0115-KDIT3.4011.320.2018.1.JŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki Spółki jako płatnika w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2018 r. (data wpływu 13 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prezes Spółki został powołany z dniem 30 marca 2018 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawarł w imieniu Spółki umowę z prezesem o świadczenie usług zarządzania z dnia 30 marca 2018 r. Stroną umowy jest firma Prezesa. Umowa zawiera następujące postanowienia:

„Umowa o świadczenie usług zarządzania zawarta w dniu 30 marca 2018 r., pomiędzy:

firmą reprezentowaną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej działającego na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej udzielonego w uchwale nr 4 z dnia 20 marca 2018 r. zwaną dalej Spółką a

yyy” prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „xxx” zwanym dalej Prezesem Zarządu, o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Celem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków, a także interesów stron, aby skutecznie doprowadzić do efektywnego, strategicznego i bieżącego zarządzania działalnością Spółki, w związku z powołaniem Prezesa Zarządu na tę funkcję przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 3 z dnia 29 marca 2018 r.
 2. Prezes Zarządu oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonania umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie obowiązków przewidzianych niniejszą Umową i przepisami prawa.

§ 2. OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU

Obowiązkiem Prezesa Zarządu jest prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja. Szczegółowy zakres obowiązków w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu określa Kodeks spółek handlowych, Umowa Spółki oraz obowiązujące w Spółce regulaminy.

§ 3. SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY

 1. Prezes Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków współdziałać z organami Spółki zgodnie z postanowieniami umowy Spółki i regulaminami, zmierzając do zachowania harmonijnej współpracy i ochrony interesów Spółki.
 2. Prezes Zarządu nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z Jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenia o stronniczość, interesowność, tendencyjność, brak obiektywizmu, a także o dyspozycyjność wobec osób trzecich lub instytucji zewnętrznych.
 3. Prezes Zarządu nie może wykorzystywać swojego stanowiska lub informacji uzyskanych podczas i w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy dla osiągania własnych korzyści materialnych i niematerialnych.
 4. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy Spółką a innymi podmiotami Prezes Zarządu ma obowiązek wybrać rozwiązanie korzystne dla Spółki.
 5. Prezes Zarządu zobowiązany jest świadczyć swoje obowiązki osobiście. Nie dopuszcza się substytucji.

§ 4. OCENA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA

Prezes Zarządu będzie poddawany okresowej ocenie efektywności zarządzania, zgodnie z odpowiednimi regulacjami obowiązującymi w Spółce, także tymi które powstaną w przyszłości.

Prezes Zarządu ma prawo do zapoznania się z ocenami i ma możliwość wyrażenia swojego stanowiska w przedmiocie treści ocen.

§ 5. MIEJSCE WYKONYWANIA UMOWY

 1. Prezes Zarządu będzie wykonywał czynności wynikające z niniejszej umowy osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze. Oprócz powyższego, Prezes Zarządu będzie wykonywał czynności osobiście w każdym innym miejscu, w którym Spółka prowadzi swoje interesy. Czynności poza siedzibą Spółki, stanowić będą zwykłe czynności i z tego tytułu Prezesowi Zarządu nie będzie przysługiwać żadne dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem zwrotu poniesionych kosztów związanych z wyjazdami poza określone miejsca stałego wykonywania czynności określonych Umową, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, także poza granicami kraju, na zasadach określonych w przepisach prawa określających zwrot wydatków przysługujących pracownikowi.
 2. Spółka na czas obowiązywania Umowy, zapewni Prezesowi Zarządu prawo używania:
  1. pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem w swojej siedzibie,
  2. komputera przenośnego wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprogramowaniem, z dostępem do Internetu i adresem e-mail.
  3. telefonu stacjonarnego,
  4. telefonu komórkowego, a także gdy będzie to niezbędne inne urządzenia biurowe (np. faks, ksero, skaner, drukarki, itp.)
 3. Strony zgodnie oświadczają, że w zakresie urządzeń wskazanych w lit. b), c) i d) Prezes Zarządu jest zobowiązany do korzystania z nich, tzn. nie jest dopuszczalne wykorzystywanie prywatnych urządzeń Prezesa Zarządu przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
 4. Prezes Zarządu nie może wykorzystywać urządzeń, o których mowa w ust. 2 w celach prywatnych.
 5. Jeśli chodzi o telefon komórkowy, o którym mowa w ust. 2 lit. d) Strony przyjmują, że jeżeli wysokość miesięcznego rachunku brutto przekroczy 100 złotych Prezes Zarządu, na podstawie refaktury wystawionej przez Spółkę, zobowiązany będzie zwrócić Spółce różnicę.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWIERZONE MU RZECZY

