Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
mar

Istota:

Odliczenie podatku w związku z inwestycją dofinansowywaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Fragment:

Z tytułu dzierżawy urządzeń Gmina uzyskuje czynsz dzierżawny opodatkowany podstawową stawką w wysokości 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - dalej ustawa - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4. Stosownie do brzmienia art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

2012
19
maj

Istota:

Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi związane z czyszczeniem kanalizacji i osadników mieszczące się - jak wskazał Wnioskodawca - w PKWiU 37.00.11 będą opodatkowane 8% stawką podatku od towarów i usług.

Fragment:

Zgodnie z klasyfikacją PKWiU z 2004 r. działalność Wnioskodawcy mieściła się w grupowaniu: pozycja 153 symbol PKWiU 90.0 – usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. Była opodatkowana stawką podatku w wysokości 7%. W związku ze zmianą PKWiU 2004 na PKWiU 2008 powstał problem dotyczący prawidłowej stawki podatku VAT na wykonywane przez Wnioskodawcę usługi. Aktualne PKWiU 2008 to 37.00 – zgodnie z kluczem przejścia. Na tę grupę składają się: 37 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, osady ze ścieków kanalizacyjnych, 37.00.1 usługi związane ze ściekami, 37.00.11 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, 37.00.11.0 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, 37.00.12 usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych, 37.00.2 osady ze ścieków kanalizacyjnych. Faktycznie Wnioskodawca zajmuje się czyszczeniem kanalizacji i osadników. Na zlecenie firm Wnioskodawca oczyszcza sieć kanalizacyjną. W odpowiedzi na zadane pytanie Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego umieścił wykonywane przez Wnioskodawcę usługi w grupowaniu (kserokopia w załączeniu) PKWiU 37.00.1 usługi związane ze ściekami. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że ww. usługi wykonuje bez wykorzystania materiałów budowlanych.

2011
30
lis

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 7% stawki VAT przy świadczeniu przedmiotowych usług oraz opodatkowania sprzedaży odzyskiwanego srebra i asortymentowo wyselekcjonowanych. odpadów

Fragment:

W pozycji nr 153 ww. załącznika wymienione zostało grupowanie PKWiU 90.0 – „Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne”. Z przedstawionej przez Spółdzielnię klasyfikacji wynika, że usługi świadczone w ramach działalności (polegającej na odbiorze odpadów do unieszkodliwiania i recyklingu) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.0. W związku z powyższym, na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz podanej przez wnioskodawcę klasyfikacji przedmiotowych usług stwierdzić należy, że do tych usług stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Stanowisko Spółdzielni jest prawidłowe w tej kwestii zatem powinna wystawiać faktury VAT ze stawką 7% dla wytwarzających odpady. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia dokonuje zakupów odpadów (zużyty utrwalacz, zużyty wybielacz i zużyte błony RTG). Odpady te odbierane są z zakładów fotograficznych i placówek medycznych. Spółdzielnia odzyskuje z nich koncentrat srebra, który poddaje rafinacji uzyskując czyste srebro w postaci granulatu. Granulat ten następnie sprzedaje indywidualnym odbiorcom. Zatem należy stwierdzić, że odzyskane przez Wnioskodawcę srebro stanowi dla niego towar handlowy (jest odzyskiwane z zakupionych odpadów w celu sprzedaży).

2011
1
paź

Istota:

Usługi zbiorowego odprowadzania ścieków są opodatkowane preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Fragment:

Do końca roku 2010 usługi te byty opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z załącznikiem nr 3, poz. 153 do ustawy, PKWiU 90.0 "Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne”. Od 01.01.2011r. w związku ze zmianą, ustawy o podatku od towarów i usług w załączniku nr 3, poz. 142 PKWiU z 2008r. – Ex 37 wymienione są "usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków". Ten przepis Spółka interpretuje w sposób pozwalający na odrębne potraktowanie zarówno odprowadzania, jak i oczyszczania ścieków. W związku z tym, zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, Wnioskodawca stosuje stawkę podatku dla takich usług w wysokości 8%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy od 01.01.2011 r. Spółka przy usługach odprowadzania ścieków stosując podatek VAT w wysokości 8% postępuje prawidłowo... Zdaniem Wnioskodawcy usługi odprowadzania ścieków od 01.01.2011 są opodatkowane stawką 8% - poz. 142 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Jaką stawkę VAT należy stosować do usług wynajmu i dzierżawy kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), gdy usługa świadczona jest w ramach umowy o wywóz nieczystości stałych (PKWiU 38.11.11.0)?

Fragment:

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 143 wskazano na „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu” (symbol PKWiU 38.11.1). Należy zauważyć, iż w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 pod symbolem 38.11.11.0 wymienione zostały – usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach umowy o wywóz nieczystości stałych, usługi sklasyfikowanej w PKWiU w grupowaniu 38.11.11.0, świadczy usługi wynajmu i dzierżawy kontenerów. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że obie ww. usługi wykonywane w ramach tej samej umowy powinny być opodatkowane preferencyjną stawką podatku. Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednakże w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi do jednego celu.

