IPPP2/4512-373/16-3/IZ | Interpretacja indywidualna

Wobec świadczonych na rzecz Spółki usług zarządzania na podstawie zawartej Umowy Wnioskodawca działa w roli podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
IPPP2/4512-373/16-3/IZinterpretacja indywidualna
 1. kontrakt menedżerski
 2. podatnik podatku od towarów i usług
 3. usługi zarządzania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zarządzania przedsiębiorstwami. Na początku 2016 roku Wnioskodawca podpisał umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako tzw. Zarządzający.

Na podstawie tej umowy jako Zarządzający Wnioskodawca zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług zarządzania polegających na osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki przypisanymi do funkcji Zarządzającego w Zarządzie Spółki. Do obowiązków Wnioskodawcy należy reprezentacja Spółki wobec organów państwowych, samorządowych i innych podmiotów trzecich. Wnioskodawca obowiązki te wykonuje osobiście i nie może zlecić ich wykonania osobie trzeciej. Jako Zarządzający Wnioskodawca jest zobowiązany do współdziałania ze Spółką, jej organami oraz poszczególnymi członkami tych organów, w szczególności pozostałymi członkami Zarządu. Wnioskodawca może na własny koszt i ryzyko korzystać z osób, które sam zatrudni w swojej działalności gospodarczej. Za działania tych osób lub zaniechanie działania Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.

Jako Zarządzający Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. Odpowiedzialność opisana powyżej jest niezależna od odpowiedzialności, którą Wnioskodawca ponosi z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Spółki, określonej w Kodeksie spółek handlowych i innymi przepisami. Zgodnie z umową ze Spółką Wnioskodawca musiał zawrzeć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gwarantujące wyżej wymienioną odpowiedzialność jako osoba cywilna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług zarządzania.

Do obowiązków Wnioskodawcy należy w szczególności:

 1. podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do rozwoju działalności Spółki oraz osiągnięcia celów postawionych Spółce, w tym ustalonych w planach działalności gospodarczej;
 2. podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do osiągania przez Spółkę odpowiednich wyników gospodarczych, w tym wyników finansowych, w szczególności poprzez zarządzanie aktywami i zasobami Spółki w sposób ukierunkowany na osiągnięcie odpowiednich wyników gospodarczych;
 3. podejmowanie i realizowanie czynności i działań - w tym poprzez współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi - zmierzających do realizacji przez Spółkę zadań wynikających z przedmiotu działalności Spółki, wyznaczonych jej przez przepisy prawa;
 4. reprezentowanie Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich;
 5. opracowywanie i aktualizacja planów strategicznych Spółki, przedstawianie ich władzom Spółki, ich wdrażanie i nadzór nad realizacją;
 6. koordynacja działań poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki i nadzór nad realizacją przypisanych im zadań;
 7. koordynacja działań poszczególnych podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych i ustawy o rachunkowości i nadzór nad realizacją przypisanych im zadań;
 8. formułowanie i wdrażanie polityki kadrowej Spółki, ogólne nadzorowanie spraw pracowniczych oraz dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki;
 9. wykonywanie innych obowiązków określonych we właściwych regulacjach wewnętrznych Spółki, w tym kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki w kontaktach z partnerami gospodarczymi oraz otoczeniem;
 10. wykonywanie innych obowiązków określonych we właściwych regulacjach wewnętrznych Spółki dla Członka Zarządu.

Dodatkowo obowiązki Wnioskodawcy określa roczna Karta Celów każdorazowo ustalana wspólnie z Radą Nadzorczą.

Co istotne Walne Zgromadzenie Spółki lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Wnioskodawca samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Umowy. Nie wyklucza to uprawnień organów Spółki do bieżącego określania celów i uzyskiwania informacji o stanie ich realizacji, jak również wszelkich innych informacji związanych z wykonywaniem usług przez Wnioskodawcę.

W ramach wynagrodzenia miesięcznego jako Zarządzający Wnioskodawca przenosi na Spółkę całość autorskich praw majątkowych do utworów, jakie ewentualnie stworzy w ramach świadczonych usług.

Umowa jest zawarta na czas określony tj na okres 36 miesięcy. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu jeśli Wnioskodawca zostanie odwołany z funkcji Wiceprezesa Zarządu, nie zostanie powołany ponownie lub sam zrezygnuję z tej funkcji. Niezależnie od tego każda ze stron Umowy może ją wypowiedzieć za 90 dniowym okresem wypowiedzenia.

