Usługi wywozu nieczystości | Interpretacje podatkowe

Usługi wywozu nieczystości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi wywozu nieczystości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2012r. (data wpływu organu 17 lutego 2012r.), uzupełnionym pismami z dnia 13 marca 2012r. (data wpływu 22 marca 2012r.) oraz pismem, które wpłynęło w dniu 23 kwietnia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 17 lutego 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2012
13
cze

Istota:
Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym nie świadczy na rzecz swojego zleceniobiorcy usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem należny Gminie udział w obrocie zleceniobiorcy nie stanowi wynagrodzenia za świadczone usługi. Tym samym czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie dokumentowaniu na gruncie ww. ustawy fakturą VAT.
Fragment:
(...) jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina zawarła umowę z podmiotem gospodarczym na usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych. Ponadto w przedmiotowej umowie zapisano, że Gminie przysługuje od podmiotu wykonującego usługi wywozu nieczystości 10% udziału w uzyskanych przez niego obrotach. Gmina traktuje otrzymywane 10% udziału w obrocie zleceniobiorcy jako wynagrodzenie za „usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów”, wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod pozycją 153. Gmina wystawia na rzecz podmiotu świadczącego usługę fakturę VAT, wykazując na niej jako czynność podlegająca opodatkowaniu „prowizję od obrotu”. Biorąc powyższe pod (...)
2011
1
sie

Istota:
Kiedy powstaje moment obowiązku podatkowego VAT z tytułu wywozu nieczystości stałych ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE W dniu 27.12.2006r. Przedsiębiorstwo Komunalne wystąpiło do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi m.in. z zakresu wywozu nieczystości stałych. Do każdej umowy zawartej z osobą fizyczną będą wystawiane faktury VAT prognoza raz na kwartał, tj. w pierwszym miesiącu danego kwartału. Natomiast zapłata za usługę nastąpi do ostatniego dnia kwartału danego roku. Na fakturze określony zostanie np. termin zapłaty na dzień 31.03.2007r. Pytanie Podatnika: Kiedy powstaje moment obowiązku podatkowego VAT z tytułu wywozu nieczystości stałych ? Stanowisko Podatnika: Zdaniem wnioskodawcy w takiej (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaka jest data powstania przychodu należnego z tytułu wykonywania dla najemców - w roku 2004 - usług wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz odsprzedaży ciepła, wody i ścieków, rozliczanych bez wystawiania faktur, oraz termin zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków miesiąca grudnia 2004 r. poniesionych na wykonane w tym miesiącu ww. usługi?
Fragment:
(...) usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, z wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów (monet) lub kart, w tym telefonicznych, 3) usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Z przedstawionego przez Jednostkę stanu faktycznego wynika, że za wykonywane w 2004 r. dla osób fizycznych usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz odsprzedaży ciepła, wody i ścieków nie wystawiano odbiorcom faktur sprzedaży. W świetle powyższego tutejszy organ podatkowy stwierdza, że w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym przepis art. 12 ust. 3d ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał zastosowania i w związku z tym stanowisko Jednostki zawarte w ww. wniosku jest nieprawidłowe. (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaka jest data powstania przychodu należnego z tytułu wykonywania dla osób fizycznych - w roku 2004 - usług wywozu nieczystości stałych, rozliczanych bez wystawiania faktur - według terminów określonych w umowie?
Fragment:
(...) z wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów(monet) lub kart, w tym telefonicznych, 3) usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - za datę powstania przychodu należnego uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Z przedstawionego przez Jednostkę stanu faktycznego wynika, że za wykonywane w 2004 r. dla osób fizycznych usługi wywozu nieczystości stałych nie wystawiano faktur sprzedaży. W świetle powyższego tutejszy organ podatkowy stwierdza, że w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym przepis art. 12 ust. 3d ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał zastosowania i w związku z tym stanowisko Jednostki zawarte w ww. wniosku jest nieprawidłowe (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy opłaty dotyczące wywozu nieczystości wnoszone przez członków Spółdzielni, którym przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie po przeanalizowaniu stanu faktycznego stwierdza, co następuje: Zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia sie od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych , członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni , za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Jak wynika z art. 4 ust. 1, 2 , 4 i 5 cytowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przypadku tym chodzi o pokrycie wydatków związanych z: eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na poszczególne lokale mieszkalne eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.