ITPP1/4512-1138/15/BS | Interpretacja indywidualna

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
ITPP1/4512-1138/15/BSinterpretacja indywidualna
 1. pośrednictwo finansowe
 2. usługi wsparcia
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, wchodzącym w skład międzynarodowej Grupy X. będącej jednym z liderów na międzynarodowym rynku usług finansowych (dalej: Grupa). Spółka prowadzi na terenie kraju działalność w zakresie kompleksowego outsourcingu usług finansowych dla banków i instytucji finansowych wchodzących w skład Grupy. Spółka realizuje usługi w zakresie bankowości operacyjnej, zróżnicowanych zarówno ze względu na ich rodzaj jak i stopień skomplikowania.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka świadczy na rzecz wchodzącego w skład Grupy banku z siedzibą w kraju (dalej: Bank) szereg usług wspierających działalność Banku w zakresie świadczenia m.in. następujących usług finansowych:

 1. udzielania kredytów hipotecznych;
 2. udzielania kredytów gotówkowych.

Kredyty hipoteczne

Wśród czynności wspierających działalność Banku w zakresie udzielania kredytów hipotecznych (dalej: Usługi wsparcia w zakresie kredytów hipotecznych) mieszczą się przede wszystkim usługi związane z obsługą wniosków dla kredytów hipotecznych, których efektem jest podjęcie przez Wnioskodawcę decyzji wstępnej dla kredytu hipotecznego wraz z propozycją cenową dla Klienta, w tym:

 1. weryfikacja autentyczności, prawidłowości i aktualności dokumentów, sprawdzenie kompletności dokumentacji do wniosku o kredyt hipoteczny zgodnie z procedurami Banku, takich jak:
  1. wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego;
  2. karta identyfikacyjna klienta;
  3. kopia dokumentu tożsamości;
  4. zaświadczenie/oświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach;
  5. oświadczenie dotyczące deklaracji wpływów na konto;
  6. historia z konta;
  7. druki z ZUS - RCA;
  8. dokumenty finansowe dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (deklaracja PIT, Informacja Finansowa, księga przychodów i rozchodów, zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego nt. płatności składek);
  9. umowa nabycia nieruchomości;
  10. prospekt informacyjny;
  11. dokumenty rejestracyjne wniosku o dofinansowanie z BGK - MDM (program mieszkań dla młodych);
  12. oświadczenie inwestora;
  13. pozwolenie na budowę / użytkowanie;
  14. decyzje podziałowe/scaleniowe działek;
  15. księga wieczysta;
  16. pełnomocnictwa;
  17. zgoda na bezciężarowe wydzielenie hipoteki;
  18. zaświadczenie nt. wysokości salda - w przypadku kiedy środkami z uruchomionego kredytu hipotecznego spłacamy kredyt w innym banku;
  19. Raport BIK klienta;
 2. opracowanie decyzji wstępnej przy użyciu kalkulatora kredytowego, do którego wprowadzane są dane z powyżej wymienionych dokumentów przy uwzględnieniu różnych scenariuszy/sytuacji finansowej klienta/celu kredytowania/rodzaju nieruchomości/źródła dochodów/ilości kredytobiorców itp.;
 3. określenie zdolności kredytowej klienta;
 4. weryfikacja (wyliczenie) poprawności parametrów transakcji (konieczności wykupu ubezpieczenia na życie, wysokości środków własnych wniesionych przez klienta, wysokości kwoty kredytu, wartości zabezpieczenia);
 5. rejestracja decyzji wstępnej w systemie (nadanie parametrów kredytu: wysokość prowizji, ilość rat, kwota kredytu, kwota środków własnych, typ rat, sposób wypłaty kredytu, pakiet ubezpieczeń);
 6. przekazanie do pośrednika sieciowego parametrów cenowych z decyzji wstępnej, kalkulatora RRSO, listy brakujących dokumentów do decyzji ostatecznej;
 7. aktualizacja statusu wniosku w bazie wewnętrznej Banku;
 8. aktualizacja/utworzenie nowego folderu klienta w systemie.