Po ustaniu umowy obowiązuje Wnioskodawcę zakaz konkurencji przez 6 miesięcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczenie na podstawie tak określonej Umowy usług zarządzania na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy, faktycznie wykonywane usługi zarządzania świadczone w oparciu o Umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania stanowią (działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Do stwierdzenia, że dana czynność podlega VAT konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

 1. czynność ta musi być objęta przedmiotowym zakresem opodatkowania podatkiem VAT określonym w art. 5 ust. 1 ustawy VAT oraz
 2. musi być ona wykonywana przez podmiot, który w związku z nią ma status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, którym w myśl art. 8 ust. 1 ustawy VAT jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zatem oczywistym jest, że usługi zarządzania za wynagrodzeniem, które Wnioskodawca świadczy na rzecz Spółki stanowią odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Z kolei w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT:

 1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel i rezultat takiej działalności.
 2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Nie ulega wątpliwości, że działalność gospodarcza zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT może obejmować także świadczenie usług zarządzania na podstawie kontraktu menadżerskiego lub innej umowy (zawartej w ramach wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) o ile nie jest są one wyłączone z zakresu tego przez przepis szczególny.

Wyjątki od zasady opisanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT są określone w art. 15 ust. 3. Zgodnie z tym zapisem „ Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 1 nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. (uchylony)
 3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności a wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich”.

Art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT odnosi się do działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 updof, a więc do których zalicza się „przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych” (art. 13 pkt 7 updof) oraz „przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7”.

Sam fakt świadczenia usług zarządzania, objętych zakresem zastosowania art. 13 updof nie daje podstaw do wysnucia takiego wniosku, lecz konieczne do tego jest spełnienie przesłanki wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, tzn. z tytułu wykonywania przedmiotowych czynności osoba je wykonująca musi być związana ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie tych czynności i wykonującym zlecane czynności co do:

 1. warunków wykonywanie tych czynności
 2. wynagrodzenia
 3. odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich - przy czy wszystkie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

W przypadku przedmiotowej Umowy spełnione są dwa pierwsze warunki (pierwszy z nich tylko częściowo). Natomiast nie jest spełniona trzecia przesłanka tzn. warunek by z tytułu wykonywania czynności osoba je wykonująca w tym przypadku Wnioskodawca jako Zarządzający był „związany ze zlecającym wykonanie tych czynności (Spółka) prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich”.

Dokonując interpretacji tego przepisu nie można się ograniczyć tylko do wykładni tylko gramatycznej. Wydaje się natomiast, że należy oprzeć się tutaj na wykładni celowościowej: aby warunek przewidziany w tym przepisie miał sens należy interpretować go w ten sposób, że jeśli dana umowa przewiduje, iż odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez usługodawcę ponosi wyłącznie zlecający, to usługi te na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT nie stanowią „działalności gospodarczej” podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. A więc w przeciwnym przypadku, w sytuacji, gdy umowa przewiduje odpowiedzialność usługodawcy, wobec osób trzecich (Umowa Wnioskodawcy w § 4 Odpowiedzialność Zarządzającego stwierdza „Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa”), to nie zachodzi przewidziana w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT przesłanka wyłączenia usług świadczonych na podstawie tej umowy z „działalności gospodarczej” w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Stanowisko to zostało odzwierciedlone w interpretacjach wydanych już wcześniej przez różne organy podatkowe.

Przykładem może być indywidualna interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:IP-PP2-443-752/07-2/ KCH z dnia 11 lutego 2008 r.

Dowodem tego, że Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Spółki i osób trzecich jest obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, który został nałożony na Wnioskodawcę przez Umowę i który został spełniony. W umowie nie została wyłączona odpowiedzialności Wnioskodawcy wobec osób trzecich. Dodatkowe Kodeks spółek handlowych jednoznacznie stwierdza, że Wnioskodawca ponosi taką odpowiedzialność w art. 479-789.

W podobnym tonie wydana jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP1/443-797/12-4/AK z dnia 21 grudnia 2012 r. Stanowisko podobne zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej IPPP2/443-446/14-2/AO z dnia 30 lipca 2014 r.

W konkluzji należy stwierdzić, że zapisy Umowy oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa mówią o odpowiedzialności Wnioskodawcy wobec osób trzecich jako Zarządzającego, a co za tym idzie nie istnieją przesłanki wykluczające świadczone przez Wnioskodawcę usługi z opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Pojęcie działalności gospodarczej zdefiniowane zostało również w art. 9 (1) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r., w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, z późn. zm.). W myśl tego artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Zgodnie z akapitem pierwszym artykułu 9 (1) podatnikiem jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Art. 10 ww. Dyrektywy stwierdza, że warunek, o którym mowa w art. 9 ust. 1, przewidujący, że działalność gospodarcza jest prowadzona samodzielnie wyklucza opodatkowanie VAT pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub jakimikolwiek innymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy.

