Usługi wsparcia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi wsparcia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
wrz

Istota:

1. Zastosowanie do kosztów usług, świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Umowy nr 1 i nr 2 wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Braku kwalifikacji kosztów usług kadrowych polegających na rekrutacji pracowników oraz ajentów do katalogu kosztów wymienionych w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

W związku z prowadzoną działalnością Spółka zawarła z ze spółką z Grupy (dalej: „ Usługodawca ”), umowę w przedmiocie świadczenia usług wsparcia (dalej: „ Umowa nr 1 ”). Usługi, w ramach których Usługodawca świadczy kompleksowe usługi wsparcia dotyczą następujących obszarów: wsparcia w zarządzaniu polityką personalną, rekrutacji pracowników i ajentów, tworzenia systemów szkoleniowych, motywacyjnych i płacowych oraz oceny pracowników, wsparcia w zarządzaniu funkcjonowaniem działów handlowych, wsparcie w zarządzaniu rozwojem konceptów gastronomicznych, negocjowania umów handlowych, organizowania działań promocyjnych i marketingowych wspierających sprzedaż, analizy rynków poszczególnych kategorii produktowych, kreowania oferty produktowej w punktach sprzedaży detalicznej, tworzenia oraz wdrożenia strategii cenowej poszczególnych kategorii produktowych, tworzenia oraz wdrożenia strategii rozwoju poszczególnych kategorii produktowych, realizacji projektów mających na celu rozwój działalności operacyjnej, przygotowywania analiz i raportów finansowych, wsparcia w przygotowywaniu biznes planów, innych czynności zleconych Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w toku współpracy. Ponadto we wniosku podano, że Spółka zawarła z Usługodawcą umowę nr 2 w zakresie wyszukiwania lokalizacji pod nowe punkty sprzedaży oraz w zakresie wyszukiwania nieruchomości niezbędnych do stworzenia systemu dystrybucji pracy, książek i innych dóbr konsumpcyjnych.

2018
7
wrz

Istota:

W zakresie określenia miejsca świadczenia przedmiotowych usług

Fragment:

(...) usług wsparcia będzie wyłącznie terytorium Węgier. Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że do części usług wsparcia świadczonej przez Wnioskodawcę dla stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej Kontrahenta, będzie miał zastosowanie art. 28b ust. 2 ustawy. W związku z tym, miejscem świadczenia (opodatkowania) ww. części usług będzie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, tj. terytorium Polski. Natomiast w odniesieniu do pozostałej części usług wsparcia świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz siedziby działalności gospodarczej Kontrahenta, będącego – jak wynika z okoliczności sprawy – podatnikiem, o którym mowa w art. 28a ustawy, zastosowanie znajdzie art. 28b ust. 1 ustawy. Zatem miejscem świadczenia (opodatkowania) pozostałej części usług wsparcia świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz działalności gospodarczej Kontrahenta, będzie terytorium kraju, w którym Kontrahent posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. terytorium Węgier. Zatem oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
31
mar

Istota:

Nabywana przez Spółkę usługa nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT i ze względu, na to, że prawodawca nie przewidział dla niej preferencyjnej stawki – opodatkowana jest podstawową, tj. 23%, stawką podatku od towarów i usług.

Fragment:

Okoliczności te bezpośrednio pokazują, iż w istocie procesy składające się na Usługę Wsparcia są elementem usługi udzielania pożyczki i zarządzania nią przez Wnioskodawcę. Niezależnie od powyższego, Spółka pragnie ponadto wskazać, że również sami Klienci utożsamiali Usługę Wsparcia realizowaną przez Wspierającego z pożyczkami dzielonymi przez Spółkę oraz procesem ich zarządzania. Z ich perspektywy (tj. z perspektywy konsumenta), co do zasady, nie było bowiem istotnych elementów odróżniających Usługę Wsparcia wykonaną przy pomocy Wspierającego (np. komunikacja za pomocą SMS) od analogicznej usługi realizowanej przez samą Spółkę. (iii) Usługa Wsparcia jako usługa pociągająca za sobą zmiany o charakterze finansowym i prawnym Odwołując się do charakteru oraz istoty Usługi Wsparcia, nie ulega wątpliwości, że w efekcie jej wykonania dochodziło do zmiany sytuacji prawnej i finansowej Klientów Spółki. Jak uprzednio wskazał Wnioskodawca, należy jednakże odróżnić przedmiotową zmianę w związku z udzieleniem pożyczki – w tym zakresie skorzystanie z Usługi Wsparcia poprzez ocenę zdolności kredytowej w praktyce decydowało o zawarciu umowy z Klientem na określonych warunkach, co z kolei bezpośrednio przekładało się na powstanie stosunku zobowiązaniowego oraz udzielenie finansowania – od zmiany jaka zachodziła w związku z pełnieniem czynności zarządzania udzieloną pożyczką.

