Usługi własne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi własne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
11
mar

Istota:

Opodatkowanie imprez turystycznych

Fragment:

W przypadku gdy przy świadczeniu usługi turystyki, oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, podatnik wykonuje we własnym zakresie część świadczeń w ramach tej usługi, zwanych dalej „ usługami własnymi ”, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 29a (art. 119 ust. 5 ustawy o VAT). Należy podkreślić, że do towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty można zaliczyć jedynie takie towary i usługi, które Wnioskodawca nabywa od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i nie stanowią one jednocześnie „ środków ” do wyświadczenia usługi własnej Wnioskodawcy, która następnie staje się elementem kompleksowej usługi turystycznej. Natomiast wszelkie towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę dla wyświadczenia usługi własnej, stanowiącej następnie element usługi turystyki, należy uznać za wydatki dotyczące usług własnych. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 – na podstawie art. 119 ust. 6 ustawy – podatnik obowiązany jest do wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne. Wskazać należy, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji „ usług turystyki ”.

2015
3
mar

Istota:

Czy usługi własne wchodzące w skład usługi turystyki opodatkowane są według stawki 22% czy według stawki właściwej dla danej usługi?

Fragment:

W świetle powyższego usługi własne, które wchodzą w skład usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych, według stawki właściwej dla tych usług. W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, iż świadczy usługi turystyki, w skład których wchodzi co najmniej jedna usługa zakupiona od innego podatnika dla bezpośredniej korzyści turysty. Oprócz usług zakupionych od innego podatnika w skład usługi turystycznej wchodzą usługi własne (transport, zakwaterowanie). Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony stan prawny, jak również uwzględniając powyższy wyrok TSUE z dnia 25 października 2012 r. należy stwierdzić, że Wnioskodawca w zakresie świadczenia usług własnych powinien zastosować stawkę właściwą dla tych usług (tj. w przypadku transportu i zakwaterowania, o ile będą to usługi mieszczące się w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług - stawkę w wysokości 7%). Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania usług własnych jako części składowych usługi turystyki zawsze w wysokości 22% niezależnie od ich rodzaju, należało uznać za nieprawidłowe.

2015
31
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki dla usługi własnej transportu osób w ramach świadczonej usługi turystyki.

Fragment:

W myśl art. 119 ust. 5 ustawy, w przypadku, gdy przy świadczeniu usługi turystyki, oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, podatnik wykonuje we własnym zakresie część świadczeń w ramach tej usługi, zwanych dalej „ usługami własnymi ”, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 29a. Z wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi turystyczne. W skład takiej usługi turystycznej wchodzi przewóz osób własnymi środkami transportu, tj. dowóz osób autobusami do miejsca zwiedzania oraz usługa przewodnicka lub usługa pilota lub usługi pilota na miejscu oraz nocleg. Przy czym usługa przewodnicka i usługa pilota oraz nocleg jest nabywana od innego podatnika. Zatem część usługi turystyki wykonywana jest w zakresie własnym a część nabywana jest od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania stawki VAT w wysokości 8% dla usług własnych, opisanych w zdarzeniu przyszłym wniosku. Odnosząc wskazane powyższej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług do zdarzenia opisanego we wniosku stwierdzić należy, że w myśl cyt. art. 119 ust. 5 ustawy, w stosunku do świadczeń wykonywanych we własnym zakresie, tj. usług polegających na transporcie osób autobusami własnymi Wnioskodawca ma prawo do określenia podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29a ustawy.

2014
13
lis

Istota:

Usługi własne wykonywane w ramach usługi turystyki podlegają ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem VAT, w tym również w zakresie wysokości stawki podatku VAT.

Fragment:

Zgodnie z art. 119 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy przy świadczeniu usługi turystyki podatnik, oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, zwanych dalej „ usługami własnymi ”, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 29a ustawy o VAT. Zgodnie z art. 119 ust. 6 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 5, podatnik obowiązany jest do wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne. Miejsce świadczenia usług turystyki, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem usług, dla których podstawą opodatkowania jest marża, zostało określone w art. 28n ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast miejsce świadczenia dla usług własnych, dla których podstawę opodatkowania ustala się na ogólnych zasadach, określa się również na ogólnych zasadach. Szczególne rozwiązanie przewidziane w art. 28n ust. 1 ustawy o VAT dla usług turystyki opodatkowanych w systemie „ VAT marża ” nie ma tu zastosowania. Powyższe regulacje stanowią odpowiednik przepisów unijnych. Stosownie do art. 306 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia (...)

