Usługi wspomagające | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi wspomagające. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
29
paź

Istota:

Stawka podatku za usługi sensomotoryczne dla dzieci (wspomagające edukację). Zwolnienie szkoleń dla nauczycieli.

Fragment:

(...) usług wspomagających edukację – jest prawidłowe, zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, szkoleń zawodowych nauczycieli – jest nieprawidłowe, zwolnienia od podatku, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r., szkoleń zawodowych nauczycieli finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 12 i 30 czerwca 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla usług wspomagających edukację oraz zwolnienia od podatku szkoleń zawodowych nauczycieli. We wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące stany faktyczne/zdarzenia przyszłe. Prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą głównie na świadczeniu usług sensomotorycznych. Są to usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85.60.10.0 jako usługi wspomagające edukację. Nie działa jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Nie posiada żadnej akredytacji. Nie wykonuje zawodu medycznego, ani też nie jest psychologiem.

2014
19
lut

Istota:

Stawka podatku VAT przy świadczeniu usług dostępu do e-usługowej platformy wspierającej edukację logopedyczną

Fragment:

Analiza przedstawionego stanu faktycznego nie pozwala na uznanie, że Wnioskodawca świadczy usługi wspomagające edukację. Za usługę wspomagającą edukację z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie można uznać dostępu, do będącej własnością wnioskodawcy, platformy edukacyjno-logopedycznej w zamian za uiszczony abonament. Abonament nie stanowi bowiem wynagrodzenia za świadczenie usługi wspomagającej edukację. Na powyższe ustalenia nie ma wpływu fakt, że w ramach opłaconego abonamentu, użytkownik programu będzie miał możliwość korzystania z szerokiego zestawu ćwiczeń edukacyjnych kształtujących umiejętności użytkowników w zakresie prawidłowej wymowy i angażujących ich do pogłębiania wiedzy na ten właśnie temat. Jak wskazał Wnioskodawca klient płaci jedynie za użycie platformy (każdorazowo, w formie abonamentu bądź w dowolnym udostępnionym przez usługodawcę trybie), a dostęp do niej uzyskuje na żądanie. Usługą jest więc dostęp do platformy. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE w przypadku, gdy wykonywana czynność stanowi dla klienta całość, nie należy jej rozbijać na poszczególne elementy składowe, lecz traktować jako jedno świadczenie, zgodnie z elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący.

2011
1
kwi

Istota:

Czy świadczenie usług sklasyfikowanych jako "usługi wspomagające i pomocnicze na rzecz transportu, pozostałe" podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Z uwagi na brzmienie art. 8 ust. 3 ustawy, który stanowi, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych, oraz z uwagi na fakt, iż właściwy urząd statystyczny zakwalifikował przedmiotową usługę do usług wspomagających i pomocniczych na rzecz transportu, pozostałych, w przypadku Spółki miejscem opodatkowania świadczenia usługi jest terytorium Niemiec. Powyższe powoduje, iż usługa wskazana przez Spółkę (Usługi wspomagające i pomocnicze na rzecz transportu, pozostałe) w przedstawionym stanie faktycznym nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże, co zaznaczono powyżej, Spółka winna posiadać dokumentację potwierdzającą bezpośredni związek tej usługi z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów. Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie. Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania. Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy lub zmiany przepisów prawnych.

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług pogotowia lodowego, bądź usług lodołamania, finansowanych ze środków budżetu państwa i mających na celu zapobieganie powodziom?

Fragment:

Natomiast usługi lodołamania i pogotowia lodowego, świadczone na wodach śródlądowych mające na celu utrzymanie istniejących transportowych szlaków wodnych zostały sklasyfikowane wg PKWiU 63.22.16-00 jako "Usługi wspomagające transport wodny pozostałe". Zdaniem tut. organu, w odniesieniu dla usług świadczonych przez Spółkę, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawka podatku wynosi 22 %, bowiem dla tych grup usług ustawodawca nie przewidział obniżonych stawek podatku od towarów i usług ani zwolnienia przedmiotowego.

2011
1
sty

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym miejsca i sposobu opodatkowania usług transportu międzynarodowego, wewnątrzwspólnotowej usługi transportu i przemieszczania towarów oraz przemieszczania towarów bez przekraczania granicy RP

Fragment:

Jeśli natomiast nabywca usługi nie poda wykonującemu usługę swojego NIP-u, to Spółka jako podmiot świadczący usługę, będzie musiała zarejestrować się na terytorium kraju rozpoczęcia transportu i tam rozliczyć podatek z tytułu tej czynności. W deklaracji VAT-7 nie pojawi się obrót z tego tytułu. Natomiast w myśl art 86 ust 8 pkt.1 ustawy o VAT podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. W świetle powyższego przepisu, stanowisko Spółki w przedmiotowej sprawie należy uznać za błędne, bowiem Spółce przysługuje odliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami realizowanymi poza terytorium Polski, jeśli te czynności podlegają opodatkowaniu na terenie kraju – a tak jest w przypadku usług transportowych. Możliwość uzyskania zwrotu różnicy podatku określa art. 87 ust. 4 i 5 ustawy o VAT.w przypadku (...)

2011
1
sty

Istota:

Stawka podatku VAT na usługi wspomagające transport kolejowy.

Fragment:

Nr 27, poz. 268 ze zm.) nie przewidują możliwości stosowania przy świadczeniu w kraju usług sprzedaży biletów dla PKP, zaliczanych do grupowania PKWiU 63.21.10-00 „Usługi wspomagające transport kolejowy”, obniżonych stawek podatku od towarów i usług. W świetle powyższego do sprzedaży usług zaliczanych do grupowania wg PKWiU 63.21.10-00 „Usługi wspomagające transport kolejowy” należy stosować zgodnie ze stanowiskiem Strony stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22 % na podstawie art. 18 ust. 1 cyt. ustawy o VAT. Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, iż powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w zakresie zadanego przez Stronę zapytania i w przedstawionym stanie faktycznym oraz jest zgodna z obowiązującym aktualnie stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.