0111-KDIB3-1.4012.626.2017.2.ICz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych w związku z wykonywaniem czynności w ramach kontraktu menadżerskiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 września 2017 r. (data wpływu 26 września 2017 r.), uzupełnionym pismem z 21 listopada 2017 r. (data wpływu 27 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych w związku z wykonywaniem czynności w ramach kontraktu menadżerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2017r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych w związku z wykonywaniem czynności w ramach kontraktu menadżerskiego.

Wniosek został uzupełniony pismem z 21 listopada 2017r. (data wpływu 27 listopada 2017r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 listopada 2017 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.626.2017.1.ICz.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie jedynym udziałowcem jest Gmina Miasta W. (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”). Funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora (dalej: Menadżer) pełni osoba fizyczna. Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. - o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) - dalej: „Ustawa Kominowa”, Menadżer był w niej zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z wejściem w życie Ustawy Kominowej stosunek pracy został rozwiązany. Pełniąc funkcję jak wyżej oraz w związku z wejściem w życie Ustawy Kominowej - Menadżer zawarł ze Spółką Umowę o Świadczenie Usług Zarządzania (dalej: „Kontrakt Menadżerski”), o następującej treści:

„Mając na uwadze, że:

 1. Spółka jest objęta zakresem podmiotowym Ustawy Kominowej,
 2. Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę numer 12/2017. z dnia 28.06.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
 3. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę numer 10/2017 z dnia 28.06.2017 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
 4. Prezes Zarządu legitymuje się kwalifikacjami, doświadczeniem i predyspozycjami niezbędnymi do zarządzania Spółką.
 5. Pan XXXXXX został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na czteroletnią kadencję na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki numer 9/2017 podjętej w dniu 28.06.2017 roku,

Strony zgodnie postanowiły zawrzeć niniejszą umowę /.../”.

W paragrafie pierwszym (§ 1) strony postanowiły co następuje:

 1. „Spółka zleca, a Pan XXXXX przyjmuje zlecenie świadczenia usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w tym przyjmuje do wykonania wszelkie obowiązki związane z pełnieniem tej funkcji (dalej także zwane „Usługami”, na zasadach określonych w niniejszej umowie (dalej zwanej „Umową”) i Kodeksie spółek handlowych.
 2. Prezes Zarządu zobowiązany jest do osobistego świadczenia Usług, do których zobowiązał się na podstawie Umowy, bez względu na to czy działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, i nie jest uprawniony do powierzania ich wykonywania osobie trzeciej.
 3. Prezes Zarządu zobowiązuje się świadczyć Usługi oraz wykonywać powierzone mu obowiązki sumiennie, profesjonalnie, ponadto z zachowaniem najwyższej staranności i wiedzy zawodowej na poziomie wymaganym od profesjonalnego menadżera, przy uwzględnieniu charakteru i zakresu działalności Spółki oraz w sposób odpowiadający najwyższym standardom etyki biznesowej, z zachowaniem lojalności wobec Spółki oraz troski o interesy materialne i niematerialne Spółki, jak również o jej rozwój, w szczególności poprzez osiągnięcie celów postawionych Spółce, w tym planowanych wyników gospodarczych, a także kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki.
 4. Pan XXXXX zobowiązuje się jako Prezes Zarządu kierować Spółką i prowadzić jej sprawy, świadczyć Usługi, do których zobowiązał się na podstawie Umowy oraz wykonywać powierzone obowiązki, na warunkach i w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami umowy Spółki, a także uchwałami organów Spółki oraz innymi aktami i dokumentami wewnętrznymi Spółki.
 5. Prezes Zarządu oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Umowy, i ze nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Jej wykonywanie tychże zobowiązań.
 6. Prezes Zarządu swoje Usługi świadczyć będzie w każdym miejscu niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy, w szczególności w siedzibie Spółki, a także poza nią, a w razie zaistnienia takiej potrzeby również w innym miejscu, w innej miejscowości lub poza granicami kraju. Prezesowi Zarządu nie wyznacza się stałego miejsca i stałych godzin świadczenia Usług, a ponadto Usługi winien świadczyć samodzielnie, bez bezpośredniego kierownictwa ze strony Spółki, przy czym Prezes Zarządu zobowiązuje się świadczyć Usługi w taki sposób, w takim miejscu i w takim czasie, by zapewnić ich terminową i prawidłową realizację, mając na uwadze najlepszy interes Spółki”.

W paragrafie drugim / § 2/ strony Kontraktu Menadżerskiego ustaliły, co następuje:

 1. „Prezesowi Zarządu powierza się w szczególności następujące obowiązki:
  1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością Spółki
  2. zarządzanie majątkiem Spółki,
  3. zarządzanie zasobami ludzkimi Spółki,
  4. osobiste zarządzanie działalnością Spółki,
  5. reprezentowanie Spółki na zewnątrz,
  6. organizowanie pracy Spółki poprzez wdrażanie właściwych struktur i procesów, prowadzenia efektywnego zarządzania.
  7. wytyczanie i realizację strategii działania Spółki oraz kierunków rozwoju,
  8. realizację obowiązków nałożonych umową Spółki i uchwałami Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej,
  9. realizację Celów Zarządczych określonych w uchwałach Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej dotyczących zasad kształtowania lub kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
  10. współdziałanie z pozostałymi organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach Kodeksu spółek handlowych, postanowieniach Umowy Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach i dokumentach wewnętrznych Spółki.
 2. Spółka zobowiązuje się współpracować i współdziałać z Prezesem Zarządu w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu prawidłowej realizacji Umowy, ponadto terminowo regulować zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności terminowo wypłacać Prezesowi Zarządu należne mu wynagrodzenie.
 3. Prezes Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
 4. Prezes Zarządu zobowiązany jest do informowania Rady Nadzorczej (poprzez wysłanie pisemnej informacji do Przewodniczącego Rady Nadzorczej), z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz organach innych podmiotów, jak również o zamiarze nabycia akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie czynności lub objecie funkcji.”.

Paragraf trzeci Kontraktu / § 3/ stanowi:

 1. „Prezes Zarządu będzie wykonywał obowiązki samodzielnie, w sposób ciągły w wymiarze zapewniającym ich właściwe wykonanie oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.
 2. Prezes Zarządu ma prawo także do przerwy w świadczeniu Usług, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w roku kalendarzowym, niezależnie od sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Prezesowi Zarządu, który rozpoczął świadczenie Usług w trakcie roku kalendarzowego przerwa w świadczeniu Usług, o której mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu świadczenia Usług w tym roku. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy w świadczeniu Usług Prezes Zarządu uzgodni z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub wskazanym przez niego członkiem Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem potrzeb operacyjnych Spółki, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W związku z nagłym zdarzeniem powodującym konieczność obecności Prezesa Zarządu w siedzibie Spółki, Prezes Zarządu nie będzie mógł rozpocząć przerwy w świadczeniu Usług w ustalonym wcześniej terminie lub będzie zmuszony do świadczenia Usług po rozpoczęciu korzystania z tej przerwy, w szczególności w siedzibie Spółki, i będzie uprawniony do zwrotu wszelkich udokumentowanych wydatków poniesionych przez niego w związku z zaplanowaną przerwą w świadczeniu Usług.
 3. Prezes Zarządu ma prawo do przerwy w świadczeniu Usług w razie całkowitej niezdolności do świadczenia Usług na skutek choroby, nieszczęśliwego wypadku lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, bez prawa do wynagrodzenia za ten czas, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu, lecz z zachowaniem prawa do zasiłku chorobowego. Prezes Zarządu bezzwłocznie, o ile będzie zdolny do dokonania takiej czynności, lub za pośrednictwem osób trzecich powiadomi Spółkę o tym fakcie pisemnie, a także dostarczy do Spółki zwolnienie lekarskie.
 4. Prezes Zarządu ma prawo do dwóch dni przerwy w świadczeniu Usług w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, wskutek wystąpienia ważnych okoliczności, o czym winien powiadomić Spółkę najdalej w pierwszym dniu takiej absencji.
 5. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu Usług, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy. Prezes Zarządu ma prawo wykorzystać w kolejnym roku kalendarzowym do końca III kwartału.
 6. W czasie przerw w świadczeniu Usług, o których mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu Prezes Zarządu jest zobowiązany zapewnić, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, ciągłość wykonywania obowiązków, poprzez wskazanie zasad komunikacji oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań w danych obszarach spośród osób zatrudnionych przez Spółkę.
 7. Prezes Zarządu jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. W razie całkowitej niezdolności Prezesa Zarządu do świadczenia Usług na skutek choroby, nieszczęśliwego wypadku lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zachowuje prawo do części Wynagrodzenia Stałego w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy 80% Wynagrodzenia Stałego a zasiłkiem chorobowym a w przypadku gdy przepisy prawa określają, że za czas niezdolności do pracy z powodu choroby zasiłek wynosi 100% to prawo do wynagrodzenia stałego stanowi różnicę pomiędzy 100% Wynagrodzenia Stałego a zasiłkiem chorobowym.
 8. Prezes Zarządu zachowuje prawo do wynagrodzenia w okresie zawieszenia w wykonywaniu funkcji”.