 1. Prezes Zarządu powinien dbać o pomieszczenia, materiały, dokumenty, towary oraz inne rzeczy należące do Spółki lub przypadające mu na podstawie niniejszej umowy, a także należące do innych osób, jeżeli Prezes Zarządu otrzymał je w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
 2. Prezes Zarządu odpowiada za utratę oraz uszkodzenie przedmiotów, o których mowa powyżej. Dotyczy to także przypadków, gdy powierzył je osobom trzecim. Prezes Zarządu nie odpowiada jednak za zużycie wynikające z korzystania z tych przedmiotów zgodnie z ich właściwościami, przeznaczeniem i celem umowy, a także za ich przypadkową utratę lub uszkodzenie.
 3. O utracie oraz wszelkich uszkodzeniach przedmiotów, o których mowa wyżej, Prezes Zarządu niezwłocznie powiadomi Spółkę.
 4. Po zakończeniu wykonywania niniejszej umowy Prezes Zarządu zwróci niewykorzystane materiały oraz dokumenty, narzędzia oraz inne rzeczy należące do Spółki lub przypadające mu na podstawie niniejszej umowy, a także należące do innych osób, jeżeli Prezes Zarządu otrzymał je w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
 5. Po zakończeniu wykonywania niniejszej umowy Prezes Zarządu wyda Spółce udostępnione mu pomieszczenie.

§ 7. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa niniejsza została zawarta na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, niniejsza Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
 2. Każda za stron ma prawo wypowiedzenia Umowy za skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 1, każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wywiera skutki, o ile zostało złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. W razie rozwiązania niniejszej umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 1- krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem umowy.
 6. Odprawa, o której mowa w ust. 5 nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku:
  1. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Prezesa Zarządu w składzie Zarządu,
  2. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję Zarządu.
  3. rezygnacji z pełnienia funkcji lub wypowiedzenia dokonanego przez Prezesa Zarządu.

§ 8. WYNAGRODZENIE STAŁE

 1. Z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy Prezes Zarządu otrzyma stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości xxx złotych netto plus podatek VAT.
 2. Miesięczne wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej na koniec danego miesiąca z 14-dniowym terminem płatności.
 3. Prezes Zarządu może wnioskować pisemnie lub mailowo do Spółki o udzielenie zaliczki na poczet wydatków, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym zaliczka podlega rozliczeniu najpóźniej na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po jej pobraniu.
 4. Prezes Zarządu nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9. WYNAGRODZENIE ZMIENNE (UZUPEŁNIAJĄCE) ZA ROK OBROTOWY.

Niezależnie od wynagrodzenia stałego Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie uzupełniające przyznane i wypłacane na podstawie uchwały właściwego organu uprawnionego do przyznania wynagrodzenia, według zasad określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 10. CZAS PRACY PREZESA ZARZĄDU

 1. Prezes Zarządu jest zobowiązany w warunkach pełnej dyspozycyjności wykonywać nałożone na niego obowiązki i przyjęte zadania w czasie i w terminach jakich wymagać będzie interes Spółki.
 2. Prezes Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się z obowiązkiem świadczenia usług przez 26 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego, niezależnie od sobót oraz dni wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, po uprzednim zgłoszeniu tej przerwy Spółce, z tym że jednorazowe powstrzymanie się ze świadczeniem usług przez Prezesa Zarządu nie może trwać dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Prezes Zarządu będzie każdorazowo ustalać terminy powstrzymania się ze świadczeniem usług z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

§ 11. POUFNOŚĆ/TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Prezes Zarządu zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, o których dowie się w związku w wykonywanymi czynnościami, a których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.
 2. Prezes Zarządu zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie informacje poufne, uzyskane w trakcie realizacji umowy, wyłącznie w celu należytego wykonywania obowiązków i nie przekazywać tych informacji osobom trzecim, z wyjątkiem tych, z którymi współdziała w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy. W przypadku konieczności udzielenia informacji poufnej, o której mowa powyżej osobie trzeciej w celu wykonania niniejszej umowy, Prezes Zarządu zobowiązany jest do uzyskania od takiej osoby oświadczenia o zobowiązaniu się jej do zachowania poufności.
 3. Prezes Zarządu odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji, o których mowa w ust. 1.
 4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1. jest nieograniczony w czasie i trwa także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
 5. Przez informacje i materiały o charakterze poufnym rozumie się wszystkie materiały i informacje dostarczone przez Spółkę oraz wszystkie materiały, projekty, plany, itp. przygotowane przez Prezesa Zarządu oraz osoby trzecie, za pomocą których Prezes Zarządu wykonuje umowę na podstawie niniejszej Umowy. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych oraz informacji do których można uzyskać dostęp w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 12. ZAKAZ KONKURENCJI

