Usługi wyceny | Interpretacje podatkowe

Usługi wyceny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi wyceny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nabywane przez Spółkę usługi weryfikacji i inspekcji towarów są usługami wyceny majątku rzeczowego ruchomego w rozumieniu art. 27 ust.2 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), opodatkowanymi w miejscu ich faktycznego świadczenia ?
Fragment:
(...) ustawie o podatku od towarów i usług. A zatem kwalifikacja usług jako usług wyceny majątku rzeczowego ruchomego na gruncie art. 27 ust.2 pkt 3 lit. c) ustawy o VAT nie powinna być uzależniona od klasyfikacji statystycznej przedmiotowych usług, stąd też nie wydaje się zasadne dokonywanie klasyfikacji usług przez organ statystyczny. Ponadto Strona w zażaleniu zwraca uwagę na fakt, iż zgodnie z zasadami dotyczącymi określenia miejsca świadczenia usług, zawartymi w VI Dyrektywie usługi wyceny majątku rzeczowego ruchomego będą zawsze podlegać opodatkowaniu w miejscu ich faktycznego świadczenia. Przepisy te państwa członkowskie muszą implementować obligatoryjnie bez względu na klasyfikację statystyczną danych usług. Odmienne zaś opodatkowanie tego rodzaju usług w przepisach krajowych mogłoby spowodować sytuacje braku opodatkowania lub podwójnego opodatkowania. W zażaleniu Strona podnosi, że stwierdzenie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu (...)
2011
1
kwi

Istota:
KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK EWIDENCJONOWANIA OBROTU ZA POMOCĄ KASY REJESTRUJĄCEJ Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG: PKWIU 70.3 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE, PKWIU 70.31.15-00.00 USŁUGI WYCENY BUDYNKÓW I TERENÓW PRZYLEGŁYCH?
Fragment:
(...) które przysługuje zażalenie. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, pan Jan Potempa prowadzi działalność gospodarczą od dnia 01.02.2006r. Podatnik wskazał, że usługi które świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są sklasyfikowane w następujących grupowaniach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:- 70.3 - Usługi związane z obsługą nieruchomości świadczone na zlecenie- 70.31.15 - Usługi wyceny budynków i terenów przyległych- 70.31.15-00.00 - Usługi wyceny budynków i terenów przyległych.W opinii Podatnika ma on obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy obrotu z tytułu działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług po przekroczeniu kwoty obrotu 20 000 zł, nie później jednak niż od 01.04.2006r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach dokonał następującej oceny prawnej przedstawionego przez podatnika stanowiska:Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaka jest stawka podatku VAT przy świadczeniu usługi wyceny w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.06.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług wyceny w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Podatnik przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeniowych. Wykonywane usługi związane są z czynnościami pomocniczymi w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych, które zostały sklasyfikowane w PKWiU 67.20 i polegają na oględzinach uszkodzonego mienia, określaniu wysokości roszczeń, czyli szacowaniu poniesionych (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych przy posiadaniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.
Fragment:
(...) przez zleceniobiorcę zakładu ubezpieczeń uprawnia podatnika do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń (o ile towarzystwo ubezpieczeniowe posiada umocowanie od zakładu ubezpieczeń do udzielania dalszych pełnomocnictw). Z opisanego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że usługi wyceny będą świadczone w oparciu o pełnomocnictwa, na mocy których podatnik będzie zawsze działał w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Zatem w ocenie tut. organu podatkowego usługi wyceny świadczone przez Stronę przy posiadaniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę we wniosku z dnia 26.09.2005r. oraz wydawane jest według stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi wyceny dla towarzystwa ubezpieczeniowego, będącego zleceniodawcą tych czynności?
Fragment:
(...) Z treści wniosku wynika, że Spółka współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym na podstawie zawartego porozumienia, w oparciu o które ubezpieczyciel zleca spółce wykonanie czynności pomocniczych obejmujących sporządzenie na drukach towarzystwa ubezpieczeniowego protokołu oględzin, przyjęcie zgłoszenia szkody, identyfikację zakresu uszkodzeń i ich zakwalifikowanie lub wykonywanie na własnych drukach kosztorysu naprawy. Czynności te wykonywane są w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. Zdaniem Spółki usługa polegająca na dokonaniu ww. czynności jest zwolniona od podatku od towarów i usług, gdy wykonywana jest w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. Natomiast opodatkowaniu na zasadach ogólnych będzie podlegać usługa świadczona dla towarzystwa ubezpieczeniowego jako klienta. W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. Stosownie do zapisu (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy usługi wyceny świadczone dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU 67.20.10.00.20) przy posiadaniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) przez towarzystwo ubezpieczeniowe zgodnie z art. 106 Kodeksu cywilnego uprawnia podatnika do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń o ile towarzystwo ubezpieczeniowe posiada umocowanie od zakładu ubezpieczeń do udzielania dalszych pełnomocnictw. Z opisanego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że usługi wyceny będą świadczone w oparciu o pełnomocnictwa, na mocy których podatnik będzie zawsze działał w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Podsumowując - usługi wyceny (PKWiU 67.20.10.00.20) świadczone przez Stronę przy posiadaniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. W związku z powyższym stanowisko Strony zajęte we wniosku należy uznać za prawidłowe. Jednocześnie tutejszy organ podatkowy zauważa, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Stronę i na (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.