Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi zarządzania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania świadczonych przez Wnioskodawcę oraz uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu wykonywania tych usług.
Fragment:
Na mocy ustawy postanowiono, że osoby pełniące funkcje w zarządach spółek Skarbu Państwa będą wykonywać swoje czynności na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania. Umowa ta nie jest umową o pracę lecz umową o świadczenie usług zbliżoną do umowy zlecenia (kontraktu menadżerskiego). Również w Spółce, w której Wnioskodawca jest Prezesem Zarządu Zgromadzenie Wspólników zmieniło umowę pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu. W wyniku tych czynności została rozwiązana za porozumieniem stron umowa o pracę i została zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania. Po rozwiązaniu umowy o pracę została zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania. Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą, nie jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej. W ramach i w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Wnioskodawca będzie zobowiązany do świadczenia usług zarządzania na zasadach określonych umową. Zainteresowany zobowiąże się do świadczenia usług osobiście i nie będzie uprawniony do powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej. Wnioskodawca zobowiąże się do świadczenia usług z najwyższą starannością, sumiennością i profesjonalizmem; w sposób zgodny z interesem Spółki i prowadzący do jej rozwoju. Wykonując umowę Wnioskodawca zobowiązany będzie współdziałać z pozostałym członkami Zarządu i organami Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieniach Statutu Spółki, uchwałach organów Spółki, a także innych aktach prawa i dokumentach wewnętrznych Spółki, w szczególności regulaminu Zarządu Spółki.
2017
22
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego.
Fragment:
Dodatkowo, Towarzystwo planuje nabywanie od Spółki we własnym imieniu, ale na rachunek Funduszu usługi Zarządzania Portfelem i fakturowanie na Fundusz wynagrodzenia należnego z tego tytułu Spółce (obecnie usługa Zarządzania Portfelem jest świadczona i fakturowana bezpośrednio przez Spółkę na rzecz Funduszu). Szczegóły dotyczące usługi Zarządzania Portfelem oraz powody zmiany rozliczeń na linii Spółka-Towarzystwo-Fundusz zostały wskazane poniżej w pkt 4. Zmiana wynikająca z planowanego podpisania Nowej Umowy będzie skutkowała rozszerzeniem zakresu świadczeń Towarzystwa na rzecz Funduszu. Poza świadczoną aktualnie usługą Zarządzania Funduszem, Towarzystwo będzie również świadczyło na rzecz Funduszu usługę Zarządzania Portfelem. Jak wskazano powyżej, Towarzystwo będzie nabywało od Spółki usługę Zarządzania Portfelem we własnym imieniu, ale na rachunek Funduszu, co zostanie wyraźnie określone w umowie między Towarzystwem a Funduszem. Świadczenie przez Towarzystwo usługi Zarządzania Portfelem będzie sprowadzało się zatem do jej refakturowania na rzecz Funduszu. W konsekwencji Towarzystwo będzie świadczyło na rzecz Funduszu zarówno usługę Zarządzania Funduszem, jak i usługę Zarządzania Portfelem. Zarządzanie Portfelem przez Spółkę W ramach wykonywania usługi Zarządzania Portfelem Spółka pełni aktywną rolę na etapie podejmowania decyzji dotyczących nabycia wierzytelności lub portfeli wierzytelności.
2017
18
maj

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku z wykonywaniem usług zarządzania.
Fragment:
(...) usług zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 18 kwietnia 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku z wykonywaniem usług zarządzania. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca pełni funkcję prezesa zarządu Przedsiębiorstwa ... K. sp. z o.o. w na podstawie umowy o pracę. Przedsiębiorstwo to w 100% stanowi własność Gminy Miasta. W związku z wejściem w życie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 poz., 1202) w przypadku Wnioskodawcy z dniem 1 marca 2017 r. ulegnie zmianie forma zatrudnienia na umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Będą to usługi świadczone osobiście przez Wnioskodawcę, jednocześnie jak wskazano – Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Ministerstwo Skarbu Państwa w związku z wejściem w życie ww. ustawy opublikowało w listopadzie 2016 katalog dobrych praktyk w zakresie stosowania przedmiotowej ustawy.
2017
17
maj

Istota:
 • w zakresie nieopodatkowania czynności wykonywanych przez Zarządzającego na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania,
 • w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania,
 • Fragment:
  Na pytanie o treści „ Kto ponosi ryzyko gospodarcze/ekonomiczne za czynności wykonywane przez Zarządzającego z tytułu zawartej umowy? ” Zainteresowani udzielili następującej odpowiedzi: „ Ryzyko gospodarcze/ekonomiczne za czynności wykonywane przez Zarządzającego ponosi Spółka. ” Na pytanie o treści „ Czy umowa o świadczenie usług zarządzania zobowiązuje Zarządzającego do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec osób trzecich? Jeżeli tak to, jakie są postanowienia i warunki umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością wobec osób trzecich? ” Zainteresowani udzielili następującej odpowiedzi: „ Umowa o świadczenie usług zarządzania nie zobowiązuje Zarządzającego do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec osób trzecich. ” Na pytanie o treści „Do jakich czynności, Zainteresowany będący strona postępowania, będzie wykorzystywał nabywane usługi w zakresie zarządzania, o których mowa we wniosku, tj. czy do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”, Zainteresowani udzielili następującej odpowiedzi: „ Nabywane usługi zarządzania służą prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, w ramach której wykonuje przede wszystkim czynności opodatkowane podatkiem od towarów oraz sporadycznie (marginalnie) czynności zwolnione od podatku. W tym kontekście można twierdzić, że usługi zarządzania służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług oraz czynnościom zwolnionym z tego podatku.
  2017
  16
  maj

  Istota:
  Zwolnienie od podatku usług sprzątania incydentalnych zabrudzeń w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi PKWiU 68.32.11.0
  Fragment:
  Natomiast jeżeli usługa zarządzania dotyczy wyłącznie określonych części nieruchomości mieszkalnej, przy czym części te nie mają charakteru mieszkalnego, wówczas taka usługa zarządzania podlega opodatkowaniu stawką 23%, na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest ustalenie, czy usługi sprzątania incydentalnego świadczone w ramach usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Jak wskazał Wnioskodawca, czynny zarejestrowany podatnikiem podatku VAT, usługi sprzątania incydentalnych zabrudzeń z terenu nieruchomości wchodzą w zakres obowiązków, z których Wnioskodawca ma się wywiązywać w ramach zawartej umowy o zarządzanie. Usługi te są wykonywane w ramach zawartej umowy o zarządzanie, jednakże na podstawie pisemnych lub ustnych zgłoszeń konieczności wykonania tych dodatkowych prac, za które Wnioskodawca pobiera dodatkowe wynagrodzenie. Wykonanie tych usług zdaniem Wnioskodawcy, stanowi czynność niezbędną służącą zachowaniu wysokiej jakości usługi zarządzania, a nie jest celem samym w sobie, jedynie uzupełnieniem świadczenia głównego. Dla rozstrzygnięcia (...)
  2017
  11
  maj

  Istota:
  Opodatkowania usług zarządzania powierzonymi obszarami działalności Spółki.
  Fragment:
  Jak wynika z treści wniosku, Zainteresowany „ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania usług zarządzania będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa, a zatem Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi wobec Spółki, jak również względem podmiotów innych niż sama Spółka. Z opisu sprawy wynika, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Zainteresowanego wobec osób trzecich. Ponadto Wnioskodawca zobowiązany został do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą dotyczącą usług zarządzania w zakresie odpowiedzialności kontraktowej (za działanie lub zaniechanie) z tytułu działalności zawodowej/świadczenia usług zarządzania. W rezultacie, odpowiedzialność Wnioskodawcy została ukształtowana w sposób odmienny niż odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych. Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania jako nienazwana umowa cywilnoprawna mająca za przedmiot świadczenie usług należy bowiem do kategorii tzw. umów starannego działania z elementami umowy rezultatu. Również zgodnie z zawartą ww. umową, Wnioskodawca zobowiązał się do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania z najwyższą starannością i sumiennością ocenianą przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru działalności Wnioskodawcy oraz charakteru i zakresu działalności Spółki.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  Opodatkowanie usług zarządzania.
  Fragment:
  Spółka ponosi bowiem wszelkie koszty związane z wykonywaniem przez Pana usług zarządzania, a tym samym nie może być mowy o mobilizowaniu środków na takich samych zasadach jak przedsiębiorca. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na przysługujące Panu prawo do przerw w wykonywaniu czynności z zakresu zarządzania Spółką w łącznym wymiarze 30 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym oraz dodatkowo w soboty, niedziele i dni ustawowe wolne od pracy, a także do czasowej, usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania przedmiotu Umowy, bez utraty prawa do wynagrodzenia (w kontekście niezdolności do pracy ustalony został 33-dniowy limit roczny, po przekroczeniu którego wynagrodzenie zmniejszane jest proporcjonalnie). Również tak określone warunki wykonywania czynności na rzecz Spółki są bowiem charakterystyczne dla stosunku pracy, przywodząc na myśl przewidziane odrębnymi ustawami pracownicze prawa do urlopu oraz zwolnienia lekarskiego. Powyższe zapisy umowne świadczą zatem, w Pana opinii, o spełnieniu pierwszej z omawianych przesłanek, tj. podporządkowania co do warunków wykonywania usługi. Rozważając zaś kwestię istnienia stosunku prawnego co do warunków wynagrodzenia, należy wskazać, że za świadczenie usług zarządzania Spółką Umowa przewiduje wynagrodzenie określone miesięcznie, obejmujące wynagrodzenia za prawa autorskie do dzieł stworzonych w ramach wykonywania kontraktu, oraz premię roczną.
  2016
  16
  gru

  Istota:
  Czy świadczenie na podstawie Umowy usług zarządzania przez Zarządzającego na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%?
  Fragment:
  (...) usług zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2016 r. został złożony do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z 15 września 2016r. (data wpływu) oraz pismem z 16 września 2016r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zarządzania przedsiębiorstwami oraz usług doradztwa w zakresie zarządzania. Wnioskodawca (dalej również „ Zarządzający ”) zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (dalej „ Umowa ”) ze spółką akcyjną (dalej „ Spółka ”), w której pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Na podstawie umowy Wnioskodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług zarządzania polegających na osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki przypisanymi do jego funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki wraz z reprezentacją Spółki wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych podmiotów trzecich.
  2016
  3
  gru

  Istota:
  Wobec świadczonych na rzecz Spółki usług zarządzania na podstawie zawartej Umowy Wnioskodawca działa w roli podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
  Fragment:
  (...) usług zarządzania – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zarządzania przedsiębiorstwami. Na początku 2016 roku Wnioskodawca podpisał umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako tzw. Zarządzający. Na podstawie tej umowy jako Zarządzający Wnioskodawca zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług zarządzania polegających na osobistym zarządzaniu powierzonymi obszarami działalności Spółki przypisanymi do funkcji Zarządzającego w Zarządzie Spółki. Do obowiązków Wnioskodawcy należy reprezentacja Spółki wobec organów państwowych, samorządowych i innych podmiotów trzecich. Wnioskodawca obowiązki te wykonuje osobiście i nie może zlecić ich wykonania osobie trzeciej. Jako Zarządzający Wnioskodawca jest zobowiązany do współdziałania ze Spółką, jej organami oraz poszczególnymi członkami tych organów, w szczególności pozostałymi członkami Zarządu.
  2016
  2
  sie

  Istota:
  Opodatkowanie usług zarządzania.
  Fragment:
  (...) usług zarządzania - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zarządzania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zarządzania przedsiębiorstwami. Na początku 2016 roku Wnioskodawca podpisał umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako tzw. Zarządzający. Na potrzeby niniejszego wniosku spółkę z o.o. z którą Wnioskodawca zawarł umowę określał będzie Spółką. Na podstawie tej umowy jako Zarządzający Wnioskodawca zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług zarządzania polegających na osobistym zarządzaniem powierzonymi obszarami działalności Spółki przypisanymi do funkcji Zarządzającego w Zarządzie Spółki. Do obowiązków Wnioskodawcy należy reprezentacja Spółki wobec organów państwowych, samorządowych i innych podmiotów trzecich. Obowiązki te Wnioskodawca wykonuje osobiście i nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej.
  2016
  27
  lip
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.