Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi zarządzania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie nieuznania czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania za samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej o której mowa w art. 15 ustawy, a w konsekwencji nieuznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT.
Fragment:
(...) usług zarządzania za samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej o której mowa w art. 15 ustawy, a w konsekwencji nieuznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania za samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej o której mowa w art. 15 ustawy, a w konsekwencji nieuznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT. Wniosek uzupełniono w dniu 27 października 2017 r. o opłatę oraz w dniu 6 listopada 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy i stosowne pełnomocnictwo. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Sp. z o.o. zawarła z Wnioskodawcą umowę o świadczenie usług zarządzania na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Przed wejściem w życie przepisów ww. ustawy Wnioskodawca pozostawał w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania Spółka powierzyła Wnioskodawcy prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, zarzadzanie jej majątkiem, reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i umowie Spółki, a Wnioskodawca zobowiązał się powierzone obowiązki przyjąć.
2017
16
gru

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym w zakresie czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o zarządzanie będą to przychody, które nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej określonej przepisami art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Zarządzający zobowiązany jest do dokumentowania swojej obecności w siedzibie Spółki, w innych miejscach świadczenia usług, wyjazdów w celu wykonywania usług zarządzania oraz dni przerwy w świadczeniu usług zarządzania poprzez podpisywanie ewidencji prowadzonej przez Spółkę. Zarządzającemu udostępnia się do nieodpłatnego korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług urządzenia techniczne oraz inne zasoby stanowiące mienie Spółki, w szczególności: postawione do jego dyspozycji pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, wyposażenie techniczne (drukarka, ksero, faks, skaner), telefon komórkowy, telefon stacjonarny, komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem, W zakresie odpowiedzialności Zarządzającego Umowa przewiduje: Umowa nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących odpowiedzialności przez Zarządzającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz wobec osób trzecich; Wyrażanie przez Zarządzającego oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Spółki; Brak obowiązku zawarcia przez Zarządzającego umowy ubezpieczenia OC wobec osób trzecich. Spółka zobowiązała się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej z tytułu szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej. Zarządzający wykonując swoje obowiązki i korzystając z uprawnień nie jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej i nie rejestrował się jako podatnik VAT.
2017
16
gru

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z zawarciem umowy o zarządzanie.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 30 czerwca 2017 r. zawarł z Prezesem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania z mocą obowiązująca od 1 lipca 2017 r. Prezes Zarządu począwszy od 1 lipca 2017 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej Prezesa Zarządu jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, oznaczone kodem PKD 70.22.Z. Prezes Zarządu nie osiąga innych przychodów z działalności gospodarczej z wyjątkiem uzyskiwanych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania z Wnioskodawcą. W związku z tym, że jak wskazuje Wnioskodawca, umowa o świadczenie usług zarządzania została zawarta z Prezesem Zarządu Spółki, biorąc pod uwagę treść powołanych wyżej przepisów prawa, należy stwierdzić, że przychód uzyskany z tytułu świadczenia przez Prezesa Zarządu usług wynikających z zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług zarządzania, będzie dla Niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją zakwalifikowania przychodów z tytułu umowy o zarządzanie jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest opodatkowanie ich za pośrednictwem płatnika, na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
14
gru

