Usługi weterynaryjne | Interpretacje podatkowe

Usługi weterynaryjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi weterynaryjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 8% dla usługi weterynaryjnej
Fragment:
W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 173 mieszczą się - „ Usługi weterynaryjne ” (PKWiU 75). W ocenie Wnioskodawcy świadczona przez niego usługa mieści się w grupowaniu 75.00.11.0. Zgodnie z PKWiU z 2008 r.: Symbol PKWiU 2008 - Nazwa grupowania - Stawka VAT poniżej 23% - CN 75 - USŁUGI WETERYNARYJNE 75.0 - USŁUGI WETERYNARYJNE 75.00 -USŁUGI WETERYNARYJNE 75.00.1 - Usługi weterynaryjne 75.00.11 - Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych 75 00.11.0 - Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych - 8% - poz. 173 zał. nr 3 do ustawy o VAT. Z wyjaśnień zaś do PKWiU wynika, iż grupowanie 75.00.11.0 „ Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych ” obejmuje: usługi medyczne, włączając chirurgiczne i dentystyczne dla zwierząt domowych, świadczone w szpitalu lub poza nim, usługi mające na celu wyleczenie, odzyskanie i/lub utrzymanie dobrego stanu zdrowia przez zwierzę, usługi klinik weterynaryjnych, usługi laboratoryjne i techniczne, usługi związane z żywieniem zwierząt (włączając diety specjalne) i podobne usługi. Grupowanie to nie obejmuje usług związanych z działalnością schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0. Grupowanie 96.09.11.0 „ Usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi ” obejmuje: usługi związane z tresurą zwierząt domowych, usługi związane z wyżywieniem i opieką nad zwierzętami domowymi, usługi schronisk dla zwierząt domowych, usługi związane z pielęgnowaniem i tatuowaniem zwierząt domowych, usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt.
2018
19
sty

Istota:
Opodatkowanie świadczonych usług weterynaryjnych.
Fragment:
Jest Pan weterynarzem i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi weterynaryjne oraz prowadzi laboratorium analityczne. W ramach prowadzonej działalności weterynaryjnej zamierza Pan wprowadzić usługę, w ramach której klienci występować będą o konsultację weterynaryjną. Konsultacje te polegać będą na przekazaniu próbki do analizy (krew, wymaz, narządy, całe zwłoki). Następnie opracowany zostanie raport wskazujący na przyczynę choroby/zgonu zwierzęcia. W przypadku choroby zaproponowane zostaną zleceniodawcy rozwiązywania lecznicze w postaci wskazania trybu postępowania oraz leków zapobiegających chorobie. W ramach usługi przekazane zostaną również wliczone w cenę usługi lekarstwa, szczepionki weterynaryjne lub też biopreparaty weterynaryjne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wprowadzona usługa weterynaryjna w postaci konsultacji weterynaryjnych podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%... Pana zdaniem, powołującego się na art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5a, art. 41 ust. 1, art. 146 a oraz poz. 173 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług świadczone usługi - to usługi weterynaryjne sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 75, które podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8 % na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 173 załącznika nr 3 do ustawy.
2015
20
gru

Istota:
Czy odpłatne świadczenie usług, polegające na wykonywaniu ustawowych zadań inspekcji (o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) wykonywane przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej) na podstawie umowy cywilnoprawnej (pod nadzorem i w imieniu inspekcji), której elementy określa ustawa o inspekcji weterynaryjnej, podlega opodatkowaniu od towarów i usług w wysokości 8% (jak usługi weterynaryjne), czy też korzystać będzie z wyłączenia od opodatkowania tym podatkiem?
Fragment:
Czy odpłatne świadczenie usług, polegające na wykonywaniu ustawowych zadań inspekcji (o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) wykonywane przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej) na podstawie umowy cywilnoprawnej (pod nadzorem i w imieniu inspekcji), której elementy określa ustawa o inspekcji weterynaryjnej, podlega opodatkowaniu od towarów i usług w wysokości 8% (jak usługi weterynaryjne), czy też korzystać będzie z wyłączenia od opodatkowania tym podatkiem... Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, przez wyznaczonego decyzją administracyjną lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej) pod nadzorem i w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2015
3
gru

Istota:
Opodatkowanie usług weterynaryjnych 8% stawką podatku od towarów i usług.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych w zakresie rehabilitacji zwierząt, polegających w szczególności na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów fizykoterapeutycznych. Symbol klasyfikacji PKWiU usług objętych zakresem pytania – 75.00.Z. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie posiada kwalifikacji niezbędnych do osobistego wykonywania czynności z zakresu świadczonych usług, w związku z czym zatrudnia w formie umowy o pracę (lub umowy zlecenia) osobę, która posiada tytuł zawodowy technika weterynarii, a ponadto uzyskała potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu - rehabilitacja psów, stwierdzone certyfikatem upoważniającym do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi weterynaryjne w zakresie rehabilitacji zwierząt, polegające w szczególności na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów fizykoterapeutycznych, sklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 75- Usługi weterynaryjne, będą podlegały opodatkowaniu stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 173 załącznika nr 3 do ustawy.
2015
15
sty

Istota:
Czy wynagrodzenie należne za wykonanie czynności zleconych przez Lekarza Weterynarii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. 8% VAT?
Czy w świetle obowiązującego stanu prawnego rozliczając się z Lekarzem Weterynarii za czynności zlecone Wnioskodawca może wypisać fakturę VAT używając formuły „nie podlega podatkowi”, nie uwzględniać tego podatku i „nie tracić w ten sposób 8% z wynagrodzenia”?
Fragment:
Stosownie do art. 16 ust. 2a ww. ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne. Jak stanowi art. 16 ust. 3 ustawy wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez lekarza weterynarii umowy z: osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Na mocy art. 16 ust. 6 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia: zakres czynności wykonywanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości wykonywanych czynności.
2014
13
sie

