Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi zarządzania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie usług zarządzania.
Fragment:
Spółka ponosi bowiem wszelkie koszty związane z wykonywaniem przez Pana usług zarządzania, a tym samym nie może być mowy o mobilizowaniu środków na takich samych zasadach jak przedsiębiorca. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na przysługujące Panu prawo do przerw w wykonywaniu czynności z zakresu zarządzania Spółką w łącznym wymiarze 30 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym oraz dodatkowo w soboty, niedziele i dni ustawowe wolne od pracy, a także do czasowej, usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania przedmiotu Umowy, bez utraty prawa do wynagrodzenia (w kontekście niezdolności do pracy ustalony został 33-dniowy limit roczny, po przekroczeniu którego wynagrodzenie zmniejszane jest proporcjonalnie). Również tak określone warunki wykonywania czynności na rzecz Spółki są bowiem charakterystyczne dla stosunku pracy, przywodząc na myśl przewidziane odrębnymi ustawami pracownicze prawa do urlopu oraz zwolnienia lekarskiego. Powyższe zapisy umowne świadczą zatem, w Pana opinii, o spełnieniu pierwszej z omawianych przesłanek, tj. podporządkowania co do warunków wykonywania usługi. Rozważając zaś kwestię istnienia stosunku prawnego co do warunków wynagrodzenia, należy wskazać, że za świadczenie usług zarządzania Spółką Umowa przewiduje wynagrodzenie określone miesięcznie, obejmujące wynagrodzenia za prawa autorskie do dzieł stworzonych w ramach wykonywania kontraktu, oraz premię roczną.
2016
16
gru

Istota:
Czy świadczenie na podstawie Umowy usług zarządzania przez Zarządzającego na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%?
Fragment:
(...) usług zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2016 r. został złożony do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z 15 września 2016r. (data wpływu) oraz pismem z 16 września 2016r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zarządzania przedsiębiorstwami oraz usług doradztwa w zakresie zarządzania. Wnioskodawca (dalej również „ Zarządzający ”) zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (dalej „ Umowa ”) ze spółką akcyjną (dalej „ Spółka ”), w której pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Na podstawie umowy Wnioskodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług zarządzania polegających na osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki przypisanymi do jego funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki wraz z reprezentacją Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich.
2016
3
gru

Istota:
Wobec świadczonych na rzecz Spółki usług zarządzania na podstawie zawartej Umowy Wnioskodawca działa w roli podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) usług zarządzania – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zarządzania przedsiębiorstwami. Na początku 2016 roku Wnioskodawca podpisał umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako tzw. Zarządzający. Na podstawie tej umowy jako Zarządzający Wnioskodawca zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług zarządzania polegających na osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki przypisanymi do funkcji Zarządzającego w Zarządzie Spółki. Do obowiązków Wnioskodawcy należy reprezentacja Spółki wobec organów państwowych, samorządowych i innych podmiotów trzecich. Wnioskodawca obowiązki te wykonuje osobiście i nie może zlecić ich wykonania osobie trzeciej. Jako Zarządzający Wnioskodawca jest zobowiązany do współdziałania ze Spółką, jej organami oraz poszczególnymi członkami tych organów, w szczególności pozostałymi członkami Zarządu.
2016
2
sie

Istota:
Opodatkowanie usług zarządzania.
Fragment:
(...) usług zarządzania - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zarządzania przedsiębiorstwami. Na początku 2016 roku Wnioskodawca podpisał umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako tzw. Zarządzający. Na potrzeby niniejszego wniosku spółkę z o.o. z którą Wnioskodawca zawarł umowę określał będzie Spółką. Na podstawie tej umowy jako Zarządzający Wnioskodawca zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług zarządzania polegających na osobistym zarządzaniem powierzonymi obszarami działalności Spółki przypisanymi do funkcji Zarządzającego w Zarządzie Spółki. Do obowiązków Wnioskodawcy należy reprezentacja Spółki wobec organów państwowych, samorządowych i innych podmiotów trzecich. Obowiązki te Wnioskodawca wykonuje osobiście i nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej.
2016
27
lip