 1. Zakaz konkurencji zobowiązuje Prezesa Zarządu wykonującego obowiązki wynikające z niniejszej umowy w czasie jej trwania, chyba że otrzyma zgodę Spółki na zasadzie art. 211 Kodeksu spółek handlowych.
 2. Prezes Zarządu w szczególności oświadcza, że nie będzie obejmował jakichkolwiek funkcji, w tym wspólnika, członka organów spółki kapitałowej, doradcy, pośrednika, pełnomocnika, powiernika, itd. u innych przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Dotyczy to także brania udziału w tworzeniu przedsiębiorstwa konkurencyjnego lub wspierania tego procesu pomocą i radą.
 3. Zakaz konkurencji obejmuje powstrzymywanie się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesem Spółki. Przez działalność konkurencyjną strony rozumieją w szczególności: świadczenie pracy lub usług na rzecz podmiotów świadczących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego usługi z zakresu: zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, budownictwa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków.
 4. Spółka ma prawo żądania okazania dokumentów, które mogą świadczyć o naruszeniu przez Prezesa Zarządu zakazu konkurencji w trakcie trwania umowy i po jego ustaniu.
 5. Strony zgodnie ustalają, iż celem powyższego zapisu jest sformułowanie obowiązku zakazu konkurencji w sposób zabezpieczający interesy obu stron, a Prezes Zarządu wykonujący przedmiot niniejszej umowy przyjmując tak sformułowany obowiązek, jest świadomy konsekwencji prawnych, przede wszystkim odszkodowawczych, w przypadku naruszania tego zakazu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Prezesa Zarządu umowy o zakazie konkurencji, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokość 30.000 złotych.
 6. Jeżeli szkoda poniesiona przez Spółkę przewyższy wysokość zastrzeżonej kary, może ona dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 7. Spółka może zwolnić Prezesa Zarządu (na jego wniosek) z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji składając stosowne oświadczenie w dowolnym momencie obowiązywania tego zakazu.
 8. Niezależne od postanowień powyższych, Prezes Zarządu ma obowiązek poinformować Radę Nadzorczą o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji.

§ 13. ZOBOWIĄZANIA ANTYKORUPCYJNE

 1. Prezes Zarządu w związku z niniejszą Umową oświadcza, że:
  1. w pełni akceptuje i potwierdza stosowanie reguły, że Spółka nie toleruje korupcji przy prowadzeniu działalności.
  2. podejmie kroki, jakie uzna za konieczne, aby posiadać wiedzę na temat postanowień konwencji OECD i wszystkich innych aktów normatywnych obowiązujących zarówno w Polsce, jak i poza terytorium kraju dotyczących praktyk korupcyjnych, które mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji niniejszej Umowy.
  3. nie zaoferuje, ani nie zgodzi się udzielić jakiejkolwiek osobie czy też przyjąć od żadnej osoby żadnego prezentu, płatności, wynagrodzenia lub świadczenia jakiegokolwiek rodzaju mający charakter korupcyjny.
 2. Prezes Zarządu powinien przez cały czas ściśle przestrzegać zobowiązania antykorupcyjnego, o którym mowa w ust 1. wszelkich przepisów prawa, w tym postanowień konwencji OECD i wszystkich innych aktów normatywnych obowiązujących zarówno w Polsce, jak i poza terytorium kraju dotyczących praktyk korupcyjnych.
 3. Prezes Zarządu oświadcza i zapewnia, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie ma żadnych okoliczności mogących skutkować naruszeniem Zobowiązania Antykorupcyjnego.

§ 14. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W dniu rozwiązania lub zakończenia niniejszej Umowy Prezes Zarządu zobowiązany jest zwrócić wszelkie przedmioty powierzone Mu przez Spółkę oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy.
 2. Prezes Zarządu, po rozwiązaniu lub zakończeniu niniejszej Umowy, nie będzie korzystać z materiałów i urządzeń uzyskanych na mocy niniejszej Umowy w jakikolwiek sposób. Prezes Zarządu potwierdza, że zwrot materiałów nie zwalnia go z Jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 15. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z niniejszej Umowy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.

