IPPP3/4512-27/16-2/RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowania usługi polegającej na analizie genetycznej próbki materiału biologicznego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi polegającej na analizie genetycznej próbki materiału biologicznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi polegającej na analizie genetycznej próbki materiału biologicznego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca działa jako spółka komandytowa oraz została zarejestrowana przez Wojewodę jako podmiot prowadzący działalność leczniczą w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia poprzez prowadzenie odpowiedniego punktu. Ponadto działalność Wnioskodawcy obejmuje świadczenie usług medycznych. Wnioskodawca zamierza od 2016 roku wprowadzić do swojej oferty badanie będące usługą medyczną wykonywaną w procesach diagnozowania chorób oraz ich zapobiegania i leczenia prowadzoną przez podmioty lecznicze zgodnie z zapisami Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2013 roku. poz. 217 z pózn. zm.).

Wspomniane badanie ma na celu diagnozowanie, leczenie i profilaktykę chorób dieto-zależnych, które opiera się na badaniach genetycznych. Badanie to ma na celu wyłącznie stworzenie profilu genetycznego pacjenta dzięki czemu możliwe jest przyjęcie odpowiedniego leczenia, diagnozowania i profilaktyki w kierunku chorób istniejących tu i teraz ale również zdiagnozowaniu chorób o podłożu dieto-zależnym, tj. zaburzenia metabolizmu jak i ustalenia profilaktyki w ramach promocji zdrowia, które wywodzą się z uwarunkowań genetycznych danego pacjenta. Przykładowo pacjent cierpiący na cukrzycę typu II będący w trakcie leczenia na ww. jednostkę chorobową w wyniku zleconego przez lekarza lub dietetyka badania genetycznego (gdzie przez celowość zlecenia badania rozumie się proces leczenia, diagnozowania czy profilaktyki w przypadku jeśli inne ogólnodostępne metody leczenia są nieskuteczne lub nie dają wyniku z odpowiednią dokładnością) może uzyskać w wyniku badania genetycznego informację medyczną pozwalającą na zdiagnozowanie i/lub profilaktykę w kierunku innych chorób dieto-zależnych, a przede wszystkim chorób związanych z układem krążeniowo-naczyniowym, osteoporozie, otyłości, cukrzycy, insulinoodporności itp.

Wnioskodawca ma podpisaną umowę o współpracy w zakresie badań genetycznych ze spółką zarejestrowaną w Szwajcarii na bazie wyłączności, której laboratorium diagnostyczne znajduje się na terenie Unii Europejskiej, tj. we Włoszech (na podstawie umowy o świadczenie badań laboratoryjnych). W przypadku laboratorium diagnostycznego zlokalizowanego we Włoszech, Wnioskodawca na podstawie uzyskanych od szwajcarskiego kontrahenta dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że ww. laboratorium prowadzi w myśl prawa włoskiego i prawa unijnego działalność leczniczą będącą odpowiednikiem „podmiotu leczniczego” w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Laboratorium to jest certyfikowanym podmiotem prowadzącym zarejestrowaną działalność leczniczą (podmiot leczniczy). Na podstawie przepisów prawa krajowego - tj. włoskiego - usługi medycznego tego rodzaju (którego dotyczy usługa przedmiotowego badania) są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza świadczyć usługę medyczną polegającą na wykonaniu opisanego poniżej badania w ramach własnej działalności jako podmiot leczniczy lecz również na zlecenie innych podmiotów leczniczych (np. lekarzy, dietetyków, przychodni, ośrodków medycznych czy szpitali) gdyż nie dysponują one dostępem do tak zaawansowanej i chronionej wieloma patentami technologii. W tym przypadku Wnioskodawca zamierza opisać świadczoną przez siebie jako uprawniony podmiot leczniczy usługę medyczną jako „pakiet usług konsultacji genetycznych DNA”, który obejmuje zestaw do pobrania materiału biologicznego w postaci wymazu, wykonania badania laboratoryjnego (analiza genów i ich powiązań pomiędzy sobą czy (i analizy genetycznej oraz analizy nutrigenetycznej - o których mowa w dalszej części przedmiotowego Wniosku) w przypadku laboratorium diagnostycznego, a następnie sporządzenia raportu medycznego dla lekarza zlecającego badanie dla konkretnego pacjenta.