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania na rzecz Spółki
Fragment:
(...) usług zarządzania na rzecz Spółki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania na rzecz Spółki. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zarządzania przedsiębiorstwami oraz doradztwa w zakresie zarządzania. Wnioskodawca (dalej również „ Zarządzający ”) zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (dalej „ Umowa ”) ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „ Spółka ”), w której pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Na podstawie umowy Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług zarządzania polegających na osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki przypisanymi do funkcji Zarządzającego pełnionej w Zarządzie Spółki i zgodnie z każdorazowo obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w Spółce określającymi podział zadań/kompetencji pomiędzy Członków Zarządu lub zgodnie z każdorazowo obowiązującą uchwałą Zarządu Spółki w przedmiocie podziału kompetencji między Członkami Zarządu, wraz z reprezentacją Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich.
2016
24
lip

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT usługi zarządzania świadczonej przez menedżera na podstawie kontraktu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających nabycie usług zarządzania świadczonych przez menedżera.
Fragment:
(...) usług zarządzania świadczonych przez menedżera – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi zarządzania świadczonej przez menedżera na podstawie kontraktu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających nabycie usług zarządzania świadczonych przez menedżera. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest spółką akcyjną (dalej: „ Spółka ”, „ Wnioskodawca ”). Obok Wnioskodawcy będącego zainteresowanym - stroną postępowania w sprawie interpretacji, zainteresowanymi niebędącymi stronami postępowania w sprawie interpretacji są także osoby fizyczne (dalej łącznie zwane jako: „ Menedżer ”). Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług elektroenergetycznych. Wnioskodawca zawarł z Menedżerem Umowy o świadczenie usług zarządzania (dalej: „ Kontrakt ”), których przedmiotem jest świadczenie profesjonalnych usług polegających na osobistym zarządzaniu przedsiębiorstwem Spółki.
2016
24
cze

Istota:
Usług zarządzania przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Fragment:
(...) usług zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zarządzania przedsiębiorstwami oraz usług doradztwa w zakresie zarządzania. Wnioskodawca (dalej również „ Zarządzający ”) zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (dalej „ Umowa ”) ze spółką akcyjną (dalej „ Spółka ”), w której pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Na podstawie umowy Wnioskodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług zarządzania polegających na osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki przypisanymi do jego funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki wraz z reprezentacją Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich.
2016
10
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi;
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe : Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności wykonuje między innymi na rzecz kontrahentów - wspólnot mieszkaniowych, deweloperów a także jednostek samorządu terytorialnego - usługę zarządzania nieruchomościami. Usługa świadczona na podstawie umowy zarządzania nieruchomością wspólną sklasyfikowana jest pod symbolem PKWiU z 2008 roku - 68.32.11.0. Na rzecz wspólnot Wnioskodawca wykonuje usługi polegające na utrzymaniu i obsłudze nieruchomości wspólnej - czynności polegające na sprzątaniu i konserwacji nieruchomości wspólnej oraz zabezpieczeniu awarii i usuwaniu jej skutków. Powyższe usługi: zarządzanie, sprzątanie oraz konserwacja mają stanowić łączną usługę zarządzania nieruchomością.
2016
11
mar

Istota:
1.Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług zarządczych, w ramach kontraktu menedżerskiego będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 9 PITU, a dochód z tego źródła będzie opodatkowany według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 PITU?2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, osiągnięte w roku 2016 i w latach następnych będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c PITU?
Fragment:
W świetle powyższego, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż usługi zarządzania świadczone na rzecz Spółki w ramach kontraktu menedżerskiego podlegać będą opodatkowaniu według skali określonej w art. 27 ust. 1 PITU. Ad. 2 W opinii Wnioskodawcy usługi doradcze świadczone na rzecz Spółki w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane w roku 2016 i w latach następnych według zasad wskazanych w art. 30c PITU (tj. 19% podatek liniowy) jeśli Wnioskodawca złoży wniosek o wyborze tej formy opodatkowania na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższe wynika, w opinii Wnioskodawcy, z następujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 PITU źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z treścią definicji zawartej w art . 5a pkt 6 ww. ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: (i) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; (ii) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; (iii) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art . 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 PITU.
2016
18
lut

Istota:
Dotyczy opodatkowania usług zarządzania.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zarządzania przedsiębiorstwami oraz usług doradztwa w zakresie zarządzania. Wnioskodawca (dalej również „ Zarządzający ”) zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (dalej „ Umowa ”) ze spółką akcyjną (dalej „ Spółka ”), w której pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Pracy. Na podstawie umowy Wnioskodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług zarządzania polegających na osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki przypisanymi do jej funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki wraz z reprezentacją Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich.
2015
25
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.