Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi zarządzania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak wynika z treści wniosku Zarządzający świadczy usługi określone w Umowie przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki, koszty związane ze świadczenie tych usług ponosi Spółka, w związku ze świadczeniem usług Zarządzający nie ponosi ryzyka ekonomicznego, a odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi usługami ponosi Spółka, nie można uznać, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.
Fragment:
Tym samym nie ma on zastosowania do usług zarządzania świadczonych na podstawie Umowy. Natomiast art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT odnosi się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 updof. Do przychodów tych zaliczają się również „ przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych ” (art. 13 pkt 7 updof) oraz „ przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 ” (art. 13 pkt 9 updof). Do przychodów tych należą również przychody uzyskiwane przez Zarządzającego od Spółki na podstawie Umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług zarządzania Spółką. Należy zastrzec, że sam fakt świadczenia usług zarządzania, objętych zakresem zastosowania art. 13 updof, nie przesądza jeszcze o uznaniu, że osobie świadczącej te usługi nie przysługuje status podatnika VAT.
2017
22
cze

Istota:
Wskazanie, czy czynności wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania oraz umowy o zakazie konkurencji należy uznać za odpłatne świadczenie usług wykonywane w ramach samodzielnej działalności gospodarczej, a w konsekwencji, czy czynności te powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Przy czym okoliczność ta, na co zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w cytowanym wyżej orzeczeniu z dnia 16 czerwca 2016 r., nie decyduje o kwalifikacji umowy o świadczeniu usług zarządzania, na podstawie której funkcja ta może być pełniona. Podkreślenia wymaga, że zakres odpowiedzialności członka zarządu określony w przepisach ww. ustaw jest niezależny od rodzaju zawartej umowy – dotyczy pełnienia funkcji członka zarządu, a nie wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania. Co więcej, członek zarządu funkcjonuje w ramach struktur organizacyjnych spółki, jako jej organ, a w tym kontekście nie prowadzi własnej działalności, lecz działalność samej spółki. Należy wskazać, że w kontekście przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podejmowane przez Wnioskodawcę czynności odnosić będą skutek w sferze wewnętrznej Spółki, a Wnioskodawca w ramach pełnienia funkcji członka zarządu zobowiąże się do zarządzania Spółką, jak również będzie obowiązany stosować się do przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień umowy Spółki i uchwał organu stanowiącego oraz nadzorczego Spółki wskazać należy, że w istocie podejmowane czynności świadczone będą na rzecz i w interesie Spółki. Przyszła umowa ma przewidywać, że Wnioskodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez Niego przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wnioskodawcy wynikających z przyszłej umowy lub z przepisów prawa.
2017
15
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca będzie płatnikiem/podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług określonych w umowie.
Fragment:
Ponadto, uzyskiwane wynagrodzenie Zainteresowanego z tytułu świadczenia usług zarządzania stanowić będzie przychód z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedzialność materialna Wnioskodawcy wobec osób trzecich będzie mogła wynikać przede wszystkim z przepisów Kodeksu Cywilnego (odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa) oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Świadcząc usługi zarządzania Wnioskodawca wyraża oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki. Ryzyko gospodarcze/ekonomiczne czynności wykonywanych przez Zainteresowanego w ramach sprawowanego zarządu ponosić będzie Spółka. Zainteresowany nie posiada zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec osób trzecich. Może to uczynić z własnej inicjatywy, natomiast nie jest to obligatoryjne. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca będzie płatnikiem/podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług określonych w umowie. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opis sprawy należy stwierdzić, że stosunek prawny łączący Wnioskodawcę ze Spółką nie spełnia przesłanek, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi zarządzania świadczonej przez menedżera na podstawie kontraktu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających nabycie usług zarządzania świadczonych przez menedżera
Fragment:
(...) usług zarządzania świadczonych przez menedżera – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 11 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi zarządzania świadczonej przez menedżera na podstawie kontraktu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających nabycie usług zarządzania świadczonych przez menedżera. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest spółką akcyjną (dalej: „ Spółka ”, „ Wnioskodawca ”). Obok Wnioskodawcy będącego zainteresowanym - stroną postępowania w sprawie interpretacji, zainteresowanym niebędącym stroną postępowania w sprawie interpretacji jest także osoba fizyczna (dalej określana jako: „ Menedżer ”). Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a głównym przedmiotem jej działalności gospodarczej Spółki jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług elektroenergetycznych. Wnioskodawca zawarł z Menedżerem Umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: „ Kontrakt ”), którego przedmiotem jest świadczenie profesjonalnych usług polegających na osobistym zarządzaniu przedsiębiorstwem Spółki.
2017
26
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania świadczonych przez Wnioskodawcę oraz uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu wykonywania tych usług.
Fragment:
Na mocy ustawy postanowiono, że osoby pełniące funkcje w zarządach spółek Skarbu Państwa będą wykonywać swoje czynności na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania. Umowa ta nie jest umową o pracę lecz umową o świadczenie usług zbliżoną do umowy zlecenia (kontraktu menadżerskiego). Również w Spółce, w której Wnioskodawca jest Prezesem Zarządu Zgromadzenie Wspólników zmieniło umowę pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu. W wyniku tych czynności została rozwiązana za porozumieniem stron umowa o pracę i została zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania. Po rozwiązaniu umowy o pracę została zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania. Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą, nie jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej. W ramach i w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Wnioskodawca będzie zobowiązany do świadczenia usług zarządzania na zasadach określonych umową. Zainteresowany zobowiąże się do świadczenia usług osobiście i nie będzie uprawniony do powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej. Wnioskodawca zobowiąże się do świadczenia usług z najwyższą starannością, sumiennością i profesjonalizmem; w sposób zgodny z interesem Spółki i prowadzący do jej rozwoju. Wykonując umowę Wnioskodawca zobowiązany będzie współdziałać z pozostałym członkami Zarządu i organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieniach Statutu Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach prawa i dokumentach wewnętrznych Spółki, w szczególności regulaminu Zarządu Spółki.
2017
22
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego.
Fragment:
Dodatkowo, Towarzystwo planuje nabywanie od Spółki we własnym imieniu, ale na rachunek Funduszu usługi Zarządzania Portfelem i fakturowanie na Fundusz wynagrodzenia należnego z tego tytułu Spółce (obecnie usługa Zarządzania Portfelem jest świadczona i fakturowana bezpośrednio przez Spółkę na rzecz Funduszu). Szczegóły dotyczące usługi Zarządzania Portfelem oraz powody zmiany rozliczeń na linii Spółka-Towarzystwo-Fundusz zostały wskazane poniżej w pkt 4. Zmiana wynikająca z planowanego podpisania Nowej Umowy będzie skutkowała rozszerzeniem zakresu świadczeń Towarzystwa na rzecz Funduszu. Poza świadczoną aktualnie usługą Zarządzania Funduszem, Towarzystwo będzie również świadczyło na rzecz Funduszu usługę Zarządzania Portfelem. Jak wskazano powyżej, Towarzystwo będzie nabywało od Spółki usługę Zarządzania Portfelem we własnym imieniu, ale na rachunek Funduszu, co zostanie wyraźnie określone w umowie między Towarzystwem a Funduszem. Świadczenie przez Towarzystwo usługi Zarządzania Portfelem będzie sprowadzało się zatem do jej refakturowania na rzecz Funduszu. W konsekwencji Towarzystwo będzie świadczyło na rzecz Funduszu zarówno usługę Zarządzania Funduszem, jak i usługę Zarządzania Portfelem. Zarządzanie Portfelem przez Spółkę W ramach wykonywania usługi Zarządzania Portfelem Spółka pełni aktywną rolę na etapie podejmowania decyzji dotyczących nabycia wierzytelności lub portfeli wierzytelności.
2017
18
maj

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku z wykonywaniem usług zarządzania.
Fragment:
(...) usług zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 18 kwietnia 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku z wykonywaniem usług zarządzania. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca pełni funkcję prezesa zarządu Przedsiębiorstwa ... K. sp. z o.o. w na podstawie umowy o pracę. Przedsiębiorstwo to w 100% stanowi własność Gminy Miasta. W związku z wejściem w życie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 poz., 1202) w przypadku Wnioskodawcy z dniem 1 marca 2017 r. ulegnie zmianie forma zatrudnienia na umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Będą to usługi świadczone osobiście przez Wnioskodawcę, jednocześnie jak wskazano – Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Ministerstwo Skarbu Państwa w związku z wejściem w życie ww. ustawy opublikowało w listopadzie 2016 katalog dobrych praktyk w zakresie stosowania przedmiotowej ustawy.
2017
17
maj

