ITPP1/443-341/14/DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wynagrodzenie należne za wykonanie czynności zleconych przez Lekarza Weterynarii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. 8% VAT?
Czy w świetle obowiązującego stanu prawnego rozliczając się z Lekarzem Weterynarii za czynności zlecone Wnioskodawca może wypisać fakturę VAT używając formuły „nie podlega podatkowi”, nie uwzględniać tego podatku i „nie tracić w ten sposób 8% z wynagrodzenia”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2014 r. (data wpływu 1 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania usług świadczonych przez lekarza weterynarii na podstawie umowy zawartej z Lekarzem Weterynarii – jest prawidłowe,
 • dokumentowania ww. usług – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania usług świadczonych przez lekarza weterynarii na podstawie umowy zawartej z Lekarzem Weterynarii.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest lekarzem weterynarii i zajmuje się działalnością gospodarczą, polegającą na prowadzeniu gabinetu weterynaryjnego, czyli zakładu leczniczego dla zwierząt w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.). W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca świadczy usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej (dalej usługi weterynaryjne). Usługi weterynaryjne do celów podatku VAT sklasyfikowane są w Dziale 75.00 PKWiU i obciążone 8% podatkiem VAT.

Jednocześnie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.), Wnioskodawca jest lekarzem weterynarii wyznaczonym na czas określony (01.01.2014-31.12.2014) przez Lekarza Weterynarii do wykonywania określonych czynności (tj. pobierania próbek do badań). Wyznaczenia takiego dokonuje się jeżeli z przyczyn finansowych lub organizacyjnych lekarz weterynarii, będący organem administracji rządowej (reprezentującym Rząd Rzeczpospolitej Polskiej – Budżet Centralny), nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji. Wnioskodawca podkreślił, że w niniejszym przypadku wyznaczenie dotyczy lekarza weterynarii niebędącego pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej, świadczącego usługi w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

Na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Wnioskodawca:

 • powierzone czynności wykonuje pod nadzorem i w imieniu organu Inspekcji, tj. Lekarza Weterynarii (art. 5 ust. 3),
 • wykonując zadania Inspekcji jest urzędowym lekarzem weterynarii (art. 5 ust. 4),
 • rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania określa decyzja administracyjna Lekarza Weterynarii (art. 16 ust. 2),
 • wykonanie wyznaczonych czynności nastąpiło po zawarciu przez Lekarza Weterynarii umowy z Wnioskodawcą, tj. podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt (art. 16 ust. 3). W umowie określono zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności a także wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności,
 • w zakresie wykonywania wyznaczonych czynności podlega ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (art. 22).

Za zlecone czynności wykonane w danym miesiącu, rozliczając się z Inspektoratem Weterynarii, Wnioskodawca wypisuje fakturę VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy wynagrodzenie należne za wykonanie czynności zleconych przez Lekarza Weterynarii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. 8% VAT...

Czy w świetle obowiązującego stanu prawnego rozliczając się z Lekarzem Weterynarii za czynności zlecone Wnioskodawca może wypisać fakturę VAT używając formuły „nie podlega podatkowi”, nie uwzględniać tego podatku i „nie tracić w ten sposób 8% z wynagrodzenia”...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności zlecone, tj. pobieranie próbek do badań, wykonuje w imieniu Lekarza Weterynarii oraz pod jego nadzorem. Lekarz określa warunki wyznaczenia, tj. rodzaj i zakres pracy Wnioskodawcy, jak również termin, miejsce wykonania czynności oraz wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie i termin płatności. Wykonując powierzone zadania Wnioskodawca jest urzędowym lekarzem weterynarii i podlega ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie wyznaczonych czynności wobec osób trzecich.

W myśl „ art. 5 ust. 6” ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarz weterynarii jest organem Inspekcji Weterynaryjnej i kierownikiem powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej.

W związku z powyższym wynagrodzenie za wykonywane czynności zlecone, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (8% VAT).

Ponadto w ocenie Wnioskodawcy fakt, że decyzja Lekarza Weterynarii wyznacza do wykonywania czynności zakład leczniczy Wnioskodawcy oznacza, że czynności wykonywane w oparciu o umowę, Wnioskodawca wykonuje w ramach działalności gospodarczej. Wynika z tego, że można dokumentować należne wynagrodzenie fakturą VAT używając do opisu należności określenia „nie podlega podatkowi”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe – w zakresie braku opodatkowania usług świadczonych przez lekarza weterynarii na podstawie umowy zawartej z Lekarzem Weterynarii,
 • nieprawidłowe – w zakresie dokumentowania ww. usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze powyższe, uzasadnionym jest twierdzenie, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze – dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem działa jako podatnik VAT.

Stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia organu władzy publicznej, jak i urzędów obsługujących te organy, odwołując się jedynie do odrębnych przepisów nakładających obowiązek realizacji zadań o charakterze publicznym na te organy.

W świetle powyższego, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług – w zakresie czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane.

Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe i ma zastosowanie przy spełnieniu przez ten organ dwóch warunków:

 • jego podmiotem jest organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ,
 • odnosi się jedynie do czynności nałożonych przepisami prawa, dla których powołano te organy, z wyłączeniem czynności realizowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przywołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Generalnie zatem wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 ze zm.), organami Inspekcji są:

 1. Główny Lekarz Weterynarii;
 2. wojewódzki lekarz weterynarii, jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
 3. lekarz weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej;
 4. graniczny lekarz weterynarii.

W myśl art. 5 ust. 2 ww. ustawy zadania organów Inspekcji wykonują:

 1. lekarze weterynarii i inne osoby zatrudnione w Inspekcji oraz lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności;
 2. osoby niebędące lekarzami weterynarii wyznaczone do wykonywania określonych czynności o charakterze pomocniczym;

Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności oraz osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji (art. 5 ust. 3 ustawy).

Stosownie do art. 5 ust. 4 cyt. ustawy lekarze weterynarii, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są urzędowymi lekarzami weterynarii.

Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, jeżeli lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może:

1. wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do:

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 5. badania mięsa zwierząt łownych,
 6. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 7. sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
 8. sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab,
 9. sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
 10. pobierania próbek do badań,
 11. sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
 12. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;

1a. wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, do:

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. pobierania próbek do badań;

2. wyznaczać osoby niebędące .pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych;

W myśl art. 16 ust. 2 cyt. ustawy wyznaczenie do wykonania czynności, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania.

Stosownie do art. 16 ust. 2a ww. ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

Jak stanowi art. 16 ust. 3 ustawy wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez lekarza weterynarii umowy z:

 1. osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
 2. podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a
 • określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

Na mocy art. 16 ust. 6 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia:

 1. zakres czynności wykonywanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1,
 2. warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1
 • mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości wykonywanych czynności.

Ponadto w art. 12 ust. 4 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wskazano, że lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji, wykonującym czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest lekarzem weterynarii i zajmuje się działalnością gospodarczą, polegającą na prowadzeniu Gabinetu Weterynaryjnego, czyli zakładu leczniczego dla zwierząt w rozumieniu ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej (dalej usługi weterynaryjne). Jednocześnie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 a) ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, Wnioskodawca jest lekarzem weterynarii wyznaczonym na czas określony przez Lekarza Weterynarii do wykonywania określonych czynności (pobierania próbek do badań). Weterynaryjnej powierzone czynności wykonuje pod nadzorem i w imieniu organu Inspekcji, tj. Lekarza Weterynarii, wykonując zadania Inspekcji jest urzędowym lekarzem weterynarii, rodzaj i zakres czynności przekazanych do wykonania określa decyzja administracyjna Lekarza Weterynarii, wykonanie wyznaczonych czynności nastąpiło po zawarciu przez Lekarza Weterynarii umowy z Wnioskodawcą (w której określono zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, a także wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności), w zakresie wykonywania wyznaczonych czynności Wnioskodawca podlega ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Za zlecone czynności wykonane w danym miesiącu rozliczając się z Inspektoratem Weterynarii, Wnioskodawca wypisuje fakturę VAT.

Mając powyższe na uwadze, jak również powołane przepisy wskazać należy, że lekarze weterynarii działający na zlecenie i w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej w świetle art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, bowiem są związani umową ze zlecającym wykonanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, co do warunków wykonania tych czynności oraz wykonując wyznaczone czynności w imieniu organów Inspekcji nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

A zatem wykonywanie ustawowych zadań Inspekcji przez wyznaczonego lekarza weterynarii (Wnioskodawcę) na podstawie decyzji administracyjnej lekarza weterynarii, które to czynności realizowane są pod nadzorem, na rzecz i w imieniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, nie stanowi samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej przez wyznaczonego decyzją administracyjną lekarza weterynarii (Wnioskodawcę) w warunkach i okolicznościach, o których mowa powyżej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wykonywane czynności, zlecone przez Lekarza Weterynarii, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług należy uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii dokumentowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii wskazać należy, że na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 106a ustawy o podatku od towarów i usług, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
 1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
 2. państwa trzeciego.

W myśl art. 106a ust. 1 cyt. ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Stosownie do art. 106b ust. 2 cyt. ustawy podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Jak stanowi art. 106b ust. 3 ww. ustawy na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118
 • jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Ilekroć w ustawie jest mowa o sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

W przedmiotowej sprawie – jak wskazano powyżej – wykonywane przez Wnioskodawcę w imieniu Lekarza Weterynarii czynności jako niestanowiące samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca realizując zadania we wskazanym w stanie faktycznym zakresie oraz pobierając należne wynagrodzenie, nie występuje dla tych czynności jako podatnik, jak również nie dokonuje sprzedaży. Z tych też względów nie ma podstaw do fakturowania zleconych czynności (faktura nie jest bowiem dowodem właściwym dla udokumentowania otrzymanego z tego tytułu wynagrodzenia).

Zatem stanowisko, zgodnie z którym Wnioskodawca może dokumentować zrealizowane czynności fakturą VAT z użyciem określenia „nie podlega podatkowi”, należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.