§ 16. INTEGRALNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ UMOWY

 1. Umowa rozwiązuje i zastępuje wszelkie inne dotychczasowe pisemne lub ustne ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy w zakresie objętym jej treścią, które niniejszym tracą moc prawną.
 2. Jakiekolwiek zmiany niniejszego kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (ad solemnitatem).

§ 17. REŻIM PRAWNY

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy i w żadnym razie niniejsza Umowa nie jest umową o pracę, co obie strony potwierdzają i taką swoją wolę oświadczają podpisami pod niniejszą Umową.

§ 18. DORĘCZENIA

 1. Wszelką korespondencję, pisma i druki strony mają obowiązek doręczać sobie nawzajem pod adresami jak w komparycji Umowy listem poleconym.
 2. O wszelkich zmianach adresu strony są obowiązane natychmiast wzajemnie się informować listem poleconym. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres uważane będzie za skuteczne złożenie oświadczenia woli.

§ 19. LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron oraz jeden dla Rady Nadzorczej.”

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że Prezes Spółki jest przedsiębiorcą, a Jego działalność dot. m.in. usług skwalifikowanych pod PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie działalności gospodarcza i zarządzania. Przed zawarciem umowy o zarządzanie prezes prowadził jednoosobową działalność gospodarczą.

Spółka od wynagrodzenia za pierwszy miesiąc świadczenia usług odprowadziła podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie otrzymanej faktury.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie faktur wystawianych za zarządzanie przez firmę Prezesa Spółka ma odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie, jakie otrzymuje osoba fizyczna z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o kontrakt menedżerski bądź podobną umowę, jest dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych przychodem z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W myśl bowiem art. 13 pkt 9 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie:

 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menedżerskich,
 • umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (czyli otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

Gdy podatnik powołany został do składu zarządu osoby prawnej uzyskane przez niego przychody będą przychodami w rozumieniu art. 13 pkt 7, a nie art. 13 pkt 9 tej ustawy. Powołanie bowiem podatnika np. do składu zarządu, bez względu na sposób jego powołania, stanowi okoliczność, która powoduje tylko zmianę kwalifikacji przychodu, jednakże w ramach działalności wykonywanej osobiście.

Zdaniem Wnioskodawcy, od wynagrodzenia Prezesa Spółka powinna odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie faktury wystawionej za świadczenie usług w ramach prowadzonej przez Prezesa Zarządu działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 2 – działalność wykonywana osobiście. Katalog przychodów, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście określony został natomiast w art. 13 tej ustawy.

Stosownie do art. 13 pkt 7 i pkt 9 cytowanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • pkt 7 – przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • pkt 9 – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Zatem, z powyższej regulacji wynika, że przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (w tym również umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji członka zarządu), stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym „wyłączenie” określone w art. 13 pkt 9 ustawy).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że – jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III UZP 2/15 – w spółkach kapitałowych zawarcie kontraktu menedżerskiego z członkiem zarządu kreuje wtórną podstawę powiązania menedżera ze spółką, bowiem podstawowe znaczenie ma powołanie go na członka zarządu tworzące stosunek członkostwa w zarządzie spółki regulowany przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami wewnętrznymi spółki”.

Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 83/15 podzielił pogląd wyrażany w piśmiennictwie, że pozycja członka zarządu, z którym spółka zawarła kontrakt menedżerski (umowę o zarządzanie) jako przedsiębiorcą, jest szczególna. W następstwie kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie) członek zarządu nie przejmuje zarządzania spółką we własnym imieniu i na własny rachunek. Zarządzanie spółką nadal jest realizowane przez członka zarządu w ramach członkostwa w zarządzie. Rola kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie) ograniczona jest do ustalenia wynagrodzenia za wykonywanie funkcji w zarządzie (czy jeszcze innych czynności określonych w umowie), szczególnych (kwalifikowanych i dodatkowych w porównaniu z regulacją Kodeksu spółek handlowych i wewnętrznego prawa spółki) obowiązków dotyczących zarządzania spółką, zakazów w zakresie konkurencji oraz podejmowania dodatkowej działalności (Z. Kubot, Kwalifikacje prawne kontraktów menedżerskich członków zarządu spółek kapitałowych, PiZS 2002, nr 2, s. 2 i n).

Mając powyższe na uwadze, przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (w tym również umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji członka zarządu), stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym „wyłączenie” określone w art. 13 pkt 9 ww. ustawy).

