Usługi zarządzania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi zarządzania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
paź

Istota:

Stwierdzenie, czy czynność zarządzania realizowana w oparciu o umowę o świadczenie usług zarządzania jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w ramach wykonywanej samodzielnej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) usług zarządzania jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w ramach wykonywanej samodzielnej działalności gospodarczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy czynność zarządzania realizowana w oparciu o umowę o świadczenie usług zarządzania jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w ramach wykonywanej samodzielnej działalności gospodarczej. Wniosek uzupełniono w dniu 13 sierpnia 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu (...) pomiędzy Zarządzającym a Spółką (...) została zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Zgodnie z zapisami powyższej umowy w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu podatnik będzie świadczył osobiście usługi zarządzania na zasadach określonych w umowie. Umowa stanowi załącznik do niniejszego wniosku. Umowa została przygotowana zgodnie z zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu przyjętego uchwałą (...) która została podjęta w oparciu o art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.

2018
20
wrz

Istota:

Prawo Spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez obecnych Członków Zarządu oraz byłych członków zarządu (wystawionych na podstawie Umów Wygasłych), poprzez skorygowanie deklaracji VAT - 7 za okres, w którym otrzymała faktury wystawione z tytułu wykonywania na jej rzecz usług zarządzania

Fragment:

Ad.2 Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii, czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od obecnych Członków Zarządu oraz byłych członków zarządu (wystawionych na podstawie Umów Wygasłych), poprzez skorygowanie deklaracji VAT - 7 za okres, w którym otrzymała faktury wystawione z tytułu wykonywania na jej rzecz usług zarządzania. W odniesieniu do umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z byłymi członkami zarządu (Umowy Wygasłe), Spółka wskazała, że ich zasadnicze postanowienia były analogiczne do umów obecnych Członków Zarządu. A zatem należy stwierdzić, że skoro Umowy Wygasłe również przewidywały odpowiedzialność członków zarządu wobec osób trzecich, to czynności wykonywane przez Zarządzających na podstawie zawartych umów o świadczenie usług zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem stanowią one samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a Zarządzający z tytułu tych czynności są podatnikami podatku VAT w myśl art. 15 ust. 1 ustawy. Odnośnie zagadnienia dotyczącego korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania należy stwierdzić, że w myśl art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

2018
16
wrz

Istota:

Obowiązki Spółki jako płatnika w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2018 r. (data wpływu 13 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika w związku z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prezes Spółki został powołany z dniem 30 marca 2018 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawarł w imieniu Spółki umowę z prezesem o świadczenie usług zarządzania z dnia 30 marca 2018 r. Stroną umowy jest firma Prezesa. Umowa zawiera następujące postanowienia: „Umowa o świadczenie usług zarządzania zawarta w dniu 30 marca 2018 r., pomiędzy: firmą reprezentowaną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej działającego na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej udzielonego w uchwale nr 4 z dnia 20 marca 2018 r. zwaną dalej Spółką a „ yyy ” prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „ xxx ” zwanym dalej Prezesem Zarządu, o następującej treści: § 1. PRZEDMIOT UMOWY Celem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków, a także interesów stron, aby skutecznie doprowadzić do efektywnego, strategicznego i bieżącego zarządzania działalnością Spółki, w związku z powołaniem Prezesa Zarządu na tę funkcję przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 3 z dnia 29 marca 2018 r.

2018
13
sie

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w związku ze świadczeniem przez niego usług na podstawie umowy o zarządzanie oraz opodatkowania tych usług; stwierdzenie, czy przychody z tytułu umowy o zarządzanie należy łączyć z przychodami uzyskiwanymi z prowadzonych spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz z przychodami z tytułu wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce miejskiej celem ustalenia kwoty, powyżej której traci się zwolnienie od podatku od towarów i usług wynikające z przepisu art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Fragment:

W piśmie z dnia 3 lipca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, co następuje: W odniesieniu do usług świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania: Wynagrodzenie które otrzymuje Wnioskodawca od Spółki za wykonywanie usług zarządzania stanowi przychody, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie wykonuje usług wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy o świadczenie usług zarządzania nie polegają na udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień, co charakteryzuje usługi doradztwa. Zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług w zakresie zarządzania, Zarządzający zobowiązuje się do świadczenia Usług z najwyższą starannością, sumiennością i profesjonalizmem wymaganym w powszechnie przyjętych standardach zarządzania, z zachowaniem lojalności wobec Spółki i dbałości o materialne i niematerialne interesy Spółki, przy przyjęciu zasady podejmowania ryzyka uzasadnionego gospodarczo i z uwzględnieniem ryzyka uzasadnionego z punktu widzenia realizowanych przez Spółkę zadań, w sposób zgodny z interesami Spółki i prowadzący do jej rozwoju, w szczególności poprzez osiągnięcie celów postawionych Spółce, w tym planowanych wyników gospodarczych i zamierzonej pozycji na rynku, wzrostu wartości jej aktywów, a także kreowanie pozytywnego wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku Spółki.