W paragrafie czwartym / § 4/ postanowiono:

 1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony, tj. na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu, w szczególności z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a także wskutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. Umowa rozwiązuje się automatycznie z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności składania dalszych oświadczeń woli czy dokonywania dodatkowych czynności.
 2. Prezes Zarządu rozpocznie świadczenie Usług na warunkach określonych mniejszą umową od dnia 1 lipca 2017 roku w ramach czteroletniej kadencji, która upłynie z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.
 3. W trakcie trwania Umowy każdej ze Stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Spółka może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Prezes Zarządu:
  1. działa na szkodę Spółki lub jego postępowanie zagraża interesom Spółki,
  2. poprzez umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków naraził Spółkę na straty,
  3. popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. uniemożliwiające mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy,
  4. naruszył zakaz konkurencji określony w Umowie,
  5. nie świadczy Usług dłużej niż przysługujące mu prawo do przerw, o których mowa w § 3 Umowy,
  6. przekazał, ujawnił lub wykorzystał tajemnicę przedsiębiorstwa lub informację poufną bez wymaganej zgody,
  7. rażąco naruszył powszechnie obowiązuje przepisy prawa lub postanowienia Umowy,
  8. utracił zdolności do czynności prawnych lub została mu ona ograniczona,
  9. ma przerwę w świadczeniu Usług, o której mowa w § 3 ust. 3 Umowy trwającą dłużej niż 6 miesięcy,
  10. naruszył obowiązek informacyjny, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy.
 5. Prezes Zarządu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Spółka rażąco narusza postanowienia Umowy, w szczególności dopuszcza się zwłoki w wypłacie należnego mu wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 6. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1), pkt 5) lub w ust. 5 niniejszego paragrafu może nastąpić po uprzednim wezwaniu drugiej strony do usunięcia przyczyny będącej podstawą wypowiedzenia i wyznaczeniu jej odpowiedniego, co najmniej 14 dniowego terminu.
 7. Umowa może ulec rozwiązaniu na skutek zgodnego porozumienia Stron - w terminie i na zasadach określonych w tym porozumieniu.
 8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3-7 niniejszego paragrafu, wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 9. O ile Strony nie postanowią inaczej. Prezes Zarządu zobowiązany jest przekazać Spółce wszystkie przedmioty, dokumenty oraz inne dane dotyczące Spółki lub do niej należące, w tym powierzone Prezesowi Zarządu do prawidłowego wykonywania Umowy urządzania techniczne oraz zasoby, będące w jego posiadaniu:
  1. w razie złożenia przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy za wypowiedzeniem - w terminie wskazanym przez Spółkę, nie później jednak niż w dniu ustania Umowy.
  2. w razie złożenia przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia - niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu ustania Umowy.
  3. w razie rozwiązania Umowy na mocy porozumienia Stron - w terminie wskazanym przez Spółkę, me później jednak niż w dniu rozwiązania Umowy,
  4. w razie wygaśnięcia Umowy - w terminie wskazanym przez Spółkę, nie później jednak niż w dniu wygaśnięcia Umowy
  5. na każde żądanie Spółki, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia żądania zwrotu.
 10. Przekazanie Prezesowi Zarządu oraz zwrot Spółce mienia o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
 11. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia Umowy Prezes Zarządu zobowiązany jest:
  1. przekazać swoje obowiązki osobie do tego upoważnionej,
  2. do osobistego stawiennictwa na każde żądanie Spółki w sprawach związanych z przygotowywaniem sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, obejmującego okres pełnienia przez mego funkcji Prezesa Zarządu,
  3. składać wyjaśnienia w trakcie przygotowywania sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, obejmującego okres pełnienia przez mego funkcji Prezesa Zarządu,
  4. stawić się na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w pkt 3) niniejszego ustępu, chyba że Strony postanowią inaczej.
 12. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków przez Prezesa Zarządu wynikających z tej Umowy. Prezes Zarządu otrzyma odprawę pieniężną w wysokości trzykrotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez mego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
 13. Odprawa, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, zostanie wypłacona w terminie 30 dni od dnia ustania Umowy wskutek rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy.
 14. Odprawa, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku zmiany przez mego funkcji pełnionej w składzie Zarządu Spółki lub powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
 15. W przypadku nabycia przez Prezesa Zarządu uprawnień do przejścia na rentę inwalidzką lub emeryturę. Prezes Zarządu otrzyma odprawę pieniężną w wysokości 3 (trzykrotności) miesięcznego Wynagrodzenia Stałego. Odprawa wypłacana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty nabycia przez Prezesa Zarządu prawomocnych decyzji organów uprawnionych do ich wydawania”.

W paragrafie piątym / § 5/ Kontraktu postanowiono, co następuje:

 1. „Z tytułu należytego świadczenia Usług oraz wykonywania obowiązków objętych Umową, a także z tytułu przeniesienia wszelkich praw i udzielenia zgód określonych w § 6 Umowy, Prezes Zarządu otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne podstawowe (zwane dalej „wynagrodzeniem Stałym”) określone w uchwale Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nr 12/2017 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz w uchwale Rady Nadzorczej Spółki Nr 10/2017 z dnia 28.06.2017 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, ewentualnie na podstawie późniejszych uchwał tych organów.
 2. Wynagrodzenie Stałe wynosi ...złotych (słownie... złotych) i płatne będzie z dołu w terminie do 7 dnia następnego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy Prezesa Zarządu, na podstawie rachunku wystawionego najpóźniej z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego.
 3. W przypadku, gdy miesięczny okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 mniejszego paragrafu, nie obejmuje pełnego miesiąca ze względu na datę rozpoczęcia świadczenia Usług lub rozwiązania/wygaśnięcia Umowy Wynagrodzenie Stałe za ten miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2 mniejszego paragrafu, podzielonej przez ilość dni kalendarzowych jakie ma dany miesiąc i pomnożonej przez ilość dni od rozpoczęcia świadczenia Usług do końca tego miesiąca, a w przypadku miesiąca, w którym rozwiązano Umowę bądź Umowa wygasła - pomnożona przez ilość dni tego miesiąca do daty rozwiązania/wygaśnięcia Umowy.
 4. Prezes Zarządu będzie otrzymywał ponadto wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”) na zasadach i warunkach określonych w uchwale Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nr 12/2017 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz w uchwale Rady Nadzorczej Spółki Nr 10/2017 z dnia 28.06.2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, ewentualnie na podstawie późniejszych uchwał tych organów.
 5. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 8,5% wynagrodzenia Stałego za poprzedni rok obrotowy.
 6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Prezesowi Zarządu po spełnieniu następujących warunków:
  1. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który Wynagrodzenie Zmienne przysługuje,
  2. udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez mego obowiązków w danym roku obrotowym,
  3. przedłożeniu przez Prezesa Zarządu sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych
  4. podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustaleniu wysokości należnej wypłaty wynagrodzenia Zmiennego.
 7. Ustala się następujące Cele Zarządcze:
  1. wskaźnik osiągnięcia poziomu zysku netto - waga wskaźnika 40%
  2. stopień realizacji zleconych Spółce zadań przewozowych w komunikacji miejskiej - waga wskaźnika 30%
  3. wskaźnik realizacji inwestycji związanych z zakupem taboru autobusowego - waga wskaźnika 30%
 8. Sposób oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych w roku 2017 w proporcji do okresu obowiązywania Umowy, w szczególności określenie wskaźników określających realizację celów sposób mierzenia poszczególnych wartości, oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów Zarządczych i wysokości wypłaty części zmiennej wynagrodzenia określać będzie każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
 9. W przypadku odwołania Pana XXXX z funkcji Prezesa Zarządu w trakcie roku obrotowego albo jego rezygnacji z pełnionej funkcji, będzie mu przysługiwać Wynagrodzenie Zmienne ustalone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 10. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego będzie następować w terminie 14 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w ust. 6 pkt 4 niniejszego paragrafu.
 11. Spółka zobowiązuje się zgłosić Prezesa Zarządu do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego z tytułu wykonywania Umowy oraz pobierać i opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe oraz emerytalno-rentowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dla umów zlecenia.
 12. Spółka ponosi koszty podróży Prezesa Zarządu oraz inne koszty, związane ze świadczeniem Usług oraz wykonywaniem obowiązków objętych Umową na niżej ustalonych warunkach:
  1. w przypadku wykonywania umowy poza W. Spółka zobowiązuje się do zwrotu kosztów noclegu oraz diet w wysokościach przysługujących przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 rok poz. 167) oraz kosztów przejazdu do wysokości ceny biletu za podróż określonym przez Spółkę środkiem transportu. Stosownie do okoliczności dopuszcza się możliwość odbycia podróży służbowej samochodem prywatnym Prezesa Zarządu. Rozliczenie kosztów związanych z korzystaniem z prywatnego samochodu będzie dokonywane na podstawie oświadczenia Prezesa Zarządu Złożonego wraz z rachunkiem o jakim mowa w § 5 ust. 2 umowy, natomiast zwrot pozostałych kosztów podróży będzie następował w terminie 7 dni od przedłożenia przez Prezesa Zarządu „Polecenia wyjazdu służbowego”, faktur lub rachunków oraz innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki - na wskazany rachunek bankowy.
  2. W przypadku użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych Prezesowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów wyliczanych zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku z zastrzeżeniem, że dla jazd lokalnych ustala się limit zwrotu kosztów do kwoty 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, Za jazdy lokalne uznaje się przejazdy służbowe niewymagające uzyskania „Polecenia wyjazdu służbowego”, Rozliczenie kosztów związanych z korzystaniem z prywatnego samochodu w ramach wyżej wskazanego limitu będzie dokonywane na podstawie oświadczenia Prezesa Zarządu złożonego wraz z Prezesowi Zarządu przysługuje prawo uczestnictwa w płatnych szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych za zgodą innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej.
  3. Kwota zwrotu kosztów podróży służbowych oraz koszt szkoleń me stanowią wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustalonego mniejszą umową.
  4. czas podróży służbowej zalicza się do czasu pracy Prezesa Zarządu.
 13. W zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy Prezes Zarządu uprawniony jest do nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki na niżej ustalonych warunkach:
  1. Prezesowi Zarządu udostępnia się do nieodpłatnego korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, w szczególności:
   • postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem,
   • wyposażenie techniczne (drukarka, ksero, faks, skaner),
   • telefon komórkowy z Internetem i telefon stacjonarny
   • komputer przenośny z Internetem bezprzewodowym wraz z niezbędnym wyposażeniem.
  2. udostępnienie Prezesowi Zarządu do korzystania mienia Spółki nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony,
  3. Prezes Zarządu jest zobowiązany do udostępniania Spółce powierzonego mu mienia na każde jej zadanie w szczególności z powodu konieczności serwisu, konserwacji, naprawy wymiany przeglądu, uaktualnienia oprogramowania, konieczności zainstalowania aplikacji. Każde przekazanie mienia wymaga protokołu zdawczo-odbiorczego. Koszty związane z utrzymaniem konserwacją, serwisowaniem czy wymianą sprzętu obciążają w pełnej wysokości Spółkę,
  4. Prezes Zarządu zobowiązuje się do korzystania z przekazanych zasobów Spółki wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy i nie udostępniania ich osobom trzecim,
  5. korzystanie przez Prezesa Zarządu z telefonu stacjonarnego i komórkowego udostępnionego przez Spółkę w związku z wykonywaniem usług zarządzania nie jest ograniczone limitem, a koszty z tego tytułu ponosi Spółka.
 14. Spółka ponosi koszty ubezpieczenia Prezesa Zarządu od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem przez niego mniejszej umowy oraz umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci. Zakres i sumę ubezpieczenia opiniuje Rada Nadzorcza
 15. Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 i 4 jest wynagrodzeniem bez podatku VAT. W przypadku ustalenia przez Prezesa Zarządu obowiązku podatkowego w podatku VAT Spółka zobowiązuje się do jego poniesienia od dnia powstania tego obowiązku.
 16. Za dzień wypłaty uważany będzie dzień obciążania rachunku Spółki.

Z paragrafu § 6 Kontraktu wynikają następujące ustalenia:

 1. „Prezes Zarządu zobowiązany jest ujawnić Spółce wszelkie koncepcje, pomysły, plany działań stworzone przez niego w okresie obowiązywania Umowy związane z działalnością Spółki, w tym wszelkie opracowania mogące być przedmiotem ochrony własności intelektualnej.
 2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, wszelkie wynalazki, znaki towarowe nazwy handlowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, projekty racjonalizatorskie, know-how lub prawa autorskie do jakichkolwiek utworów opracowanych lub stworzonych przez Prezesa Zarządu w okresie obowiązywania Umowy, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy, będą własnością Spółki.
 3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, z chwilą dostarczenia utworu Spółce majątkowe prawa autorskie do niego zostaną w całości przeniesione na Spółkę bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych pisemnych oświadczeń przez Spółkę, na następujących polach eksploatacji
  1. w zakresie utrwalania i reprodukowania utworu w całości lub w części przy użyciu jakichkolwiek środków, w szczególności: przy pomocy pisma odręcznego lub rysunku, w formie drukowanej, reprograficznej, poprzez wprowadzenie do i przechowywanie w pamięci komputera, na magnetycznym nośniku informacji (w tym na taśmie magnetycznej, w pamięci bębnowej, na dyskietce lub twardym dysku), z wykorzystaniem technologii cyfrowej, na nośniku optycznym (CD, DVD, nośniku cyfrowym HD), na nośniku magnetyczno-optycznym, na nośniku półprzewodnikowym (w tym na karcie pamięci lub pamięci USB);
  2. w zakresie korzystania z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w dowolnym zakresie, na dowolnym terytorium i w nieograniczonym czasie;
  3. w zakresie publicznego udostępniania utworu, w szczególności poprzez jego wystawienie, nadanie, ponowne nadanie, udostępnienie w Internecie lub udostępnienie utworu w inny sposób tak, że każdy może mieć do niego dostęp w wybranym przez siebie czasie i miejscu;
  4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy:
  5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 4 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowane, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  6. wykonywanie praw zależnych do utworu.
 4. Spółka będzie upoważniona do dokonywania wszelkich modyfikacji utworu, w taki sposób, jaki uzna za stosowny. Spółce przysługuje wyłączne prawo do udzielania upoważnienia na wykonanie opracowań oraz udzielanie licencji na wykorzystanie utworów na dowolnym terytorium.
 5. W okresie obowiązywania Umowy oraz po Dacie Rozwiązania, Prezes Zarządu, na żądanie Spółki, podpisze wszystkie dokumenty niezbędne do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, do których Spółka jest uprawniona zgodnie z Umową, przy czym Spółka będzie odpowiedzialna za wydatki każdej ze Stron związane z podpisaniem powyższych dokumentów. W odniesieniu do wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych i projektów racjonalizatorskich, wynagrodzenie Prezesa Zarządu z tego tytułu objęte jest Wynagrodzeniem Stałym i Prezesowi Zarządu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Spółka będzie miała wyłączne prawo do ubiegania się o udzielenie na jej rzecz patentu na wynalazek, praw ochronnych do wzorów użytkowych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe, przy czym w odniesieniu do wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych Prezes Zarządu zachowuje prawo do wymieniania go jako twórcy. Odnośnie praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich do wszystkich rodzajów wykorzystania, wynagrodzenie Prezesa Zarządu z tego tytułu objęte jest Wynagrodzeniem Stałym i Prezesowi Zarządu me przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
 6. Prezes Zarządu zobowiązuje się do nie wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu.
 7. Wraz z przejściem autorskich praw majątkowych na Spółkę przechodzi własność egzemplarza lub nośnika Utworu.
 8. W razie zaistnienia takiej konieczności Prezes Zarządu zobowiązuje się zawrzeć ze Spółką dodatkowe umowy przeniesienia praw majątkowych do utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy”.

