Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi zarządzania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, czy zawarcie Umowy o zarządzanie i realizowanie przez Zarządzającego czynności na jej podstawie stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT, a tym samym czy Zarządzający będzie z tego tytułu podatnikiem VAT.
Fragment:
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do powyższej uchwały osoba powołana w skład Zarządu (Członek Zarządu) pełni swoje obowiązki na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania (§ 1 ust. 1). Członek Zarządu jest obowiązany świadczyć usługi zarządzania osobiście i nie może zlecić wykonywania ich osobie trzeciej. W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało zawarte pomiędzy Spółką a Wnioskodawczynią Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dniem 31 grudnia 2017 r. W związku z pełnioną funkcją i w oparciu o ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w dniu 22 grudnia 2017 r. została zawarta z Wnioskodawczynią umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania (dalej zwana: Umowa o zarządzanie). Wnioskodawczyni rozpoczęła świadczenie usług na podstawie wskazanej Umowy w dniu 1 stycznia 2018 r. Ponadto, w dniu 22 grudnia 2017 r. Spółka z Wnioskodawczynią zawarła Umowę o korzystanie z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki oraz Umowę o korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych, które także zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. Strony w następujący sposób ukształtowały łączący je stosunek prawny: Umowa o zarządzanie. Obowiązki Zarządzającego. Stosownie do postanowień Umowy o zarządzanie, Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług osobiście i nie jest uprawniony do powierzenia ich wykonywania osobie trzeciej.
2018
17
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu świadczenia usług określonych w umowie.
Fragment:
Umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji członka Zarządu należy traktować jako umowę cywilnoprawną, do której odnosi się art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. Spółka jest osobą prawną (w której większościowym udziałowcem jest A). Wnioskodawca został powołany do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, jak również podpisał umowę o świadczenie usług zarządzania - umowę nazwaną, uregulowaną w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190). Umowa ta jest umową o świadczenie usług, zatem co do zasady umową, do której należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia. Jednakże z uwagi na jej charakter i warunki wykonywania można wskazać, że jest ona zbliżona w pewnym zakresie do umowy o pracę. Podkreślenia wymaga fakt, iż brak jest możliwości zawarcia innej umowy z Wnioskodawcą z uwagi na obowiązek ustawowy zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania, o jakiej mowa w przepisach powołanej ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2018
13
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania i czynności realizowane na podstawie umowy cywilno-prawnej stanowią działalność gospodarczą, a tym samym czy Wnioskodawca jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług.
Fragment:
W piśmie z dnia 20 lutego 2018 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – Wnioskodawca wskazał, że czynności wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania stanowią przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania – kontrakt menedżerski pomiędzy Wnioskodawcą, a Spółką i realizowanie przez Wnioskodawcę czynności na podstawie umowy cywilno-prawnej stanowić będą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a tym samym czy Wnioskodawca będzie z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane zdarzenie – świadczenie usług zarządzania Spółką, które świadczone są w oparciu o kontrakt menedżerski, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (dalej: „ ustawa o VAT ”). Tym samym, z tytułu wykonywania czynności przewidzianych w ww. umowie, Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku od towarów usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1-3 ustawy o VAT: „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2018
10
mar