2014
24
kwi

Istota:

Stawka podatku dla usług własnych świadczonych w ramach usług turystyki.

Fragment:

Artykuł 119 ust. 5 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy przy świadczeniu usługi turystyki, podatnik oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, zwanych dalej „ usługami własnymi ”, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się przepisy art. 29. Od 1 stycznia 2014 r. ww. przepis otrzyma brzmienie: W przypadku gdy przy świadczeniu usługi turystyki, oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, podatnik wykonuje we własnym zakresie część świadczeń w ramach tej usługi, zwanych dalej „ usługami własnymi ”, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się przepisy art. 29a. W myśl art. 119 ust. 6 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 5, podatnik obowiązany jest do wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne. Powyższe regulacje dotyczące szczególnych zasad opodatkowania usług świadczonych przez biura podróży stanowią implementację do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych.

2013
28
sie

Istota:

Stawka podatku dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę

Fragment:

Nie ma zatem podstaw prawnych aby w przedmiotowej sprawie sztucznie rozdzielać usługę turystyki na usługi obce i usługi własne oraz stosować dla nich odrębne stawki VAT. Konsekwencje podatkowe powinny być przyporządkowane świadczeniu wiodącemu. Reasumując należy stwierdzić, że usługi zakupione dla bezpośredniej korzyści turysty (wyżywienie, noclegi, wejściówki itp.) oraz usługi własne (transport osób) wchodzą w zakres jednej usługi (usługi turystyki), a zatem podlegają opodatkowaniu według szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy o VAT i ma do nich zastosowanie 22% stawka podatku VAT. Dla usługi tej należy, zgodnie z art. 119 ust. 5 ustawy o VAT, odrębnie określić podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty (z tym że dla usługi własnej należy określić podstawę opodatkowania stosując przepis art. 29 ust. 1 ustawy o VAT) i wyliczyć podatek VAT z zastosowaniem stawki właściwej dla świadczonych usług turystycznych w wysokości 22%. Na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 18 stycznia 2011r. znak: IBPP1/443-942/10/ES Wnioskodawca złożył skargę z dnia 22 marca 2011r. (data wpływu 28 marca 2011r.), w której wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji w całości.

2012
28
mar

Istota:

Rozliczenie usług transportu turystów własnym autokarem Wnioskodawcy.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa transportu turystów własnym autokarem, jako część usługi turystyki, stanowi usługę własną, która nie jest objęta regulacją art. 119 ust. 2 ustawy. Przepis ten bowiem daje możliwość obniżenia kwoty należności, którą ma zapłacić nabywca usługi o wartość nabytych towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a nie o wartość usług własnych. W przypadku natomiast wystąpienia w ramach usługi turystyki zarówno usług własnych jak i usług nabytych od podmiotów trzecich dla bezpośredniej korzyści turysty, zastosowanie znajduje przepis art. 119 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym należy ustalić odrębnie dla każdego z ww. rodzajów usług, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przy czym dla usług własnych zastosowanie ma art. 29 ustawy. Ponadto należy zaznaczyć, iż każda metoda kalkulacji kosztów usługi własnej dokonana przez Wnioskodawcę, o ile odzwierciedla stan faktyczny i jest w konkretnym przypadku miarodajna, będzie właściwa. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy może pomniejszyć należność o kwotę transportu osób do danej wycieczki, należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
paź

Istota:

W przypadku, gdy na świadczoną usługę turystyki będą składały się wyłącznie usługi nabyte od innych podmiotów, Wnioskodawca uprawniony jest do opodatkowania usługi organizowania rekreacyjnych rejsów morskich na jachtach, na wodach terytorialnych państw niebędących członkami Unii Europejskiej, stawką podatku w wysokości 0%.

