Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi zarządzania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca wraz z zawarciem kontraktu menedżerskiego, stanowiącego „odbicie” dotychczasowego stosunku pracy na stanowisku Członka Zarządu, wymuszonego wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, stanie się podatnikiem podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności w ramach ww. kontraktu oraz czy ww. czynności będą opodatkowane podatkiem VAT?
Fragment:
Jednak planowane jest zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania czyli tzw. kontraktu menadżerskiego. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zarządzania na mocy ww. umowy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze, że w zasadzie każdy stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje, określa wynagrodzenie oraz przynajmniej podstawowe warunki wykonywania czynności, należy uznać, że „ odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich ” jest kryterium kluczowym dla oceny charakteru prawno-podatkowego danego podmiotu. Jest to czynnik odróżniający na gruncie ustawy VAT prowadzenie działalności gospodarczej (przesłanki warunkującej status podatnika podatku VAT) od innego rodzaju aktywności zawodowej nie powodującej powstania podmiotowości prawno-podatkowej na gruncie ww. ustawy. Istotna jest w tym przypadku analiza istoty odpowiedzialności, wynikającej z charakteru stosunku prawnego łączącego Wnioskodawcę oraz spółkę. Zgodnie z treścią art. 368 § 1 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2017
11
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług zarządzania na podstawie kontraktu.
Fragment:
Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym usługi zarządzania Spółką świadczone w oparciu o kontrakt menadżerski nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Uzasadnienie: Art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają usługi, które są wykonywane przez: podatnika będącego osobą prawną, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Zatem w sytuacji, gdy usługi menedżera/Zarządzającego są realizowane przy użyciu infrastruktury i organizacji firmy, która zawarła z nim umowę i wykonywane zadania nie są związane z jego osobistym ryzykiem ekonomicznym, wtedy nie można mówić o samodzielnym wykonywaniu usług. Brak odpowiedzialności oznacza brak samodzielności. Z powyższego wynika, że aby usługa mogła być klasyfikowana jako samodzielnie wykonywana działalność gospodarcza, konieczne są dwa warunki: zapis w umowie zawierający warunki odpowiedzialności zleceniodawcy, menedżer zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
2017
7
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług zarządzania świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy – kontrakt menedżerski.
Fragment:
W związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług zarządzania, Wnioskodawca nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu wykonywania „ tych obowiązków ”, tj. obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług zarządzania. Odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich funkcjonuje według zasad ogólnych, tj. według takich zasad, które funkcjonowałyby gdyby Umowy o świadczenie usług zarządzania w ogóle nie zawarto. Bez względu na fakt zawarcia Umowy i jej postanowienia Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność deliktową wobec osób trzecich za własne działania, co wynika z art. 415 k.c. i następnych. Umowa jedynie powtarza taką regułę ogólną. Wnioskodawca świadcząc usługi zarządzania w ramach Umowy składa oświadczenia woli na rzecz Spółki i nigdy nie działa w imieniu własnym. Ryzyko gospodarcze/ekonomiczne za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę z tytułu Umowy o świadczenie usług zarządzania ponosi Spółka. Świadczenie usług zarządzania w ramach Umowy o świadczenie usług zarządzania nie zobowiązuje Wnioskodawcy do zawarcia umowy ubezpieczenia. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku, usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, w ramach wykonywania przez Wnioskodawcę Umowy o świadczenie usług zarządzania, zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką w dniu 23 grudnia 2016 r., stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie uznania, że członek zarządu w zakresie świadczonej usługi zarządzania nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a związku z tym nie ma obowiązku wystawiania faktury VAT oraz uznania, że faktura wystawiona przez członka zarządu nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w tej fakturze.