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania czynności wykonywanych w imieniu powiatowego lekarza weterynarii przez lekarza weterynarii wyznaczonego na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
Fragment:
Inspekcja - Powiatowy Lekarz Weterynarii zamierza zlecić czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej lekarzowi weterynarii świadczącemu usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, a zatem takiemu, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą - świadczy usługi weterynaryjne, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i swoje usługi opodatkowuje 8% stawką podatku od towarów i usług. W związku ze zmianą w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, od dnia 15 listopada 2008 r. - zadania ustawowe Inspekcji Weterynaryjnej (o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 a ww. ustawy) mogą być wykonywane zarówno przez lekarza weterynarii (przychód z działalności wykonywanej osobiście), jak i przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej). W obu przypadkach świadczenie usług następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej - pod nadzorem i w imieniu inspekcji, której elementy określa ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej. Mając na uwadze dokonaną wyżej analizę przepisów, zdaniem Wnioskodawcy wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, przez wyznaczonego decyzją administracyjną lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej) pod nadzorem i w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2013
20
kwi

Istota:
Brak opodatkowania czynności wykonywanych przez lekarza weterynarii w imieniu i na rzecz powiatowego lekarza weterynarii.
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i świadczy usługi weterynaryjne opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8% oraz wykonuje zadania ustawowe inspekcji weterynaryjnej w oparciu o decyzje Powiatowego Inspektora Weterynarii, wyznaczające lekarzy weterynarii do realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, tj. w ramach przychodni weterynaryjnej. „ Świadczone usługi inspekcji ” Wnioskodawca traktuje jako usługi wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy odpłatne świadczenie usług, polegające na wykonywaniu ustawowych zadań inspekcji (o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) wykonywane przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej) na podstawie umowy cywilnoprawnej (pod nadzorem i w imieniu Inspekcji), której elementy określa ustawa o inspekcji weterynaryjnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 8% (tak jak usługi weterynaryjne), czy usługi takie korzystają z wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, pełnienie państwowego nadzoru weterynaryjnego sklasyfikowane jest w PKWiU w dziale 75 „ usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych: pod symbolem PKWiU 75.13.11-00 - usługi administracji państwowej związane z rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem i myślistwem ”.
2013
9
kwi

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania czynności wykonywanych w imieniu powiatowego lekarza weterynarii przez lekarza weterynarii wyznaczonego na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
Fragment:
W myśl art. 16 ust. 2a cyt. ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne. Natomiast z art. 16 ust. 3 wynika, że wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez powiatowego lekarza weterynarii umowy z: osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Należy także zauważyć, że stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności, wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
2012
11
gru

Istota:
Opodatkowanie usług weterynaryjnych polegających na kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy usługi weterynaryjne polegające na kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych wyspecyfikowane na fakturze VAT wystawionej przez Wnioskodawcę, Zamawiającemu będą opodatkowane jako usługi weterynaryjne stawką 8% wynikającą z załącznika nr 3 poz. 173 do ustawy o podatku od towarów i usług mimo, że stanowią część usługi kompleksowej, stanowiąc jednak wyłącznie refakturę usług wykonywanych przez weterynarza... Czy Wnioskodawca mimo, że nie jest uprawniony do wykonywania usług weterynaryjnych (sterylizacji i kastracji) może wystawić Zamawiającemu fakturę VAT obejmującą te usługi... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawowa stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust 1. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi opodatkowane będą podstawową stawką podatku VAT mimo, że w ich zakres wchodzą weterynaryjne usługi polegające na kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych. Mimo rodzajowego wyodrębnienia usług weterynaryjnych (kastracji i sterylizacji zwierząt domowych) na fakturze wystawionej przez Wnioskodawcę Zamawiającemu stanowią one kompleksową usługę realizacji obowiązków opieki nad zwierzętami opuszczonymi i bezdomnymi wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003r.
2012
25
wrz

Istota:
Jaką stawkę VAT należy stosować przy fakturowaniu usługi polegającej na badaniu markerów genetycznych u koni?
Fragment:
W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy wskazano, iż ze zwolnienia od podatku korzystają usługi (symbol PKWiU ex 85) w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Powyższe oznacza, iż usługi weterynaryjne sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85.2 podlegają opodatkowaniu według stawki 7%. Zgodnie z ww. Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w dziale 85 „ Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej ”, pod symbolem PKWiU 85.20.1 znajdują się „ Usługi weterynaryjne ”. Tak więc, kwestia stawki podatku jaką należy zastosować przy świadczeniu usług uzależniona jest od właściwego sklasyfikowania usługi będącej przedmiotem sprzedaży, wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca dotychczas przy wystawianiu faktur za usługę badania markerów genetycznych u koni liczył VAT w wysokości 22%. Rada Nadzorcza zwróciła uwagę, że w innych zakładach liczą VAT 7%. Zdaniem Wnioskodawcy w symbolu PKWiU 85.20.1 (wg rozporządzenia z dnia 18.03.1997 Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) mieszczą się badania markerów genetycznych u koni, jako usługi weterynaryjne. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy, iż o ile usługi badania markerów genetycznych u koni, o których mowa we wniosku, zostały przez Wnioskodawcę prawidłowo zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 85.20.1, jako usługi weterynaryjne, to wówczas podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 152 załącznika Nr 3 do tej ustawy.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.