Usługi wsparcia | Interpretacje podatkowe

Usługi wsparcia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi wsparcia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie „usług wsparcia”, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT, w terminach określonych w art. 86 ust. 10 i 11 cyt. ustawy.
Fragment:
S.A., w oparciu o zawartą umowę, zobowiązała się do świadczenia określonych usług tzw. „ usług wsparcia ” na rzecz L. Sp. z o.o. Za usługi, Strony określiły wynagrodzenie roczne skalkulowane według określonego w umowie algorytmu, jednak faktury VAT za usługi wystawiane będą co miesiąc (z założenia na 1/12 skalkulowanej kwoty). W ocenie Podatnika wydatki na „ usługę wsparcia ” są kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, zatem ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego zawarte w przepisie cytowanego wyżej art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na fakt, iż nabywane od Spółki dominującej przedmiotowe usługi służą pośrednio uzyskiwaniu przychodów przez Wnioskodawcę, a także służą zabezpieczeniu i utrzymaniu źródła przychodów Wnioskodawcy, należy uznać, iż są związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Spółkę. Tym samym warunek o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy został spełniony i Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem „ usług wsparcia ”. Zaznaczyć jednak należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy wydatki będące przedmiotem zapytania są kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
15
lip

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
Fragment:
Usługi wsparcia w zakresie kredytu gotówkowego i hipotecznego nie stanowią usług doradztwa ani ściągania wierzytelności (w tym factoringu). Z tytułu świadczonych Usług wsparcia w zakresie kredytu gotówkowego i hipotecznego, Spółka otrzymuje od Banku wynagrodzenie będące iloczynem ilości obsłużonych transakcji i ich ceny transakcyjnej, do której doliczona jest także opłata stała w określonej wysokości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym świadczone przez Wnioskodawcę Usługi wsparcia w zakresie kredytów hipotecznych, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT... Czy w przedstawionym stanie faktycznym świadczone przez Wnioskodawcę Usługi wsparcia w zakresie kredytów gotówkowych, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT... Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Usługi wsparcia w zakresie kredytów hipotecznych korzystają ze zwolnienia z VAT. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Usługi wsparcia w zakresie kredytów gotówkowych korzystają ze zwolnienia z VAT. Przepisy ustawy o VAT Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
9
kwi

Istota:
Istota interpretacji: zwolnienie dla usług wsparcia coachingowego wykonywanego w ramach umowy podwykonawstwa
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług wsparcia coachingowego wykonywanego w ramach umowy podwykonawstwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług wsparcia coachingowego wykonywanego w ramach umowy podwykonawstwa. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Podmiot gospodarczy, który prowadzi Wnioskodawca, realizuje w ramach podwykonawstwa działania wspierające proces przekwalifikowania osób bezrobotnych i wydobycia ich z wykluczenia społecznego. Umowa o realizację podwykonawstwa podpisana jest z firmą, która odpowiada za realizację całego projektu i otrzymuje środki na jego realizację od X. W ramach rozliczeń za wykonane z tego tytułu usługi Wnioskodawca wystawia faktury z naliczonym 23% podatkiem VAT. Działania te realizowane są w formie indywidualnych sesji coachingowo-szkoleniowych i obejmują następujące formy oddziaływania i zagadnienia: identyfikację, samoświadomość oraz rozwój posiadanych mocnych stron, zasobów, a także deficytów w kontekście planów zawodowych i przewidywanych (...)
2015
23
lip

Istota:
W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług udzielenia przez Spółkę licencji i świadczenia usług wsparcia technicznego.
Fragment:
W odniesieniu do przedmiotu zawieranych przez Spółkę umów dotyczących udzielania licencji i usług wsparcia technicznego możliwe są następujące warianty: udzielanie licencji i świadczenie usług wsparcia technicznego objętych jednym wynagrodzeniem - Wnioskodawca udziela klientowi licencji na używanie programu komputerowego na określony czas, a jednocześnie w okresie objętym licencją Spółka świadczy na rzecz klienta usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania, którego dotyczy licencja; umowa przewiduje jedną ryczałtową kwotę wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji i świadczenia usług wsparcia technicznego; udzielenie licencji i świadczenia usług wsparcia technicznego, za które przewidziano odrębne wynagrodzenie - Wnioskodawca udziela klientowi licencji na używanie programu komputerowego na określony czas, a jednocześnie w okresie objętym licencją Spółka świadczy na rzecz klienta usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania, którego dotyczy licencja; w tym przypadku umowa przewiduje odrębne wynagrodzenie należne z tytułu udzielenia licencji oraz odrębne z tytułu świadczenia usług wsparcia technicznego; świadczenie usług wyłącznie w zakresie udzielenia licencji czasowej - Spółka udziela klientowi licencji na używanie programu komputerowego na określony czas bez zapewnienia asysty technicznej.
2014
19
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług wsparcia w zakresie rozwoju produktów – art. 43 ust. 1 pkt 12
Fragment:
Z perspektywy realizowanych zadań, X. nie jest zainteresowane nabyciem wyłącznie poszczególnych czynności wchodzących w skład usługi wsparcia w zakresie rozwoju produktów. Z perspektywy Wnioskodawcy każda ze wskazanych w stanie faktycznym czynności wykonywanych przez G. w ramach świadczenia Usługi, dostarczona oddzielnie nie spełni oczekiwań Wnioskodawcy, albowiem nie pozwoli zrealizować mu oczekiwanego celu gospodarczego. X. jest zainteresowana nabyciem jednej kompleksowej usługi, która pozwoli skutecznie i efektywnie zrealizować postawione przed nim zadania w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Tym samym, zgodnie z przytoczonymi tezami orzeczenia TSUE w sprawie CPP, z punktu widzenia nabywcy (w tym przypadku Wnioskodawcy) w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z jednym istotnym przedmiotem świadczenia (kompleksową czynnością, której celem jest dostarczenie usług wsparcia w zakresie rozwoju produktów). Wspomniane świadczenie ma złożony charakter (składa się z szeregu opisanych w stanie faktycznym czynności) a ich podział prowadziłby do sztuczności i wypaczałby ekonomiczny i faktyczny cel, w jakim X. zawarła Umowę z zagranicznym wykonawcą. Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty należy uznać, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z jedną kompleksową usługą świadczoną przez G. na rzecz X..
2014
20
lip

