Usługi weterynaryjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi weterynaryjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
sty

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 8% dla usługi weterynaryjnej

Fragment:

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 173 mieszczą się - „ Usługi weterynaryjne ” (PKWiU 75). W ocenie Wnioskodawcy świadczona przez niego usługa mieści się w grupowaniu 75.00.11.0. Zgodnie z PKWiU z 2008 r.: Symbol PKWiU 2008 - Nazwa grupowania - Stawka VAT poniżej 23% - CN 75 - USŁUGI WETERYNARYJNE 75.0 - USŁUGI WETERYNARYJNE 75.00 -USŁUGI WETERYNARYJNE 75.00.1 - Usługi weterynaryjne 75.00.11 - Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych 75 00.11.0 - Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych - 8% - poz. 173 zał. nr 3 do ustawy o VAT. Z wyjaśnień zaś do PKWiU wynika, iż grupowanie 75.00.11.0 „ Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych ” obejmuje: usługi medyczne, włączając chirurgiczne i dentystyczne dla zwierząt domowych, świadczone w szpitalu lub poza nim, usługi mające na celu wyleczenie, odzyskanie i/lub utrzymanie dobrego stanu zdrowia przez zwierzę, usługi klinik weterynaryjnych, usługi laboratoryjne i techniczne, usługi związane z żywieniem zwierząt (włączając diety specjalne) i podobne usługi. Grupowanie to nie obejmuje usług związanych z działalnością schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0. Grupowanie 96.09.11.0 „ Usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi ” obejmuje: usługi związane z tresurą zwierząt domowych, usługi związane z wyżywieniem i opieką nad zwierzętami domowymi, usługi schronisk dla zwierząt domowych, usługi związane z pielęgnowaniem i tatuowaniem zwierząt domowych, usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt.

2015
20
gru

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług weterynaryjnych.

Fragment:

Jest Pan weterynarzem i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi weterynaryjne oraz prowadzi laboratorium analityczne. W ramach prowadzonej działalności weterynaryjnej zamierza Pan wprowadzić usługę, w ramach której klienci występować będą o konsultację weterynaryjną. Konsultacje te polegać będą na przekazaniu próbki do analizy (krew, wymaz, narządy, całe zwłoki). Następnie opracowany zostanie raport wskazujący na przyczynę choroby/zgonu zwierzęcia. W przypadku choroby zaproponowane zostaną zleceniodawcy rozwiązywania lecznicze w postaci wskazania trybu postępowania oraz leków zapobiegających chorobie. W ramach usługi przekazane zostaną również wliczone w cenę usługi lekarstwa, szczepionki weterynaryjne lub też biopreparaty weterynaryjne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wprowadzona usługa weterynaryjna w postaci konsultacji weterynaryjnych podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%... Pana zdaniem, powołującego się na art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5a, art. 41 ust. 1, art. 146 a oraz poz. 173 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług świadczone usługi - to usługi weterynaryjne sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 75, które podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8 % na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 173 załącznika nr 3 do ustawy.

2015
3
gru

Istota:

Czy odpłatne świadczenie usług, polegające na wykonywaniu ustawowych zadań inspekcji (o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) wykonywane przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej) na podstawie umowy cywilnoprawnej (pod nadzorem i w imieniu inspekcji), której elementy określa ustawa o inspekcji weterynaryjnej, podlega opodatkowaniu od towarów i usług w wysokości 8% (jak usługi weterynaryjne), czy też korzystać będzie z wyłączenia od opodatkowania tym podatkiem?

Fragment:

Czy odpłatne świadczenie usług, polegające na wykonywaniu ustawowych zadań inspekcji (o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) wykonywane przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej) na podstawie umowy cywilnoprawnej (pod nadzorem i w imieniu inspekcji), której elementy określa ustawa o inspekcji weterynaryjnej, podlega opodatkowaniu od towarów i usług w wysokości 8% (jak usługi weterynaryjne), czy też korzystać będzie z wyłączenia od opodatkowania tym podatkiem... Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, przez wyznaczonego decyzją administracyjną lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej) pod nadzorem i w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2015
15
sty

Istota:

Opodatkowanie usług weterynaryjnych 8% stawką podatku od towarów i usług.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych w zakresie rehabilitacji zwierząt, polegających w szczególności na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów fizykoterapeutycznych. Symbol klasyfikacji PKWiU usług objętych zakresem pytania – 75.00.Z. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie posiada kwalifikacji niezbędnych do osobistego wykonywania czynności z zakresu świadczonych usług, w związku z czym zatrudnia w formie umowy o pracę (lub umowy zlecenia) osobę, która posiada tytuł zawodowy technika weterynarii, a ponadto uzyskała potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu - rehabilitacja psów, stwierdzone certyfikatem upoważniającym do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi weterynaryjne w zakresie rehabilitacji zwierząt, polegające w szczególności na wykonywaniu różnego rodzaju zabiegów fizykoterapeutycznych, sklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 75- Usługi weterynaryjne, będą podlegały opodatkowaniu stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 173 załącznika nr 3 do ustawy.

2014
13
sie

Istota:

Czy wynagrodzenie należne za wykonanie czynności zleconych przez Lekarza Weterynarii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. 8% VAT?
Czy w świetle obowiązującego stanu prawnego rozliczając się z Lekarzem Weterynarii za czynności zlecone Wnioskodawca może wypisać fakturę VAT używając formuły „nie podlega podatkowi”, nie uwzględniać tego podatku i „nie tracić w ten sposób 8% z wynagrodzenia”?

