Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi zarządzania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
maj

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związkuz postanowieniami umowy o zarządzanie na rzecz Spółki.

Fragment:

Pomiędzy Wnioskodawczynią a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez członka Rady Nadzorczej została zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Umowa zawarta jest na czas pełnienia przez Zarządzającą funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych kolejnej kadencji (do dnia wygaśnięcia mandatu), z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania w przypadkach wskazanych w Umowie. Na mocy Umowy, Zarządzająca świadczy usługi zarządzania na rzecz Spółki przy wykorzystaniu zasobów rzeczowych, finansowych i organizacyjnych Spółki. Zawarta umowa uprawnia Zarządzającą do korzystania z urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania usług zarządzania, w szczególności: pozostawionych do dyspozycji Zarządzającej pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, samochodu, telefonu komórkowego oraz komputera przenośnego wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem, z tym, że udostępnienie powyższych środków nie stanowi wynagrodzenia Zarządzającej, ani innych świadczeń na jej rzecz, lecz stanowi koszt spółki wynikający z kosztów pełnienia przez Zarządzającą funkcji członka Zarządu z tytułu stosunku korporacyjnego spółki.

2018
18
maj

Istota:

Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 68.32.11.0 i 68.32.12.0 korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Nabycie usług związanych z czynnościami zwolnionymi od podatku nie uprawnia do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca czynny podatnik VAT, w ramach działalności gospodarczej zamierza świadczyć usługi zarządzania nieruchomościami na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania mieszkaniem pod wynajem, która będzie zawierana z właścicielem danego mieszkania. Mieszkania, w stosunku do których będą świadczone usługi zarządzania mogą być wynajmowane najemcom na cele mieszkaniowe długoterminowe oraz na cele krótkoterminowego zakwaterowania. W odniesieniu do usług zarządzania mieszkaniem przeznaczonym na cele mieszkaniowe długoterminowe, Wnioskodawca samodzielnie będzie świadczył usługi zarządzania, natomiast w przypadku mieszkania przeznaczonego na cele krótkoterminowego zakwaterowania, Wnioskodawca podpisze z właścicielem mieszkania Umowę, na podstawie której będzie świadczył na jego rzecz usługi zarządzania nieruchomościami, następnie podpisze z podmiotem trzecim kolejną umowę, na podstawie której podmiot ten będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy usługi zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na cele krótkoterminowego zakwaterowania. Do obowiązków Wnioskodawcy jako zarządcy mieszkania będą należeć, na podstawie postanowień umowy reprezentowanie właściciela przed najemcami, spółdzielnią mieszkaniową/wspólnotą mieszkaniową, dostawcami mediów, nadzór nad lokalem, rozliczanie i regulowanie należności i zobowiązań związanych z funkcjonowaniem lokalu, zapewnienie właścicielowi bieżącego dostępu do systemu informatycznego.

2018
17
maj

Istota:

Uznanie, że Wnioskodawca świadcząc usługi zarządzania, nie występuje w charakterze podatnika VAT i tym samym usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

W ramach i w okresie pełnienia funkcji członka zarządu Wnioskodawca zobowiązuje się do świadczenia usług zarządzania na zasadach określonych umową. Świadczenie Usług polega w szczególności na: prowadzeniu spraw spółki i uczestnictwie w pracach zarządu z uwzględnieniem zakresu praw i obowiązków wynikających z funkcji, reprezentowaniu spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji spółki, osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności spółki, przypisanymi do funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów spółki, realizacji wyznaczonych celów zarządczych. Wnioskodawca Nie angażuje samodzielnie zasobów ludzkich ani materialnych. Spółka jest zobowiązana do dostarczenia zasobów ludzkich oraz materialnych. Zgodnie z umową, Wnioskodawca nie jest uprawniony do powierzenia wykonywania usług osobie trzeciej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie Czy w świetle zaprezentowanego stanu faktycznego, Wnioskodawca świadcząc usługi zarządzania występuje w charakterze podatnika VAT, a w konsekwencji czy usługi te podlegają opodatkowaniu VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, świadcząc usługi zarządzania nie występuje on w charakterze podatnika VAT, a tym samym usługi przez niego świadczone nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

2018
27
kwi

Istota:

Opodatkowanie usług menedżerskich.