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności realizowanych przez Menedżera
Fragment:
Przywołane przepisy i dokonana analiza przedstawionych w treści wniosku warunków planowanej umowy o świadczenie usług zarządzania pozwala stwierdzić, że Menedżer nie jest/nie będzie podatnikiem podatku VAT w związku ze świadczeniem usług zarządzania na rzecz Spółki na podstawie ww. Umowy. Z wniosku wynika, że przychody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu oraz z tytułu wykonywania czynności zarządzania stanowią przychody wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Menedżer związany będzie ze Spółką umową o świadczenie usług zarządzania, która określa warunki wykonywania czynności i wynagrodzenie. Jak wskazano we wniosku, Spółka zapewnia Menedżerowi nieodpłatnie odpowiednią infrastrukturę biurową, sprzętową i organizacyjną wraz z obsługą w celu należytego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy. Menedżer funkcjonuje więc w ramach organizacji utworzonej i finansowanej przez Spółkę i – jak wskazał Wnioskodawca – Spółka pokrywa wszelkie koszty związane z wykonywaniem czynności przez Menedżera określonych w Umowie. Zatem zgodnie z umową, Menedżer działa w ramach struktury organizacyjnej Spółki i nie ponosi kosztów swojej działalności. Wykorzystywanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki powoduje, że menedżer nie ponosi również w tym zakresie ryzyka ekonomicznego.
2017
14
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług zarządzania wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie umowy cywilnoprawnej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w opisanym stanie faktycznym usługi świadczone przez Wnioskodawcę jako Zarządzającego na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy jako Zarządzający Wnioskodawca w stanie faktycznym jest płatnikiem/podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług zarządzania określonych w Umowie? Czy jako Zarządzający w stanie przyszłym, po utracie zwolnienia na podstawie art. 113 pkt 5 ustawy o VAT Wnioskodawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 96 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT.? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy usługi świadczone na podstawie opisanej w stanie faktycznym Umowy o świadczenie usług zarządzania przez niego jako Zarządzającego w tym stanie należałoby traktować jako czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 i w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT). Świadczenie usług zarządzania w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest regulowane przepisami prawa dotyczącymi umowy zlecenia. Jako Zarządzający bowiem Wnioskodawca działa jedynie w imieniu i na rzecz Spółki. Jako Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków zarządczych wynikających z umowy lub z przepisów prawa.
2017
14
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących czynności zarządzania.
Fragment:
Umowa o świadczenie usług zarządzania nie jest realizowana przez członka zarządu w ramach działalności gospodarczej. Członek zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej. W uzupełnieniu wniosku wskazano, usługi zarządzania świadczone przez Prezesa spółki na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji związane są przede wszystkim z czynnościami zwolnionymi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Działalność X Sp. z o.o. polega na udzielaniu pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej innym przedsiębiorcom działającym na ternie miasta X.. Świadczone usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU o symbolu 65.22.10-00.90: usługi udzielania pożyczek, świadczone poza systemem bankowym, pozostałe. Ponadto Spółka świadczy usługę doradztwa na podstawie umowy, w ramach której pobierane jest miesięczne wynagrodzenie opodatkowane podatkiem VAT wg stawki 23%. Również podnajmuje pomieszczenia użytkowanego przez Spółkę lokalu, w którym Spółka swoją siedzibę. Za tę usługę również co miesiąc Spółka pobiera wynagrodzenie opodatkowane podatkiem VAT wg stawki 23%. Spółka za usługi opodatkowane podatkiem VAT rozlicza się co miesiąc składając deklarację VAT-7.
2017
14
gru

Istota:
Opodatkowanie czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe okoliczności sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie będą spełnione wszystkie warunki określone ww. przepisem art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (wyżej wymienione), co pozwala stwierdzić, że Wnioskodawcy z tytułu świadczenia przedmiotowych usług zarządzania nie można uznać za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, wykonującego działalność gospodarczą. W konsekwencji świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2017
13
gru

Istota:
W okolicznościach przedmiotowej sprawy czynności wykonywane przez Menedżera na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania nie mieszczą się / nie będą mieściły się w definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o podatku od towarów i usług. Analiza przedmiotowej umowy (stosunku prawnego), którą Spółka zamierza zawrzeć z Menedżerem wskazuje, że spełnione są / będą wszystkie przedstawione powyżej warunki wyłączające, które określone zostały w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem z tytułu realizacji ww. umowy Menedżer nie jest / nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług i czynności wykonywane przez Menedżera na podstawie tej Umowy nie podlegają / nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Przywołane przepisy i dokonana analiza przedstawionych w treści wniosku warunków planowanej umowy o świadczenie usług zarządzania pozwala stwierdzić, że Menedżer nie jest/nie będzie podatnikiem podatku VAT w związku ze świadczeniem usług zarządzania na rzecz Spółki na podstawie ww. Umowy. Z wniosku wynika, że przychody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu oraz z tytułu wykonywania czynności zarządzania stanowią przychody wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Menedżer związany będzie ze Spółką umową o świadczenie usług zarządzania, która określa warunki wykonywania czynności i wynagrodzenie. Jak wskazano we wniosku, Spółka zapewnia Menedżerowi nieodpłatnie odpowiednią infrastrukturę biurową, sprzętową i organizacyjną wraz z obsługą w celu należytego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy. Menedżer funkcjonuje więc w ramach organizacji utworzonej i finansowanej przez Spółkę i – jak wskazał Wnioskodawca – Spółka pokrywa wszelkie koszty związane z wykonywaniem czynności przez Menedżera określonych w Umowie. Zatem zgodnie z umową, Menedżer działa w ramach struktury organizacyjnej Spółki i nie ponosi kosztów swojej działalności. Wykorzystywanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej Spółki powoduje, że menedżer nie ponosi również w tym zakresie ryzyka ekonomicznego.
2017
13
gru