Fragment:
Świadczenie usług zarządzania następuje w siedzibie Spółki lub w innym miejscu podyktowanym obowiązkami płynącymi z zawartej umowy, a każda przerwa w świadczeniu usług zarządzania wymaga pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Świadczący usługi zarządzania jest związany na czas trwania umowy zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej. W umowie o zarządzanie ustalono wysokość wynagrodzenia, które składa się z części stałej oraz części zmiennej. Wynagrodzenie stałe jest płatne miesięcznie z dołu, a w przypadku, gdy zarządzający nie świadczy usług zarządzania, ulega ono proporcjonalnemu zmniejszeniu o liczbę dni, w których czynności nie były świadczone. W umowie o świadczenie usług zarządzania wskazano, iż za czynności oraz szkody wyrządzone przez członka zarządu w związku z pełnioną funkcją i wykonywaną umową odpowiedzialność ponosi Spółka. Członek zarządu świadczący usługi zarządzania odpowiada wobec Spółki wyłącznie za szkody jej wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Członek zarządu Spółki ponosi również odpowiedzialność na zasadzie art. 299 k.s.h. Wynagrodzenie, otrzymywane przez członka zarządu od Spółki za wykonywanie czynności wymienionych we wniosku, nie stanowi przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast stanowi przychody, o których mowa w art. 13 ust 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
25
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług związanych z wykonywaniem kontraktu.
Fragment:
(...) usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług związanych z wykonywaniem kontraktu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatkuod towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług związanych z wykonywaniem kontraktu. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 lipca 2017 r. (data wpływu 4 lipca 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego organu z dnia 3 lipca 2017 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.243.2017.1.RR (skutecznie doręczone w dniu 3 lipca 2017 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W 2017 r. weszła w życie ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Ustawa ta wprowadza zasadę, że z członkami zarządów będą zawierane wyłącznie umowy o świadczenie usług zarządzania bez względu na to, czy te usługi będą świadczone w ramach prowadzonej przez członka zarządu działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 ustawy).
2017
20
lip

Istota:
Nieuznanie czynności wykonywanych na podstawie umowy o zarządzanie spółką za działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu oraz nieuznania Wnioskodawcy za podatnika - możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ustawy.
Fragment:
Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania swojej obecności w siedzibie Spółki, w innych miejscach świadczenia usług, wyjazdów w celu wykonywania usług zarządzania poprzez podpisywanie ewidencji prowadzonej przez Spółkę oraz jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej każdorazowo miesiąc kalendarzowy, wskazującej ilość godzin wykonywania usług zarządzania objętych umową. Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy składa się z części stałej stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Część zmienna wynagrodzenia Zarządzającego, uzupełniająca, jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych w okresie stanowiącym podstawę ustalenia wynagrodzenia uzupełniającego – w roku obrotowych Spółki. Ponadto w ramach zawartej umowy Spółka zobowiązała się do przekazania Wnioskodawcy urządzeń technicznych, wyposażenia oraz innego mienia Spółki, niezbędnego do realizacji usług zarządzania. Dodatkowo w zawartej umowie o świadczenie usług zarządzania został również uregulowany zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy względem Spółki oraz osób trzecich. Ustalono, że Wnioskodawca ponosi jako Zarządzający odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez Niego przedmiotowej umowy lub wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub naruszenia przepisów prawa jeżeli nastąpiło to z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
2017
12
lip

Istota:
Jak wynika z treści wniosku Zarządzający świadczy usługi określone w Umowie przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki, koszty związane ze świadczenie tych usług ponosi Spółka, w związku ze świadczeniem usług Zarządzający nie ponosi ryzyka ekonomicznego, a odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi usługami ponosi Spółka, nie można uznać, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.
Fragment:
Tym samym nie ma on zastosowania do usług zarządzania świadczonych na podstawie Umowy. Natomiast art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT odnosi się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 updof. Do przychodów tych zaliczają się również „ przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych ” (art. 13 pkt 7 updof) oraz „ przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 ” (art. 13 pkt 9 updof). Do przychodów tych należą również przychody uzyskiwane przez Zarządzającego od Spółki na podstawie Umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług zarządzania Spółką. Należy zastrzec, że sam fakt świadczenia usług zarządzania, objętych zakresem zastosowania art. 13 updof, nie przesądza jeszcze o uznaniu, że osobie świadczącej te usługi nie przysługuje status podatnika VAT.
