Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi zarządzania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
sie

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w związku ze świadczeniem przez niego usług na podstawie umowy o zarządzanie oraz opodatkowania tych usług; stwierdzenie, czy przychody z tytułu umowy o zarządzanie należy łączyć z przychodami uzyskiwanymi z prowadzonych spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz z przychodami z tytułu wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce miejskiej celem ustalenia kwoty, powyżej której traci się zwolnienie od podatku od towarów i usług wynikające z przepisu art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Fragment:

W piśmie z dnia 3 lipca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, co następuje: W odniesieniu do usług świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania: Wynagrodzenie które otrzymuje Wnioskodawca od Spółki za wykonywanie usług zarządzania stanowi przychody, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie wykonuje usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania nie polegają na udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień, co charakteryzuje usługi doradztwa. Zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług w zakresie zarządzania, Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług z najwyższą starannością, sumiennością i profesjonalizmem wymaganym w powszechnie przyjętych standardach zarządzania, z zachowaniem lojalności wobec Spółki i dbałości o materialne i niematerialne interesy Spółki, przy przyjęciu zasady podejmowania ryzyka uzasadnionego gospodarczo i z uwzględnieniem ryzyka uzasadnionego z punktu widzenia realizowanych przez Spółkę zadań, w sposób zgodny z interesami Spółki i prowadzący do jej rozwoju, w szczególności poprzez osiągnięcie celów postawionych Spółce, w tym planowanych wyników gospodarczych i zamierzonej pozycji na rynku, wzrostu wartości jej aktywów, a także kreowanie pozytywnego wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku Spółki.

2018
11
sie

Istota:

Ustalenie źródła przychodu dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze spółką umową o świadczenie usług zarządzania.

Fragment:

Wnioskodawca zawarł ze Spółką Umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: „ Umowa ”). Zgodnie z postanowieniami Umowy, w ramach i w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Zarządzający zobowiązuje się do osobistego świadczenia usług zarządzania na zasadach określonych Umową. Usługi będą obejmowały w m.in. prowadzenie spraw Spółki we wszystkich obszarach niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji innych organów Spółki oraz reprezentowanie Spółki. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych wyżej przepisów prawa, należy stwierdzić, że przychód uzyskany z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług wynikających z zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług zarządzania będzie dla niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując – przychody osiągane przez członka zarządu spółki z tytułu świadczenia usług zarządzania na rzecz Spółki powinny być zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
5
sie

Istota:

Wskazanie, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy o zarządzanie, stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i czy Wnioskodawca jest z tego tytułu podatnikiem VAT.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Pomiędzy Wnioskodawcą Sp. z o.o. (zwaną dalej: „ Spółką ”) została zawarta w dniu 17 marca 2017 r. umowa o świadczenie usług zarządzania. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści umowy Spółka powierzyła Wnioskodawcy zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki na warunkach przewidzianych kodeksem spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”), Statutem Spółki i innymi aktami o charakterze wewnętrznym oraz postanowieniami umowy o zarządzanie. Strony zgodnie oświadczyły, że Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji Prezesa Zarządu. Z powyższą umową wiąże się następujący stan faktyczny: Prezes Zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej. Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie od Spółki ale nie są to przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1 do 6 ustawy o PDOF.

2018
12
lip

Istota:

W zakresie uznania, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz Wnioskodawca z tytułu wykonywania tych czynności nie jest podatnikiem tego podatku.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że świadczone przez Wnioskodawczynię usługi zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz Wnioskodawca z tytułu wykonywania tych czynności nie jest podatnikiem tego podatku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz Wnioskodawca z tytułu wykonywania tych czynności nie jest podatnikiem tego podatku. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Pani A. (dalej: „ Wnioskodawca ”) zawarła kontrakt menedżerski (dalej: „ Kontrakt ”) ze spółką X. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Spółka ”) na podstawie którego Wnioskodawca zobowiązuje się do świadczenia usług zarządzania Spółką i jej przedsiębiorstwem, jako członek zarządu Spółki oraz „ Dyrektor Marketingu ” - w strukturze organizacyjnej Spółki. Kontrakt został zawarty do dnia wygaśnięcia mandatu uprawniającego Wnioskodawcę do pełnienie funkcji członka zarządów Spółki, przy czym ulega przedłużeniu w razie powołania Wnioskodawcy do pełnienie funkcji członka zarządu Spółki na kolejną kadencję.

2018
3
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych przez Członków Zarządu Spółki na podstawie umowy o zarządzanie za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia świadczonych przez Członków Zarządu usług zarządzania.

Fragment:

Zatem, w świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku należy stwierdzić, że w stosunku do podatku naliczonego związanego z ponoszonymi wydatkami na zakup usług zarządzania, których świadczenie przez Zarządzających – jak rozstrzygnięto wyżej – nie jest/nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółce nie przysługuje/nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów, w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że Spółce nie przysługuje/nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania świadczonych przez Członków Zarządu. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwotnej interpretacji.

2018
20
cze

Istota:

Opodatkowanie usług świadczonych przez Menedżera oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych usług.