Z brzmienia paragrafu siódmego / § 7/ Kontraktu wynika, co następuje:

 1. „Prezes Zarządu zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z treścią Umowy, sumiennie i odpowiedzialnie oraz w sposób odpowiadający ogólnie przyjętym zasadom staranności profesjonalnego menadżera oraz do niepodejmowania działań na niekorzyść Spółki.
 2. Prezesowi Zarządu nie wolno wykorzystywać powierzonej mu funkcji lub uzyskanych podczas i w związku z jej sprawowaniem informacji do osiągania prywatnych korzyści.
 3. Prezes Zarządu ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie świadczenia Usług, będące w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Prezesa Zarządu wynikających z Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W związku z tym. że Prezes Zarządu posiada dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę, Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązany On jest do powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej w rozumieniu ust. 6 poniżej w okresie obowiązywania Umowy. Strony uzgadniają, że brak jest możliwości wypowiedzenia lub odstąpienia od tego postanowienia, przez którąkolwiek ze Stron, co nie wyłącza możliwości zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy Stronami o rozwiązaniu zakazu konkurencji.
 5. Prezes Zarządu nie ma prawa prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki, w jakiejkolwiek formie w kraju lub zagranicą na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego.
 6. Prezes Zarządu ma prawo podejmować, prowadzić oraz uczestniczyć, w jakiejkolwiek formie, w dodatkowej działalności zarobkowej i niezarobkowej o niekonkurencyjnym charakterze wyłącznie po uzyskaniu na to zgody Rady Nadzorczej i tylko w zakresie ściśle określonym w tej zgodzie. Przez dodatkową działalność rozumie się w szczególności odpłatne i nieodpłatne pełnienie funkcji lub świadczenie pracy/usług w kraju lub zagranicą na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego.
 7. Z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, w okresie trwania umowy o której mowa wyżej, Prezesowi Zarządu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.”.

W paragrafie ósmym / § 8/ Kontraktu postanowiono, co następuje:

 1. „W czasie trwania Umowy jak również po jej rozwiązaniu, Prezes Zarządu zobowiązany jest zapewnić zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji i wiadomości dotyczących działalności Spółki, które mają charakter poufny, w szczególności choć nie wyłącznie informacje techniczne, technologiczne, handlowe, finansowe i organizacyjne (zwane dalej „Informacjami Poufnymi”). Za Informacje Poufne uznaje się jakiekolwiek informacje dotyczące Spółki, jej wspólników, kontrahentów (niezależnie od rodzaju stosunku łączącego ich ze Spółką), nabyte w czasie trwania Umowy, w szczególności dotyczące działalności, spraw finansowych, postanowień umownych, własności intelektualnej, systemów, usług, zatrudnienia, technologii, know-how, planów działalności, strategii oraz techniki handlowej i inwestycyjnej, transakcji na rynku kapitałowym, oprogramowania komputerowego, bazy danych.
 2. Postanowienie wskazane w ust. 1 nie obejmuje przypadków, gdy Informacje Poufne zostały rozpowszechnione do publicznej wiadomości pod warunkiem, że nie doszło do tego na skutek naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub muszą być przekazane lub ujawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym Prezes Zarządu zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia Spółki o skierowanym do niego żądaniu ujawnienia Informacji Poufnych.
 3. Wszelkie dokumenty Spółki, w szczególności korespondencja, umowy, analizy, opinie, kalkulacje, procedury, instrukcje itp., bez względu na to, czy są w oryginale, kopii, projekcie, szkicu, oraz bez względu na sposób ich utrwalenia, mogą być używane przez Prezesa Zarządu wyłącznie w celach służbowych objętych przedmiotem Umowy.
 4. Postanowienia Umowy dotyczące Informacji Poufnych nie naruszają obowiązków zachowania tajemnic wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Obowiązek zachowania poufności zgodnie z postanowieniami Umowy jest nieograniczony w czasie i pozostaje w mocy również po jej rozwiązaniu”.

Z brzmienia paragrafu dziewięć / § 9/wynika, co następuje:

 1. „Prezes Zarządu niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych dla celów kadrowych, administracyjnych i raportowania i na udostępnianie tych danych (na zasadzie poufności), gdy jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów, odpowiednim osobom reprezentującym wspólników, doradcom Spółki, osobom dostarczającym Spółce produkty i/lub usługi (w tym, między innymi, dostawcom systemów komputerowych, dostawcom usług medycznych i administratorom listy płac), organom administracji publicznej (w tym urzędowi skarbowemu), potencjalnym nabywcom Spółki lub jej przedsiębiorstwa, a w każdym wypadku również podmiotom i organom administracji publicznej w tym spoza UE/EOG oraz zgodnie z wymogami prawa.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe postanowienie nie ogranicza prawa Spółki do przetwarzania danych osobowych Prezesa Zarządu na podstawie innych niż zgoda przesłanek przetwarzania danych osobowych, określonych w odpowiednich przepisach prawa”.

W treści paragrafu dziesiątego / § 10/ Strony zastrzegły, co następuje:

 1. „Żadna ze Stron nie może przenieść całości ani części swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy, z wyłączeniem wymagalnych wierzytelności pieniężnych, na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody pozostałych Stron.
 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy dla swej skuteczności wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne lub bezskuteczne, w całości lub w części, pozostaje to bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy. Strony niezwłocznie podejmą niezwłocznie w dobrej wierze negocjacje celem zastąpienia takiego nieważnego lub bezskutecznego postanowienia postanowieniem ważnym lub skutecznym oddającym zamiar Stron, ich cele komercyjne oraz przyjmowaną równowagę kontraktową z chwili zawarcia Umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw dotyczących przedmiotu Umowy.
 5. Wszelką korespondencję, pisma i druki Strony mają obowiązek doręczać sobie nawzajem pod następujące adresy:
  1. Prezes Zarządu:
  2. Spółka:
 6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu wskazanego w ust. 5 niniejszego paragrafu. Brak zawiadomienia powoduje, ze doręczenia dokonane na adres wskazany w Umowie, uważane będą za skuteczne.
 7. W przypadku sporów wynikłych w trakcie wykonywania Umowy Strony zobowiązują się dążyć do ich polubownego rozwiązania.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych lub powstałych w związku z Umową jest sąd właściwy dla siedziby Spółki.
 9. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron”.

W międzyczasie Spółka zawarła umowę ubezpieczenia szkód mogących ewentualnie powstać dla pracowników, członków organów Spółki, prokurentów, oraz ich bliskich (np. małżonek, spadkobierca, prawny przedstawiciel zmarłego członka organów Spółki lub pracownika) lub głównego księgowego - w następstwie roszczeń skierowanych przez osoby trzecie, a pozostających w związku z czynnościami służbowymi pracownika lub członka organu Spółki („tylko wtedy gdy i tylko w takim zakresie w jakim Ubezpieczony działał na rzecz i w imieniu Spółki w każdej z wyżej wymienionych możliwości”). Jako ubezpieczającego wskazano Spółkę. Spółka także opłaciła roczną składkę. Tak samo będzie czynić w następnych latach. Wyżej wskazane osoby zostały wskazane jako ubezpieczeni. Polisa ma charakter grupowy, co oznacza, że żaden ubezpieczony nie został wymieniony z imienia oraz nazwiska. Ochroną objęte są wszystkie osoby, które są, były lub będą członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem lub pracownikiem, etc. - w trakcie obowiązywania polisy.