2017
22
cze

Istota:
Wskazanie, czy czynności wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania oraz umowy o zakazie konkurencji należy uznać za odpłatne świadczenie usług wykonywane w ramach samodzielnej działalności gospodarczej, a w konsekwencji, czy czynności te powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Przy czym okoliczność ta, na co zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w cytowanym wyżej orzeczeniu z dnia 16 czerwca 2016 r., nie decyduje o kwalifikacji umowy o świadczeniu usług zarządzania, na podstawie której funkcja ta może być pełniona. Podkreślenia wymaga, że zakres odpowiedzialności członka zarządu określony w przepisach ww. ustaw jest niezależny od rodzaju zawartej umowy – dotyczy pełnienia funkcji członka zarządu, a nie wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania. Co więcej, członek zarządu funkcjonuje w ramach struktur organizacyjnych spółki, jako jej organ, a w tym kontekście nie prowadzi własnej działalności, lecz działalność samej spółki. Należy wskazać, że w kontekście przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podejmowane przez Wnioskodawcę czynności odnosić będą skutek w sferze wewnętrznej Spółki, a Wnioskodawca w ramach pełnienia funkcji członka zarządu zobowiąże się do zarządzania Spółką, jak również będzie obowiązany stosować się do przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień umowy Spółki i uchwał organu stanowiącego oraz nadzorczego Spółki wskazać należy, że w istocie podejmowane czynności świadczone będą na rzecz i w interesie Spółki. Przyszła umowa ma przewidywać, że Wnioskodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez Niego przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wnioskodawcy wynikających z przyszłej umowy lub z przepisów prawa.
2017
15
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca będzie płatnikiem/podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług określonych w umowie.
Fragment:
Ponadto, uzyskiwane wynagrodzenie Zainteresowanego z tytułu świadczenia usług zarządzania stanowić będzie przychód z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedzialność materialna Wnioskodawcy wobec osób trzecich będzie mogła wynikać przede wszystkim z przepisów Kodeksu Cywilnego (odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa) oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Świadcząc usługi zarządzania Wnioskodawca wyraża oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki. Ryzyko gospodarcze/ekonomiczne czynności wykonywanych przez Zainteresowanego w ramach sprawowanego zarządu ponosić będzie Spółka. Zainteresowany nie posiada zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec osób trzecich. Może to uczynić z własnej inicjatywy, natomiast nie jest to obligatoryjne. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca będzie płatnikiem/podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług określonych w umowie. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opis sprawy należy stwierdzić, że stosunek prawny łączący Wnioskodawcę ze Spółką nie spełnia przesłanek, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy.
2017
2
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi zarządzania świadczonej przez menedżera na podstawie kontraktu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających nabycie usług zarządzania świadczonych przez menedżera
Fragment:
(...) usług zarządzania świadczonych przez menedżera – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 11 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi zarządzania świadczonej przez menedżera na podstawie kontraktu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających nabycie usług zarządzania świadczonych przez menedżera. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest spółką akcyjną (dalej: „ Spółka ”, „ Wnioskodawca ”). Obok Wnioskodawcy będącego zainteresowanym - stroną postępowania w sprawie interpretacji, zainteresowanym niebędącym stroną postępowania w sprawie interpretacji jest także osoba fizyczna (dalej określana jako: „ Menedżer ”). Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a głównym przedmiotem jej działalności gospodarczej Spółki jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług elektroenergetycznych. Wnioskodawca zawarł z Menedżerem Umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: „ Kontrakt ”), którego przedmiotem jest świadczenie profesjonalnych usług polegających na osobistym zarządzaniu przedsiębiorstwem Spółki.
2017
26
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.