IPTPP1/443-702/14-4/ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Opodatkowanie usług weterynaryjnych 8% stawką podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług weterynaryjnych 8% stawką podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług weterynaryjnych 8% stawką podatku od towarów i usług.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego oraz skorelowania przedmiotu wniosku z ilością stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych w zakresie rehabilitacji zwierząt, polegających w szczególności na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów fizykoterapeutycznych. Symbol klasyfikacji PKWiU usług objętych zakresem pytania – 75.00.Z.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie posiada kwalifikacji niezbędnych do osobistego wykonywania czynności z zakresu świadczonych usług, w związku z czym zatrudnia w formie umowy o pracę (lub umowy zlecenia) osobę, która posiada tytuł zawodowy technika weterynarii, a ponadto uzyskała potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu - rehabilitacja psów, stwierdzone certyfikatem upoważniającym do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi weterynaryjne w zakresie rehabilitacji zwierząt, polegające w szczególności na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów fizykoterapeutycznych podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług 8% pomimo tego, że Wnioskodawca nie posiada kwalifikacji niezbędnych do osobistego wykonywania czynności z zakresu świadczonych usług, w związku z czym zatrudnia w formie umowy o pracę (lub umowy zlecenia) osobę, która posiada tytuł zawodowy technika weterynarii, a ponadto uzyskała potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu - rehabilitacja psów, stwierdzone certyfikatem upoważniającym do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, „Usługa weterynaryjna” zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt (dalej jako: z.l.z.): „jest czynnością mającą na celu zachowanie, ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt i ich produkcyjności”. Usługi weterynaryjne zgodnie ze wskazaną ustawą mogą być świadczone przez lekarzy weterynarii oraz w zakresie określonym przez ustawę przez osoby posiadające tytuł technika weterynarii. Ustawa zawiera katalog czynności, które mogą być wykonywane przez osobę posiadającą kwalifikacje technika weterynarii. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z.l.z. do czynności, które mogą być wykonywane przez technika weterynarii zalicza się m.in. wykonywanie zabiegów sanitarnohigieniczych i fizykoterapeutycznych (czyli rehabilitacyjnych).

Jak wskazano wyżej, Wnioskodawca nie posiada kwalifikacji niezbędnych do osobistego wykonywania czynności z zakresu świadczonych usług, w związku z czym zatrudnia w formie umowy o pracę pracownika, który posiada tytuł zawodowy technika weterynarii, a ponadto uzyskał potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu - rehabilitacja psów, stwierdzone certyfikatem upoważniającym do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Jednakże dla opodatkowania podatkiem VAT określonego świadczenia usług nie jest wymagane posiadanie udokumentowanych uprawnień do świadczenia tego typu usług. Jak stanowi art. 5 ust. 2 ustawy o VAT, czynności podlegające opodatkowaniu: podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. A skoro tak, to brak wymaganych kwalifikacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług specjalistycznych - w tym przypadku usług weterynarii, nie powoduje, że usługi te tracą charakter usług weterynarii oraz przestają być usługami objętymi podatkiem VAT, zgodnie ze stawką przyporządkowaną określonemu rodzajowi usług, zwłaszcza że osoba, której podatnik na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia powierza wykonywanie tych czynności, wymagane kwalifikacje posiada.

Świadczenie usług polegających na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów fizykoterapeutycznych przez wykwalifikowaną osobę posiadającą tytuł technika weterynarii będącą zatrudnioną na umowę o pracę (lub na podstawie umowy zlecenia) u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie należy uznać za „usługi weterynaryjne” opatrzone symbolem „75” PKWiU, ujęte w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, pod nr 173.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: p.t.u.) opodatkowanie podatkiem VAT podlegają odpłatne usługi świadczone na terenie kraju. Stawka opodatkowania została uregulowana w art. 41 przytoczonej ustawy, w którym to przepisie znajduje się odesłanie do załączników stanowiących wykaz towarów i usług objętych daną stawką podatkową.

Art. 41 ust. 2 p.tu. wskazuje, że towary i usługi objęte stawką 8% (która na podstawie art. 146a pkt 2 p.t.u. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 8%), zostały ujęte w załączniku nr 3 ustawy. Pod pozycją nr 173 wskazanego pisma znajdują się „usługi weterynaryjne”, sklasyfikowane według PKWiU 2008 pod symbolem „75”.