Pomimo, że w Umowie zapisano, iż Spółka pokryje koszty ubezpieczenia Menadżera w zakresie składek na wypadek śmierci (vide: § 5 ust. 14 Umowy), to takie ubezpieczenie nigdy nie zostanie przez Spółkę zakupione ani koszty nie zostaną zwrócone - gdyż Menadżer oświadczył Spółce, że nie jest i nie będzie tym zainteresowany. Zapis umowny jest konsekwencją tego. iż taki szablon umowny jest stosowany w odniesieniu do wszelkich spółek miejskich.

W tym miejscu należy wskazać, że Menadżer formalnie nie zgłosił prowadzenia działalności gospodarczej do CEiDG. Nie jest także czynnym podatnikiem VAT.

W piśmie uzupełniającym z 21 listopada 2017 r. Wnioskodawca wskazał co następuje:

 1. Wnioskodawca (Spółka) jest czynnym podatnikiem VAT.
 2. Wynagrodzenie, które otrzymuje Zarządzający nie stanowi wynagrodzenia ze źródła opisanego w art. 12 ust. 1-6 PdofU.
 3. Wynagrodzenie, które otrzymuje Zarządzający od Spółki należy kwalifikować - zdaniem Spółki - do: art. 13 pkt 9 PdofU.
 4. Odpowiadając na pytanie nr 4 należy wskazać, że całość warunków od których zależy wysokość wynagrodzenia została określona w umowie łączącej Zarządzającego i Spółkę, którą opisano we wniosku. Zarządzający, swoim jednostronnym działaniem, nie ma prawa wpływać na wysokość wynagrodzenia. Jedyny wpływ, jeśli tak to można ująć, polega na sumiennym wykonywaniu czynności zarządczych, co w efekcie może przyczynić się do zrealizowania celów zarządczych opisanych przez par. 5 ust. 7 umowy o zarządzanie. Jednakże jak wynika z zapisów umowy (zob. par. 5 ust. 6-8) - Zarządzający jest każdorazowo poddawany weryfikacji przez Zgromadzenie Wspólników, a już szczególnie przez Radę Nadzorczą.
 5. Trudno z góry przesądzić w jakim stosunku ostatecznie i każdorazowo będzie pozostawała wysokość wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego. Zależy to od zmiennych, o czym jest mowa w par. 5 oraz od decyzji ostatecznie podjętej przez Radę Nadzorczą. Zwrócenia uwagi wymaga jedynie fakt, że umowa określa graniczną wysokość wynagrodzenie zmiennego, o czym jest mowa w par. 5 ust. 5, tj. nie więcej aniżeli 8,5% wynagrodzenia stałego.
 6. Odnosząc się do pytań nr 6-7: Umowa o świadczenie usług zarządzania zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą jako zarządzającym nie przewiduje (nie wprowadza) odpowiedzialności zarządzającego wobec osób trzecich. Jeżeli umowa milczy w kwestii odpowiedzialności zarządzającego wobec osób trzecich to nie można jej domniemywać (vide: wyrok NSA z dnia 22.02.2017 roku sygn. I FSK 1014/15). Takie też stanowisko w przedmiotowej sprawie zajął Minister Rozwoju i Finansów w piśmie nr PT3.8101.11.2017 z dnia 6 października 2017 roku skierowanym do Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej. W umowie Stron z dnia 28 czerwca 2017 roku jedynym uregulowaniem w zakresie odpowiedzialności zarządzającego jest przepis § 7 ust. 3 stanowiący, że Prezes Zarządu ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie świadczenia usług, będące w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Prezesa Zarządu wynikających z umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  W przekonaniu Wnioskodawcy, ostateczna ocena kto ponosi ryzyko gospodarcze i ekonomiczne w rozumieniu VatU- leży w gestii organu interpretacyjnego. To organ winien przeanalizować stan faktyczny pod kątem określonych przepisów prawa. W przeciwnym razie instytucja interpretacji indywidualnej będzie miała charakter iluzoryczny.
 7. Nabywane przez Wnioskodawcę usługi od Zarządzającego są wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem, w zakresie podatku od towarów i usług, zadano następujące pytania (oznaczone jak we wniosku):
 1. Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka, otrzymując od Menadżera - który wykonuje czynności zarządzania Spółką opisane Kontraktem Menadżerskim - fakturę VAT, będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z tej faktury?
 2. Czy, w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka otrzymując od Menadżera fakturę VAT dokumentującą wypłatę odprawy, o której jest mowa w § 4 ust. 12 Kontraktu, wypłacaną Menadżerowi w związku z rozwiązaniem albo wypowiedzeniem Kontraktu przez Spółkę - będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z tej faktury?
 3. Czy, w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka otrzymując od Menadżera fakturę VAT dokumentującą wypłatę odprawy, o której jest mowa w § 4 ust. 15 Kontraktu, wypłacaną Menadżerowi w związku z przejściem na rentę albo emeryturę - będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z tej faktury?
 4. Czy, w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka otrzymując od Menadżera faktury VAT dokumentujące wypłacone Menadżerowi kwoty na podstawie: § 5 ust. 12 lit. a) i b), jako zwrot kosztów noclegu, diety, zwrot kosztów przejazdu, w tym własnym samochodem - będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z tej faktury?

Stanowisko Wnioskodawcy (w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług – pytanie nr 1, 2, 3, i 4):

Ad. 1

Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka, otrzymując od Menadżera który wykonuje czynności zarzadzania Spółką opisane Kontraktem Menadżerskim - fakturę VAT, będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z tej faktury (Pytanie nr 1 ).

Dotyczy zdarzenia przyszłego.

W przekonaniu Spółki odpowiedź na tak postawione pytanie powinna być przecząca. Kluczową rolę odgrywa bowiem wykładnia art. 15 ust. 3 pkt 3) w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 2) VatU. Z pierwszego przepisu wynika, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 tegoż art. 15, nie uznaje się m.in. czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Ustawodawca krajowy formułuje zatem listę warunków, których łączne spełnienie daje podstawę do przyjęcia, iż dana aktywność nie stanowi „samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej”.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż aktywność Menadżera realizowana na podstawie Kontraktu Menadżerskiego - sytuuje tegoż poza systemem VAT.

Po pierwsze opisany wyżej Kontrakt Menadżerski jest umową wymienioną w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie może umknąć uwadze fakt, iż do czerwca 2005 r. przepis ten odsyłał jedynie do art. 13 pkt 2-8 PdofU. Fakt, iż z dniem 1.06.2005 r. ustawodawca dodał pkt 9 do listy, wskazuje na jego ściśle określony zamiar, jako ustawodawcy racjonalnego. Wskazuje jednak nade wszystko, że zamiarem tegoż ustawodawcy - co do zasady - było objęcie kontraktów menadżerskich właśnie wyłączeniem z systemu VAT.

Po drugie, fakt zawarcia pomiędzy Wnioskodawcą a Menadżerem przedmiotowej umowy powoduje, iż z tytułu wykonywania czynności opisanych w Kontrakcie Menadżerskim, ten ostatni jest związany ze zlecającym wykonanie tych czynności (tj. ze Spółką):

 1. prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności (Spółka) i wykonującym zlecane czynności (Menadżer),
 2. co do warunków wykonywania tych czynności,
 3. wynagrodzenia
 4. i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności (Spółki) wobec osób trzecich.

Zdaniem Wnioskodawcy fakt spełnienia przez Kontrakt Menadżerski warunków opisanych pod lit. a-c powyżej nie może budzie najmniejszych wątpliwości.

