Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi zarządzania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania wszystkich usług świadczonych przez Wnioskodawcę przy świadczeniu usługi zarządzania na zlecenie lokalami mieszkalnymi.

Fragment:

Natomiast jeżeli usługa zarządzania dotyczy wyłącznie określonych części nieruchomości mieszkalnej, przy czym części te (np. część wspólna budynku, czy też przynależny teren) nie mają charakteru mieszkalnego, wówczas taka usługa zarządzania podlega opodatkowaniu stawką 23%, na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca rozważa możliwość poszerzenia przedmiotu działalności o usługi zarządzania nieruchomościami na zlecenie klasyfikowanymi w dziale: 68.32.11.0 PKWIU - Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności, 68.32.12.0 PKWIU - Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie. Przedmiotowa usługa będąca przedmiotem zapytania Wnioskodawcy będzie świadczona w budynkach klasyfikowanych według PKOB w dziale 11 - budynki mieszkalne na które składają się: budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe. Przedmiotem tych umów będzie powierzenie firmie Wnioskodawcy zarządzania nieruchomościami, w ramach których Wnioskodawca będzie wykonywał szereg czynności w tym: (...)

2018
13
gru

Istota:

Ustalenie czy w świetle art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty zakupu kompleksowych usług zarządzania i bieżącej obsługi świadczonych przez Usługodawcę, skalkulowane w oparciu o procent od obrotu lub skalkulowane w oparciu o procent od obrotu z uwzględnieniem pułapu kwotowego, stanowią koszty bezpośrednio związane z zakupem towarów i usług, a tym samym nie są objęte ograniczeniem określonym w art. 15e ust. 1 powołanej ustawy

Fragment:

(...) usług zarządzania i bieżącej obsługi świadczonych przez Usługodawcę, które zostaną skalkulowane wyłącznie w oparciu o procent od obrotu, będą stanowić koszty bezpośrednio związane z zakupem towarów i usług, a tym samym nie są objęte ograniczeniem określonym w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? (zdarzenie przyszłe) Stanowisko Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej dot. pytania nr 1 W ocenie Wnioskodawcy, w świetle art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, koszty zakupu kompleksowych usług zarządzania i bieżącej obsługi świadczonych przez Usługodawcę, skalkulowanych w oparciu o procent od obrotu z uwzględnieniem pułapu kwotowego, stanowią koszty bezpośrednio związane z zakupem towarów i usług, a tym samym nie objęte ograniczeniem określonym w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej pytania nr 2 W ocenie Wnioskodawcy, w świetle art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, koszty zakupu kompleksowych usług zarządzania i bieżącej obsługi od Usługodawcy, które zostaną skalkulowane wyłącznie w oparciu o procent od obrotu, będą stanowić koszty bezpośrednio związane z zakupem towarów i usług, a tym samym nie objęte ograniczeniem określonym w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2018
3
gru

Istota:

Opodatkowanie usług świadczonych na podstawie zawartej umowy usług zarządzania.

Fragment:

W orzecznictwie ugruntowana jest zasada, iż tylko w przypadku spełnienia łącznie ww. elementów, świadczenie usług zarządzania nie stanowi samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej. Wobec przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały wynikające z ww. przepisu przesłanki dotyczące warunków wykonywania czynności oraz wynagrodzenia, nie został natomiast spełniony warunek dotyczący odpowiedzialności Spółki zlecającej wykonanie usług wobec osób trzecich, bowiem z treści zawartego kontraktu wynika, że to Zleceniobiorca (Wnioskodawca) ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane na podstawie umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w tym także za szkody wobec osób trzecich wyrządzone w czasie wykonywania przez Niego przedmiotu umowy będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z umowy. Podsumowując, wobec faktu niespełnienia przez Wnioskodawcę łącznie warunków wskazanych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, jako świadczący czynności zarządzania występuje on w charakterze podatnika podatku VAT i w świetle obowiązujących przepisów wynagrodzenie uzyskane z tytułu świadczenia usług zarządzania winien udokumentować wystawieniem faktury z naliczonym podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%.