Fragment:

Wnioskodawca oświadcza, że umowę o świadczenie usług zarządzania – kontrakt menedżerski zawarł z Sp. z o.o. w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202, ze zm.). W umowie ustalono dla Wnioskodawcy wynagrodzenie za wykonywanie czynności zarządczych, na które składa się stałe wynagrodzenie, płatne z dołu, w okresach miesięcznych, nie później niż do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za które to wynagrodzenie jest należne oraz premia roczna (część zmienna wynagrodzenia). Premia roczna została ustalona w zmiennej wysokości zależnej od spełnienia tzw. wskaźników KPI (wskaźniki finansowe i niefinansowe) określonych w załączniku do Umowy o świadczenie usług zarządzania, jednakże ostatecznie nie może przekroczyć 50% sumy wynagrodzenia stałego Wnioskodawcy należnego za rok obrotowy (czyli poprzedni rok obrotowy względem roku, w którym wpłacana jest premia roczna). Wynagrodzenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście. Od tego przychodu Spółka, jako płatnik płaci zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odprowadza należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

2018
20
kwi

Istota:

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym Wnioskodawca, z tytułu usług wykonywanych na podstawie ww. umowy, nie jest podatnikiem VAT, jako osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Zatem otrzymywane przez Wnioskodawcę od Spółki wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zarządzania nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Miejscem wykonywania umowy przez Wnioskodawcę jest siedziba Spółki oraz każde inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w którym zaistnieje konieczność wykonywania zadań związanych z działalnością Spółki, przy czym Zarządzający ma obowiązek dokumentowania swojej obecności we wszystkich miejscach, gdzie będzie świadczył usługi zarządzania oraz w przypadku świadczenia usług poza siedzibą Spółki powyżej 2 dni wymaga się wcześniejszego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Świadczenie usług zarządzania jest wykonywane w warunkach pełnej dyspozycyjności i w takich ramach czasowych jakie są niezbędne do zarządzania Spółką zgodnie z zawartą umową. Czas podróży związanej z wykonywaniem usług zarządzania, w tym także udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach stanowi czas wykonywania usług zarządzania. Zarządzający jest uprawniony do uczestniczenia w konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach, na koszt Spółki, o ile ich zakres i tematyka jest związana z działalnością Spółki. Zarządzający ma prawo do 26 dni przerwy w świadczeniu usług, przy czym każda przerwa w świadczeniu usług (o ile nie jest spowodowana chorobą) musi być pisemnie uzgodniona z Radą Nadzorczą Spółki. Za dni przerwy w świadczeniu usług spowodowanej chorobą (udokumentowanej zwolnieniem lekarskim) wynagrodzenie Zarządzającego ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu na zasadach wskazanych w Umowie. W ramach Umowy Spółka zobowiązała się wobec Wnioskodawcy do udostępnienia (...)

2018
18
kwi

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z postanowieniami umowy o zarządzanie na rzecz Spółki.

Fragment:

W związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej regulacji ustawowej, członek zarządu spółki, której jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa może zarządzać Spółką wyłącznie na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania. W wykonaniu ustawowego obowiązku, o którym mowa powyżej, w dniu 20 grudnia 2016 r. Spółka zawarła z Wnioskodawcą umowę o zarządzanie spółką, która szczegółowo określa zakres obowiązków i uprawnień Wnioskodawcy jako Prezesa Zarządu. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług zarządzania spółką w związku ze sprawowaniem funkcji w Zarządzie spółki. Umowa zawarta jest na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Zarządzający zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki osobiście i nie jest uprawniony do powierzania ich wykonywania osobie trzeciej. Realizacja przez Wnioskodawcę powierzonych mu zadań występuje przy wykorzystaniu wszelkich środków rzeczowych i finansowych Spółki. Zawarta umowa zawiera zobowiązanie Spółki do zapewnienia tych zasobów Wnioskodawcy, w tym Prezes Zarządu ma prawo do korzystania z samochodu służbowego na koszt Spółki, służbowego komputera, prawo do nielimitowanego korzystania z telefonu komórkowego na koszt Spółki, zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych przez Prezesa Zarządu w związku z pełnioną funkcją oraz zwrotu kosztów podróży służbowej oraz kosztów korzystania z usług hotelowych.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że będzie uzyskiwał wynagrodzenie na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania. Wnioskodawca – jak wskazał – w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług zarządzania nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu wykonywania tych obowiązków. Zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy o świadczenie usług zarządzania, „ Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa ”. Z kolei w ust. 2 tego paragrafu wskazano, że „ Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia Funkcji, określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych ”. Zgodnie ze stosownymi przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz wyżej powołanymi przepisami Umowy o świadczenie usług zarządzania, Zarządzający będzie ponosił odpowiedzialność jedynie wobec spółki, z którą zawarł tę Umowę. Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 Umowy o świadczenie usług zarządzania, świadczenie będzie obejmowało również reprezentowanie spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji spółki.

2018
14
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia usług zarządzania.

Fragment:

Wobec czego Wnioskodawca, świadcząc usługi zarządzania, w ramach umowy będzie wyrażać oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki. Do obowiązków Wnioskodawcy należą m.in.: prowadzenie spraw Spółki i uczestnictwo w pracach Zarządu, reprezentowanie Spółki wobec podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji Spółki, osobiste zarządzanie powierzonymi, zgodnie ze schematem organizacyjnym, obszarami działalności Spółki, przypisanymi do jego funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki, realizacja wyznaczonych celów zarządczych, świadczenie usług zarządzania osobiście, bez możliwości powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej. Wnioskodawca, świadcząc usługi zarządzania, w ramach umowy będzie wyrażać oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki. Spółka, w stosunku do której usług zarządzania zobowiązał się Wnioskodawca, będzie ponosić ryzyko gospodarcze/ekonomiczne za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę z tytułu umowy. W ocenie Wnioskodawcy, nie jest on obarczony ryzykiem ekonomicznym związanym ze świadczonymi przez niego usługami. Znajduje to wyraz w konstrukcji wynagrodzenia, jakie przewidziano w Umowie. Wynagrodzenie (...)

2018
14
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze spółką umową o świadczenie usług zarządzania

Fragment:

Spółka oraz Wnioskodawca zawarli umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: Umowa). Na podstawie Umowy Zarządzający zobowiązał się świadczyć na rzecz Spółki usługi zarządzania (dalej: Usługi), a Spółka w zamian za to zobowiązała się do wypłaty na rzecz Zarządzającego ustalonego wynagrodzenia oraz realizacji innych zobowiązań szczegółowo opisanych w treści tejże Umowy. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych wyżej przepisów prawa należy stwierdzić, że przychód uzyskany z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług wynikających z zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług zarządzania będzie dla niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując – uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wykonywania Umowy powinny być zaliczane do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
14
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze spółką umową o świadczenie usług zarządzania.

Fragment:

Spółka oraz Wnioskodawca zawarli umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: Umowa). Na podstawie Umowy Zarządzający zobowiązał się świadczyć na rzecz Spółki usługi zarządzania (dalej: Usługi), zaś Spółka w zamian za to zobowiązała się do wypłaty na rzecz Zarządzającego ustalonego wynagrodzenia oraz realizacji innych zobowiązań szczegółowo opisanych w treści tejże Umowy. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych wyżej przepisów prawa należy stwierdzić, że przychód uzyskany z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług wynikających z zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług zarządzania będzie dla niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując – uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu wykonywania Umowy powinny być zaliczane do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.