Kredyty gotówkowe

W zakres usług związanych z udzielaniem kredytów gotówkowych przez Bank (dalej: Usługi wsparcia w zakresie kredytów gotówkowych) wchodzą następujące czynności:

 1. weryfikacja poprawności wprowadzonych danych do systemu informatycznego Banku, w szczególności:
  1. weryfikacja zgodności danych kredytobiorcy, wprowadzonych do elektronicznego rejestru wniosków kredytowych z danymi zawartymi w dokumentacji załączonej do wniosku kredytowego;
  2. weryfikacja zgodności danych wprowadzonych do elektronicznego rejestru wniosków kredytowych z danymi zamieszczonymi w głównym systemie informatycznym Banku.
 2. akceptacja wniosków kredytowych w systemie informatycznym Banku, która umożliwia wygenerowanie umowy kredytowej w placówce Banku;
 3. wsparcie w realizacji decyzji kredytowej i uruchomienie kredytu, w tym:
  1. weryfikacja dokumentu tożsamości klienta z danymi zawartymi w systemie;
  2. weryfikacja dokumentacji kredytowej i podpisanej w placówce umowy kredytowej pod względem czytelności, kompletności i prawidłowości sporządzenia;
  3. uruchomienie kredytu w systemie informatycznym Banku zgodnie z zapisami umowy kredytowej;
  4. sporządzenie aneksu korygującego w przypadku błędnie wygenerowanej umowy;
  5. spłata zobowiązań klienta zgodnie z zapisami umowy (kredyt konsolidacyjny).
 4. sporządzanie aneksów do umów kredytowych, w tym:
  1. sporządzanie aneksów na podstawie otrzymanej dyspozycji kredytobiorcy i/lub decyzji kredytowej analityka;
  2. realizacja zmiany posprzedażowej na podstawie podpisanego aneksu w systemie informatycznym w zakresie:
   1. zmiany sposobu spłaty rat kredytowych z malejących/równych na równe/malejące;
   2. skrócenie okresu kredytowania;
   3. zmniejszenie kwoty limitu;
   4. zmiany decyzji kredytobiorcy w zakresie odnowienia limitu kredytowego;
   5. karencji w spłacie kredytu;
   6. wydłużenia okresu kredytowania;
   7. przystąpienia do długu kredytobiorcy;
   8. obsługi raportu dotyczącego odnowienia limitu kredytowego;
  3. przekazanie aneksu w wersji elektronicznej do placówki;
  4. naliczenie i pobranie prowizji za aneks;
  5. wygenerowanie harmonogramu spłaty wraz z pismem przewodnim;
  6. wysyłka pisma oraz harmonogramu spłaty do kredytobiorcy.
 5. realizacja czynności, które nie wymagają zmiany umowy kredytowej, w tym:
  1. umożliwienie przedterminowej spłaty częściowej oraz całkowitej kredytu;
  2. umożliwienie spłaty przeterminowań;
  3. zmianę harmonogramu spłaty kredytu;
  4. odstąpienie od umowy kredytowej;
  5. dokonywanie korekt na rachunkach kredytowych klientów w wyniku błędnie dokonanych wpłat;
  6. otwarcie rachunku technicznego do obsługi kredytu;
  7. rejestrowanie w systemie informatycznym daty śmierci kredytobiorcy;
  8. sporządzenie zaświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów na wniosek klienta;
  9. umożliwienie rezygnacji z ubezpieczenia kredytu gotówkowego;
  10. zamknięcie limitu na koncie osobistym a także rezygnacja z odnowienia limitu;
  11. konwersja kredytu gotówkowego na kredyt samochodowy;
  12. obsługa raportu dotyczącego odnowienia limitu kredytowego;
  13. wsparcie w procesie reklamacji na usługi związane z kredytem gotówkowym.

Wykonywane operacje mają charakter usług wsparcia w stosunku do czynności podejmowanych przez Bank w celu udzielenia kredytów gotówkowych oraz hipotecznych a także zapewnienia dalszej obsługi klientów Banku. Innymi słowy, Bank świadczy na rzecz swoich klientów wyżej wymienione usługi finansowe, natomiast Spółka świadczy swoje usługi jedynie na rzecz Banku (a nie na rzecz klientów Banku ani na rzecz innych podmiotów, w tym pośredników).

W szczególności, Spółka nie zawiera odrębnych umów bezpośrednio z Klientami Banku, lecz działa na podstawie umowy zawartej z Bankiem. W ramach opisanego modelu biznesowego, bez wsparcia ze strony Spółki, Bank nie byłby w stanie zawierać z klientami umów o udzielenie kredytu gotówkowego lub hipotecznego, a także nie byłby w stanie świadczyć na jego rzecz danych usług.