Podobnie sytuacja wygląda jeśli idzie o warunek sformułowany pod lit. d powyżej, choć na tym tle najczęściej dochodzi do sporów pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi. To właśnie przesłanka odpowiedzialności wobec osób trzecich rodzi najwięcej trudności w praktyce stosowania dyspozycji art. 15 ust. 3 pkt 3 VatU do menadżerów.

Organy podatkowe stają często na stanowisku, iż brak w kontrakcie jednoznacznego zapisu iż menadżer nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich jest wystarczającą przesłanką, aby przyjąć, że ów menadżer ponosi ryzyko gospodarcze, a tym samym należy go traktować jak podatnika VAT (vide interpretacja indywidualna z 18.05.2017 r. 0112-KDIL1-2.4012.119.2017.1.JD).

W jednym z ostatnich rozstrzygnięć organ posunął się do jeszcze śmielszej tezy i uznał, że nawet umowne wyłączenie tej odpowiedzialności nie odnosi tutaj zamierzonego skutku, albowiem odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. przewidziana przez art. 299 ksh oraz OrdU - powoduje, że ów menadżer, niejako automatycznie, staje się podatnikiem VAT (vide interpretacja indywidualna z 21.07.2017 r. 0111-KDIB3-1.4012.91.2017.2. JP).

Zdaniem Spółki takie stanowisko jest oparte na uproszczeniu i nader często wiąże się z brakiem wszechstronnej analizy stanu prawnego oraz faktycznego, który zwykle jest przedmiotem wniosków składanych do organu interpretacyjnego. Przede wszystkim stanowisko takie jest jednak oparte na rozszerzającej wykładni art. 15 ust. 3 pkt 3 VatU. Po pierwsze, należy mieć na uwadze dokładne brzmienie art. 15 ust. 3 pkt 3 VatU. Przepis ten przecież wymaga explicite, jedynie aby pomiędzy menadżerem a zleceniodawcą (tut. Spółką) istniały więzy prawne co do odpowiedzialności zlecającego (tut. Spółki) wobec osób trzecich. Koniec i kropka (sic!). Przepis ten nie został sformułowany w ten sposób, że jeżeli w systemie prawnym znajdzie się jakaś inna norma, która obok zasady podstawowej (jaką jest odpowiedzialność zlecającego) - wprowadza jakaś poboczną (subsydiarną) możliwość pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności w takiej, czy innej formie, to jest to równoznaczne z tym, że ów członek zarządu staje się od razu podatnikiem VAT.

To co w pierwszej kolejności i przede wszystkim należy ustalać, to to czy ad casum pomiędzy menadżerem a zlecającym istnieje tego typu stosunek prawny, którego podstawowym elementem jest, iż to właśnie zlecający ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich. Taki podstawowy element występuje w większości przypadków, które dotyczą tzw. kontraktów menadżerskich. Zasadą polskiego prawa cywilnego oraz handlowego jest, iż za działania i decyzje podejmowane przez menadżera odpowiada wobec osób trzecich spółka, a nie ten menadżer. Zasady tej nie może przekreślić fakt, że inny przepis (tut. art. 299 ksh oraz art. 116 OrdU) przewidują subsydiarną i warunkową odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki kapitałowej.

Po drugie, gdyby fakt istnienia regulacji prawnej (art. 299 ksh i art. 116 OrdU) - miał być tak istotną okolicznością na gruncie VatU, to analogicznie należałoby traktować członka zarządu będącego pracownikiem. Przecież z punktu widzenia art. 299 ksh i art. 116 OrdU - bez znaczenia dla pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności jest to, czy łączy go ze spółką stosunek pracy, czy też może kontrakt cywilnoprawny. Dokonując zatem wykładni jak ta poczyniona przez KIP w interpretacji indywidualnej z 21.07.2017 r. 0111-KDIB3-1.4012.91.2017.2.JP - należy mieć na uwadze powyższą argumentację oraz całokształt okoliczności, które tworzą więzy prawne pomiędzy spółką a menadżerem.

Niedopuszczalny jest automatyzm, że skoro jest w systemie prawa cywilnego (art. 299 ksh) lub w systemie prawa publicznego (art. 116 OrdU) taka norma, która daje możliwość po temu, aby w pewnych warunkach osoby trzecie pociągnęły członka zarządu do odpowiedzialności za zobowiązania spółki, to explicite należy przyjmować, że brak jest spełnienia przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt 3 VatU. Jest wręcz przeciwnie. Dający zlecenie (Spółka) co do zasady i z istoty łączącego strony stosunku prawnego - odpowiada wobec osób trzecich, a odpowiedzialność menadżera jest odpowiedzialnością hipotetyczną, i tylko na wypadek niewypłacalności samej Spółki. To - zdaniem Spółki - zbyt mało, aby różnicować na gruncie VatU pozycję menadżera-pracownika i menadżera-niepracownika.

Dokonując oceny konkretnego przypadku trzeba mieć na uwadze, czy okoliczności określone kontraktem zostały tak sformułowane, iż mamy faktycznie do czynienia z „samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą”. Analizując opisany powyżej Kontrakt Menadżerski należy zatem zwrócić uwagę, iż cała jego treść statuuje stosunek prawny, który in concreto bliźniaczo przypomina stosunek pracy. Takie kwestie jak przykładowo: prawo do urlopu i związane z tym uprawnienia i obowiązki (np. możliwość odwołania z urlopu), zapewnienie wynagrodzenia na czas chorobowy, odprawa emerytalno-rentowa, zwrot kosztów (np. z tyt. podróży służbowych), pokrycie kosztów szkolenia, zapewnienie infrastruktury techniczno-sprzętowej. etc. - wszystkie te okoliczności powodują, że Menadżer nie ponosi realnego ryzyka swojej działalności. Jego sytuacja prawno-faktyczna, w zasadzie w żaden istotny sposób nie odbiega od pozycji menadżera-pracownika.

Uważnemu interpretatorowi nie powinien umknąć nadto fakt, że ryzyko gospodarcze Menadżera zostało dodatkowo wykluczone poprzez objęcie takiego menadżera ubezpieczeniem OC opłacanym przez Spółkę. Tą samą ochroną podlegają także pracownicy Spółki.

Końcowo zwraca uwagę fakt, iż menadżerowie, na skutek wprowadzenia Ustawy Kominowej, zostali niejako „na siłę uszczęśliwieni” dobrodziejstwem, jakim jest kontrakt menadżerski.

Konkludując zatem, skoro działalność Menadżera w oparciu o zawarty ze Spółką Kontrakt Menadżerski nie może być uznana za działalność gospodarczą na gruncie VatU, to tym samym nawet gdyby Menadżer wystawił i dostarczył do Spółki fakturę VAT, ta ostatnia nie będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z owej faktury. Wynika to z brzmienia art. 88 ust. 3a pkt 2 VatU, który przewiduje, że nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego (...) transakcja udokumentowana fakturą VAT, gdy ta transakcja nie podlega opodatkowaniu (...).

Ad. 2 i 3.

Czy, w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka otrzymując od Menadżera fakturę VAT dokumentującą wypłatę odprawy, o której jest mowa w § 4 ust. 12 Kontraktu, wypłacaną Menadżerowi w związku z rozwiązaniem albo wypowiedzeniem Kontraktu przez Spółkę - będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z tej faktury? (Pytanie nr 2).

Czy, w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka otrzymując od Menadżera fakturę VAT dokumentującą wypłatę odprawy, o której jest mowa w § 4 ust. 15 Kontraktu, wypłacaną Menadżerowi w związku z przejściem na rentę albo emeryturę - będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z tej faktury? (Pytanie nr 3).

Pytania 2 i 3 dotyczą stanu przyszłego.

Zakładając, że odpowiedź na pytanie nr 1 byłaby pozytywna - Spółka zadała pytania nr 2 i 3.