Jednocześnie Wnioskodawca stwierdza, że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ośrodki diagnostyczne nie posiadają dostępu do opatentowanych technologii badawczych, dzięki którym możliwe jest uzyskanie odpowiedniego wyniku ww. badania - tj. stworzenia bardzo precyzyjnego, a co najważniejsze indywidualnego profilu genetycznego pacjenta, dzięki którym możliwe jest zaprezentowanie lekarzowi oraz pacjentowi genetycznej informacji medycznej pozwalającej na zdiagnozowanie i/lub profilaktykę w kierunku chorób dieto-zależnych, w tym w szczególności otyłości, cukrzycy czy chorób układu naczyniowego. Należy także zaznaczyć, że ww. badanie jest często związane z nieskutecznym dotąd leczeniem czy nawet poszukiwaniem przyczyn objawów choroby. W efekcie powoduje to, że problemy pacjenta nie są leczone ze względu na brak przyczyn będących wynikiem wcześniejszych wyników badań i/lub innych procesów i usług medycznych.

Usługa medyczna o której mowa jest badaniem polegającym na pobraniu przez lekarza lub dietetyka próbki DNA w postaci wymazu z wewnętrznej strony policzka. Po uzyskaniu próbki materiału biologicznego następuje przekazanie tejże próbki do laboratorium diagnostycznego we Włoszech. Analiza jaka ma miejsce w laboratorium diagnostycznym polega na analizie genetycznej oraz nutrigenetycznej czyli opartej na wyniku analizy genów i ich powiązań między sobą. Usługa medyczna jako ww. badanie próbki jest jedynie tzw. „pomocniczą usługą medyczną”. Oznacza to, że uzyskany wynik badania nie kończy procesu diagnostyki, leczenia czy profilaktyki lecz stanowi jedynie opatentowane i nowoczesne wyniki służące lekarzowi zlecającemu, a także pacjentowi dalsze wskazania do prawidłowej diagnostyki pacjenta.

Usługa ta jest również elementem trwającego już procesu leczenia, diagnostyki lub profilaktyki. Bezwzględnie, po uzyskaniu informacji medycznej będącej wynikiem badania bazującego na pobranej próbce DNA konkretnego pacjenta jest sporządzenie przez zlecającego lekarza lub dietetyka - w ramach dalszej diagnostyki, leczenia i/lub profilaktyki - wytycznych żywieniowych bazujących na wielu czynnikach, tj. wynik przeprowadzonego przedmiotowego badania, wywiad przeprowadzony z pacjentem przed pobraniem próbki DNA, polskich norm żywieniowych na bazie tabel publikowanych przez instytut Żywności i Żywienia (jedyne oficjalnie obowiązujące na terenie Polski). Lekarz lub dietetyk sporządzający ww. wytyczne jest osobą przeszkoloną przez włoskie laboratorium diagnostyczne oraz przez szwajcarskiego kontrahenta.

W wyniku edukacji prowadzonej przez jednostki edukacyjne lekarze w Polsce nie są szkoleni w zakresie profilaktyki chorób dieto-zależnych w takim stopniu, aby bez prawidłowego przeszkolenia będącego uzupełnieniem i rozszerzeniem posiadanej wiedzy mogli indywidualnie określić odpowiednie wytyczne żywieniowe w prawidłowy sposób bazując na tak zaawansowanych i opatentowanych za granicą technikach badawczych. Dodatkowo Wnioskodawca w wyniku kilkumiesięcznego procesu dostosowawczego przekazał i wdrożył we włoskim laboratorium diagnostycznym wspomniane wcześniej polskie normy, tj. tabele publikowane przez instytut Żywności i Żywienia. Miało to na celu uzyskanie prawidłowych i dokładnych wyników przeprowadzonego przedmiotowego badania na bazie materiału DNA dla pacjentów żyjących w polskich warunkach środowiskowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy import usługi będącej podstawą wniosku o interpretację indywidualną jako analiza genetyczna próbki materiału biologicznego jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt . 18 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, z pózn. zm.) oraz
  2. Czy usługa badania genetycznego będącego podstawą wniosku o interpretację indywidualną, świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz innych podmiotów leczniczych jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt . 18 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy na tak zadane pytanie, w przedstawionym stanie faktycznym należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, gdyż import usługi laboratoryjnej (analizy genetycznej i nutrigenetycznej), która stanowi podstawę sporządzenia indywidualnych wytycznych żywieniowych wykorzystywanych następnie w procesie profilaktyki, diagnostyki lub leczenia, jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt . 18 o VAT.

Zgodnie z powyższym „zwalnia się z podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze”.

Ponadto art. 43 ust. 1 pkt . 18 ustawy o VAT stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. b dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z pózn. zm.), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika ponadto, co znajduje również potwierdzenie w polskim orzecznictwie, że ze zwolnienia mogą korzystać także usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok TSUE z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie Margarete Unterpertinger, C-212/01, pkt 40).

