IBPBI/1/415-1172/11/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy higienistka szkolna może opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 17 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uiszczania tego podatku w formie karty podatkowej od dochodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług ochrony zdrowia ludzkiego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2011 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uiszczania tego podatku w formie karty podatkowej od dochodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług ochrony zdrowia ludzkiego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest higienistką szkoloną, prowadzącą działalność gospodarczą, w formie indywidualnej praktyki, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W rozliczeniach z NFZ świadczenia wykonywane przez Wnioskodawczynię podciągnięte są pod indywidualną praktykę pielęgniarską. Wnioskodawczyni otrzymuje z NFZ niewielką dotację, która musi wystarczyć na opłacenie: składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz pracy oraz podatku dochodowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Mogę, wybrać opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym uiszczanym w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przysługuje Jej prawo skorzystania z ww. formy opodatkowania, ponieważ wykonuje wolny zawód podobny do zawodu pielęgniarki; świadczone usługi zaliczane są do działu 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić m.in. podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w warunkach określonych w części VIII Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik Nr 3 do ww. ustawy.

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, jako wolny zawód określa pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy czym w Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załączniku nr 3 do ww. ustawy, w części VIII Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, zawarto klasyfikację rodzajów wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego obejmującą wykonywanie zawodu:

 • lekarza i lekarza stomatologa,
 • felczera,
 • technika dentystycznego,
 • pielęgniarki, położnej.

Z treści złożonego wniosku wynika m.in., iż Wnioskodawczyni jest higienistką szkolną prowadzącą działalność gospodarczą, w formie indywidualnej praktyki. Na potrzeby rozliczeń z NFZ świadczenia wykonywane przez Wnioskodawczynię uznawane są za indywidualną praktykę pielęgniarską.

Odnosząc zatem treść cyt. powyżej art. 25 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie ma prawa do opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, gdyż wykonuje zawód higienistki szkolnej, który nie jest ani uznawany za wolny zawód w rozumieniu cyt. art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ani też nie jest wymieniony w ww. Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej .

Bez znaczenia w tej sprawie jest okoliczność, iż jak wskazała Wnioskodawczyni w rozliczeniu z NFZ, świadczenia przez nią wykonywane uznane są za indywidualną praktykę pielęgniarską, tym bardziej, iż przepisy obowiązującego prawa w sposób wyraźny rozróżniają zawody pielęgniarki i higienistki szkolnej. Przykładowo rozróżnienie to przewidują przepisy rozporządzeń Ministra Zdrowia:

 • z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), czy
 • z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133).

W związku z powyższym przedstawione we wniosku, stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Zauważyć przy tym należy, iż regulacje dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej zawarte w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie uzależniają możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania od klasyfikacji czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamieszczonej w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.