Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi zarządzania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez Menedżera.
Fragment:
(...) usług zarządzania na rzecz Spółki, w tym wynikających z umów stowarzyszeniowych zawartych przez Spółkę, przyznanie karty płatniczej do pokrywania wydatków związanych wyłącznie z realizacją obowiązków służbowych. Spółka odprowadza od wynagrodzenia Menadżera należne składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy na rzecz uprawnionych organów. Wynagrodzenie Menedżera wypłacane jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Z tytułu świadczonych usług zarządzania Menedżerowi przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej („ Wynagrodzenie Stałe ”) oraz części zmiennej („ Wynagrodzenie Zmienne ”). Wynagrodzenie Stałe stanowi wynagrodzenie miesięczne, określone kwotowo, płatne nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie to jest należne. W przypadku gdy Menedżer nie świadczy usług zarządzania przez pełny miesiąc kalendarzowy - z uwagi na Przerwę w Świadczeniu Usług, Okres Niezdolności do Świadczenia Usług lub zawarcie czy też rozwiązanie Umowy w trakcie trwania danego miesiąca - jego wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu do liczby dni faktycznie przepracowanych.
2017
14
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu usług zarządzania świadczonych przez Prezesa.
Fragment:
A, zamierza nabywać usługi zarządzania spółką od Prezesa A. Dnia 7 marca 2017 roku doręczona została Prezesowi pisemna interpretacja podatkowa indywidualna, w której stwierdzono między innymi, że z tytułu wykonywania czynności w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania, Prezes A został uznany za wykonującego samodzielnie działalność, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług zarządzania przez Prezesa A zgodnie z art. 86 ust. 1, w związku z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów, w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że w związku z nabyciem usług zarządzania, związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych oraz zwolnionych od podatku, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy. Zauważyć przy tym należy, że powyższe uprawnienie Spółka będzie mogła zrealizować, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie nieuznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
(...) usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT jak również dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 lipca 2017 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W 2017 r. weszła w życie ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Ustawa ta wprowadza zasadę, że z członkami zarządów będą zawierane wyłącznie umowy o świadczenie usług zarządzania bez względu na to, czy te usługi będą świadczone w ramach prowadzonej przez członka zarządu działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 ustawy). Dodatkowo, ustawa stanowi, że wynagrodzenie członka zarządu kształtuje uchwała w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, która przewiduje, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.
2017
27
wrz

Istota:
Opodatkowanie czynności zarządzania spółką
Fragment:
S.A., jako członek Zarządu Spółki X.X. samodzielnie ustalam Harmonogram działań zgodnie z § 2 ust 3 Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania; Decyzję o przerwie, którą przewiduje § 3 ust. 4 powołanej we wniosku umowy, mogę podjąć w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu Komórki Nadrzędnej Grupy ... ( nadzór Właścicielski) – § 3 ust. 4 Umowy o świadczenie Usług Zarządzania; Nie mam/nie będę miał wpływu na wysokość przyznanego wynagrodzenia wynikającego z umowy, ponieważ wynagrodzenie jest stałe – zgodnie z umową o Świadczenie Usług Zarządzania § 8 ust 2; Obecnie nie pełnię, żadnej dodatkowej funkcji w podmiotach należących do Grupy X, jeżeli w przyszłości będę pełnił dodatkowe funkcje w podmiotach należących do Grupy X to nie będę pobierał dodatkowego wynagrodzenia – zgodnie § 5 ust 2 Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania.” W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w opisanym stanie faktycznym czynności wykonywane przez Zarządzającego na rzecz Spółki w oparciu o postanowienia Umowy (Usługi) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? Czy w opisanych zdarzeniach przyszłych nr 1 i nr 2 czynności, jakie wykonywane będą przez Zarządzającego na rzecz Spółki w oparciu o postanowienia Umowy (Usługi), będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych nr 1 i nr 2, czynności wykonywane przez niego, jako Zarządzającego, na rzecz Spółki, na podstawie Umowy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
20
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu czynności realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania.
Fragment:
Należy wskazać, że spółka zobowiązała się do zapewnienia współdziałania z Wnioskodawcą m.in. jej personelu, a także do udostępnienia Wnioskodawcy na koszt spółki określonych w Umowie zasobów i urządzeń niezbędnych do świadczenia usług zarządzania na rzecz spółki, co wskazuje, iż ciężar ekonomiczny świadczenia usług zarządzania nie jest po stronie Wnioskodawcy. Umowa z zarządzającym nie przewiduje sankcji/kar finansowych czy prawnych w związku z określoną sytuacją ekonomiczną spółki. W konsekwencji Wnioskodawca wskazuje, że nie będzie ponosił ryzyka gospodarczego/ekonomicznego za czynności wykonywane z tytułu zawartej Umowy. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Umowa o świadczenie usług zarządzania nie zobowiązuje Wnioskodawcy do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec osób trzecich, ani też nie uprawnia Wnioskodawcy do świadczenia dodatkowego w postaci obowiązku spółki pokrycia kosztów takiego ubezpieczenia. Z uzupełnienia do wniosku wynika, że: W odpowiedzi na pytanie pierwsze Wezwania – Wnioskodawca wskazuje, że z warunków wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania (zwanej dalej: „ umową ”) nie wynika, iż Wnioskodawca dysponuje niezależnością i samodzielnością pozwalającą na uznanie, iż działa jako profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w szczególności: Wnioskodawca nie ponosi ryzyka ekonomicznego i prawnego charakterystycznego dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, Wnioskodawca w wykonywaniu swojej funkcji korzysta z infrastruktury spółki, a nie własnej; Wnioskodawca nie reklamuje świadczonych czynności; Wnioskodawca składa oświadczenia woli w imieniu spółki, a nie swoim.
2017
16
wrz

Istota:
Opodatkowanie czynności zarządzania spółką.
Fragment:
Odpowiedź na pytanie z jakich przyczyn Wnioskodawca podejmuje decyzje o tym, że w danym okresie nie będzie wykonywał usług zarządzania pośrednio znajduje wyraz w odpowiedzi na pytanie poprzedzające. Jak wskazano, Wnioskodawcy przysługuje przerwa w świadczeniu usług w wymiarze 30 dni w ciągu roku każdego pełnego roku obrotowego w okresie obowiązywania umowy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, z wyłączeniem z tego limitu przerwy z ważnych przyczyn, nieprzewidzianych przypadków losowych. W tym czasie Wnioskodawca nie świadczy usług zarządzania (następuje zatem przerwa w świadczeniu usług), wobec czego Wnioskodawcy nie należy się wynagrodzenie za ten czas. Umowa nie określa kazuistycznie sytuacji, w których skorzystanie przez Wnioskodawcę z takiej przerwy jest możliwe, w szczególności nie specyfikuje przyczyn uzasadniających podjęcie przerwy w świadczeniu usług. W takiej sytuacji, to z jakich przyczyn Wnioskodawca podejmie inicjatywę w kierunku uzyskania omawianej przerwy, należy do jego sfery wewnętrznej. Nie oznacza to bynajmniej, że z każdego powodu i w każdym czasie Wnioskodawca taką przerwę otrzyma i będzie mógł się powstrzymać od świadczenia usług zarządzania. Wnioskodawca nie jest bowiem osobą decydentną w tym zakresie. Jak wskazano we wniosku (...)
2017
9
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych usług zarządzania jako prowadzenie działalności gospodarczej, a w konsekwencji uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT.
Fragment:
Wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczonych usług zarządzania, na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania, nie stanowi przychodów, o których mowa w przepisach art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczonych usług zarządzania, na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania, stanowi przychody, o których mowa w przepisach art. 13 ust. 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ryzyko gospodarcze/ekonomiczne za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę z tytułu zawartej umowy ponosi Zleceniodawca (Spółka). Ponadto, w Umowie nie zawarto postanowień, w ramach których Zleceniodawca (Spółka) wzięłaby na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawcy (Spółki), taka odpowiedzialność wynika z zasad ogólnych (art. 415 kodeksu cywilnego), gdzie Zleceniodawca (Spółka) jest stroną każdej czynności wykonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawcy (Spółki). Umowa o świadczenie usług zarządzania nie zobowiązuje Wnioskodawcy do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec osób trzecich, ale daje takie uprawnienia.
2017
7
wrz

Istota:
Opodatkowania świadczonych na podstawie zawartej umowy usług zarządzania.
Fragment:
(...) Usług Zarządzania; Decyzję o przerwie z powodów zdrowotnych lub wypoczynkowych, którą przewiduje § 3 ust. 4 powołanej we wniosku umowy, Wnioskodawca może podjąć w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu Komórki Nadrzędnej Grupy B (nadzór Właścicielski) - § 3 ust 4 Umowy o świadczenie Usług Zarządzania; Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał wpływu na wysokość przyznanego wynagrodzenia stałego, zgodnie z § 8 ust. 2 umowy o Świadczenie Usług Zarządzania, członek zarządu będzie miał wpływ na wynagrodzenie zmienne, które uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych – zgodnie z § 8 ust. 7 umowy o Świadczenie Usług Zarządzania; Wnioskodawca obecnie nie pełni, żadnej dodatkowej funkcji w podmiotach należących do Grupy B, jeżeli w przyszłości będę pełnił dodatkowe funkcje w podmiotach należących do Grupy B to nie będę pobierał dodatkowego wynagrodzenia - zgodnie § 5 ust 2 Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w opisanym stanie faktycznym czynności wykonywane przez Zarządzającego na rzecz Spółki w oparciu o postanowienia Umowy (Usługi) podlegają (...)
2017
7
wrz

Istota:
Opodatkowanie świadczonych na podstawie zawartej umowy usług zarządzania.
Fragment:
(...) Usług Zarządzania; Decyzję o przerwie z powodów zdrowotnych lub wypoczynku, którą przewiduje § 3 ust. 4 powołanej we wniosku umowy, Wnioskodawca może podjąć w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu Komórki Nadrzędnej Grupy B. (nadzór Właścicielski) - § 3 ust 4 Umowy o świadczenie Usług Zarządzania; Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał wpływu na wysokość przyznanego wynagrodzenia wynikającego z umowy, ponieważ wynagrodzenie jest stałe - zgodnie z umową o Świadczenie Usług Zarządzania § 8 ust 2; Wnioskodawca obecnie nie pełni, żadnej dodatkowej funkcji w podmiotach należących do Grupy B, jeżeli w przyszłości będę pełnił dodatkowe funkcje w podmiotach należących do Grupy B to nie będę pobierał dodatkowego wynagrodzenia - zgodnie § 5 ust 2 Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w opisanym stanie faktycznym czynności wykonywane przez Zarządzającego na rzecz Spółki w oparciu o postanowienia Umowy (Usługi) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy w opisanych zdarzeniach przyszłych nr 1 i nr 2 czynności, jakie wykonywane będą przez Zarządzającego na rzecz Spółki w oparciu o postanowienia Umowy (Usługi) będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych nr 1 i nr 2, czynności wykonywane przez niego jako Zarządzającego na rzecz Spółki, na podstawie Umowy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
7
wrz

Istota:
Brak opodatkowania czynności zarządzania spółką.
Fragment:
Zarząd Spółki .....jest zobowiązany realizować cele wyznaczone przez Nadrzędne Organy Grupy......, jako członek Zarządu Spółki .....samodzielnie ustalam Harmonogram działań zgodnie z § 2 ust 3 Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania; 5. Decyzję o przerwie z przyczyn zdrowotnych lub wypoczynkowych, która przewiduje § 3 ust. 4 powołanej we wniosku umowy, mogę podjąć w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu Komórki Nadrzędnej Grupy .....( nadzór Właścicielski) - § 3 ust 4 Umowy o świadczenie Usług Zarządzania; 6. Nie mam/nie będę miał wpływu na wysokość przyznanego wynagrodzenia stałego zgodnie z § 8 ust 2 umowy o Świadczenie Usług Zarządzania , członek zarządu będzie miał wpływ na wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych - zgodnie § 8 ust 7 umowy o Świadczenie Usług Zarządzania; 7. Obecnie nie pełnię żadnej dodatkowej funkcji w podmiotach należących do Grupy ..., jeżeli w przyszłości będę pełnił dodatkowe funkcje w podmiotach należących do Grupy ... to nie będę pobierał dodatkowego wynagrodzenia – zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy o świadczenie Usług Zarządzania.” W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w opisanym stanie faktycznym czynności wykonywane przez Zarządzającego na rzecz Spółki w oparciu o postanowienia Umowy (Usługi) podlegają opodatkowaniu podatkiem od (...)
2017
7
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.