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE, zwolnienia zawarte w art. 132 dyrektywy 2006/112/WE Rady stanowią autonomiczne pojęcie prawa wspólnotowego i mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich (np. wyrok TSUE z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie Peter dAmbrumenil, Dispute Resolution Services Ltd. C-307/01, pkt 57).

Oznacza to, że zakres podmiotowy i przedmiotowy tych zwolnień powinien być taki sam we wszystkich krajach członkowskich, co ma istotne znaczenie w niniejszej sprawie. Zauważyć należy, że omawiane zwolnienie nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z tymi usługami, jeżeli nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia (art. 43 ust. 17 ustawy o VAT).

Wspomniane powyżej zwolnienie określone w tym przepisie art. 43 ust. 1 pkt . 18 ustawy o VAT, będącym implementacją art. 132 ust. 1 lit. b dyrektywy 2006/112/WE ma charakter podmiotowy, przedmiotowy i celowy. Zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług (z zakresu opieki medycznej) wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów (podmioty lecznicze) w ściśle określonym celu (profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia).

Przenosząc te rozważania na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że usługa badania odpowiada wszystkim warunkom zwolnienia wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, tj.:

  • wykonywana jest przez podmioty lecznicze, w ramach świadczenia usług medycznych, w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia, które to czynności dla uproszczenia będą dalej określane dalej również jako „proces leczenia”.
  • elementem usługi jest import badania laboratoryjnego z Włoch, które odpowiada definicji „usługi ściśle związanej” w rozumieniu powoływanego przepisu. Nie ma bowiem możliwości wykonania badania bez analiz, które stanowią jego podstawę, a które wymagają wykonania badania genetycznego w laboratorium. Ponadto nie ma aktualnie możliwości wykonania tego badania w Polsce, ponieważ krajowe laboratoria i ośrodki diagnostyczne nie dysponują potrzebną technologią.

Działania zarówno Wnioskodawcy, jak i włoskiego kontrahenta wypełniają definicję usług medycznych w rozumieniu przepisów prawa unijnego i porządków prawnych krajowych oraz cel jakim jest promocja zdrowia, profilaktyka, leczenie i tym podobne świadczenia zdrowotne, a ponadto oba podmioty mają status podmiotów prowadzących działalność leczniczą i są wpisane do właściwych dla nich rejestrów, które zgodnie z odpowiednim prawem krajowym wewnętrznym (polskim albo włoskim) prowadzi się dla zarejestrowanych podmiotów leczniczych.

Wnioskodawca wykonuje usługę medyczną podstawową, a laboratorium we Włoszech wykonuje usługę medyczną ściśle związaną - konieczną do wykonania usługi podstawowej, czyli analizę genetyczną i nutrigenetyczną, potrzebną do stworzenia indywidualnych wytycznych żywieniowych i przekazania ich lekarzowi prowadzącemu (lub dietetykowi) Wnioskodawcy.