Istota:
Skoro nabywca usługi wsparcia może zakupić tę usługę na jakiś określony termin np. na miesiąc, na kwartał, na rok to przyjąć należy, że wykonanie tej usługi nastąpi z końcem danego okresu (miesiąca, kwartału lub roku). Zatem, stosownie do cyt. wcześnie art. 19a ust. 1 obowiązek podatkowy powstanie z końcem danego okresu. Przykładowo, jeżeli usługa wsparcia będzie dotyczyła miesiąca, obowiązek podatkowy powstanie z końcem tego miesiąca. Bez znaczenia jest fakt, że Wnioskodawca wystawi fakturę wcześniej. Należy jednak wskazać, że w przypadku gdy przed wykonaniem usługi wsparcia, Wnioskodawca otrzyma zapłatę, zastosowanie znajdzie art. 19 ust. 8 ustawy stanowiący, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.
Fragment:
Termin płatności z tytułu zawartej umowy upływać będzie przed końcem okresu, którego dotyczą usługi wsparcia. Dodatkowo nabywca, który w pewnym okresie nie miał prawa korzystać z usługi wsparcia (nie nabył usługi) i zdecyduje się następnie skorzystać z tej usługi, będzie dodatkowo obciążany obowiązkiem poniesienia opłaty za poprzedni okres, w którym nie miał wykupionych usług wsparcia. W tym przypadku aktualizacja oprogramowania za okresy, w których nabywca nie nabył usług wsparcia nastąpi w okresie, w którym świadczona będzie usługa wsparcia. W takim przypadku Spółka wystawi fakturę VAT, w której wyszczególnione będzie wynagrodzenie za okres poprzedni, oraz za okres kolejny. Przykładowo, jeśli nabywając oprogramowanie w 2013 r., kontrahent nie zdecydował się na zakup usługi wsparcia, a następnie w 2015 r. podjął decyzję o skorzystaniu z tych usług na kolejny rok, to będzie zobowiązany do zapłaty za usługi wsparcia, które mógł nabyć przed 2015 r. Spółka wskazuje, iż celem tego rozwiązania jest to, aby zachowana była ciągłość aktualizacji oprogramowania. We wszystkich wskazanych przypadkach, nabywca będzie uprawniony do odbioru nowych wersji oprogramowania, w okresie, na który nabywca zakupił usługę wsparcia. Nabywcy będą podatnikami podatku od towarów i usług posiadający siedzibę w Polsce.
2014
28
mar

Istota:
Zwolnienie od podatku dla nabywanych usług wsparcia w zakresie rozwoju produktów ubezpieczeniowych.
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że wszystkie czynności wykonywane przez Usługodawcę w ramach świadczenia usługi wsparcia w zakresie rozwoju produktów ubezpieczeniowych mają na celu bądź tworzenie nowych produktów ubezpieczeniowych (nowych ofert w zakresie ubezpieczeń majątkowych), bądź rozwój istniejących produktów ubezpieczeniowych, oferowanych przez A.T. oraz stanowią integralną część kompleksowej usługi wsparcia w zakresie rozwoju produktów ubezpieczeniowych i służą nadrzędnemu celowi, jakim jest odpowiednie wyświadczenie usług ubezpieczeniowych przez A.T. Wskazana usługa wsparcia umożliwia Wnioskodawcy świadczenie usług ubezpieczeniowych. Dla A.T. współpraca z Usługodawcą jest niezbędna w celu oferowania i efektywnego świadczenia usług ubezpieczeniowych. Z tytułu świadczenia opisanej powyżej Usługi, Wnioskodawca wypłaca Usługodawcy określone wynagrodzenie, kalkulowane w oparciu o odpowiednie klucze alokacji kosztów. We własnym stanowisku Wnioskodawca wskazał, że czynności wykonywane przez usługodawcę polegające na wsparciu w zakresie rozwoju produktów ubezpieczeniowych stanowią jedno kompleksowe świadczenie. W tym miejscu należy wyjaśnić, że aby dana usługa była usługą złożoną (kompleksową), winna składać się z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu.
2014
9
mar