Fragment:

Stosownie do art. 16 ust. 2a ww. ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne. Jak stanowi art. 16 ust. 3 ustawy wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez lekarza weterynarii umowy z: osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Na mocy art. 16 ust. 6 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze rozporządzenia: zakres czynności wykonywanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości wykonywanych czynności.

2013
20
kwi

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania czynności wykonywanych w imieniu powiatowego lekarza weterynarii przez lekarza weterynarii wyznaczonego na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Fragment:

Inspekcja - Powiatowy Lekarz Weterynarii zamierza zlecić czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej lekarzowi weterynarii świadczącemu usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, a zatem takiemu, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą - świadczy usługi weterynaryjne, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i swoje usługi opodatkowuje 8% stawką podatku od towarów i usług. W związku ze zmianą w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, od dnia 15 listopada 2008 r. - zadania ustawowe Inspekcji Weterynaryjnej (o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 a ww. ustawy) mogą być wykonywane zarówno przez lekarza weterynarii (przychód z działalności wykonywanej osobiście), jak i przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej). W obu przypadkach świadczenie usług następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej - pod nadzorem i w imieniu inspekcji, której elementy określa ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej. Mając na uwadze dokonaną wyżej analizę przepisów, zdaniem Wnioskodawcy wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, przez wyznaczonego decyzją administracyjną lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej) pod nadzorem i w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2013
9
kwi

Istota:

Brak opodatkowania czynności wykonywanych przez lekarza weterynarii w imieniu i na rzecz powiatowego lekarza weterynarii.

Fragment:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i świadczy usługi weterynaryjne opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8% oraz wykonuje zadania ustawowe inspekcji weterynaryjnej w oparciu o decyzje Powiatowego Inspektora Weterynarii, wyznaczające lekarzy weterynarii do realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, tj. w ramach przychodni weterynaryjnej. „ Świadczone usługi inspekcji ” Wnioskodawca traktuje jako usługi wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy odpłatne świadczenie usług, polegające na wykonywaniu ustawowych zadań inspekcji (o których mowa w art. 16 ust. 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) wykonywane przez lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt (przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej) na podstawie umowy cywilnoprawnej (pod nadzorem i w imieniu Inspekcji), której elementy określa ustawa o inspekcji weterynaryjnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 8% (tak jak usługi weterynaryjne), czy usługi takie korzystają z wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, pełnienie państwowego nadzoru weterynaryjnego sklasyfikowane jest w PKWiU w dziale 75 „ usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych: pod symbolem PKWiU 75.13.11-00 - usługi administracji państwowej związane z rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem i myślistwem ”.

2012
11
gru

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania czynności wykonywanych w imieniu powiatowego lekarza weterynarii przez lekarza weterynarii wyznaczonego na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Fragment:

W myśl art. 16 ust. 2a cyt. ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne. Natomiast z art. 16 ust. 3 wynika, że wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez powiatowego lekarza weterynarii umowy z: osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Należy także zauważyć, że stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności, wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

2012
25
wrz

Istota:

Opodatkowanie usług weterynaryjnych polegających na kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy usługi weterynaryjne polegające na kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych wyspecyfikowane na fakturze VAT wystawionej przez Wnioskodawcę, Zamawiającemu będą opodatkowane jako usługi weterynaryjne stawką 8% wynikającą z załącznika nr 3 poz. 173 do ustawy o podatku od towarów i usług mimo, że stanowią część usługi kompleksowej, stanowiąc jednak wyłącznie refakturę usług wykonywanych przez weterynarza... Czy Wnioskodawca mimo, że nie jest uprawniony do wykonywania usług weterynaryjnych (sterylizacji i kastracji) może wystawić Zamawiającemu fakturę VAT obejmującą te usługi... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawowa stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust 1. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi opodatkowane będą podstawową stawką podatku VAT mimo, że w ich zakres wchodzą weterynaryjne usługi polegające na kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych. Mimo rodzajowego wyodrębnienia usług weterynaryjnych (kastracji i sterylizacji zwierząt domowych) na fakturze wystawionej przez Wnioskodawcę Zamawiającemu stanowią one kompleksową usługę realizacji obowiązków opieki nad zwierzętami opuszczonymi i bezdomnymi wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003r.

2011
1
paź

Istota:

Jaką stawkę VAT należy stosować przy fakturowaniu usługi polegającej na badaniu markerów genetycznych u koni?

Fragment:

W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy wskazano, iż ze zwolnienia od podatku korzystają usługi (symbol PKWiU ex 85) w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Powyższe oznacza, iż usługi weterynaryjne sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85.2 podlegają opodatkowaniu według stawki 7%. Zgodnie z ww. Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w dziale 85 „ Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej ”, pod symbolem PKWiU 85.20.1 znajdują się „ Usługi weterynaryjne ”. Tak więc, kwestia stawki podatku jaką należy zastosować przy świadczeniu usług uzależniona jest od właściwego sklasyfikowania usługi będącej przedmiotem sprzedaży, wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca dotychczas przy wystawianiu faktur za usługę badania markerów genetycznych u koni liczył VAT w wysokości 22%. Rada Nadzorcza zwróciła uwagę, że w innych zakładach liczą VAT 7%. Zdaniem Wnioskodawcy w symbolu PKWiU 85.20.1 (wg rozporządzenia z dnia 18.03.1997 Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) mieszczą się badania markerów genetycznych u koni, jako usługi weterynaryjne. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy, iż o ile usługi badania markerów genetycznych u koni, o których mowa we wniosku, zostały przez Wnioskodawcę prawidłowo zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 85.20.1, jako usługi weterynaryjne, to wówczas podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 152 załącznika Nr 3 do tej ustawy.