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania
Fragment:
W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie zawartego ze Spółką Kontraktu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z wniosku wynika, że przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie Kontraktu zawartego ze Spółką stanowią przychody wymienione w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Spółka ponosi wszelkie koszty konieczne dla prawidłowego wykonania Kontraktu. Zgodnie z zawartym Kontraktem Wnioskodawca działa w ramach struktur organizacyjnych Spółki, nie ponosi kosztów związanych z poprowadzonymi na rzecz i w imieniu Spółki z działaniami. Jak wskazał Wnioskodawca, przy wykonywaniu czynności przewidzianych Kontraktem Wnioskodawca korzysta z infrastruktury Spółki. Kontrakt przewiduje również z tytułu świadczenia usług zarządzania należne Wnioskodawcy wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia podstawowego i wynagrodzenia dodatkowego. Określone wynagrodzenie podstawowe jest stałe, wypłacane w okresach miesięcznych i nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka. Wynagrodzenie dodatkowe jest uzależnione od osiągniętych wyników i stanowi formę nagrody rocznej, jednak nie ma stałego charakteru i nie jest obligatoryjne.
2017
13
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania.
Fragment:
(...) usług zarządzania za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania. Wniosek uzupełniono 3 listopada 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o potwierdzenie uiszczenia brakującej należnej opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącym stroną postępowania: Spółka Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Pani przedstawiono następujący stan faktyczny. Pani (dalej: „ Zarządca ”, „ Wnioskodawca ” – uczestnik postępowania niebędący stroną) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W spółce (dalej: „ Spółka ” – uczestnik postępowania będący stroną) pełni funkcję Członka Zarządu – Głównego Księgowego.
2017
11
gru

Istota:
Uznanie Zarządzającego, wykonującego postanowienia umowy o zarządzanie, za podatnika podatku VAT.
Fragment:
Wniosek ten wynika wprost z klasyfikacji 70.22 PKWiU, gdzie sklasyfikowano „ Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i usługi zarządzania ”. Innymi słowy doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to usługi objęte PKWiU od 70.22.11 do 70.22.16, natomiast usługi zarządzania sklasyfikowane są od 70.22.17 (Usługi zarządzania procesami gospodarczymi) do 70.22.20 (Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych). Odróżnić zatem należy usługi doradztwa od zarządzania. Doradztwo to „ udzielanie fachowych porad, zwłaszcza w sprawach związanych z produkcją i handlem ” (zob. Nowy Słownik Języka Polskiego pod redakcją E. Sobol, Warszawa 2002; s. 147 – dalej NSJP). Zarządzanie natomiast to „ polecenie, wskazówka do wykonania, dyspozycja, rozporządzenie ” (NJSP, s. 1242). Ponieważ nie można dwóm różnym zwrotom tego samego tekstu prawnego nadawać tego samego znaczenia (zob. Zob. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2005, s. 238) usług zarządzania nie należy traktować jak usług doradczych, dlatego będący podatnikiem podatku VAT menedżer może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usługi, przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b tej ustawy nie stanowi przeszkody do skorzystania z tego zwolnienia.
2017
11
gru

Istota:
Możliwość skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT w związku z wykonywaniem usług zarządzania.
Fragment:
(...) grupa 70.22.17.0-usługi zarządzania procesami gospodarczymi - jako uzupełnienie grupy 70.22.Z. Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawczyni ma ona prawo skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie świadczy żadnych usług doradczych, natomiast świadczy usługi zarządzania, które wyczerpują definicję podgrupy PKWiU 70.22.17.0 - usługi zarządzania procesami gospodarczymi. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPP1/443-642/12/BK - nie definicja przeważającego rodzaju działalności lecz jej charakter - rodzaj wykonywanych czynności powinien kwalifikować do zwolnienia tych czynności ze zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z definicją Małego Słownika Języka Polskiego PWN „ doradzać ” znaczy: udzielać porady, podać-wskazać sposób postępowania w danej sprawie, doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad. W przypadku Wnioskodawczyni występuje ona jako strona przyszłych umów, zdarzeń gospodarczych, handlowych, przejmując na siebie ryzyko podjętych przez siebie decyzji w postaci wejścia w stosunki prawne na gruncie prawa cywilnego, prawa pracy itp. za określoną kwotę. Zdaniem (...)
2017
7
gru

Istota:
Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia opisanych w stanie faktycznym usług świadczonych przez Członków Zarządu?
Fragment:
(...) usług zarządzania, opisanych w stanie faktycznym (pytanie nr 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 lipca 2017 r. został złożony ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania, opisanych w stanie faktycznym (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1). Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 września 2017r. (data wpływu 6 października 2017r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 21 września 2017r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.417.2017.1.BW. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącego strona postepowania - Spółka, Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Pana W, Pana S. zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Spółka) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca 1 wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.; zwanej dalej: „ustawą o VAT’).
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych usług zarządzania za działalność gospodarczą, a w konsekwencji uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) usług zarządzania za działalność gospodarczą, a w konsekwencji uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych usług zarządzania za działalność gospodarczą, a w konsekwencji uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono w dniu 31 października 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest Prezesem Zarządu Spółki z o.o. pod firmą „ MIEJSKA SPÓŁKA ” Sp. z o.o. (dalej: „ Zarządzający ” lub „ Menedżer ”). Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką zawarta została umowa o świadczenie usług zarządzania – kontrakt menedżerski (dalej: „ kontrakt menedżerski ” lub „ umowa ”). Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi zarządzania na warunkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Kodeksie Cywilnym, Umowie Spółki, aktach prawa wewnętrznego Spółki, w tym Regulaminie Zarządu, innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w tej umowie.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania.
Fragment:
(...) usług zarządzania za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania. Wniosek uzupełniono w dniu 3 listopada 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o potwierdzenie uiszczenia brakującej należnej opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącym stroną postępowania: X SPÓŁKA AKCYJNA Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Pani Y przedstawiono następujący stan faktyczny. Pani Y (dalej: „ Zarządca ”, „ Wnioskodawca ” – uczestnik postępowania niebędący stroną) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W spółce X SA (dalej: „ Spółka ” – uczestnik postępowania będący stroną) pełni funkcję Prezesa Zarządu.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania.
Fragment:
(...) usług zarządzania za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania. Wniosek uzupełniono w dniu 3 listopada 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o potwierdzenie uiszczenia brakującej należnej opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącym stroną postępowania: SPÓŁKA AKCYJNA Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Pani B przedstawiono następujący stan faktyczny. Pani B (dalej: „ Zarządca ”, „ Wnioskodawca ” – uczestnik postępowania niebędący stroną) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W spółce SA (dalej: „ Spółka ” – uczestnik postępowania będący stroną) pełni funkcję Członka Zarządu.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
(...) usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT – jest prawidłowe.  UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Wniosek uzupełniono w dniach: 11 października 2017 r. i 31 października 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (zwany dalej Zarządzającym) uchwałą Rady Nadzorczej Spółki został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie dopuszczonym przepisami prawa oraz nie zamierza podejmować działalności gospodarczej w związku z podjęciem świadczenia usług na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania. W ramach i w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia usług zarządzania na zasadach określonych Umową i w zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn.zm.) oraz Umowy Spółki.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a w konsekwencji uznania Wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług oraz w zakresie prawa do obniżenia przez Spółkę podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących usługi świadczone przez Wnioskodawcę.
Fragment:
(...) usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a w konsekwencji uznania Wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1), prawa do obniżenia przez Spółkę podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących usługi świadczone przez Wnioskodawcę (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2) – jest nieprawidłowe.  UZASADNIENIE W dniu 31 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a w konsekwencji uznania Wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług oraz prawa do obniżenia przez Spółkę podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących usługi świadczone przez Wnioskodawcę. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami w dniach: 13 października 2017 r., 17 października 2017 r. oraz 7 i 9 listopada 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, dodatkową opłatę i podpis. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącego stroną postępowania: - Panią X Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności realizowanych przez Zarządzającego na podstawie zawartej umowy o zarządzanie za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
W odpowiedzi na pytanie: „ W jakim stosunku pozostaje wynagrodzenie uzupełniające do pozostałej (stałej) części wynagrodzenia? ” – Wnioskodawca wskazał, że: Zgodnie z umową o świadczenie usług zarządzania zawartą między Spółką a Zarządzającym (dalej: Umowa), wynagrodzenie uzupełniające Zarządzającego uzależnione jest od poziomu realizacji tzw. celów zarządczych, i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego rocznego Zarządzającego. W odpowiedzi na pytanie: „ Kto będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Zarządzającego w ramach zawartej umowy, Zarządzający czy zleceniodawca (Spółka) i z czego będzie wynikać ta odpowiedzialność? ” – Wnioskodawca wskazał, że: Postanowienia Umowy o świadczenie usług zarządzania łączącej Zarządzającego i Spółkę, normują wyłącznie kwestię odpowiedzialności Zarządzającego wobec Spółki za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających ze wskazanej Umowy lub z przepisów prawa. Umowa ta nie normuje odpowiedzialności Zarządzającego wobec osób trzecich za świadczenie usług zarządzania Spółką. Odpowiedzialność Zarządzającego za działania Spółki, podobnie jak odpowiedzialność Spółki za działania osób nią zarządzających wynika z przepisów prawa.
2017
6
gru

Istota:
Opodatkowanie czynności realizowanych przez Zarządzającego na rzecz Spółki w oparciu o postanowienia umowy.
Fragment:
Po powołaniu z dniem 23 czerwca 2017 r. przez właściwy organ spółki kapitałowej działającej pod firmą (...) (Spółka) do składu jej zarządu, począwszy od dnia 26 czerwca 2017 r. zawarł z tą Spółką Umowę o świadczenie usług zarządzania (Umowa). Umowa reguluje wzajemne prawa i obowiązki Zarządzającego i Spółki. Spółka wchodzi w skład Grupy (...). Zgodnie z treścią Umowy wszystkie Usługi powinny być realizowane przez Zarządzającego osobiście na rzecz Spółki, brak jest możliwości, aby Zarządzający przekazał te obowiązki na rzecz innej osoby. W trakcie realizacji Usług Zarządzający powinien bazować na posiadanych umiejętnościach, wiedzy oraz doświadczeniu. Zgodnie z § 1 ust. 1-5 Umowy: W ramach i w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia usług zarządzania (Usługi) na zasadach określonych Umową. Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług osobiście i nie jest uprawniony do powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej. Zarządzający oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kompetencje do wykonywania Usług na warunkach Umowy. Przy wykonywaniu Usług Zarządzający zobowiązany jest wykorzystywać swoje umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie dla spraw i interesów Spółki. Zarządzający zobowiązuje się do takiego prowadzenia własnych i realizacji innych niż określone Umową zobowiązań, by nie kolidowały one z należytym i starannym wykonywaniem Umowy.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu wynagrodzenia za usługi zarządzania.
Fragment:
(...) usługi zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu wynagrodzenia za usługi zarządzania. Wniosek został uzupełniony w dniu 4 października o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca, jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w ramach, i w okresie pełnienia funkcji wiceprezesa w zarządzie Spółki z o.o. zawarł już jako Wiceprezes w dniu 30 czerwca 2017 r. z Sp. z o.o. umowę o świadczenie od dnia 1 lipca 2017 r. usług w zakresie zarządzania Spółką. W ramach umowy Spółka powierza Członkowi Zarządu (Zarządzającemu) prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki i zarządzanie jej majątkiem, reprezentowanie Spółki wobec osób trzecich, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i umowie Spółki. Zarządzający oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego zarządzania Spółką oraz że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Jemu wykonywanie obowiązków przewidzianych niniejszą umową i przepisami prawa.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu czynności realizowanych przez Zarządzającego.
Fragment:
(...) usług zarządzania nie zobowiązuje Zarządzającego do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec osób trzecich, nabywane usługi zarządzania służą prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, w ramach której wykonuje przede wszystkim czynności opodatkowane podatkiem od towarów oraz sporadycznie (marginalnie) czynności zwolnione od podatku. Wskutek tego można przyjąć, że usługi zarządzania służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług oraz czynnościom zwolnionym od tego podatku, zgodnie z Umową Zarządzający będzie wykonywał swoje obowiązki w czasie i miejscu zgodnym z celami i przedmiotem Umowy, w wymiarze niezbędnym do należytego ich wykonywania. Zarządzający faktycznie nie będzie ponosił kosztów związanych z pełnioną funkcją, które będą ponoszone przez Spółkę (m.in. zwrot kosztów podróży służbowych, ponoszenie kosztów używania udostępnionej Zarządzającemu infrastruktury i urządzeń), na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług zarządzania Zarządzający nie wykonuje innych czynności, niż te, które wynikają z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, a fakt zawarcia Umowy rodzi jedynie skutek w wewnętrznych stosunkach Spółki.
2017
6
gru

Istota:
Uznanie czy czynności realizowane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy nie podlegają opodatkowaniu od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawca nie jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług
Fragment:
Wnioskodawca na mocy umowy zobowiązuje się do osobistego świadczenia usług zarządzania, nie angażuje zasobów ludzkich ani materialnych do wykonywania czynności wynikających z umowy. Umowa jest zawarta na czas określony - czas pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Zgodnie z umową Spółki Zarząd jest powołany na okres pięciu lat. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług. W związku z zaprezentowanym stanem faktycznym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że czynności realizowane przez niego na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawca nie jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone przez członka zarządu w oparciu o umowę o świadczenie usług zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT i dokumentowania świadczonych przez Zarządzającego na podstawie umowy cywilnoprawnej usług zarządzania.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, zakup przez Spółkę usług zarządzania, świadczonych w ramach Umowy przyczynia się do uzyskania obrotu przez Spółkę w szczególności poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości. Z uwagi zatem na fakt, że nabycie usług zarządzania (świadczonych przez Zarządzającego) przez Spółkę będzie służyło wykonywaniu czynności opodatkowanych w przedmiotowej sprawie, w ocenie Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania za nieprawidłowe stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, tj. uznania, że Zarządzający jest podatnikiem VAT z tytułu wykonywania czynności w ramach Umowy i Zarządzający będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT dokumentującej usługi, Spółka będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z takiej faktury. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania
Fragment:
W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie zawartego ze Spółką Kontraktu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z wniosku wynika, że przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie Kontraktu zawartego ze Spółką stanowią przychody wymienione w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Spółka ponosi wszelkie koszty konieczne dla prawidłowego wykonania Kontraktu. Zgodnie z zawartym Kontraktem Wnioskodawca działa w ramach struktur organizacyjnych Spółki, nie ponosi kosztów związanych z poprowadzonymi na rzecz i w imieniu Spółki z działaniami. Jak wskazał Wnioskodawca, przy wykonywaniu czynności przewidzianych Kontraktem Wnioskodawca korzysta z infrastruktury Spółki. Kontrakt przewiduje również z tytułu świadczenia usług zarządzania należne Wnioskodawcy wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia podstawowego i wynagrodzenia dodatkowego. Określone wynagrodzenie podstawowe jest stałe, wypłacane w okresach miesięcznych i nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka. Wynagrodzenie dodatkowe jest uzależnione od osiągniętych wyników i stanowi formę nagrody rocznej, jednak nie ma stałego charakteru i nie jest obligatoryjne.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku wystawienia faktury korygującej.
Fragment:
Zatem gdy usługa zarządzania dotyczyć będzie wyłącznie określonych części nieruchomości mieszkalnej, przy czym części te nie mają charakteru mieszkalnego, wówczas taka usługa zarządzania podlega opodatkowaniu stawką 23%. Z warunków umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Nabywcą wynika, że usługa świadczona przez Wnioskodawcę dotyczy wyłącznie określonych części nieruchomości mieszkalnej oraz użytkowej, przy czym części użytkowe nie mają charakteru mieszkalnego (stanowią lokale użytkowe, garaże indywidualne i garaże wielostanowiskowe). Zatem skoro usługa zarządzania dotyczy części nieruchomości mieszkalnej (lokalu użytkowego), nie mającej charakteru mieszkalnego, będzie podlegała opodatkowaniu stawką 23%. Reasumując, po uwzględnieniu powołanych powyżej przepisów prawa w kontekście przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że usługi zarządzania lokalami użytkowymi (w tym garażami indywidualnymi i garażami wielostanowiskowymi z wyznaczonymi miejscami postojowymi) w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, Wspólnot Mieszkaniowych i innych opodatkowane będą stawką podstawową 23%. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia korekty do wystawionej wcześniej faktury.
2017
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.