Istota:
W okolicznościach przedmiotowej sprawy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki na podstawie zawartej w dniu 6 września 2017 r. umowy o świadczenie usług zarządzania nie mieszczą się w definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o podatku od towarów i usług. Analiza przedmiotowej umowy (stosunku prawnego) zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką wskazuje, że spełnione są wszystkie przedstawione powyżej warunki wyłączające, które określone zostały w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem z tytułu realizacji ww. umowy Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i przychód z czynności realizowanych przez Menedżera na podstawie tej Umowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Zgodnie z umową o świadczenie usług zarządzania z dnia 6 września 2017 r. zawartą ze Spółką M. Sp. z o.o. wynagrodzenie Wnioskodawcy zostało określone w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Z tytułu świadczonych usług zarządzania Menedżerowi przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej oraz części zmiennej. Wynagrodzenie Stałe stanowi wynagrodzenie miesięczne, określone kwotowo, płatne nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu za który wynagrodzenie to jest należne. Wynagrodzenie Menedżera ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu do liczby dni faktycznie przepracowanych jeżeli Menedżer nie świadczy usług zarządzania przez pełny miesiąc kalendarzowy z uwagi na Przerwę w Świadczeniu Usług, Okres Niezdolności do Świadczenia Usług lub z uwagi na zawarcie lub rozwiązanie Umowy w trakcie trwania danego miesiąca. W okresie niezdolności do Świadczenia Usług w wymiarze powyżej łącznie 33 dni kalendarzowych w każdym roku kalendarzowym Menedżerowi nie przysługuje prawo do Wynagrodzenia Stałego wynikającego z Umowy, przy czym nie wyłącza to możliwości pobierania zasiłku chorobowego na zasadach wynikających z przepisów prawa.
2018
26
lut

Istota:
Brak opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy.
Fragment:
Miejscem wykonywania umowy przez Wnioskodawcę jest siedziba Spółki oraz każde inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w którym zaistnieje konieczność wykonywania zadań związanych z działalnością Spółki, przy czym Zarządzający ma obowiązek dokumentowania swojej obecności we wszelkich miejscach, gdzie będzie świadczył usługi zarządzania oraz w przypadku świadczenia usług poza siedzibą Spółki powyżej dwóch dni wymaga wcześniejszego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Świadczenie usług zarządzania jest wykonywane w warunkach pełnej dyspozycyjności i w takich ramach czasowych jakie są niezbędne do zarządzania Spółką zgodnie z zawartą umową. Czas podróży związanej z wykonywaniem usług zarządzania, w tym także udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, stanowi czas wykonywania usług zarządzania. Zarządzający jest uprawniony do uczestniczenia w konferencjach, seminariach i innych wydarzeniach, na koszt Spółki, o ile ich zakres, tematyka jest związana z działalnością Spółki. Zarządzający ma prawo do 26 dni przerwy w świadczeniu usług, przy czym każda przerwa w świadczeniu usług (o ile nie jest spowodowana chorobą) musi być pisemnie uzgodniona z Radą Nadzorczą Spółki. Za dni przerwy w świadczeniu usług spowodowanej chorobą (udokumentowanej zwolnieniem lekarskim) wynagrodzenie Zarządzającego ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu na zasadach wskazanych w umowie. W ramach umowy Spółka zobowiązała się wobec Wnioskodawcy do udostępnienia (...)
2018
21
lut

Istota:
Opodatkowanie usług zarządzania wykonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy jako osoba świadcząca usługi zarządzania jednoosobową spółką Skarbu Państwa od 30 czerwca 2017 r. na podstawie zawartej umowy (o świadczenie usług zarządzania) Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, jako osoba świadcząca usługi zarządzania jednoosobową spółką skarbu państwa od 30 czerwca 2017 r. na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest: nieprawidłowe w zakresie opodatkowania usług zarządzania wykonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania od 30 czerwca 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.; prawidłowe w zakresie opodatkowania usług zarządzania wykonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania od 16 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2018
15
lut

