IBPBI/1/415-1258/10/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy świadcząca usługi ochrony zdrowia jako lekarz stomatolog może opłacać kartę, podczas gdy jej małżonek prowadzi działalność usługową jako lekarz?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2010r. (data wpływu do tut. Biura 16 grudnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości uiszczania tego podatku w formie karty podatkowej od przychodów z tytułu świadczenia usług ochrony zdrowia ludzkiego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości uiszczania tego podatku w formie karty podatkowej od przychodów z tytułu świadczenia usług ochrony zdrowia ludzkiego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w formie wolnego zawodu lekarza dentysty (praktyka stacjonarna w gabinecie stomatologicznym) i jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Jej mąż prowadzi praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania (bez gabinetu stacjonarnego) i także jest opodatkowany na zasadach ogólnych. Od 2011 r. Wnioskodawczyni chciałaby korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ww. sytuacja jest przeszkodą w korzystaniu przez Wnioskodawczynię z opodatkowania w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, jej małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie i jego działalność nie może być przeszkodą dla możliwości opodatkowania jej w formie karty podatkowej. W opinii Wnioskodawczyni ustawodawca wprowadzając pojęcie prowadzenia działalności w tym samym zakresie chciał uniknąć możliwości przypisywania kosztów uzyskania przychodów małżonka korzystającego z opodatkowania kartą podatkową na rzecz małżonka opodatkownego na zasadach ogólnych.

Biorąc pod uwagę zakres praktyki dentystycznej i praktyki lekarskiej niedentystycznej nie ma takiej możliwości, gdyż materiały i sprzęt medyczny są znacząco różne. Różnice w zakresie obu rodzajów praktyk widoczne są także w Polskiej Klasyfikacji Działalności, wg której praktyka lekarska dentystyczna prowadzona przez Wnioskodawczynię sklasyfikowana jest pod symbolem 86.23.Z, a praktyka lekarska specjalistyczna prowadzona przez jej męża pod symbolem 86.22.Z (wg zaświadczeń o numerach REGON). Przytaczana w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne PKWiU także oddzielnie klasyfikuje usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej (86.22) i usługi w zakresie praktyki dentystycznej (86.23), nadając im odmienne symbole.

Zawody lekarza i lekarza dentysty odróżnia od siebie także ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. nr 136 z 2008 r. poz. 857 ze zm.) odmiennie definując na czym polega wykonywanie zawodu lekarza (art. 2 ust. 1) i lekarza dentysty (art. 2 ust. 2).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż z uwagi na fakt, iż przedmiotem złożonego wniosku jest zdarzenie przyszłe, niniejszą interpretację oparto o przepisy prawa podatkowego, w brzmieniu obowiązującym w 2011r., tj. obowiązującym w dniu wydania interpretacji.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w warunkach określonych w części VIII tabeli, stanowiącej załącznik Nr 3 do ww. ustawy.

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, jako wolny zawód określa pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy czym w Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załączniku nr 3 do ww. ustawy, w części VIII Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, zawarto klasyfikację rodzajów wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego obejmującą wykonywanie zawodu:

 • lekarza i lekarza stomatologa,
 • felczera,
 • technika dentystycznego,
 • pielęgniarki położnej.

Z przestawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, w szczególności wynika, iż małżonek Wnioskodawczyni prowadzi praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania (bez gabinetu stacjonarnego) i jest opodatkowany na zasadach ogólnych.

Odnosząc zatem treść cyt. powyżej art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie ma prawa w 2011 r. do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, gdyż Jej małżonek prowadzi działalność gospodarczą w tym samym zakresie w rozumieniu ww. ustawy, tj. w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym przedstawione we wniosku, stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.