Fragment:

Art. 119 ust. 5 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy przy świadczeniu usługi turystyki podatnik oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, zwanych dalej „ usługami własnymi ”, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się przepisy art. 29. Natomiast w myśl ust. 6 tego artykułu, w przypadkach, o których mowa w ust. 5, podatnik obowiązany jest do wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne. Biorąc pod uwagę wyżej powołane przepisy prawne należy stwierdzić, iż usługa turystyki, o której mowa w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług to świadczenie złożone, na które składa się szereg usług (obcych i własnych), mających na celu zorganizowanie pobytu klientowi poza miejscem jego zamieszkania (stałego pobytu). Usługi te są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość (jedną usługę, jeden produkt). Z punktu widzenia klienta (usługobiorcy) istotny jest zakup usługi turystycznej. Konsekwencje podatkowe powinny być więc przyporządkowane świadczeniu wiodącemu. Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2011
1
sie

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym, w przypadku świadczenia usług turystyki, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku należnego z tytułu zakupionych usług dla bezpośredniej korzyści turysty?

Fragment:

W ramach organizacji obozów (zgrupowań) sportowych świadczy również usługi własne tj. udostępnia odpłatnie uczestnikom halę widowiskowo-sportową. Wszystkie usługi stanowią integralną część świadczonej usługi turystyki polegającej na zorganizowaniu zgrupowania (obozu) dla ww. podmiotów. Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz w świetle cyt. przepisu art. 119 ust. 3 ustawy o VAT uznać należy Wnioskodawcę za podatnika zdefiniowanego cyt. przepisem. Jak stanowi art. 119 ust. 4 ustawy o VAT podatnikom, o których mowa w ust. 3, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty. W świetle powyższego Wnioskodawcy, jako podatnikowi, o którym mowa w art. 119 ust. 3 ustawy o VAT nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług (tj. usługi noclegu, cateringu, sauny, jacuzzi, fitness, odnowy biologicznej) nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty - dzieci i młodzieży oraz klubów sportowych. Zatem w niniejszej sprawie nie znajdą zastosowania cyt. przez Wnioskodawcę przepisy art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
sie

Istota:

- Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki przewidziane w art. 119 ust. 3, tym samym, stosownie do art. 119 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania dla świadczonych usług jest kwota marży (obliczona zgodnie z art. 119 ust. 2) pomniejszona o kwotę należnego podatku, a Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty,
-do towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty można zaliczyć jedynie takie towary i usługi, które Wnioskodawca nabywa od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i nie stanowią one jednocześnie „środków” do wyświadczenia usługi własnej Wnioskodawcy, która następnie staje się elementem kompleksowej usługi turystycznej. Natomiast wszelkie towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę dla wyświadczenia usługi własnej, stanowiącej następnie element usługi turystyki, należy uznać za wydatki dotyczące usług własnych,
-w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług, które nie służą bezpośredniej korzyści turysty znajdą zastosowanie zasady ogólne wyrażone w art. 86 z zastrzeżeniem art. 88 ustawy,
-pobierane przez Wnioskodawcę zaliczki od turystów rezygnujących z imprezy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż jako takie nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu przewidzianych w art. 5 ustawy o VAT.

Fragment:

Ad.2 Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż zarówno usługi własne, jak i usługi nabyte stanowią elementy składowe określonej usługi turystycznej. Usługa turystyki, o której mowa w art. 119 ustawy, to bowiem, jak już wcześniej wskazano, świadczenie złożone na które składa się szereg usług (obcych i własnych), mających na celu zorganizowanie pobytu klientowi poza miejscem jego zamieszkania (stałego pobytu). Usługi te są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość (jedną usługę, jeden produkt). Z punktu widzenia klienta (usługobiorcy) istotny jest zakup usługi turystycznej. Należy podkreślić, że do towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty można zaliczyć jedynie takie towary i usługi, które Wnioskodawca nabywa od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i nie stanowią one jednocześnie „ środków ” do wyświadczenia usługi własnej Wnioskodawcy, która następnie staje się elementem kompleksowej usługi turystycznej. Natomiast wszelkie towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę dla wyświadczenia usługi własnej, stanowiącej następnie element usługi turystyki, należy uznać za wydatki dotyczące usług własnych.