Wyjątek, o którym mowa w powołanym przepisie (tj. pkt 7 art. 13), dotyczy sytuacji, gdy podatnik powołany został np. do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawnej. W takiej sytuacji uzyskane przez niego przychody będą przychodami w rozumieniu art. 13 pkt 7, a nie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołanie bowiem podatnika np. do składu zarządu, bez względu na sposób jego powołania, stanowi okoliczność, która powoduje zmianę kwalifikacji przychodu, jednakże nie wpływa na zmianę źródła przychodu, są to również przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Należy zauważyć, że w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. 1 pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie mowa jest o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W związku z tym nie jest możliwe, aby członek zarządu prowadzący działalność gospodarczą rozliczał przychody uzyskane na podstawie umowy o zarządzanie na zasadach określonych w art. 14 ustawy. Należy bowiem podkreślić, że pełniąc funkcję członka zarządu nie działa we własnym imieniu, lecz w imieniu spółki, zatem prowadzona przez niego działalność w tym zakresie nie spełnia warunku określonego w art. 5a pkt 6 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że 30 marca 2018 r. został powołany Prezes Spółki i tego samego dnia zawarto z Nim umowę o świadczenie usług zarządzania. Prezes Zarządu jest zarejestrowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, zaś umowa została zawarta między Nim (jako prowadzącym działalność gospodarczą m.in. pod PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania) a Spółką reprezentowaną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej działającego na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zobowiązany jest do prowadzenia spraw Spółki i Jej reprezentowania. Szczegółowy zakres obowiązków w ramach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu określa Kodeks spółek handlowych, Umowa Spółki oraz obowiązujące w Spółce regulaminy. Zgodnie z zawartą Umową Prezes Zarządu zobowiązany jest świadczyć swoje obowiązki osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze. Nie dopuszcza się substytucji. Oprócz powyższego, Prezes Zarządu zobowiązany jest wykonywać czynności osobiście w każdym innym miejscu, w którym Spółka prowadzi swoje interesy. Zawarta Umowa o świadczenie usług zarządzania wskazuje, że Prezes Zarządu będzie poddawany okresowej ocenie efektywności zarządzania, zgodnie z odpowiednimi regulacjami obowiązującym w Spółce. Z tytułu należytej realizacji przedmiotu Umowy Prezes Zarządu otrzyma stałe wynagrodzenie miesięczne, które będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej na koniec danego miesiąca z 14-dniowym terminem płatności. Prezes Zarządu nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji zawartej Umowy. Niezależnie od wynagrodzenia stałego Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie uzupełniające przyznawane i wypłacane na podstawie uchwały właściwego organu uprawnionego do przyznania wynagrodzenia, według zasad określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Prezes Zarządu jest zobowiązany w warunkach pełnej dyspozycyjności wykonywać nałożone na niego obowiązki i przyjęte zadania w czasie oraz w terminach, jakich wymagać będzie interes Spółki. W Umowie wskazano również, że Prezes Zarządu jest uprawniony do powstrzymania się z obowiązkiem świadczenia usług przez 26 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, po uprzednim zgłoszeniu tej przerwy Spółce i każdorazowym ustaleniu terminu powstrzymania się ze świadczeniem usług z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji poufnych, także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. W Umowie została zawarta klauzula o zakazie konkurencji. Kontrakt ten został zawarty na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa o świadczenie usług zarządzania rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. Każda za stron ma prawo wypowiedzenia umowy za skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy. We wniosku wskazano, iż Spółka od wynagrodzenia za pierwszy miesiąc świadczenia usług odprowadziła podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie otrzymanej faktury.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że przychód uzyskany z tytułu świadczenia przez Prezesa Zarządu usług wynikających z zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług zarządzania, będzie dla Niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy podkreślić, że Prezes Zarządu nie dysponuje pełną niezależnością i samodzielnością w działaniu pozwalającym na uznanie, że działa On jako profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Prezes wykonuje swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami Kodeksu spółek handlowych i wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi w Spółce.

Konsekwencją zakwalifikowania przychodów z tytułu świadczenia czynności zarządzania na podstawie umowy jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest ich opodatkowanie za pośrednictwem płatnika, na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania (art. 42 ust. 1 ww. ustawy).

Reasumując, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego, należy stwierdzić, że przychód uzyskany z tytułu świadczenia przez Prezesa Zarządu czynności wynikających z zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług zarządzania, jest dla Niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast na Wnioskodawcy jako płatniku ciąży obowiązek poboru od wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a,
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.