2018
10
lut

Istota:

W analizowanym przypadku miejscem świadczenia usług wsparcia logistycznego jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy tj. terytorium Polski na podstawie art. 28b ust. 2 ustawy. Tym samym przedmiotowe usługi będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Fragment:

W analizowanym przypadku miejscem świadczenia usług wsparcia logistycznego wykonywanych przez Usługodawców na rzecz Wnioskodawcy będzie zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy terytorium Polski. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej w Holandii. Jednocześnie, jak ustalono powyżej, Wnioskodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a do przedmiotowych usług wsparcia logistycznego nie znajduje zastosowania art. 28e ustawy. Ponadto do świadczonych przez Usługodawców na rzecz Wnioskodawcy usług wsparcia logistycznego nie znajdują zastosowania szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług wynikające z art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy. Zatem w analizowanym przypadku miejscem świadczenia usług wsparcia logistycznego jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy tj. terytorium Polski na podstawie art. 28b ust. 2 ustawy. Tym samym przedmiotowe usługi będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 grudnia 2011 roku sygn.

2016
15
lip

Istota:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie „usług wsparcia”, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT, w terminach określonych w art. 86 ust. 10 i 11 cyt. ustawy.

Fragment:

S.A., w oparciu o zawartą umowę, zobowiązała się do świadczenia określonych usług tzw. „ usług wsparcia ” na rzecz L. Sp. z o.o. Za usługi, Strony określiły wynagrodzenie roczne skalkulowane według określonego w umowie algorytmu, jednak faktury VAT za usługi wystawiane będą co miesiąc (z założenia na 1/12 skalkulowanej kwoty). W ocenie Podatnika wydatki na „ usługę wsparcia ” są kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, zatem ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego zawarte w przepisie cytowanego wyżej art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na fakt, iż nabywane od Spółki dominującej przedmiotowe usługi służą pośrednio uzyskiwaniu przychodów przez Wnioskodawcę, a także służą zabezpieczeniu i utrzymaniu źródła przychodów Wnioskodawcy, należy uznać, iż są związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Spółkę. Tym samym warunek o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy został spełniony i Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem „ usług wsparcia ”. Zaznaczyć jednak należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy wydatki będące przedmiotem zapytania są kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016
9
kwi

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.

Fragment:

Usługi wsparcia w zakresie kredytu gotówkowego i hipotecznego nie stanowią usług doradztwa ani ściągania wierzytelności (w tym factoringu). Z tytułu świadczonych Usług wsparcia w zakresie kredytu gotówkowego i hipotecznego, Spółka otrzymuje od Banku wynagrodzenie będące iloczynem ilości obsłużonych transakcji i ich ceny transakcyjnej, do której doliczona jest także opłata stała w określonej wysokości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym stanie faktycznym świadczone przez Wnioskodawcę Usługi wsparcia w zakresie kredytów hipotecznych, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT... Czy w przedstawionym stanie faktycznym świadczone przez Wnioskodawcę Usługi wsparcia w zakresie kredytów gotówkowych, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT... Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Usługi wsparcia w zakresie kredytów hipotecznych korzystają ze zwolnienia z VAT. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Usługi wsparcia w zakresie kredytów gotówkowych korzystają ze zwolnienia z VAT. Przepisy ustawy o VAT Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2015
23
lip

Istota:

Istota interpretacji: zwolnienie dla usług wsparcia coachingowego wykonywanego w ramach umowy podwykonawstwa

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług wsparcia coachingowego wykonywanego w ramach umowy podwykonawstwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług wsparcia coachingowego wykonywanego w ramach umowy podwykonawstwa. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Podmiot gospodarczy, który prowadzi Wnioskodawca, realizuje w ramach podwykonawstwa działania wspierające proces przekwalifikowania osób bezrobotnych i wydobycia ich z wykluczenia społecznego. Umowa o realizację podwykonawstwa podpisana jest z firmą, która odpowiada za realizację całego projektu i otrzymuje środki na jego realizację od X. W ramach rozliczeń za wykonane z tego tytułu usługi Wnioskodawca wystawia faktury z naliczonym 23% podatkiem VAT. Działania te realizowane są w formie indywidualnych sesji coachingowo-szkoleniowych i obejmują następujące formy oddziaływania i zagadnienia: identyfikację, samoświadomość oraz rozwój posiadanych mocnych stron, zasobów, a także deficytów w kontekście planów zawodowych i przewidywanych (...)

2014
19
wrz

Istota:

W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług udzielenia przez Spółkę licencji i świadczenia usług wsparcia technicznego.