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.
Fragment:
Tym samym w przedmiotowej sprawie usług wsparcia wykonywanych przez Wnioskodawcę dla towarzystw ubezpieczeniowych nie można uznać za usługi właściwe, gdyż owszem stanowią one osobną całość, lecz o charakterze zupełnie innym, niż usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i nie obejmują one funkcji charakterystycznych dla usługi ubezpieczeniowej zwolnionej od podatku VAT, tj. usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. W konsekwencji opisane usługi wsparcia opisane we wniosku w pkt 5, pkt 6, pkt 8, pkt 9, pkt 11 i pkt 12 oraz czynności wypłacania wynagrodzenia prowizyjnego przez Wnioskodawcę pracownikom oraz współpracownikom nie mogą również skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za: prawidłowe - w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku czynności opisanych we wniosku w pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 7 i pkt 10, nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania czynności opisanych we wniosku w pkt 5, pkt 6, pkt 8, pkt 9, pkt 11 i pkt 12 oraz czynności wypłacania wynagrodzenia prowizyjnego przez Wnioskodawcę pracownikom oraz współpracownikom. Dodatkowo tut. organ wyjaśnia, iż w wezwaniu z dnia 28 listopada 2011r., znak: IBPP3/443-990/11/PH tut. organ wezwał Wnioskodawcę m. in. do skorygowania jednego z akapitów zawartych w opisie zdarzenia przyszłego wniosku, którego analiza wskazywała, iż brakowało w nim fragmentu treści.
2012
29
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca może zaliczać zryczałtowane miesięczne wynagrodzenia na rzecz spółki z tej samej grupy kapitałowej z tytułu powołania i prowadzenia (obsługi) przez tę spółkę jednostek doradztwa naukowo - technicznego do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
Fragment:
W sytuacji, gdy Spółka płaci za istnienie i funkcjonowanie jednostek naukowo - technicznych, powołanych przez odrębną osobę prawną, nie uzyskując w ramach uiszczanego wynagrodzenia świadczeń wzajemnych, trudno kwalifikować te należności jako ponoszone z tytułu „ usług wsparcia i doradztwa strategicznego oraz gospodarczego ” bądź twierdzić, że służą optymalizacji, poprawie efektywności i umacnianiu pozycji Spółki na rynku. Za możliwością zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie przemawia również „ przyczynianie się rezultatów poszczególnych przeprowadzanych analiz do zwiększania przychodów, jak również do redukcji kosztów dzięki wprowadzonym innowacjom ”, skoro – jak wskazał Wnioskodawca – wynagrodzenia za te analizy są przedmiotem zawieranych przez niego odrębnych umów. W istocie, w analizowanym przypadku Spółka pokrywa koszty funkcjonowania jednostek, które działają w celu osiągania przychodów z tytułu świadczenia usług wsparcia, w tym usług doradczych przez „ C ” Sp. z o.o. Nie ma tu obiektywnego związku przyczynowego pomiędzy zapłatą przedmiotowego wynagrodzenia a przychodami Wnioskodawcy. Dla oceny celowości tych wydatków nie ma przy tym znaczenia przynależność Wnioskodawcy i „ C ” Sp. z o.o. do jednej Grupy Kapitałowej. Podsumowując, w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, zapłata przez Wnioskodawcę zryczałtowanych (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy w związku z nabyciem opodatkowanych podatkiem VAT „usług wsparcia”, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Podatnika, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku wykazanego w fakturach, jako jej podatku naliczonego, związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych?
Fragment:
Uznając ponoszone wydatki na „ usługę wsparcia ” co do zasady za koszty uzyskania przychodów, należy zauważyć, że powierzenie Spółce dominującej przez spółki z grupy kapitałowej de facto zarządzania całą grupą jest racjonalne i służy pośrednio uzyskiwaniu przychodów przez te spółki, a wprost służy zabezpieczeniu i utrzymaniu źródła przychodów. Spółki zależne należące do grupy uzyskają w szczególności oszczędności unikając konieczności zatrudniania dodatkowych specjalistów czy wręcz tworzenia nowych działów pracowniczych, skupiając się na swojej podstawowej działalności. W efekcie zaś prawidłowo prowadzonej strategii całej grupy, każda Spółka w niej działająca może uzyskać dodatkowych kontrahentów, rozszerzyć swoją sprzedaż i osiągnąć dodatkowe przychody. Zatem wynagrodzenie na rzecz Spółki dominującej powinno stanowić koszty uzyskania przychodów Podatnika, który korzysta z usług wsparcia i koordynacji. Jeśli zaś stanowi ono koszty uzyskania przychodów, to nie ma wątpliwości, że nabywanie wskazanych usług służy prowadzonej przez spółkę z grupy kapitałowej działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (co do zasady stawką 22%).
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.