2018
24
lis

Istota:

Braku uznania Wnioskodawcy świadczącego usługi zarządzania za podatnika podatku VAT

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku uznania Wnioskodawcy świadczącego usługi zarządzania spółką na podstawie umowy o zarządzanie za podatnika podatku VAT i opodatkowania świadczonych usług. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca został powołany uchwalą Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w skład Zarządu Spółki P. Wnioskodawca założył działalność gospodarczą w ramach, której świadczył usługi zarządzania na rzecz Spółki. Umowa, którą zawarł ze spółką przewidywała bezpośrednią odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich, co stanowiło o samodzielnym charakterze jego działalności. W związku z tym usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki podlegały opodatkowaniu VAT, a Wnioskodawca działał w charakterze podatnika VAT. Obecnie Rada Nadzorcza przedstawiła Wnioskodawcy do akceptacji projekt nowej „ Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania ”. Wnioskodawca będzie świadczyć usługi zarządzania na rzecz Spółki na podstawie „ Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania ” (dalej „ Umowa ”) z chwilą jej podpisania przez Wnioskodawcę oraz przez Spółkę reprezentowaną przez Radę Nadzorczą. Wzór Umowy o Świadczenie Usług Zarządzania został opracowany zgodnie z regulacjami Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.

2018
5
paź

Istota:

Stwierdzenie, czy czynność zarządzania realizowana w oparciu o umowę o świadczenie usług zarządzania jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w ramach wykonywanej samodzielnej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) usług zarządzania jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w ramach wykonywanej samodzielnej działalności gospodarczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy czynność zarządzania realizowana w oparciu o umowę o świadczenie usług zarządzania jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w ramach wykonywanej samodzielnej działalności gospodarczej. Wniosek uzupełniono w dniu 13 sierpnia 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu (...) pomiędzy Zarządzającym a Spółką (...) została zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Zgodnie z zapisami powyższej umowy w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu podatnik będzie świadczył osobiście usługi zarządzania na zasadach określonych w umowie. Umowa stanowi załącznik do niniejszego wniosku. Umowa została przygotowana zgodnie z zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu przyjętego uchwałą (...) która została podjęta w oparciu o art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.

2018
20
wrz

Istota:

Prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez obecnych Członków Zarządu oraz byłych członków zarządu (wystawionych na podstawie Umów Wygasłych), poprzez skorygowanie deklaracji VAT - 7 za okres, w którym otrzymała faktury wystawione z tytułu wykonywania na jej rzecz usług zarządzania

Fragment:

Ad.2 Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii, czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od obecnych Członków Zarządu oraz byłych członków zarządu (wystawionych na podstawie Umów Wygasłych), poprzez skorygowanie deklaracji VAT - 7 za okres, w którym otrzymała faktury wystawione z tytułu wykonywania na jej rzecz usług zarządzania. W odniesieniu do umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z byłymi członkami zarządu (Umowy Wygasłe), Spółka wskazała, że ich zasadnicze postanowienia były analogiczne do umów obecnych Członków Zarządu. A zatem należy stwierdzić, że skoro Umowy Wygasłe również przewidywały odpowiedzialność członków zarządu wobec osób trzecich, to czynności wykonywane przez Zarządzających na podstawie zawartych umów o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem stanowią one samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a Zarządzający z tytułu tych czynności są podatnikami podatku VAT w myśl art. 15 ust. 1 ustawy. Odnośnie zagadnienia dotyczącego korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania należy stwierdzić, że w myśl art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

2018
16
wrz

Istota:

Obowiązki Spółki jako płatnika w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2018 r. (data wpływu 13 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prezes Spółki został powołany z dniem 30 marca 2018 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawarł w imieniu Spółki umowę z prezesem o świadczenie usług zarządzania z dnia 30 marca 2018 r. Stroną umowy jest firma Prezesa. Umowa zawiera następujące postanowienia: „Umowa o świadczenie usług zarządzania zawarta w dniu 30 marca 2018 r., pomiędzy: firmą reprezentowaną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej działającego na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej udzielonego w uchwale nr 4 z dnia 20 marca 2018 r. zwaną dalej Spółką a „ yyy ” prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „ xxx ” zwanym dalej Prezesem Zarządu, o następującej treści: § 1. PRZEDMIOT UMOWY Celem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków, a także interesów stron, aby skutecznie doprowadzić do efektywnego, strategicznego i bieżącego zarządzania działalnością Spółki, w związku z powołaniem Prezesa Zarządu na tę funkcję przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 3 z dnia 29 marca 2018 r.

2018
13
sie

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w związku ze świadczeniem przez niego usług na podstawie umowy o zarządzanie oraz opodatkowania tych usług; stwierdzenie, czy przychody z tytułu umowy o zarządzanie należy łączyć z przychodami uzyskiwanymi z prowadzonych spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz z przychodami z tytułu wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce miejskiej celem ustalenia kwoty, powyżej której traci się zwolnienie od podatku od towarów i usług wynikające z przepisu art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Fragment:

W piśmie z dnia 3 lipca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, co następuje: W odniesieniu do usług świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania: Wynagrodzenie które otrzymuje Wnioskodawca od Spółki za wykonywanie usług zarządzania stanowi przychody, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie wykonuje usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania nie polegają na udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień, co charakteryzuje usługi doradztwa. Zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług w zakresie zarządzania, Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług z najwyższą starannością, sumiennością i profesjonalizmem wymaganym w powszechnie przyjętych standardach zarządzania, z zachowaniem lojalności wobec Spółki i dbałości o materialne i niematerialne interesy Spółki, przy przyjęciu zasady podejmowania ryzyka uzasadnionego gospodarczo i z uwzględnieniem ryzyka uzasadnionego z punktu widzenia realizowanych przez Spółkę zadań, w sposób zgodny z interesami Spółki i prowadzący do jej rozwoju, w szczególności poprzez osiągnięcie celów postawionych Spółce, w tym planowanych wyników gospodarczych i zamierzonej pozycji na rynku, wzrostu wartości jej aktywów, a także kreowanie pozytywnego wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku Spółki.

2018
11
sie

Istota:

Ustalenie źródła przychodu dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze spółką umową o świadczenie usług zarządzania.

Fragment:

Wnioskodawca zawarł ze Spółką Umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: „ Umowa ”). Zgodnie z postanowieniami Umowy, w ramach i w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Zarządzający zobowiązuje się do osobistego świadczenia usług zarządzania na zasadach określonych Umową. Usługi będą obejmowały w m.in. prowadzenie spraw Spółki we wszystkich obszarach niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji innych organów Spółki oraz reprezentowanie Spółki. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych wyżej przepisów prawa, należy stwierdzić, że przychód uzyskany z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług wynikających z zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług zarządzania będzie dla niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując – przychody osiągane przez członka zarządu spółki z tytułu świadczenia usług zarządzania na rzecz Spółki powinny być zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
5
sie

Istota:

Wskazanie, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy o zarządzanie, stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i czy Wnioskodawca jest z tego tytułu podatnikiem VAT.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Pomiędzy Wnioskodawcą Sp. z o.o. (zwaną dalej: „ Spółką ”) została zawarta w dniu 17 marca 2017 r. umowa o świadczenie usług zarządzania. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści umowy Spółka powierzyła Wnioskodawcy zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki na warunkach przewidzianych kodeksem spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”), Statutem Spółki i innymi aktami o charakterze wewnętrznym oraz postanowieniami umowy o zarządzanie. Strony zgodnie oświadczyły, że Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji Prezesa Zarządu. Z powyższą umową wiąże się następujący stan faktyczny: Prezes Zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej. Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie od Spółki ale nie są to przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1 do 6 ustawy o PDOF.