Dyrektywa zapewnia więc szeroki zakres działalności gospodarczej, obejmujący wszystkie etapy produkcji, dystrybucji i dostarczania towarów i usług. To, że działalność gospodarcza, która ma być traktowana jako taka, nie jest działalnością wykonywaną okazjonalnie, nie oznacza, że działalność ta, aby mieścić się w zakresie podatku VAT, musi osiągnąć pewną liczbę operacji lub osiągnąć określony poziomu dochodu. Decydującym elementem jest wola lub zamiar osoby dokonującej czynności, aby brać udział w produkcji, dystrybucji lub dostarczaniu dóbr lub usług. Elementem definiującym działalność gospodarczą na gruncie przepisów Dyrektywy jest to, że osoba, w celu wykonywania swoich działań, wykorzystuje zasoby ludzkie lub rzeczowe w taki sam sposób, jak są one wykorzystywane przez producenta, handlowca lub osoby świadczące usługi. Działalność gospodarcza w rozumieniu Dyrektywy będzie miała miejsce, gdy zaistnieje zamiar wykorzystania i zorganizowania środków w celu wzięcia udziału w produkcji, dystrybucji towarów lub świadczeniu usług.

Jednakże nie wszystkie czynności wykonywane przez osoby fizyczne uznawane są za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą.

Jak stanowi art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Ze złożonego wniosku wynika, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zarządzania przedsiębiorstwami. Na początku 2016 roku Wnioskodawca podpisał umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako tzw. Zarządzający.

Na podstawie tej umowy jako Zarządzający Wnioskodawca zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług zarządzania polegających na osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki przypisanymi do funkcji Zarządzającego w Zarządzie Spółki. Do obowiązków Wnioskodawcy należy reprezentacja Spółki wobec organów państwowych, samorządowych i innych podmiotów trzecich. Wnioskodawca obowiązki te wykonuje osobiście i nie może zlecić ich wykonania osobie trzeciej. Jako Zarządzający Wnioskodawca jest zobowiązany do współdziałania ze Spółką, jej organami oraz poszczególnymi członkami tych organów, w szczególności pozostałymi członkami Zarządu. Wnioskodawca może na własny koszt i ryzyko korzystać z osób, które sam zatrudni w swojej działalności gospodarczej. Za działania tych osób lub zaniechanie działania Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.

Jako Zarządzający Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. Odpowiedzialność opisana powyżej jest niezależna od odpowiedzialności, którą Wnioskodawca ponosi z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Spółki, określonej w Kodeksie spółek handlowych i innymi przepisami. Zgodnie z umową ze Spółką Wnioskodawca musiał zawrzeć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gwarantujące wyżej wymienioną odpowiedzialność jako osoba cywilna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług zarządzania.

Do obowiązków Wnioskodawcy należy w szczególności: podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do rozwoju działalności Spółki oraz osiągnięcia celów postawionych Spółce, w tym ustalonych w planach działalności gospodarczej, podejmowanie i realizowanie czynności i działań zmierzających do osiągania przez Spółkę odpowiednich wyników gospodarczych, w tym wyników finansowych, w szczególności poprzez zarządzanie aktywami i zasobami Spółki w sposób ukierunkowany na osiągnięcie odpowiednich wyników gospodarczych, podejmowanie i realizowanie czynności i działań - w tym poprzez współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi - zmierzających do realizacji przez Spółkę zadań wynikających z przedmiotu działalności Spółki, wyznaczonych jej przez przepisy prawa, reprezentowanie Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich, opracowywanie i aktualizacja planów strategicznych Spółki, przedstawianie ich władzom Spółki, ich wdrażanie i nadzór nad realizacją, koordynacja działań poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki i nadzór nad realizacją przypisanych im zadań, koordynacja działań poszczególnych podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych i ustawy o rachunkowości i nadzór nad realizacją przypisanych im zadań, formułowanie i wdrażanie polityki kadrowej Spółki, ogólne nadzorowanie spraw pracowniczych oraz dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki, wykonywanie innych obowiązków określonych we właściwych regulacjach wewnętrznych Spółki, w tym kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki w kontaktach z partnerami gospodarczymi oraz otoczeniem, wykonywanie innych obowiązków określonych we właściwych regulacjach wewnętrznych Spółki dla Członka Zarządu.

Dodatkowo obowiązki Wnioskodawcy określa roczna Karta Celów każdorazowo ustalana wspólnie z Radą Nadzorczą.

Walne Zgromadzenie Spółki lub Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Wnioskodawcy wiążących poleceń dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Wnioskodawca samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Umowy. Nie wyklucza to uprawnień organów Spółki do bieżącego określania celów i uzyskiwania informacji o stanie ich realizacji, jak również wszelkich innych informacji związanych z wykonywaniem usług przez Wnioskodawcę.