Spółka stoi jednak na stanowisku, że odprawy, o których jest mowa w § 4 ust. 12 i ust. 15 Kontraktu, i tak nie podlegają podatkowi od towarów i usług, a w konsekwencji Spółka, ze względu na brzmienie art. 88 ust. 3a pkt 2) VatU - nie byłaby uprawniona do obniżenia podatku należnego, wynikającego z otrzymanych ewentualnie od Menadżera faktur VAT, a to z następujących przyczyn:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 VatU opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast stosownie z art. 8 ust. 1 VatU przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. w tym również: 1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Z kolei w art. 29a ust. 1 VatU ustawodawca przewidział, że podstawą opodatkowania (...) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Biorąc powyższe przepisy pod uwagę należy jednak stwierdzić, że otrzymane potencjalnie odprawy nie będą stanowić wynagrodzenia w rozumieniu VatU. Odprawy te mają bowiem charakter quasi odszkodowawczy i nie powinny być objęte system podatku VAT.

Skoro tak, to nawet gdyby Spółka otrzymała do Menadżera fakturę VAT opiewającą na którąś z tych odpraw, wówczas i tak nie byłaby uprawniona do obniżenia podatku należnego. Wynika to z dyspozycji przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 VatU. Przepis ten wyraźnie bowiem mówi, iż nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego faktura, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu.

Ad. 4.

Czy, w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, w świetle przedstawionego stanu faktycznego. Spółka otrzymując od Menadżera faktury VAT dokumentujące wypłacone Menadżerowi kwoty na podstawie § 5 ust. 12 lit. a) i b), jako zwrot kosztów noclegu, diety, zwrot kosztów przejazdu, w tym własnym samochodem - będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z tej faktury ?

(Pytanie nr 4).

Dotyczy zdarzenia przyszłego.

W art. 29a ust. 1 VatU ustawodawca przewidział, że podstawą opodatkowania (...) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z kolei w ust. 7 pkt 3 tegoż art. 29a VatU stwierdza się iż podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymywanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Analizując treść pytania należy zatem przede wszystkim ustalić, czy przewidziane w § 5 ust. 12 lit. a) i b) przypadki zwrotu wydatków - są tego typu, że znajdzie do nich zastosowanie wyłączenie z art. 29a ust. 7 pkt 3 VatU.

Zdaniem Wnioskodawcy żaden z wydatków objętych wskazanymi powyżej zapisami Kontraktu, których dotyczy pytanie nr 4, nie może podlegać podatkowi VAT. Menadżer ponosząc te wydatki nie ponosi ich we własnym celu, a jedynie w celu realizacji zapisów Kontraktu. Należy zatem przyjąć, że w zakresie w jakim działa w imieniu oraz na rzecz Spółki, wydatki przez niego poniesione lub jemu zwracane - nie wchodzą do podstawy opodatkowania.

Skoro tak, to nawet gdyby Spółka otrzymała do Menadżera fakturę VAT opiewającą na któryś z tych wydatków, wówczas i tak nie byłaby uprawniona do obniżenia podatku należnego. Wynika to z dyspozycji przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 VatU. Przepis ten wyraźnie bowiem mówi, iż nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego faktura, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie podatku od towarów i usług, w kwestii objętej pytaniem nr 1 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy stanowi, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć kwestię dotycząca opodatkowania czynności wykonywanych przez Menadżera na rzecz Spółki na podstawie umowy o Świadczenie Usług Zarządzania (kontrakt menadżerski).

Zauważyć należy, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Wobec powyższego należy mieć na uwadze cytowane przepisy prawa:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie, powstrzymanie się od działania (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 tej ustawy. Należy jednak zaznaczyć, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powołanego wyżej artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy stanowi, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r., poz. 60, 528, 648 i 859);
 2. (uchylony);
 3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 1. (uchylony);
 2. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 3. przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;
 4. przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 5. przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;
 6. przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9;
 7. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
  7a.przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych;
 8. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
  • z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;
 9. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

W myśl art. 15 ust. 3a ustawy, przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Z cytowanego przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do warunków:

 • wykonywania tych czynności,
 • wynagrodzenia, oraz
 • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zatem, w przypadku łącznego spełnienia ww. warunków, czynności podejmowanych przez osobę fizyczną nie uznaje się za czynności wykonywane w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej. To powoduje, iż osoba taka nie działa w tym przypadku w charakterze podatnika VAT, a zatem wykonywane czynności nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Warunek pierwszy - warunki wykonywania czynności.

Należy uznać, że co do zasady w istotę typowej umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest zarządzanie spółką przez osobę fizyczną (zobowiązaną do osobistego świadczenia), wpisane jest wykorzystywanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej tej spółki (osoba taka zarządza tą infrastrukturą, personelem, całą organizacją i jednocześnie korzysta z niej w tym celu).

Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012r. sygn. akt I FSK 1645/11 za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą „(...) nie będzie mogła zostać uznana działalność gospodarcza, która wykonywana jest z wykorzystaniem infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona (...)”.

Można wręcz mówić o pewnym zintegrowaniu zarządzającego ze spółką, co oznacza spełnienie tego warunku. Przyjęcie zgodnie z postanowieniami ustawy o wynagradzaniu stosownych rozwiązań dotyczących zapewnienia zarządzającemu w zakresie niezbędnym do wykonywania usług zarządzania urządzeń technicznych (np. komputera, telefonu komórkowego, samochodu, itp.) oraz ewentualnie innych zasobów, którymi dysponuje spółka (np. pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach związanych ściśle z pełnioną funkcją i powierzonymi zadaniami, firmowych kart płatniczych i kredytowych, itp.) dodatkowo potwierdza charakter (przemawiający za brakiem samodzielności w rozumieniu VAT) takiego stosunku prawnego.

W tym kontekście należy zauważyć, że wykorzystywanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej zarządzanej spółki powoduje, że zarządzający nie ponosi również w tym zakresie ryzyka ekonomicznego (co ma ścisły związek z tym jak kształtuje się wynagrodzenie - warunek drugi). Uznaniu, że ten warunek jest spełniony nie stoi na przeszkodzie to, że w ramach przedmiotowej umowy cywilnoprawnej (stosunku prawnego) zarządzający dysponuje szerokim zakresem swobody w organizacji swojej pracy, wyznaczaniu celów itd.

Warunek drugi - wynagrodzenie.

Zakładając, że umowa przewiduje, że zarządzający korzysta z infrastruktury i organizacji wewnętrznej spółki (spełniony warunek pierwszy), ustalenie, że warunek drugi jest spełniony w praktyce sprowadza się do weryfikacji czy umowa cywilnoprawna przewiduje dla zarządzającego stałe wynagrodzenie. Jeżeli umowa przewiduje stałe wynagrodzenie nie można mówić o ponoszeniu ryzyka ekonomicznego przez zarządzającego. Jednocześnie rozpatrywany warunek będzie spełniony także jeżeli wynagrodzenie oprócz stałego elementu będzie zawierać element zmienny (np. wypłacany pod warunkiem i/lub w wysokości określonej realizacją wyznaczonych celów zarządczych, które mogą dotyczyć w szczególności kondycji finansowej spółki, jej pozycji rynkowej, realizacji określonej inwestycji, strategii itd.) pod warunkiem jednak, że element stały będzie stanowił istotną wielkość i/lub część całkowitego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r., poz. 1202 z późn. zm.), wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, przy czym zgodnie z ust. 5 część zmienna nie może przekraczać 50%, a m.in. w spółkach publicznych 100% wynagrodzenia podstawowego zarządzającego w poprzednim roku obrotowym. Należy uznać, że takie ukształtowanie wynagrodzenia spełnia badany warunek. Podobnie przykładowo ustalenie w umowie dla zarządzającego stałego wynagrodzenia miesięcznego w wielkości adekwatnej do pozycji spółki, zakresu zadań itd. oraz rocznej premii stanowiącej określony procent wypracowanego w danym roku zysku spełni badany warunek.