Usługi wsparcia w zakresie kredytu gotówkowego i hipotecznego nie stanowią usług doradztwa ani ściągania wierzytelności (w tym factoringu).

Z tytułu świadczonych Usług wsparcia w zakresie kredytu gotówkowego i hipotecznego, Spółka otrzymuje od Banku wynagrodzenie będące iloczynem ilości obsłużonych transakcji i ich ceny transakcyjnej, do której doliczona jest także opłata stała w określonej wysokości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym świadczone przez Wnioskodawcę Usługi wsparcia w zakresie kredytów hipotecznych, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT...
 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym świadczone przez Wnioskodawcę Usługi wsparcia w zakresie kredytów gotówkowych, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Usługi wsparcia w zakresie kredytów hipotecznych korzystają ze zwolnienia z VAT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Usługi wsparcia w zakresie kredytów gotówkowych korzystają ze zwolnienia z VAT.

Przepisy ustawy o VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Aby uznać daną czynność za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi więc istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę.

Przepisy ustawy o VAT przewidują dla niektórych towarów i usług zwolnienie od tego podatku. I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych.

Zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Zdaniem Wnioskodawcy, Usługa wsparcia w zakresie kredytów hipotecznych świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz Banku ma charakter kompleksowej usługi pośrednictwa w świadczeniu przez Bank usług finansowych wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Według Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym, kluczowe jest prawidłowe zdefiniowanie usług pośrednictwa. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że ani ustawa o VAT, ani przepisy prawa wspólnotowego nie definiują jednak tego pojęcia.

Dlatego, zdaniem Wnioskodawcy prawidłowym działaniem jest interpretacja pojęcia pośrednictwa na gruncie wykładni językowej. Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, można posiłkować się definicjami zawartymi w innych przepisach prawa oraz orzecznictwem sądowym, również w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).

Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN (http://sjp.pwn. pl) „pośrednictwo” to:

 1. działalność osoby trzeciej mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron,
 2. kojarzenie kontrahentów transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy.

Zdaniem Wnioskodawcy, pośrednictwo obejmuje wszelkie czynności dokonywane w imieniu oraz na rzecz innego podmiotu gospodarczego, w wyniku których dochodzi do zawarcia transakcji między tym przedsiębiorcą, a podmiotem trzecim oraz do dalszego świadczenia usług między tymi podmiotami.

Pośrednictwo - orzecznictwo sadowe

W wyroku z dnia 26 stycznia 2007 r. o sygn. akt III SA/Wa 3996/08 wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zostało wskazane że przez usługi pośrednictwa „(...) należy rozumieć zespól czynności, które mogą być zarówno czynnościami natury faktycznej, jak i prawnej, jeżeli w ich wyniku dojdzie do nawiązania stosunku prawnego (umownego) pomiędzy dostawcą towarów a ich odbiorcą (...) działania w imieniu osób trzecich (w tym przypadku dostawcy towarów) należy odnieść do wszelkich czynności faktycznych i prawnych składających się na usługę pośrednictwa, przy czym jest on spełniony nie tylko w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawierania umów, lecz również w przypadku istnienia umocowania ze strony dostawcy towarów do podejmowania w jego imieniu i na jego rzecz czynności pośrednictwa”.

Pojęcie pośrednictwa było również przedmiotem rozważań TSUE (wcześniej: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości). W wyroku z 21 czerwca 2007 r. (C-453/05 Volker Ludwig przeciwko Finanzamt Luckenwalde) TSUE orzekł: „działalność pośrednictwa stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści danej umowy. Natomiast w wyroku z dnia 13 grudnia 2001 roku w sprawie C-235/00 Commissioners of Customs Excise v CSC Financial Services Ltd, ETS wskazał, że znaczenia słowa „negocjacje” (czyli pośrednictwo w rozumieniu Dyrektywy VI), w kontekście art. 138(d)(5), „odnosi się ono do działalności pośrednika, który nie przyjmuje roli którejkolwiek ze stron umowy dotyczącej produktu finansowego oraz którego działalność polega na czymś innym, niż świadczenie usług wchodzących w zakres umowy, typowo wykonywanych przez strony takich umów. Negocjacje stanowią usługę świadczoną na rzecz strony umowy oraz są wynagradzane przez nią, polegającą na jednoznacznie określonym akcie mediacji. Mogą one polegać m.in. na wskazywaniu odpowiednich możliwości zawarcia takiej umowy, nawiązywanie kontaktu z drugą stroną lub negocjowanie, w imieniu i na rzecz klienta, warunków płatności jakich ma dokonać jedna ze stron. Celem negocjacji jest zatem wykonanie wszystkich czynności niezbędnych w celu zawarcia przez dwie strony umowy, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek własnego zaangażowania negocjatora określonego w warunkach umowy”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zgodnie z orzecznictwem TSUE usługa pośrednictwa finansowego:

 • powinna stanowić usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie,
 • z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej,
 • ma na celu dążenie do zawarcia umowy (pośrednik nie ma żadnego interesu, co do treści umowy),
 • nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej).

Pośrednictwo - stanowisko Ministra Finansów

Również Minister Finansów w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych potwierdza, że usługi polegające na pozyskiwaniu potencjalnych klientów dla instytucji finansowych (banków) w celu zawarcia przez nich umów na świadczenie określonych usług finansowych zwolnionych z VAT stanowią usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Stanowisko takie zawarte zostało m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 lutego 2015 r., sygn. IPPP1/443-1479/14-2/EK;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 października 2014 r., sygn. ITPP1/443-829/14/BS.

Usługi wsparcia jako pośrednictwo w świadczeniu usług finansowych

Biorąc pod uwagę opisywany stan faktyczny, wskazane powyżej definicje i sądowe wykładnie pojęcia usług pośrednictwa, a także stanowisko prezentowane przez Ministra Finansów, należy uznać, że Usługi wsparcia w zakresie kredytów hipotecznych świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Banku stanowią usługi pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych. Usługi te spełniają bowiem wszelkie przesłanki do uznania za usługi pośrednictwa finansowego.

Usługa w zakresie udzielania kredytów hipotecznych jest związana ze zwolnioną z VAT usługą udzielania kredytów hipotecznych oraz świadczona jest na rzecz strony transakcji finansowej (Banku), za którą Bank wypłaca wynagrodzenie. Z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej (klienta Banku) usługi świadczone przez Wnioskodawcę stanowią nieodłączny element usługi finansowej i mają na celu zawarcie umowy między Bankiem a klientem.

W ramach Usług w zakresie kredytów hipotecznych, Wnioskodawca wykonuje różnego rodzaju czynności faktyczne zmierzające w swej istocie do zawarcia umowy kredytu hipotecznego między Bankiem a klientem Banku. O takiej kwalifikacji Usługi wsparcia świadczy przede wszystkim podejmowanie przez Wnioskodawcę czynności polegających na:

 • weryfikacji dokumentów przesłanych przez pośrednika sieciowego do wniosku o kredyt hipoteczny;
 • opracowanie decyzji wstępnej;
 • rejestracji wniosku o decyzję wstępną w systemie;
 • sprawdzeniu kompletności dokumentacji itp.

Zasadniczym celem pośrednictwa w świadczeniu Usług wsparcia kredytu hipotecznego jest wykonanie czynności prowadzących do zawarcia umowy pomiędzy klientem i Bankiem.

Co ważne, usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie ograniczają się jedynie do czynności technicznych związanych z zawieraniem umowy. Wnioskodawca czynnie działa na rzecz Banku, np. przygotowuje kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania kredytu, pozostaje w stałym kontakcie z pośrednikiem sieciowym itp.

Jak więc wynika bezsprzecznie z zakresu czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na rzecz Banku, nadrzędnym celem wszystkich czynności Wnioskodawcy jest doprowadzenie do zawarcia umowy między Bankiem, a klientem. Wszystkie czynności faktyczne podejmowane przez Wnioskodawcę zmierzają do zawarcia umowy między Bankiem a klientem Banku. Usługa obejmująca m in. rejestrację wniosku kredytowego, weryfikację dokumentacji czy sprawdzanie jej kompletności w sposób nierozerwalny wiąże się z usługą główną świadczoną przez Bank, czyli usługą finansową udzielania kredytów hipotecznych, korzystającą ze zwolnienia z VAT. Tym samym, również Usługi wsparcia w zakresie udzielania kredytów hipotecznych korzystają zdaniem Spółki ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Stanowisko takie zawarte zostało również w odniesieniu do podobnych stanów faktycznychm.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 lutego 2015 r., sygn. IPPP1/443-1479/14-2/EK;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 grudnia 2014 r., sygn. IPPP1/443-1309/14-2/lgo.

