Usługi wynajmu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi wynajmu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
paź

Istota:

Rozliczenia podatku z tytułu świadczonych usług z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur oraz zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do otrzymanych faktur.

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego: jest prawidłowe – w zakresie rozliczenia podatku z tytułu świadczonych usług wynajmu żurawia wieżowego wraz z operatorem (obejmującej montaż i demontaż żurawia) oraz wynajmu żurawia samochodowego wraz z operatorem na rzecz usługobiorców niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, jest prawidłowe – w zakresie rozliczenia podatku z tytułu świadczonych usług wynajmu żurawia wieżowego wraz z operatorem (obejmującej montaż i demontaż żurawia) oraz wynajmu żurawia samochodowego wraz z operatorem na rzecz usługobiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni nabywających usługę na potrzeby własne, jest prawidłowe – w zakresie rozliczenia podatku z tytułu świadczonych usług wynajmu żurawia wieżowego wraz z operatorem (obejmującej montaż i demontaż żurawia) oraz wynajmu żurawia samochodowego wraz z operatorem na rzecz usługobiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni nabywających usługę na potrzeby świadczenia przez nich usługi wymienionej w załączniku nr 14 do ustawy VAT, jest prawidłowe – w zakresie rozliczenia podatku z tytułu świadczonych usługi wynajmu żurawia wieżowego wraz z operatorem (obejmującej montaż i demontaż żurawia) oraz wynajmu żurawia samochodowego wraz z operatorem na (...)

2017
28
cze

Istota:

W przypadku gdy Wnioskodawca wykonuje usługi wynajmu żurawi wieżowych wraz z obsługą, sklasyfikowane według PKWiU 43.99.90.0 jako „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych”, bezpośrednio na rzecz inwestora (ostatecznego odbiorcę robót budowlanych), to pomimo że usługi te wymienione są w poz. 48 załącznika nr 14 do ustawy, nie podlegają opodatkowaniu na zasadzie odwrotnego obciążenia – przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 nie ma zastosowania.

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest podmiotem gospodarczym świadczącym na rzecz innych podmiotów gospodarczych (dalej: Usługobiorcy) następujące usługi: usługi wynajmu żurawi wieżowych wraz z obsługą, tj. z osobami pełniącymi funkcję operatorów żurawi (dalej: Usługi Wynajmu z Obsługą); usługi wynajmu żurawi wieżowych bez obsługi (dalej: Usługi Wynajmu bez Obsługi); usługi transportu żurawi wieżowych na plac budowy i z placu budowy (dalej: Usługi Transportu); usługi montażu i demontażu żurawi wieżowych na placu budowy (dalej: Usługi Montażu i Demontażu). Zarówno Usługi Wynajmu z Obsługą (wskazane w pkt a) jak i Usługi Wynajmu bez Obsługi (wskazane w pkt b) są świadczone zgodnie z poniższymi zasadami: Wnioskodawca wynajmuje na rzecz Usługobiorców własne żurawie wieżowe lub pozyskane na podstawie umów najmu lub leasingu od podmiotu trzeciego. Co do zasady, w celu świadczenia Usług Wynajmu z Obsługą Wnioskodawca nabywa od podmiotu trzeciego usługi udostępniania operatorów żurawi. Sporadycznie Wnioskodawca korzysta także z operatorów zatrudnionych bezpośrednio przez Wnioskodawcę. W przypadku Usług Wynajmu z Obsługą może się zdarzyć, iż Wnioskodawca nabędzie od jednego podmiotu zarówno usługi udostępniania operatorów żurawi, jak i usługi najmu lub leasingu żurawi. Co do zasady, Wnioskodawca świadczy Usługi Wynajmu z Obsługą oraz Usługi Wynajmu bez Obsługi na podstawie umów najmu.

2012
26
paź

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na wynajmie pomieszczeń niemieszkalnych – świetlic.

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż świadczone przez Bursę usługi wynajmu pomieszczeń niemieszkalnych – świetlic, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Do przedmiotowej usługi nie znajdą zastosowania preferencyjne stawki podatku VAT jak również zwolnienie z podatku od towarów i usług. Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że usługi wynajmu pomieszczeń niemieszkalnych - świetlic podlegają opodatkowaniu stawką 23%, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Ponadto tut. Organ informuje, że w zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia i zakwaterowania mieszkańców Bursy, wyżywieniu osób niebędących mieszkańcami Bursy – nauczycieli Bursy, pracowników administracyjno – obsługowych Bursy, wyżywieniu osób niebędących mieszkańcami Bursy - nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych i uczniów szkół artystycznych, zakwaterowaniu w Bursie innych osób niebędących wychowankami Bursy (z wyżywieniem lub bez) oraz wynajmie pokoi podmiotom gospodarczym, wynajmie pomieszczeń Bursy – pokoi, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

2011
1
wrz

Istota:

Czy opodatkowanie podstawową stawką VAT usług jest prawidłowe?

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż świadczy Pan usługi wynajmu urządzeń scenicznych sklasyfikowane w PKWiU do grupowania 71.34.10-00.00 jako „ usługi wynajmu lub dzierżawy pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi ” oraz usługi montażu i demontażu sceny i urządzeń scenicznych, mieszczące się w PKWiU w grupowaniu 45.21.73-00.00 jako „ roboty związane z montażem i wznoszeniem pozostałych budowli z elementów prefabrykowanych ”. Mając na uwadze powołane przepisy i przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż o ile wykonywane przez Pana usługi zostały prawidłowo sklasyfikowane w PKWiU do grupowania 71.34.10-00.00 jako „ usługi wynajmu lub dzierżawy pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi ” oraz w PKWiU do grupowania 45.21.73-00.00 jako „ roboty związane z montażem i wznoszeniem pozostałych budowli z elementów prefabrykowanych ”, to jako niewymienione w załącznikach ustawy oraz w przepisach wykonawczych, jako usługi dla których określono obniżoną stawkę lub zakwalifikowano do czynności zwolnionych, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22% VAT. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Czy zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług w odniesieniu do przedmiotowych usług jest prawidłowe?

Fragment:

(...) i sportem - z wyłączeniem: usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe, wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5), usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), działalności agencji informacyjnych, usług wydawniczych, usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.