Dla uznania spełnienia badanego warunku nie ma znaczenia okoliczność, że w umowie przewiduje się przykładowo (proporcjonalne) zmniejszenie wynagrodzenia z racji czasowego braku wykonywania czynności przez zarządzającego (wskutek własnej decyzji, choroby, zawieszenia w wykonywaniu funkcji, itp.). Podobnie nie ma znaczenia ewentualna okoliczność, że na podstawie umowy należne zarządzającemu wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw własności egzemplarza lub nośnika utworu i projektu wynalazczego oraz autorskich praw majątkowych do utworu, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień oraz korzystanie przez spółkę z projektów wynalazczych, w tym wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, projektów racjonalizatorskich, know-how, baz danych stworzonych przez zarządzającego, itp. - jeżeli w wyniku wykonywania umowy zarządzający stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2017r., poz. 880 z późn. zm.). Ustalenie w umowie dla zarządzającego m.in. wynagrodzenia z niniejszego tytułu nie stoi na przeszkodzie spełnieniu badanego warunku.

Trzeci warunek - odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich.

Warunek będzie spełniony jeżeli zgodnie z umową odpowiedzialność jest po stronie spółki, a nie po stronie faktycznego wykonawcy (zarządzającego), co wyklucza samodzielny charakter jego działalności. Warunek będzie także spełniony gdy dana umowa nie przewiduje (nie wprowadza) takiej odpowiedzialności.

Bez znaczenia pozostaje w tym kontekście odpowiedzialność zarządzającego wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności odpowiedzialność członków zarządu wynikająca z przepisów stawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017r., poz. 1577).

Przykładowo, jeżeli dana umowa przewiduje, że zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków zarządzającego wynikających z umowy lub z przepisów prawa - przy czym, odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, określonej przepisami prawa (w szczególności na mocy KSH) - niniejszy warunek nie będzie spełniony.

Należy zauważyć, że jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 lutego 2017r., sygn. akt I FSK 1014/15 „Ponoszenie ryzyka ekonomicznego nie może być utożsamiane z odpowiedzialnością menadżera za szkody wobec Spółki. Są to odrębne kwestie. Porównywanie nieograniczonej odpowiedzialności menadżera wobec Spółki ze stosunkiem pracowniczym nie wpływa na ocenę stanowiska Sądu, gdyż Sąd nie postawił tezy, że strony łączyła umowa o pracę. Stosunek ten Sąd oceniał pod kątem art. 15 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, to znaczy czy była to samodzielnie wykonywana działalność gospodarcza. Odpowiedzialność menadżera za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością ma być rozpoznawana wobec osób trzecich, nie wobec Spółki i, co tu już zostało podniesione, jej źródłem ma być stosunek zobowiązaniowy łączący menadżera ze Spółką, a nie stosunek organizacyjno-prawny członka zarządu Spółki. W tym zakresie słusznie podkreślił Sąd pierwszej instancji, że nie została ona uregulowana w kontrakcie, a zatem nie można jej domniemywać”.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że jeżeli umowa cywilnoprawna (stosunek prawny) przewiduje odpowiedzialność zarządzającego wobec osób trzecich (za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, przy czym odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności zarządzającego, którą ponosi on - z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu - na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, np. KSH) wskazany warunek nie jest spełniony.

Odpowiednio jeżeli dana umowa nie przewiduje (nie wprowadza) takiej odpowiedzialności (a w przypadku braku jej uregulowania w umowie nie można jej domniemywać), należy uznać, że wskazany warunek jest spełniony.

Podsumowując, jeżeli analiza danej umowy cywilnoprawnej (stosunku prawnego) pomiędzy zarządzającym a spółką wykaże, że spełnione są wszystkie trzy przedstawione powyżej warunki to zarządzającego nie można uznać za podatnika VAT. Jednocześnie brak spełnienia któregokolwiek warunku oznacza, ze zarządzający występuje w charakterze podatnika VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora pełni osoba fizyczna. Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. - o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Menadżer był w niej zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z wejściem w życie Ustawy Kominowej stosunek pracy został rozwiązany. Pełniąc funkcję jak wyżej oraz w związku z wejściem w życie Ustawy Kominowej - Menadżer zawarł ze Spółką Umowę o Świadczenie Usług Zarządzania - „Kontrakt Menadżerski”.

Prezes Zarządu swoje Usługi świadczyć będzie w każdym miejscu niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy, w szczególności w siedzibie Spółki, a także poza nią, a w razie zaistnienia takiej potrzeby również w innym miejscu, w innej miejscowości lub poza granicami kraju.

Prezes Zarządu będzie otrzymywał ponadto wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki na zasadach i warunkach określonych w uchwale Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 8,5% wynagrodzenia Stałego za poprzedni rok obrotowy.

Spółka ponosi koszty podróży Prezesa Zarządu oraz inne koszty, związane ze świadczeniem Usług oraz wykonywaniem obowiązków objętych Umową na niżej ustalonych warunkach. W przypadku wykonywania umowy poza W. Spółka zobowiązuje się do zwrotu kosztów noclegu oraz diet.

W zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy Prezes Zarządu uprawniony jest do nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki. Wynagrodzenie, które otrzymuje Zarządzający nie stanowi wynagrodzenia ze źródła opisanego w art. 12 ust. 1-6 PdofU. Wynagrodzenie, które otrzymuje Zarządzający od Spółki należy kwalifikować - zdaniem Spółki - do: art. 13 pkt 9 PdofU.

Zarządzający, swoim jednostronnym działaniem, nie ma prawa wpływać na wysokość wynagrodzenia. Jedyny wpływ, jeśli tak to można ująć, polega na sumiennym wykonywaniu czynności zarządczych, co w efekcie może przyczynić się do zrealizowania celów zarządczych opisanych przez par. 5 ust. 7 umowy o zarządzanie. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą jako zarządzającym nie przewiduje (nie wprowadza) odpowiedzialności zarządzającego wobec osób trzecich.

Jak już wcześniej wskazano, dla rozstrzygnięcia kwestii czy z tytułu wykonywania przez zarządzającego usług zarządzania na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania spółką, zarządzający będzie podatnikiem podatku od towarów i usług decydujące znaczenie ma okoliczność jednoczesnego spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że skoro, jak wskazano we wniosku:

 • zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Zarządzania (Kontrakt Menadżerski) Zarządzający będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie zmienne,
 • Zarządzający będzie wykonywał czynności zarządzania przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki (Zlecającego),
 • Umowa o Świadczenie Usług Zarządzania nie przewiduje odpowiedzialności Zarządzającego wobec osób trzecich,

to tym samym, wobec spełnienia w okolicznościach sprawy wszystkich przesłanek wynikających z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, uzasadnionym jest stwierdzenie, że Menadżera z tytułu świadczenia przedmiotowych czynności zarządzania Spółką nie można uznać za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, wykonującego działalność gospodarczą.

W konsekwencji wykonywane przez Menadżera na podstawie ww. Kontraktu Menadżerskiego czynności zarządzania Spółką nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę ww. rozstrzygnięcie w kwestii dotyczącej opodatkowania czynności wykonywanych przez Menadżera na rzecz Spółki na podstawie umowy o Świadczenie Usług Zarządzania (kontrakt menadżerski), gdzie stwierdzono, że Zarządzającego z tytułu świadczenia przedmiotowych usług zarządzania nie można uznać za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, wykonującego działalność gospodarczą, a w konsekwencji czynności zarządzania Spółką wykonywane przez Menadżera na podstawie Kontaktu Menadżerskiego nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zatem Wnioskodawcy (Spółce) nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług świadczonych przez Menadżera.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy, w kwestii objętej pytaniem nr 1, zgodnie z którym skoro działalność Menadżera w oparciu o zawarty ze Spółką Kontrakt Menadżerski nie może być uznana za działalność gospodarczą na gruncie VatU, to tym samym nawet gdyby Menadżer wystawił i dostarczył do Spółki fakturę VAT, ta ostatnia nie będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z owej faktury, jest prawidłowe.

Biorąc pod uwagę ww. rozstrzygnięcie, dotyczące kwestii objętych pytaniem nr 1, pytania oznaczone we wniosku nr 2, 3 i 4 dotyczące prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od Menadżera dokumentujących wypłatę odpraw oraz zwrot kosztów noclegu, diety, zwrot kosztów przejazdu, stały się bezprzedmiotowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto należy zauważyć, że ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.