Usługi wywozu nieczystości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi wywozu nieczystości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
13
cze

Istota:

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2012r. (data wpływu organu 17 lutego 2012r.), uzupełnionym pismami z dnia 13 marca 2012r. (data wpływu 22 marca 2012r.) oraz pismem, które wpłynęło w dniu 23 kwietnia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 17 lutego 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
sie

Istota:

Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym nie świadczy na rzecz swojego zleceniobiorcy usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem należny Gminie udział w obrocie zleceniobiorcy nie stanowi wynagrodzenia za świadczone usługi. Tym samym czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie dokumentowaniu na gruncie ww. ustawy fakturą VAT.

Fragment:

(...) jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina zawarła umowę z podmiotem gospodarczym na usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych. Ponadto w przedmiotowej umowie zapisano, że Gminie przysługuje od podmiotu wykonującego usługi wywozu nieczystości 10% udziału w uzyskanych przez niego obrotach. Gmina traktuje otrzymywane 10% udziału w obrocie zleceniobiorcy jako wynagrodzenie za „usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów”, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod pozycją 153. Gmina wystawia na rzecz podmiotu świadczącego usługę fakturę VAT, wykazując na niej jako czynność podlegająca opodatkowaniu „prowizję od obrotu”. Biorąc powyższe pod (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy powstaje moment obowiązku podatkowego VAT z tytułu wywozu nieczystości stałych ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W dniu 27.12.2006r. Przedsiębiorstwo Komunalne wystąpiło do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi m.in. z zakresu wywozu nieczystości stałych. Do każdej umowy zawartej z osobą fizyczną będą wystawiane faktury VAT prognoza raz na kwartał, tj. w pierwszym miesiącu danego kwartału. Natomiast zapłata za usługę nastąpi do ostatniego dnia kwartału danego roku. Na fakturze określony zostanie np. termin zapłaty na dzień 31.03.2007r. Pytanie Podatnika: Kiedy powstaje moment obowiązku podatkowego VAT z tytułu wywozu nieczystości stałych ? Stanowisko Podatnika: Zdaniem wnioskodawcy w takiej (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaka jest data powstania przychodu należnego z tytułu wykonywania dla najemców - w roku 2004 - usług wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz odsprzedaży ciepła, wody i ścieków, rozliczanych bez wystawiania faktur, oraz termin zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków miesiąca grudnia 2004 r. poniesionych na wykonane w tym miesiącu ww. usługi?

Fragment:

(...) usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów (monet) lub kart, w tym telefonicznych, 3) usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Z przedstawionego przez Jednostkę stanu faktycznego wynika, że za wykonywane w 2004 r. dla osób fizycznych usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz odsprzedaży ciepła, wody i ścieków nie wystawiano odbiorcom faktur sprzedaży. W świetle powyższego tutejszy organ podatkowy stwierdza, że w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym przepis art. 12 ust. 3d ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał zastosowania i w związku z tym stanowisko Jednostki zawarte w ww. wniosku jest nieprawidłowe. (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaka jest data powstania przychodu należnego z tytułu wykonywania dla osób fizycznych - w roku 2004 - usług wywozu nieczystości stałych, rozliczanych bez wystawiania faktur - według terminów określonych w umowie?

Fragment:

(...) z wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów(monet) lub kart, w tym telefonicznych, 3) usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Z przedstawionego przez Jednostkę stanu faktycznego wynika, że za wykonywane w 2004 r. dla osób fizycznych usługi wywozu nieczystości stałych nie wystawiano faktur sprzedaży. W świetle powyższego tutejszy organ podatkowy stwierdza, że w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym przepis art. 12 ust. 3d ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał zastosowania i w związku z tym stanowisko Jednostki zawarte w ww. wniosku jest nieprawidłowe (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy opłaty dotyczące wywozu nieczystości wnoszone przez członków Spółdzielni, którym przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie po przeanalizowaniu stanu faktycznego stwierdza, co następuje: Zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia sie od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych , członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni , za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Jak wynika z art. 4 ust. 1, 2 , 4 i 5 cytowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przypadku tym chodzi o pokrycie wydatków związanych z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na poszczególne lokale mieszkalne eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących (...)