2011
1
wrz

Istota:

Usługi o PKWiU 90.00.30 i 90.00.12 są opodatkowane 7% stawką VAT

Fragment:

W poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% wymieniono pod symbolem PKWiU 90.0 – Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. Z treści wniosku wynika, że w zakresie świadczonych przez Wnioskodawcę usług, właściwe symbole Polskiej klasyfikacji Wyrobów i Usług są dla poszczególnych prac następujące: 90.00.30-00.00 (81.29.12.0), 90.00.12-00.00 (37.00.12.0) zgodnie z otrzymaną w dniu 21 stycznia 2010r. informacją pisemną z Urzędu Statystycznego w Łodzi. Usługa wykonywania jest kompleksowo bez podziału na części prac wykonywanych a płynnie zmieniająca się w każdym miesiącu. Kwota na umowie jest stała za całość (wszystkie wykonywane prace zgodnie z zamówieniem) i niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Po otrzymanej interpretacji GUS wynika, iż prace polegające na sprzątaniu toalet (bez wywożenia i czyszczenia szamba) i wyposażania w produkty higieniczne, podlega pod „Usługi w zakresie opróżniania szamb i dołów gnilnych”, a Wnioskodawca traktował ją jako sprzątanie pomieszczeń. Według nowej interpretacji, stawka VAT wyniesie na całość 7% według przyporządkowania Wnioskodawcy, na część była 7%, na część 22%. Jak wynika z PKWiU stosowanej dla celów podatku VAT, do symbolu 90.00.30-00.00 zaklasyfikowano „Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu”; do symbolu 90.00.12-00.00 zaklasyfikowano „Usługi w zakresie opróżniania szamb”.

2011
1
wrz

Istota:

Określenie stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 90.0.

Fragment:

W opisie sprawy Wnioskodawca powołując się na pismo Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi z dnia 21 października 2009 r. (nr …), skierowanego do Spółki wskazał, iż, ww. usługi zostały zaliczone - na gruncie PKWiU z 1997r. - przez powyższy organ statystyczny do grupowania: PKWiU 90.0 „Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne" - jeżeli są one wykonywane przez podmiot będący właścicielem lub zarządzającym siecią kanalizacyjną. W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że o ile usługi wskazane w pkt 1 zostały prawidłowo zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę w oparciu o klasyfikację dokonaną przez Urząd Statystyczny i faktycznie mieszczą się w grupowaniu PKWiU - 90.0 tj. „Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne", to stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 w związku z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu obniżoną do 7% stawką podatku od towarów i usług. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi wskazane w pkt 1 zdarzenia przyszłego o symbolu PKWiU 90.0, podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 7%, należy uznać za prawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Określenie stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 45.21.41-00.20.

Fragment:

Z kolei, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki w wysokości 7% podlegają „usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne", dla których w ww. załączniku wskazano symbol PKWiU 90. Odczytując literalnie ww. przepisy należałoby stwierdzić, iż 7% stawkę VAT stosuje się względem usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, o ile podlegają one sklasyfikowaniu pod symbolem PKWiU 90.0. W ocenie Spółki powyższe twierdzenie jest nieprawidłowe, gdyż w świetle prawa unijnego, usługi, o których mowa w poprzednim akapicie, do których zaliczają się m.in. usługi wskazane w stanie faktycznym, podlegają opodatkowaniu według stawki 7% bez względu na przypisywany im symbol PKWiU, co też wykazano poniżej. W myśl obowiązującego od dnia przystąpienia Polski do UE (1 maja 2004r.) art. 12 pkt 3 lit. a) VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG; dalej: VI Dyrektywa), państwa członkowskie mogły stosować jedną lub dwie stawki obniżone. Stawki te ustalane jako stopa procentowa podstawy opodatkowania, nie mogły być niższe niż 5%, i podlegały stosowaniu tylko do dostaw towarów i usług z kategorii wymienionych w załączniku H.

2011
1
wrz

Istota:

Należy stwierdzić, że w odniesieniu do usług konserwacji przepompowni ścieków oraz czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej odprowadzającej wodę z budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie osiedli mieszkaniowych (PKWiU 90.00.11-00.10 i PKWiU 90.00.11-00.40 ), zgodnie z art. 41 ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Określone przez Wnioskodawcę czynności zostały ujęte w poz. 153 załącznika nr 3 („Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%”), jako usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, które zostały sklasyfikowane w grupowaniu statystycznym PKWiU 90.0, a zatem realizacja tych czynności jest opodatkowana stawką preferencyjną w wysokości 7%.

Fragment:

Określone przez Wnioskodawcę czynności zostały ujęte w poz. 153 załącznika nr 3 („Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%”), jako usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, które zostały sklasyfikowane w grupowaniu statystycznym PKWiU 90.0, a zatem realizacja tych czynności jest opodatkowana stawką preferencyjną w wysokości 7%. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Organ podatkowy informuje, że w zakresie stawki podatku VAT dla usługi konserwacji sieci wodociągowej dostarczającej wodę do lokali mieszkalnych wydane zostanie osobne rozstrzygnięcie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Reasumując, od 01.01.2011 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. do usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Fragment:

Do końca roku 2010 usługi te były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z załącznikiem nr 3, poz. 153 do ustawy, PKWiU 90.0 „usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne”. Od 1.01.2011 r. w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług w załączniku nr 3, poz. 142, PKWiU z 2008 roku - ex 37 wymienione są usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy stawka podatku dla takich usług wynosi 8%. Zatem pojawia się wątpliwość, czy ex 37 dotyczy usług związanych ze ściekami (PKWiU 37.00.1) w tym usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11) oraz usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych (PKWiU 37.00.12). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy od 01.01.2011 r. Sp. z o.o. do usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%... Zdaniem Wnioskodawcy, od 01.01.2011 r. usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%, poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy, ex 37 dotyczy zarówno usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, jak i usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych.