Usługi wyceny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi wyceny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy nabywane przez Spółkę usługi weryfikacji i inspekcji towarów są usługami wyceny majątku rzeczowego ruchomego w rozumieniu art. 27 ust.2 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), opodatkowanymi w miejscu ich faktycznego świadczenia ?

Fragment:

(...) ustawie o podatku od towarów i usług. A zatem kwalifikacja usług jako usług wyceny majątku rzeczowego ruchomego na gruncie art. 27 ust.2 pkt 3 lit. c) ustawy o VAT nie powinna być uzależniona od klasyfikacji statystycznej przedmiotowych usług, stąd też nie wydaje się zasadne dokonywanie klasyfikacji usług przez organ statystyczny. Ponadto Strona w zażaleniu zwraca uwagę na fakt, iż zgodnie z zasadami dotyczącymi określenia miejsca świadczenia usług, zawartymi w VI Dyrektywie usługi wyceny majątku rzeczowego ruchomego będą zawsze podlegać opodatkowaniu w miejscu ich faktycznego świadczenia. Przepisy te państwa członkowskie muszą implementować obligatoryjnie bez względu na klasyfikację statystyczną danych usług. Odmienne zaś opodatkowanie tego rodzaju usług w przepisach krajowych mogłoby spowodować sytuacje braku opodatkowania lub podwójnego opodatkowania. W zażaleniu Strona podnosi, że stwierdzenie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu (...)

2011
1
kwi

Istota:

KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK EWIDENCJONOWANIA OBROTU ZA POMOCĄ KASY REJESTRUJĄCEJ Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG: PKWIU 70.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE, PKWIU 70.31.15-00.00 USŁUGI WYCENY BUDYNKÓW I TERENÓW PRZYLEGŁYCH?

Fragment:

(...) które przysługuje zażalenie. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, pan Jan Potempa prowadzi działalność gospodarczą od dnia 01.02.2006r. Podatnik wskazał, że usługi które świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są sklasyfikowane w następujących grupowaniach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:- 70.3 - Usługi związane z obsługą nieruchomości świadczone na zlecenie- 70.31.15 - Usługi wyceny budynków i terenów przyległych- 70.31.15-00.00 - Usługi wyceny budynków i terenów przyległych.W opinii Podatnika ma on obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy obrotu z tytułu działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług po przekroczeniu kwoty obrotu 20 000 zł, nie później jednak niż od 01.04.2006r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach dokonał następującej oceny prawnej przedstawionego przez podatnika stanowiska:Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaka jest stawka podatku VAT przy świadczeniu usługi wyceny w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.06.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług wyceny w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Podatnik przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeniowych. Wykonywane usługi związane są z czynnościami pomocniczymi w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych, które zostały sklasyfikowane w PKWiU 67.20 i polegają na oględzinach uszkodzonego mienia, określaniu wysokości roszczeń, czyli szacowaniu poniesionych (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych przy posiadaniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Fragment:

(...) przez zleceniobiorcę zakładu ubezpieczeń uprawnia podatnika do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń (o ile towarzystwo ubezpieczeniowe posiada umocowanie od zakładu ubezpieczeń do udzielania dalszych pełnomocnictw). Z opisanego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że usługi wyceny będą świadczone w oparciu o pełnomocnictwa, na mocy których podatnik będzie zawsze działał w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Zatem w ocenie tut. organu podatkowego usługi wyceny świadczone przez Stronę przy posiadaniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę we wniosku z dnia 26.09.2005r. oraz wydawane jest według stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi wyceny dla towarzystwa ubezpieczeniowego, będącego zleceniodawcą tych czynności?

Fragment:

(...) Z treści wniosku wynika, że Spółka współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym na podstawie zawartego porozumienia, w oparciu o które ubezpieczyciel zleca spółce wykonanie czynności pomocniczych obejmujących sporządzenie na drukach towarzystwa ubezpieczeniowego protokołu oględzin, przyjęcie zgłoszenia szkody, identyfikację zakresu uszkodzeń i ich zakwalifikowanie lub wykonywanie na własnych drukach kosztorysu naprawy. Czynności te wykonywane są w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. Zdaniem Spółki usługa polegająca na dokonaniu ww. czynności jest zwolniona od podatku od towarów i usług, gdy wykonywana jest w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. Natomiast opodatkowaniu na zasadach ogólnych będzie podlegać usługa świadczona dla towarzystwa ubezpieczeniowego jako klienta. W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. Stosownie do zapisu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi wyceny świadczone dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU 67.20.10.00.20) przy posiadaniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) przez towarzystwo ubezpieczeniowe zgodnie z art. 106 Kodeksu cywilnego uprawnia podatnika do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń o ile towarzystwo ubezpieczeniowe posiada umocowanie od zakładu ubezpieczeń do udzielania dalszych pełnomocnictw. Z opisanego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że usługi wyceny będą świadczone w oparciu o pełnomocnictwa, na mocy których podatnik będzie zawsze działał w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Podsumowując - usługi wyceny (PKWiU 67.20.10.00.20) świadczone przez Stronę przy posiadaniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. W związku z powyższym stanowisko Strony zajęte we wniosku należy uznać za prawidłowe. Jednocześnie tutejszy organ podatkowy zauważa, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Stronę i na (...)