzi na pytanie dotyczące prawa do odliczania VAT z faktur, które dokumentują krajowe świadczenie usług, wystawiane Wnioskodawcy przez kontrahenta zgodnie z wiążącą go interpretacją przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z upoważnienia Ministra Finansów, z dnia 21 lipca 2010 r. (sygn. ITPP2/443-404b/10/AK). Kwestia odpowiedniej kwalifikacji i sposobu opodatkowania świadczonej przez kontrahenta usługi ma natomiast dla Spółki znaczenie drugorzędne.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 11 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z umowami wiążącymi Wnioskodawcę z usługodawcą, przestrzeń magazynowa, do której Wnioskodawca ma prawo, przez cały okres umowy znajduje się w magazynie „E.”. Umowa nie precyzuje, w którym dokładnie miejscu magazynu będą magazynowane towary Wnioskodawcy. Należy jednak zaznaczyć, iż magazyn zarządzany jest w oparciu o system LFS 400 i towary składowane są we wskazanych każdorazowo przez system miejscach. Miejsca te są ustalane m.in. w oparciu o informacje zawarte na składowanych towarach i ewentualne instrukcje przekazane przez pracowników Wnioskodawcy.

Wyłącznie w przypadku przepełnia magazynu pod adresem O., towary Wnioskodawcy mogą być składowane w innym magazynie na terenie T.. W takim przypadku, towary również będą przechowywane w oparciu o informacje zawarte na opakowaniach i instrukcje pracowników Wnioskodawcy.

Co do zasady pracownicy Wnioskodawcy mają prawo wstępu na teren magazynu, m.in. w celu nadzoru i instruowania pracowników usługodawcy w zakresie właściwego sposobu przechowywania towarów Wnioskodawcy. Należy także zaznaczyć, iż Wnioskodawca, może w oparciu o wcześniejsze ustne ustalenia, korzystać z magazynu także poza ustalonymi godzinami jego pracy. Natomiast decyzje o sposobie i miejscu składowania towarów podejmowane są w oparciu o dane z systemu komputerowego do zarządzania powierzchnią magazynową - LFS 400. System ten podejmuje decyzje dotyczące optymalnego magazynowania towarów Wnioskodawcy m.in. w oparciu o dostępną powierzchnię magazynową, ale także w oparciu o informacje o sposobie magazynowania znajdujące się na towarze lub instrukcje przekazane przez pracowników Wnioskodawcy.

Jednocześnie w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca ponownie wskazał, iż celem złożenia wniosku o interpretację przez Wnioskodawcę było otrzymanie odpowiedzi na pytanie dotyczące prawa do odliczania VAT z faktur, które dokumentują krajowe świadczenie usług, wystawiane Wnioskodawcy przez kontrahenta zgodnie z wiążącą go interpretacją przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z upoważnienia Ministra Finansów, z dnia 21 lipca 2010 r. (sygn. ITPP2/443-404b/10/AK).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w okresie do dnia złożenia niniejszego wniosku oraz po tym dniu przysługiwało Wnioskodawcy i przysługuje nadal prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez N., a dokumentujących nabycie usługi zarządzania powierzchnią magazynową...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W okresie do dnia złożenia niniejszego wniosku oraz po tym dniu przysługiwało Wnioskodawcy i przysługuje nadal prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez N., a dokumentujących nabycie usługi zarządzania powierzchnią magazynową.

Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości.

Ponadto, jak wskazano w opisie stanu faktycznego N. - będący kontrahentem Spółki - otrzymał indywidualną interpretację prawa podatkowego, w której Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził, iż usługi, które są przedmiotem niniejszego wniosku, są ściśle związane z nieruchomością i dlatego powinny być opodatkowane zgodnie z art. 28e ustawy o VAT w miejscu położenia nieruchomości.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 oraz z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Biorąc pod uwagę, że N. zgodnie z otrzymaną indywidualną interpretacją prawa podatkowego dokonuje opodatkowania usług świadczonych na rzecz Spółki i wystawia z tego tytułu faktury zawierające polski VAT należy przyjąć, że Spółka ma prawo do odliczenia tego VAT na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT.

Podsumowując, zdaniem Spółki przysługiwało jej i przysługuje nadal prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez N., a dokumentujących nabycie usługi zarządzania powierzchnią magazynową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak w myśl art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Zatem w sytuacji gdy zostały wystawione faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w tej fakturze w części dotyczącej tych czynności.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada siedzibę w Wielkiej Brytanii i nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Spółka jest w Polsce zarejestrowana dla celów podatku VAT, jako podatnik czynny. Spółka nie zatrudnia pracowników w Polsce. Nabywane, a następnie sprzedawane przez Spółkę towary są przechowywane w magazynie należącym do N. Sp. z o.o. (N.) na podstawie zawartej umowy, dotyczącej świadczenia przez N. kompleksowej usługi magazynowej. W skład tej usługi wchodzą czynności związane z magazynowaniem oraz obsługą towarów. Z tego tytułu Spółka jest obciążana miesięcznymi odpłatami, kalkulowanymi na podstawie powierzchni, jaką zajmuje przechowywany towar (mierzonej w m3). N. traktuje świadczone przez siebie usługi jako usługi związane z nieruchomością, które na podstawie art. 28e ustawy o VAT opodatkowane są w miejscu położenia nieruchomości, a więc w Polsce. W związku z taką kwalifikacją, N. wystawia faktury dokumentujące świadczone usługi zarządzania powierzchnią magazynową, w której kwota wynagrodzenia powiększona jest o polski VAT wedle właściwej stawki. Przy tym nabywane przez Wnioskodawcę usługi zarządzania powierzchnią magazynową były do dnia złożenia wniosku oraz są po dniu złożenia wniosku wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w okresie do dnia złożenia wniosku oraz po tym dniu przysługiwało Wnioskodawcy i przysługuje nadal prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez N. dokumentujących nabycie usługi zarządzania powierzchnią magazynową.

Analiza opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie spełnione są warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi zarządzania powierzchnią magazynową, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a nabywane przez Wnioskodawcę usługi zarządzania powierzchnią magazynową były do dnia złożenia wniosku oraz są po dniu złożenia wniosku wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, o których mowa w przedmiotowym wniosku w sytuacji niezaistnienia przesłanek negatywnych pozbawiających podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonych w art. 88 ustawy – w szczególności wynikających z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy.

Tym samym, przy niezaistnieniu przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy, w okresie do dnia złożenia wniosku oraz po tym dniu Wnioskodawcy przysługiwało i przysługuje nadal prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez N. dokumentujących nabycie usługi zarządzania powierzchnią magazynową na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja indywidualna, zgodnie z intencją Wnioskodawcy, rozstrzyga jedynie w zakresie zapytania Wnioskodawcy, tj. w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi zarządzania powierzchnią magazynową. Natomiast kwestie dotyczące odpowiedniej kwalifikacji i sposobu opodatkowania świadczonej przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy usługi zarządzania powierzchnią magazynową zostały przyjęte jako element opisu stanu faktycznego i nie były przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Tym samym przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga czy w fakturach prawidłowo wykazano podatek w stosunku do usług zarządzania powierzchnią magazynową.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.