Fragment:

Czy w świetle zaprezentowanego stanu faktycznego wynagrodzenie za czynności realizowane przez Menedżera na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług zarządzania podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy Spółka będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia usługi zarządzania od Menedżera? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Świadczenie usług zarządzania w oparciu o zawartą z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług zarządzania nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ ustawa o VAT ”). „Zgodnie z art. 15 ust. 1-3 ustawy o VAT: Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

2018
15
cze

Istota:

Zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Dodatkowo, usługi nabywane przez Wnioskodawcę w swojej nazwie posiadają zwrot „ usług zarządzania ”. Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, skoro szereg tych czynności wykonywanych jest w ramach jednej usługi zarządzania projektem nieruchomościowym na podstawie jednej Umowy, to ze względów ostrożnościowych na potrzeby Wniosku Spółka przyjęła założenie, że w stosunku do kosztów usług zarządzania projektem nieruchomościowym mogą mieć zastosowanie regulacje art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. W konsekwencji, w treści Wniosku Spółka chciałaby uzyskać potwierdzenie, czy do przedmiotowych usług zarządzania projektem nieruchomościowym będzie możliwe zastosowanie wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy koszty wynagrodzenia z tytułu usług zarządzania projektem nieruchomościowym, o których mowa w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Serwisowej, nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, koszty wynagrodzenia z tytułu usług zarządzania projektem nieruchomościowym (...)

2018
29
maj

Istota:

- Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług zarządzania, na warunkach opisanych w niniejszym wniosku, stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym czy wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania tych czynności powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?- Jeżeli wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług zarządzania powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Z tytułu świadczenia usług zarządzania Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności wynikającej z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych. Umowa o świadczenie usług zarządzania łącząca Wnioskodawcę ze Spółką nie zobowiązuje Wnioskodawcy do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec osób trzecich, ani też nie uprawnia Wnioskodawcy do świadczenia dodatkowego w postaci obowiązku Spółki pokrycia kosztów takiego ubezpieczenia. Z warunków Umowy o świadczenie usług zarządzania wynika, iż Wnioskodawca dysponuje niezależnością i samodzielnością w działaniu, pozwalającą na uznanie, iż działa jako profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Poniżej Wnioskodawca przedstawia warunki wykonania Umowy o świadczenie usług zarządzania, w których przejawia się niezależność i samodzielność działania.

2018
18
maj

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związkuz postanowieniami umowy o zarządzanie na rzecz Spółki.

Fragment:

Pomiędzy Wnioskodawczynią a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez członka Rady Nadzorczej została zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Umowa zawarta jest na czas pełnienia przez Zarządzającą funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych kolejnej kadencji (do dnia wygaśnięcia mandatu), z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania w przypadkach wskazanych w Umowie. Na mocy Umowy, Zarządzająca świadczy usługi zarządzania na rzecz Spółki przy wykorzystaniu zasobów rzeczowych, finansowych i organizacyjnych Spółki. Zawarta umowa uprawnia Zarządzającą do korzystania z urządzeń technicznych oraz innych zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania usług zarządzania, w szczególności: pozostawionych do dyspozycji Zarządzającej pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, samochodu, telefonu komórkowego oraz komputera przenośnego wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem, z tym, że udostępnienie powyższych środków nie stanowi wynagrodzenia Zarządzającej, ani innych świadczeń na jej rzecz, lecz stanowi koszt spółki wynikający z kosztów pełnienia przez Zarządzającą funkcji członka Zarządu z tytułu stosunku korporacyjnego spółki.

2018
18
maj

Istota:

Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 68.32.11.0 i 68.32.12.0 korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Nabycie usług związanych z czynnościami zwolnionymi od podatku nie uprawnia do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca czynny podatnik VAT, w ramach działalności gospodarczej zamierza świadczyć usługi zarządzania nieruchomościami na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania mieszkaniem pod wynajem, która będzie zawierana z właścicielem danego mieszkania. Mieszkania, w stosunku do których będą świadczone usługi zarządzania mogą być wynajmowane najemcom na cele mieszkaniowe długoterminowe oraz na cele krótkoterminowego zakwaterowania. W odniesieniu do usług zarządzania mieszkaniem przeznaczonym na cele mieszkaniowe długoterminowe, Wnioskodawca samodzielnie będzie świadczył usługi zarządzania, natomiast w przypadku mieszkania przeznaczonego na cele krótkoterminowego zakwaterowania, Wnioskodawca podpisze z właścicielem mieszkania Umowę, na podstawie której będzie świadczył na jego rzecz usługi zarządzania nieruchomościami, następnie podpisze z podmiotem trzecim kolejną umowę, na podstawie której podmiot ten będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy usługi zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na cele krótkoterminowego zakwaterowania. Do obowiązków Wnioskodawcy jako zarządcy mieszkania będą należeć, na podstawie postanowień umowy reprezentowanie właściciela przed najemcami, spółdzielnią mieszkaniową/wspólnotą mieszkaniową, dostawcami mediów, nadzór nad lokalem, rozliczanie i regulowanie należności i zobowiązań związanych z funkcjonowaniem lokalu, zapewnienie właścicielowi bieżącego dostępu do systemu informatycznego.