Z orzecznictwa wynika, że na potrzeby zwolnień od podatku od wartości dodanej (podatku od towarów i usług) usług z zakresu opieki szpitalnej i medycznej oraz działalności jej towarzyszącej, należy uwzględniać cel konkretnego działania, a kwestia czy są to usługi importowane, czy krajowe nie ma decydującego znaczenia. W świetle powyższego jak i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, należy uznać, że importowane usługi (świadczone przez włoskie laboratorium na rzecz Wnioskodawcy) mają niewątpliwie cel leczniczy, bo mają doprowadzić do wyleczenia pacjenta, poprawy stanu jego zdrowia, lub/i ustalenia odpowiedniej profilaktyki. Są to usługi na tyle specjalistyczne, że bez żadnych wątpliwości powinny zostać uznane za usługi medyczne, spełniające warunek przedmiotowy określony w art. 43 ust. 1 pkt . 18 ustawy o VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że usługi o których mowa w przedmiotowym wniosku podlegają zwolnieniu na podstawie prawa włoskiego, które w tym zakresie jest zgodne z prawem unijnym. Usługa wykonywana jest z zalecenia lekarza, tylko wtedy, gdy jest niezbędna do wykonania usługi medycznej podstawowej, czyli w procesie leczenia, wyłącznie w takich przypadkach gdy lekarz prowadzący (lub dietetyk) uznają to za celowe. Tak, jak wykazano badania wykorzystują najnowsze osiągnięcia nauki, dotychczas niedostępne, co stwarza nowe możliwości w zakresie diagnozowania, zapobiegania chorobom i skutecznego leczenia. Przy czym, w związku z faktem, że badanie jest częścią usługi medycznej, którą z założenia mogą wykonywać tylko podmioty lecznicze, nie zachodzi obawa, by głównym celem Wnioskodawcy było osiągnięcie dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia, bowiem wszystkie podmioty lecznicze spełniające przesłanki określone w ustawie o VAT korzystają ze zwolnień podatkowych na tych samych zasadach, a podmioty nie spełniające tych warunków nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej na rynku usług medycznych. Nie ma zatem podstaw by twierdzić, że stosowanie omawianego zwolnienia pozostaje w opisanym stanie faktycznym w sprzeczności z art. 43 ust. 17 ustawy.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca jest zdania, że import usługi medycznej, jako ściśle powiązany i niezbędny do wykonania usługi podstawowej. Stanowisko prawne Wnioskodawcy wspiera interpretacja indywidualna z dnia 17 lipca 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP3/443-353/14-2/JK) jak również interpretacja indywidualna z dnia 20 kwietnia 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP3/4512-46/15-2/KB), z których jasno wynika, że jeżeli import usługi laboratoryjnej polegającej na analizie genetycznej od zagranicznego przedsiębiorcy świadczącego usługi medyczne zwolnione od podatku od wartości dodanej wg. jego porządku krajowego (i zgodnie z dyrektywą unijną), służyć ma celowi z zakresu opieki medycznej, a przy tym usługa ta wykonywana jest w celu wyleczenia (diagnozy/profilaktyki) konkretnego, a nie potencjalnego tylko pacjenta, to nabycie tej usługi jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt . 18 ustawy o VAT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa badania będącego przedmiotem wniosku świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz innych podmiotów leczniczych jest również zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt . 18 ustawy o VAT.

W tym przypadku relacja podmiotów jest taka, że Wnioskodawca wykonuje na rzecz innego podmiotu leczniczego (zleceniodawcy usługi) usługę medyczną ściśle związaną z procesem leczenia prowadzonym przez zleceniodawcę. Niezbędne i konieczne do wykonania usługi medycznej (analizy genetycznej i nutrigenetycznej, oraz indywidualnych wytycznych żywieniowych, które będą stanowiły dla zleceniodawcy podstawę dalszego prowadzenia własnego pacjenta zleceniodawcy) jest wykonanie tzw. pakietu konsultacji genetycznych, na które składa się zarówno usługa laboratoryjna jak i usługa sporządzenia indywidualnych wytycznych żywieniowych.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zgodnie z zapisami art. 43 ust. 1 pkt 18 o VAT, zgodnie z treścią którego, „zwalnia się z podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze”, wskazać należy, że wszystkie przesłanki tego zwolnienia pozostają spełnione również i w tym przypadku, analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 1 niniejszego wniosku.

Analizując wszystkie elementy zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt . 18 oraz przesłanki wyłączające to zwolnienie wskazane w art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, wskazać należy, że usługa świadczona przez zleceniodawcę jest usługą z zakresu opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (w procesie leczenia pacjentów z problemami zdrowotnymi dieto-zależnymi), dostawa usług przez Wnioskodawcę jest ściśle i nierozerwalnie związana z usługą, o której mowa w pkt . 1 (w istocie jest to wysoce specjalistyczna konsultacja medyczna), zarówno usługa z zakresu opieki medycznej (świadczona przez zleceniodawcę), jak i usługa ściśle z nią związana (świadczona przez Wnioskodawcę) wykonywane są przez podmioty lecznicze prawa polskiego, a nabywana przez zleceniodawcę usługa jest niezbędna w procesie leczenia pacjenta oraz nie ma na celu uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami, dla których omawiane zwolnienie byłoby niedostępne.

Zwolnienie usługi medycznej ściśle powiązanej (w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt . 18 ustawy o VAT) z usługą podstawową zwolnioną jest również zwolnione od podatku, niezależnie od tego, co jest przedmiotem tej usługi. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że usługa badania świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz innych podmiotów leczniczych, jako specjalistyczna konsultacja medyczna, ściśle związana z usługą podstawową z zakresu opieki medycznej, podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt . 18 ustawy o VAT.

Stanowisko prawne Wnioskodawcy wspiera Interpretacja Indywidualna z dnia 20 kwietnia 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP3/4512-46/15-2/KB), które uznaje powyższe rozumowanie Wnioskodawcy za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.