W konsekwencji, zdaniem Spółki opisywana usługa korzysta ze zwolnienia z VAT.

Uzasadnienie Stanowiska Spółki w zakresie Pytania 2

Przywoływane wyżej argumenty przemawiające za uznaniem Usług w zakresie udzielania kredytów hipotecznych za usługi pośrednictwa finansowego znajdują pełne zastosowanie także do Usług w zakresie udzielania kredytów gotówkowych.

Usługi wsparcia niewątpliwie świadczone są na rzecz strony transakcji finansowej (którą stanowi Bank) jako związane ze zwolnionymi z VAT usługami udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych. Co więcej, za świadczone Usługi wsparcia to Bank (a nie np. klient Banku) wypłaca Spółce wynagrodzenie.

Z punktu widzenia nabywcy (klienta Banku), usługi świadczone przez Wnioskodawcę stanowią nieodłączny element usługi finansowej, skoro ich świadczenie jest w istocie niezbędne do tego, by klient Banku skorzystał z usługi finansowej. Wykonując na rzecz Banku poszczególne czynności, klient nie jest świadomy tego, że część czynności wykonywana jest przez Wnioskodawcę, a nie przez Bank.

Co więcej, Wnioskodawca wykonuje różnego rodzaju czynności faktyczne zmierzające do zawarcia umowy kredytu gotówkowego między Bankiem, a klientem Banku. O takiej kwalifikacji Usługi wsparcia świadczy przede wszystkim podejmowanie przez Wnioskodawcę czynności polegających na:

 • wsparciu w niezbędnej weryfikacji poprawności wprowadzonych danych do systemu informatycznego Banku z danymi zawartymi we wniosku kredytowym;
 • akceptacji wniosku kredytowego;
 • realizacji decyzji kredytowej wraz z uruchomieniem kredytu.

Zasadniczym celem pośrednictwa w świadczeniu Usług wsparcia w zakresie kredytu gotówkowego jest wykonanie czynności prowadzących do zawarcia umowy pomiędzy klientem i Bankiem.

Końcowo, podkreślenia wymaga, że Wnioskodawca czynnie działa na rzecz Banku, oferując klientom Banku także wsparcie w zakresie szeregu dodatkowych usług, takich jak m.in. usługi w zakresie sporządzania aneksu na podstawie dyspozycji klienta, ustalenie harmonogramu spłaty kredytu, zmniejszenie kwoty limitu, skrócenie okresu kredytowania, otwarcie rachunku technicznego do obsługi kredytu, itp.

W konsekwencji, Usługi wsparcia w zakresie kredytu gotówkowego świadczone przez Wnioskodawcę spełniają wszystkie kryteria do uznania za usługę pośrednictwa, zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 38 in fine ustawy o VAT.

Usługi posprzedażowe stanowiące element usługi zwolnionej z VAT

W ramach wyżej wskazanych Usług w zakresie udzielania kredytów gotówkowych Wnioskodawca wykonuje na rzecz Banku czynności związane z uruchomieniem usługi świadczonej przez Bank na rzecz swoich klientów a także związane z utrzymywaniem świadczenia tego rodzaju usług przez Bank w przyszłości. Z tego względu, część usług Wnioskodawcy może także korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, jako usługi stanowiące element usługi w zakresie udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej z VAT.

Usługa wsparcia niewątpliwie stanowi element usługi finansowej wykonywanej na rzecz klientów bezpośrednio przez Bank, zarówno dla Banku, jak i dla klienta działania Wnioskodawcy nie są bowiem czymś odrębnym od usługi głównej - są po prostu jej niezbędnym elementem; nie można sobie wyobrazić tego typu czynności wykonywanych w oderwaniu od usługi głównej, np. bez posiadania przez klienta umowy kredytu gotówkowego w Banku, Wnioskodawca nie mógłby np. dokonywać korekt na rachunkach kredytowych klientów, umożliwić przedterminową częściową spłatę kredytu czy wydłużyć okresu kredytowania.

Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę stanowią także bezsprzecznie odrębną całość, o czym świadczy fakt, iż mogły one zostać zlecone Wnioskodawcy przez Bank, a także możliwość określenia należnego wynagrodzenia za tę usługę.

Usługi te są również niezbędne dla realizacji usług finansowych Banku, ponieważ bez takich usług świadczonych przez Wnioskodawcę Bank praktycznie nie mógłby skutecznie oferować usług finansowych w takim zakresie. Czynności wykonywane przez Spółkę na rzecz Banku wpływają na możliwość zarządzania i modyfikacji usługi udzielania kredytu gotówkowego, w szczególności poprzez:

 • sporządzanie aneksów do umów kredytowych dotyczących zmiany sposobu spłaty rat kredytowych, skrócenia okresu kredytowania, zmniejszenia limitu, karencji w spłacie kredytu, wydłużenia okresu kredytowania, itp.;
 • przekazywanie aneksu, wraz z harmonogramem spłaty i pismem przewodnim do klienta;
 • dokonywanie zmian, które nie wymagają zmiany umowy kredytowej tj. spłata całkowita kredytu, zmiana harmonogramu spłaty kredytu, spłata przeterminowań, odstąpienie od umowy, rezygnacja z ubezpieczenia kredytu gotówkowego, itp.

Tym samym Usługi wsparcia są niezbędne do świadczenia przez Bank usług w zakresie udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych.

Końcowo. Usługi wsparcia są także właściwe dla usług finansowych Banku. Przesłanka „właściwe” oznacza tyle co zgodne z jakąś normą, przepisami itp.; charakterystyczne dla kogoś lub czegoś; mające najbardziej typowe, charakterystyczne cechy dla danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk; nie rzekome, nie fałszywe, prawdziwe, powołane prawnie do jakiś zadań, kompetentne (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2014 r., ITPP1/443-1464/11/14-S/BS).

Połączenie użytego w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT słowa „właściwe” z usługami opisanymi w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, prowadzi do wniosku, wedle którego z podanych wyżej znaczeń słowa „właściwe” istotne znaczenie dla dokonania prawidłowej wykładni będą miały tylko niektóre z nich, a mianowicie słowa „charakterystyczny dla kogoś”, „stanowiący najważniejszą część czegoś”, „mający typowe cechy danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk”. Usługa wsparcia, aby mogła zostać uznana za część usługi podstawowej, musi zatem przyczyniać się do lepszego wykorzystania przez nabywcę usługi pomocniczej wchodzącej w jej zakres usługi podstawowej.

A contrario, zwolnieniu z VAT nie podlegają usługi stanowiące element (część składową) usługi finansowej, które nie są dla danej usługi finansowej właściwe, czyli specyficzne. W tym kontekście trudno jest uznać za specyficzne dla sektora finansowego czynności, które mogą występować w innych niż finanse dziedzinach, mające charakter jedynie formalny, techniczny (takie jak np. wsparcie merytoryczne w zakresie identyfikacji i komunikacji potencjalnych prób wyłudzenia kredytu, przekazanie praw do licencji na oprogramowanie IT czy też różnego rodzaju konsultacje oraz szkolenia - tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2014 r., sygn. ILPP2/443-821/14-4/AD).

Świadczona przez Wnioskodawcę Usługa wsparcia niewątpliwie nie ma charakteru jedynie technicznego i nie może być świadczona w innych niż sektor finansowy sferach gospodarki. Tak usługi wsparcia w zakresie obsługi kredytu gotówkowego, generowania harmonogramu spłaty, otwarcie rachunku technicznego do obsługi kredytu czy sporządzenie aneksu związanego z umową, jak i wymienione w opisie stanu faktycznego inne usługi „około kredytowe” są bowiem charakterystyczne właśnie dla usług udzielania kredytów lub pożyczek i jako takie nie występują w innych dziedzinach życia gospodarczego.

W konsekwencji, Usługi wsparcia spełniają przesłanki do uznania za usługi zwolnione z VAT. Podobne stanowisko w zbliżonym stanie faktycznym wyraził także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 lipca 2011 r. (sygn. IBPP3/443-781/11/BWo).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy wskazać, ze niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego zdarzenia przyszłego, wobec czego w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny od przedstawionego stan faktyczny, interpretacja nie wywrze w tym zakresie skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.