2018
11
sie

Istota:

Ustalenie źródła przychodu dla przychodów uzyskanych w związku z zawartą ze spółką umową o świadczenie usług zarządzania.

Fragment:

Wnioskodawca zawarł ze Spółką Umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej: „ Umowa ”). Zgodnie z postanowieniami Umowy, w ramach i w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Zarządzający zobowiązuje się do osobistego świadczenia usług zarządzania na zasadach określonych Umową. Usługi będą obejmowały w m.in. prowadzenie spraw Spółki we wszystkich obszarach niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji innych organów Spółki oraz reprezentowanie Spółki. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych wyżej przepisów prawa, należy stwierdzić, że przychód uzyskany z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług wynikających z zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług zarządzania będzie dla niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując – przychody osiągane przez członka zarządu spółki z tytułu świadczenia usług zarządzania na rzecz Spółki powinny być zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
5
sie

Istota:

Wskazanie, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy o zarządzanie, stanowią działalność, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i czy Wnioskodawca jest z tego tytułu podatnikiem VAT.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania usług zarządzania świadczonych na podstawie zawartej umowy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Pomiędzy Wnioskodawcą Sp. z o.o. (zwaną dalej: „ Spółką ”) została zawarta w dniu 17 marca 2017 r. umowa o świadczenie usług zarządzania. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści umowy Spółka powierzyła Wnioskodawcy zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki na warunkach przewidzianych kodeksem spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”), Statutem Spółki i innymi aktami o charakterze wewnętrznym oraz postanowieniami umowy o zarządzanie. Strony zgodnie oświadczyły, że Umowa zostaje zawarta na czas pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji Prezesa Zarządu. Z powyższą umową wiąże się następujący stan faktyczny: Prezes Zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej. Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie od Spółki ale nie są to przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1 do 6 ustawy o PDOF.

2018
12
lip

Istota:

W zakresie uznania, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz Wnioskodawca z tytułu wykonywania tych czynności nie jest podatnikiem tego podatku.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że świadczone przez Wnioskodawczynię usługi zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz Wnioskodawca z tytułu wykonywania tych czynności nie jest podatnikiem tego podatku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz Wnioskodawca z tytułu wykonywania tych czynności nie jest podatnikiem tego podatku. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Pani A. (dalej: „ Wnioskodawca ”) zawarła kontrakt menedżerski (dalej: „ Kontrakt ”) ze spółką X. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Spółka ”) na podstawie którego Wnioskodawca zobowiązuje się do świadczenia usług zarządzania Spółką i jej przedsiębiorstwem, jako członek zarządu Spółki oraz „ Dyrektor Marketingu ” - w strukturze organizacyjnej Spółki. Kontrakt został zawarty do dnia wygaśnięcia mandatu uprawniającego Wnioskodawcę do pełnienie funkcji członka zarządów Spółki, przy czym ulega przedłużeniu w razie powołania Wnioskodawcy do pełnienie funkcji członka zarządu Spółki na kolejną kadencję.

2018
3
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności wykonywanych przez Członków Zarządu Spółki na podstawie umowy o zarządzanie za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia świadczonych przez Członków Zarządu usług zarządzania.

Fragment:

Zatem, w świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku należy stwierdzić, że w stosunku do podatku naliczonego związanego z ponoszonymi wydatkami na zakup usług zarządzania, których świadczenie przez Zarządzających – jak rozstrzygnięto wyżej – nie jest/nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, Spółce nie przysługuje/nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów, w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że Spółce nie przysługuje/nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządzania świadczonych przez Członków Zarządu. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwotnej interpretacji.

2018
20
cze

Istota:

Opodatkowanie usług świadczonych przez Menedżera oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych usług.

Fragment:

Czy w świetle zaprezentowanego stanu faktycznego wynagrodzenie za czynności realizowane przez Menedżera na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług zarządzania podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy Spółka będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia usługi zarządzania od Menedżera? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Świadczenie usług zarządzania w oparciu o zawartą z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług zarządzania nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ ustawa o VAT ”). „Zgodnie z art. 15 ust. 1-3 ustawy o VAT: Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

2018
15
cze

Istota:

Zaliczenie kosztów nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Dodatkowo, usługi nabywane przez Wnioskodawcę w swojej nazwie posiadają zwrot „ usług zarządzania ”. Zatem, biorąc pod uwagę powyższe, skoro szereg tych czynności wykonywanych jest w ramach jednej usługi zarządzania projektem nieruchomościowym na podstawie jednej Umowy, to ze względów ostrożnościowych na potrzeby Wniosku Spółka przyjęła założenie, że w stosunku do kosztów usług zarządzania projektem nieruchomościowym mogą mieć zastosowanie regulacje art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. W konsekwencji, w treści Wniosku Spółka chciałaby uzyskać potwierdzenie, czy do przedmiotowych usług zarządzania projektem nieruchomościowym będzie możliwe zastosowanie wyłączenia, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy koszty wynagrodzenia z tytułu usług zarządzania projektem nieruchomościowym, o których mowa w opisanym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Serwisowej, nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, koszty wynagrodzenia z tytułu usług zarządzania projektem nieruchomościowym (...)