Istota:
Czy w związku z podpisanym Aneksem do umowy o świadczenie usług zarządzania Wnioskodawcę nadal należy uznać za podatnika podatku VAT?
Fragment:
Analiza opisu sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa, przy uwzględnieniu wniosków płynących z przywołanego orzecznictwa, prowadzi do wniosku, że w przedstawionych okolicznościach sprawy, tj. zmiany umowy o świadczenie usług zarządzania należy uznać, że czynności wykonywane przez Zarządzającego na rzecz Spółki od momentu podpisania aneksu z dnia 11 grudnia 2017 r. nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, gdyż spełnione zostały wszystkie warunki zawarte w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, wobec czego Wnioskodawca od momentu podpisania ww. aneksu nie jest podatnikiem o którym mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Skoro bowiem aneksem z dnia 11 grudnia 2017 r. do umowy wyłączono odpowiedzialność Zarządzającego wobec osób trzecich, warunek trzeci wynikający z ww. art. 15 ust. 3 pkt 3 dotyczący odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich został spełniony. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku opodatkowania usług zarządzania realizowanych od momentu podpisania aneksu z dnia 11 grudnia 2017 r. do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 20 stycznia 2017 r. należało uznać za prawidłowe. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2018
9
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy zarządzający jest podatnikiem podatku VAT wykonując postanowienia umowy o zarządzanie.
Fragment:
Zgodnie z 4 paragrafem umowy o świadczenie usług zarządzania jako Prezes Zarządu Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Spółce podczas i przy wykonywaniu umowy na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, ale nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej w stosunku do osób trzecich. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z paragrafem 5 umowy o świadczenie usług zarządzania, Wnioskodawca będzie otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie podstawowe brutto oraz wynagrodzenie zmienne uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych, które nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym. Jako Prezes Zarządu, zgodnie z paragrafem 7 umowy o świadczenie usług zarządzania, Wnioskodawca zobowiązał się do powstrzymywania się w czasie trwania umowy od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Spółki, a w szczególności do: niepodejmowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego w podmiotach konkurencyjnych dla Spółki, nieobejmowania funkcji w organach konkurencyjnych dla Spółki, a także doradczych lub powierniczych w tych podmiotach, nieuczestniczenia w przedsięwzięciach lub podmiotach konkurencyjnych dla Spółki, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie względnie obejmowanie udziałów lub akcji, z wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi, niepodejmowania lub nieprowadzenia działalności gospodarczej na własny albo cudzy rachunek, jeżeli jest ona konkurencyjna dla Spółki.
2018
27
sty

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania
Fragment:
W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie zawartego ze Spółką Kontraktu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z wniosku wynika, że przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług zarządzania na podstawie Kontraktu zawartego ze Spółką stanowią przychody wymienione w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Spółka ponosi wszelkie koszty konieczne dla prawidłowego wykonania Kontraktu. Zgodnie z zawartym Kontraktem Wnioskodawca działa w ramach struktur organizacyjnych Spółki, nie ponosi kosztów związanych z poprowadzonymi na rzecz i w imieniu Spółki z działaniami. Jak wskazał Wnioskodawca, przy wykonywaniu czynności przewidzianych Kontraktem Wnioskodawca korzysta z infrastruktury Spółki. Kontrakt przewiduje również z tytułu świadczenia usług zarządzania należne Wnioskodawcy wynagrodzenie składające się z wynagrodzenia podstawowego i wynagrodzenia dodatkowego. Określone wynagrodzenie podstawowe jest stałe, wypłacane w okresach miesięcznych i nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka. Wynagrodzenie dodatkowe jest uzależnione od osiągniętych wyników i stanowi formę nagrody rocznej, jednak nie ma stałego charakteru i nie jest obligatoryjne.
2018
27
sty

Istota:
Możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z wykonywaniem usług zarządzania.
Fragment:
W trakcie realizacji Umowy o zarządzanie Spółką Wnioskodawca wykonuje wyłącznie czynności zdefiniowane w podgrupie PKWiU 70.22.170.0 – „ usługi zarządzania procesami gospodarczymi ” i żadna z wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności nie może być uznana za usługę doradczą. Poza świadczeniem Usług zarządzania na rzecz Spółki Wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz innych podmiotów. Mając na uwadze przywołane przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku okoliczności faktyczne sprawy należy stwierdzić, że skoro jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca, świadcząc Usługi na rzecz Spółki na podstawie zawartej Umowy, działa w charakterze podatnika VAT, w trakcie realizacji umowy o zarządzanie Spółką Wnioskodawca wykonuje wyłącznie czynności zdefiniowane w podgrupie PKWiU 70.22.170.0 – „ usługi zarządzania procesami gospodarczymi ” i żadna z wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności nie może być uznana za usługę doradczą a tym samym należy uznać, że nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT i wreszcie poza świadczeniem Usług zarządzania na rzecz Spółki Wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz innych podmiotów, to Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy, do czasu przekroczenia limitu określonego w powołanych przepisach.
2018
6
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.