Tym samym zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Wnioskodawcę usługi weterynaryjne w zakresie rehabilitacji zwierząt, polegające w szczególności na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów fizykoterapeutycznych podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług 8%, pomimo tego, że Wnioskodawca nie posiada kwalifikacji niezbędnych do osobistego wykonywania czynności z zakresu świadczonych usług, w związku z czym zatrudnia w formie umowy o pracę (lub umowy zlecenia) osobę, która posiada tytuł zawodowy technika weterynarii, a ponadto uzyskała potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu - rehabilitacja psów, stwierdzone certyfikatem upoważniającym do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 173 wskazano „Usługi weterynaryjne” (PKWiU 75).

W Sekcji M Polskiej Klasyfikacja Wyrobów i Usług w Dziale 75 ujęto Usługi weterynaryjne, przy czym w objaśnieniach wskazano, iż sekcja ta nie obejmuje m.in.:

 • usług schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 • usług strzyżenia owiec, sztucznego unasienniania, opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62.10.0,
 • usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. , Nr 11, poz. 95 z późn. zm.), zakład leczniczy dla zwierząt jest placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, zwanych dalej "usługami weterynaryjnymi", z zastrzeżeniem art. 4 ust. 3, wyposażoną w środki majątkowe, a w szczególności w pomieszczenia, aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy, usługa weterynaryjna jest czynnością mającą na celu zachowanie, ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt i ich produkcyjności, polegającą w szczególności na:

 1. badaniu stanu zdrowia zwierząt;
 2. rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;
 3. leczeniu zwierząt;
 4. udzielaniu porad i konsultacji;
 5. pielęgnacji zwierząt;
 6. wydawaniu opinii i orzeczeń;
 7. wykonywaniu czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu;
 8. wykonywaniu detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 9. wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, zwanym dalej "usługami laboratoryjnymi".

Usługi weterynaryjne mogą być świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu, z zastrzeżeniem art. 3, w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt (art. 2 ust. 2 ustawy)

Jak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, w zakładzie leczniczym dla zwierząt osoba, która posiada tytuł technika weterynarii, może wykonywać, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące czynności z zakresu świadczonych w nim usług weterynaryjnych:

 1. pobieranie prób do badań laboratoryjnych;
 2. czynności pomocnicze przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych;
 3. udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach:
  1. niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym z zagrożeniem życia zwierzęcia,
  2. zadławienia,
  3. zranienia lub złamania,
  4. porodu niewymagającego cięcia płodu lub zabiegu chirurgicznego;
 4. wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy;
 5. podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;
 6. asystowanie przy zabiegach chirurgicznych;
 7. opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
 8. wykonywanie zabiegów sanitarnohigieniczych i fizykoterapeutycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych w zakresie rehabilitacji zwierząt, polegających w szczególności na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów fizykoterapeutycznych. Symbol klasyfikacji PKWiU usług objętych zakresem pytania – 75.00.Z.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie posiada kwalifikacji niezbędnych do osobistego wykonywania czynności z zakresu świadczonych usług, w związku z czym zatrudnia w formie umowy o pracę (lub umowy zlecenia) osobę, która posiada tytuł zawodowy technika weterynarii, a ponadto uzyskała potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu - rehabilitacja psów, stwierdzone certyfikatem upoważniającym do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi weterynaryjne w zakresie rehabilitacji zwierząt, polegające w szczególności na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów fizykoterapeutycznych, sklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 75- Usługi weterynaryjne, będą podlegały opodatkowaniu stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 173 załącznika nr 3 do ustawy.

W rozpatrywanej sprawie bez znaczenia pozostaje fakt, iż usługi te świadczone są w imieniu Wnioskodawcy przez osobę, która posiada tytuł zawodowy technika weterynarii i zatrudniona jest w formie umowy o pracę (lub umowy zlecenia) i w konsekwencji to osoba zatrudniona wykonuje usługi będące przedmiotem wniosku.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. Organ podkreśla ponadto, że przedmiot zaklasyfikowania usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania statystycznego, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi. W związku z powyższym interpretacji udzielono w oparciu o wskazaną przez Wnioskodawcę klasyfikację PKWiU świadczonych usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.