Istota:
 • w zakresie nieopodatkowania czynności wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania,
 • w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania,
 • Fragment:
  Na pytanie o treści „ Kto ponosi ryzyko gospodarcze/ekonomiczne za czynności wykonywane przez Zarządzającego z tytułu zawartej umowy? ” Zainteresowani udzielili następującej odpowiedzi: „ Ryzyko gospodarcze/ekonomiczne za czynności wykonywane przez Zarządzającego ponosi Spółka. ” Na pytanie o treści „ Czy umowa o świadczenie usług zarządzania zobowiązuje Zarządzającego do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec osób trzecich? Jeżeli tak to, jakie są postanowienia i warunki umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością wobec osób trzecich? ” Zainteresowani udzielili następującej odpowiedzi: „ Umowa o świadczenie usług zarządzania nie zobowiązuje Zarządzającego do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec osób trzecich. ” Na pytanie o treści „Do jakich czynności, Zainteresowany będący strona postępowania, będzie wykorzystywał nabywane usługi w zakresie zarządzania, o których mowa we wniosku, tj. czy do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”, Zainteresowani udzielili następującej odpowiedzi: „ Nabywane usługi zarządzania służą prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, w ramach której wykonuje przede wszystkim czynności opodatkowane podatkiem od towarów oraz sporadycznie (marginalnie) czynności zwolnione od podatku. W tym kontekście można twierdzić, że usługi zarządzania służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług oraz czynnościom zwolnionym z tego podatku.
  2017
  16
  maj

  Istota:
  Zwolnienie od podatku usług sprzątania incydentalnych zabrudzeń w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi PKWiU 68.32.11.0
  Fragment:
  Natomiast jeżeli usługa zarządzania dotyczy wyłącznie określonych części nieruchomości mieszkalnej, przy czym części te nie mają charakteru mieszkalnego, wówczas taka usługa zarządzania podlega opodatkowaniu stawką 23%, na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest ustalenie, czy usługi sprzątania incydentalnego świadczone w ramach usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Jak wskazał Wnioskodawca, czynny zarejestrowany podatnikiem podatku VAT, usługi sprzątania incydentalnych zabrudzeń z terenu nieruchomości wchodzą w zakres obowiązków, z których Wnioskodawca ma się wywiązywać w ramach zawartej umowy o zarządzanie. Usługi te są wykonywane w ramach zawartej umowy o zarządzanie, jednakże na podstawie pisemnych lub ustnych zgłoszeń konieczności wykonania tych dodatkowych prac, za które Wnioskodawca pobiera dodatkowe wynagrodzenie. Wykonanie tych usług zdaniem Wnioskodawcy, stanowi czynność niezbędną służącą zachowaniu wysokiej jakości usługi zarządzania, a nie jest celem samym w sobie, jedynie uzupełnieniem świadczenia głównego. Dla rozstrzygnięcia (...)
  2017
  11
  maj

  Istota:
  Opodatkowania usług zarządzania powierzonymi obszarami działalności Spółki.
  Fragment:
  Jak wynika z treści wniosku, Zainteresowany „ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania usług zarządzania będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa, a zatem Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi wobec Spółki, jak również względem podmiotów innych niż sama Spółka. Z opisu sprawy wynika, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Zainteresowanego wobec osób trzecich. Ponadto Wnioskodawca zobowiązany został do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą dotyczącą usług zarządzania w zakresie odpowiedzialności kontraktowej (za działanie lub zaniechanie) z tytułu działalności zawodowej/świadczenia usług zarządzania. W rezultacie, odpowiedzialność Wnioskodawcy została ukształtowana w sposób odmienny niż odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych. Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania jako nienazwana umowa cywilnoprawna mająca za przedmiot świadczenie usług należy bowiem do kategorii tzw. umów starannego działania z elementami umowy rezultatu. Również zgodnie z zawartą ww. umową, Wnioskodawca zobowiązał się do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania z najwyższą starannością i sumiennością ocenianą przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru działalności Wnioskodawcy oraz charakteru i zakresu działalności Spółki.
  2017
  10
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.