W ramach wynagrodzenia miesięcznego jako Zarządzający Wnioskodawca przenosi na Spółkę całość autorskich praw majątkowych do utworów, jakie ewentualnie stworzy w ramach świadczonych usług.

Umowa jest zawarta na czas określony tj na okres 36 miesięcy. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu jeśli Wnioskodawca zostanie odwołany z funkcji Wiceprezesa Zarządu, nie zostanie powołany ponownie lub sam zrezygnuję z tej funkcji. Niezależnie od tego każda ze stron Umowy może ją wypowiedzieć za 90 dniowym okresem wypowiedzenia.

Jak wynika z opisu sprawy, zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania powierzonymi obszarami działalności Spółki pokrywa się z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Zarządzający świadcząc więc usługi osobistego zarządzania powierzonymi obszarami działalności Spółki wykorzystuje profesjonalną wiedzę wykorzystywaną przez siebie w prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwami. Przy czym, Umowa przewiduje, że Zarządzający będzie wykonywał swoje obowiązki osobiście, bez możliwości zlecenia ich wykonania osobie trzeciej. Tym samym, nie ma racjonalnej możliwości rozdzielenia tych dwóch powiązanych usług.

W konsekwencji, świadczenia usług zarządzania, które wchodzą także w zakres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie można wyłączyć z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jedynie ze względu na fakt, że Wnioskodawca jest członkiem Zarządu Spółki.

Z cytowanego wyżej art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do warunków:

 • wykonywania tych czynności;
 • wynagrodzenia, oraz
 • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Wykładnia analizowanego art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług pozwala stwierdzić, że za niespełniające warunku samodzielności należy uznać czynności prawne zawarte między podmiotami, które w swej istocie zbliżone są do umowy o pracę, kreujące stosunek podporządkowania w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności wobec osób trzecich. Za samodzielną działalność nie będzie mogła zostać uznana działalność, która jest stosunkiem pracy lub stosunkiem do niego bardzo zbliżonym i nie powoduje żadnego ryzyka po stronie usługodawcy. Wykonywaną samodzielnie działalnością gospodarczą nie będzie wykonywana działalność nie powodująca odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Tak rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności określa, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich. Nie będzie więc podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, osoba, która w ramach podpisanej umowy, tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami. Tylko spełnienie wymogów wyłączających samodzielność działania poprzez zawarcie więzi prawnej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich pozwala jednocześnie wyłączyć wykonywane czynności z opodatkowania podatkiem VAT.

W przedmiotowej sprawie w zawartej przez Wnioskodawcę Umowie określony został zakres odpowiedzialności zlecającego za wykonanie zlecanych czynności. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności, którą Wnioskodawca ponosi z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Spółki, określonej w Kodeksie spółek handlowych i innymi przepisami. Ponadto, Wnioskodawca musiał zawrzeć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gwarantujące wyżej wymienioną odpowiedzialność jako osoba cywilna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług zarządzania.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy stwierdzić, że wobec świadczonych na rzecz Spółki usług zarządzania na podstawie zawartej Umowy Wnioskodawca działa w roli podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi te nie będą podlegały wyłączeniu na mocy art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług z definicji samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż w rozpoznawanej sprawie Umowa łącząca Wnioskodawcę ze Spółką nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w niniejszym przepisie. Zauważyć należy, że Wnioskodawca może na własny koszt i ryzyko korzystać z osób, które sam zatrudni w swojej działalności gospodarczej, a za działania tych osób lub zaniechanie działania Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania. Poza tym Wnioskodawca samodzielnie ustala przedmiot i harmonogram czynności wykonywanych w celu prawidłowej realizacji Umowy. Na Wnioskodawcy będzie spoczywała również odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy. Powyższe okoliczności wskazują w sposób jednoznaczny, że stosunek prawny łączący Wnioskodawcę ze spółką na podstawie zawartej Umowy nie nosi cech właściwych stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zbliżonemu. Ponadto zakres zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania pokrywa się z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W konsekwencji, świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania w ramach zawartej Umowy stanowią samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, do których nie ma zastosowania ograniczenie wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy. Tym samym, świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania na podstawie Umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Wobec usług zarządzania świadczonych na podstawie Umowy przez Zarządzającego na rzecz Spółki zastosowanie znajdzie opodatkowanie według stawki podstawowej w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Dla opisanych we wniosku czynności ustawodawca nie przewidział zwolnienia od podatku ani preferencyjnych stawek podatku od towarów i usług.

W świetle powyższych okoliczności stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kontrakt menedżerski
IPPP2/4512-312/16-4/BH | Interpretacja indywidualna

podatnik podatku od towarów i usług
IPPP2/4512-332/16-2/BH | Interpretacja indywidualna

usługi zarządzania
IPPP2/4512-372/16-2/MT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.