Fragment:

W odniesieniu do przedmiotu zawieranych przez Spółkę umów dotyczących udzielania licencji i usług wsparcia technicznego możliwe są następujące warianty: udzielanie licencji i świadczenie usług wsparcia technicznego objętych jednym wynagrodzeniem - Wnioskodawca udziela klientowi licencji na używanie programu komputerowego na określony czas, a jednocześnie w okresie objętym licencją Spółka świadczy na rzecz klienta usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania, którego dotyczy licencja; umowa przewiduje jedną ryczałtową kwotę wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji i świadczenia usług wsparcia technicznego; udzielenie licencji i świadczenia usług wsparcia technicznego, za które przewidziano odrębne wynagrodzenie - Wnioskodawca udziela klientowi licencji na używanie programu komputerowego na określony czas, a jednocześnie w okresie objętym licencją Spółka świadczy na rzecz klienta usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania, którego dotyczy licencja; w tym przypadku umowa przewiduje odrębne wynagrodzenie należne z tytułu udzielenia licencji oraz odrębne z tytułu świadczenia usług wsparcia technicznego; świadczenie usług wyłącznie w zakresie udzielenia licencji czasowej - Spółka udziela klientowi licencji na używanie programu komputerowego na określony czas bez zapewnienia asysty technicznej.

2014
20
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług wsparcia w zakresie rozwoju produktów – art. 43 ust. 1 pkt 12

Fragment:

Z perspektywy realizowanych zadań, X. nie jest zainteresowane nabyciem wyłącznie poszczególnych czynności wchodzących w skład usługi wsparcia w zakresie rozwoju produktów. Z perspektywy Wnioskodawcy każda ze wskazanych w stanie faktycznym czynności wykonywanych przez G. w ramach świadczenia Usługi, dostarczona oddzielnie nie spełni oczekiwań Wnioskodawcy, albowiem nie pozwoli zrealizować mu oczekiwanego celu gospodarczego. X. jest zainteresowana nabyciem jednej kompleksowej usługi, która pozwoli skutecznie i efektywnie zrealizować postawione przed nim zadania w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Tym samym, zgodnie z przytoczonymi tezami orzeczenia TSUE w sprawie CPP, z punktu widzenia nabywcy (w tym przypadku Wnioskodawcy) w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z jednym istotnym przedmiotem świadczenia (kompleksową czynnością, której celem jest dostarczenie usług wsparcia w zakresie rozwoju produktów). Wspomniane świadczenie ma złożony charakter (składa się z szeregu opisanych w stanie faktycznym czynności) a ich podział prowadziłby do sztuczności i wypaczałby ekonomiczny i faktyczny cel, w jakim X. zawarła Umowę z zagranicznym wykonawcą. Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty należy uznać, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z jedną kompleksową usługą świadczoną przez G. na rzecz X..

2014
28
mar

Istota:

Skoro nabywca usługi wsparcia może zakupić tę usługę na jakiś określony termin np. na miesiąc, na kwartał, na rok to przyjąć należy, że wykonanie tej usługi nastąpi z końcem danego okresu (miesiąca, kwartału lub roku). Zatem, stosownie do cyt. wcześnie art. 19a ust. 1 obowiązek podatkowy powstanie z końcem danego okresu. Przykładowo, jeżeli usługa wsparcia będzie dotyczyła miesiąca, obowiązek podatkowy powstanie z końcem tego miesiąca. Bez znaczenia jest fakt, że Wnioskodawca wystawi fakturę wcześniej. Należy jednak wskazać, że w przypadku gdy przed wykonaniem usługi wsparcia, Wnioskodawca otrzyma zapłatę, zastosowanie znajdzie art. 19 ust. 8 ustawy stanowiący, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Fragment:

Termin płatności z tytułu zawartej umowy upływać będzie przed końcem okresu, którego dotyczą usługi wsparcia. Dodatkowo nabywca, który w pewnym okresie nie miał prawa korzystać z usługi wsparcia (nie nabył usługi) i zdecyduje się następnie skorzystać z tej usługi, będzie dodatkowo obciążany obowiązkiem poniesienia opłaty za poprzedni okres, w którym nie miał wykupionych usług wsparcia. W tym przypadku aktualizacja oprogramowania za okresy, w których nabywca nie nabył usług wsparcia nastąpi w okresie, w którym świadczona będzie usługa wsparcia. W takim przypadku Spółka wystawi fakturę VAT, w której wyszczególnione będzie wynagrodzenie za okres poprzedni, oraz za okres kolejny. Przykładowo, jeśli nabywając oprogramowanie w 2013 r., kontrahent nie zdecydował się na zakup usługi wsparcia, a następnie w 2015 r. podjął decyzję o skorzystaniu z tych usług na kolejny rok, to będzie zobowiązany do zapłaty za usługi wsparcia, które mógł nabyć przed 2015 r. Spółka wskazuje, iż celem tego rozwiązania jest to, aby zachowana była ciągłość aktualizacji oprogramowania. We wszystkich wskazanych przypadkach, nabywca będzie uprawniony do odbioru nowych wersji oprogramowania, w okresie, na który nabywca zakupił usługę wsparcia. Nabywcy będą podatnikami podatku od towarów i usług posiadający siedzibę w Polsce.