Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne | Interpretacje podatkowe

Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odliczenie podatku w związku z inwestycją dofinansowywaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Fragment:
Z tytułu dzierżawy urządzeń Gmina uzyskuje czynsz dzierżawny opodatkowany podstawową stawką w wysokości 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - dalej ustawa - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4. Stosownie do brzmienia art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.
2013
16
mar

Istota:
Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi związane z czyszczeniem kanalizacji i osadników mieszczące się - jak wskazał Wnioskodawca - w PKWiU 37.00.11 będą opodatkowane 8% stawką podatku od towarów i usług.
Fragment:
Zgodnie z klasyfikacją PKWiU z 2004 r. działalność Wnioskodawcy mieściła się w grupowaniu: pozycja 153 symbol PKWiU 90.0 – usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. Była opodatkowana stawką podatku w wysokości 7%. W związku ze zmianą PKWiU 2004 na PKWiU 2008 powstał problem dotyczący prawidłowej stawki podatku VAT na wykonywane przez Wnioskodawcę usługi. Aktualne PKWiU 2008 to 37.00 – zgodnie z kluczem przejścia. Na tę grupę składają się: 37 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, osady ze ścieków kanalizacyjnych, 37.00.1 usługi związane ze ściekami, 37.00.11 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, 37.00.11.0 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, 37.00.12 usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych, 37.00.2 osady ze ścieków kanalizacyjnych. Faktycznie Wnioskodawca zajmuje się czyszczeniem kanalizacji i osadników. Na zlecenie firm Wnioskodawca oczyszcza sieć kanalizacyjną. W odpowiedzi na zadane pytanie Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego umieścił wykonywane przez Wnioskodawcę usługi w grupowaniu (kserokopia w załączeniu) PKWiU 37.00.1 usługi związane ze ściekami. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że ww. usługi wykonuje bez wykorzystania materiałów budowlanych.
2012
19
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 7% stawki VAT przy świadczeniu przedmiotowych usług oraz opodatkowania sprzedaży odzyskiwanego srebra i asortymentowo wyselekcjonowanych. odpadów
Fragment:
W pozycji nr 153 ww. załącznika wymienione zostało grupowanie PKWiU 90.0 – „Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne”. Z przedstawionej przez Spółdzielnię klasyfikacji wynika, że usługi świadczone w ramach działalności (polegającej na odbiorze odpadów do unieszkodliwiania i recyklingu) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.0. W związku z powyższym, na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz podanej przez wnioskodawcę klasyfikacji przedmiotowych usług stwierdzić należy, że do tych usług stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Stanowisko Spółdzielni jest prawidłowe w tej kwestii zatem powinna wystawiać faktury VAT ze stawką 7% dla wytwarzających odpady. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia dokonuje zakupów odpadów (zużyty utrwalacz, zużyty wybielacz i zużyte błony RTG). Odpady te odbierane są z zakładów fotograficznych i placówek medycznych. Spółdzielnia odzyskuje z nich koncentrat srebra, który poddaje rafinacji uzyskując czyste srebro w postaci granulatu. Granulat ten następnie sprzedaje indywidualnym odbiorcom. Zatem należy stwierdzić, że odzyskane przez Wnioskodawcę srebro stanowi dla niego towar handlowy (jest odzyskiwane z zakupionych odpadów w celu sprzedaży).
2011
30
lis

Istota:
Usługi zbiorowego odprowadzania ścieków są opodatkowane preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
Fragment:
Do końca roku 2010 usługi te byty opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z załącznikiem nr 3, poz. 153 do ustawy, PKWiU 90.0 "Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne”. Od 01.01.2011r. w związku ze zmianą, ustawy o podatku od towarów i usług w załączniku nr 3, poz. 142 PKWiU z 2008r. – Ex 37 wymienione są "usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków". Ten przepis Spółka interpretuje w sposób pozwalający na odrębne potraktowanie zarówno odprowadzania, jak i oczyszczania ścieków. W związku z tym, zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, Wnioskodawca stosuje stawkę podatku dla takich usług w wysokości 8%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy od 01.01.2011 r. Spółka przy usługach odprowadzania ścieków stosując podatek VAT w wysokości 8% postępuje prawidłowo... Zdaniem Wnioskodawcy usługi odprowadzania ścieków od 01.01.2011 są opodatkowane stawką 8% - poz. 142 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2011
1
paź

Istota:
Jaką stawkę VAT należy stosować do usług wynajmu i dzierżawy kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), gdy usługa świadczona jest w ramach umowy o wywóz nieczystości stałych (PKWiU 38.11.11.0)?
Fragment:
W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 143 wskazano na „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu” (symbol PKWiU 38.11.1). Należy zauważyć, iż w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 pod symbolem 38.11.11.0 wymienione zostały – usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach umowy o wywóz nieczystości stałych, usługi sklasyfikowanej w PKWiU w grupowaniu 38.11.11.0, świadczy usługi wynajmu i dzierżawy kontenerów. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że obie ww. usługi wykonywane w ramach tej samej umowy powinny być opodatkowane preferencyjną stawką podatku. Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednakże w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi do jednego celu.
2011
1
paź

Istota:
Usługi o PKWiU 90.00.30 i 90.00.12 są opodatkowane 7% stawką VAT
Fragment:
W poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% wymieniono pod symbolem PKWiU 90.0 – Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. Z treści wniosku wynika, że w zakresie świadczonych przez Wnioskodawcę usług, właściwe symbole Polskiej klasyfikacji Wyrobów i Usług są dla poszczególnych prac następujące: 90.00.30-00.00 (81.29.12.0), 90.00.12-00.00 (37.00.12.0) zgodnie z otrzymaną w dniu 21 stycznia 2010r. informacją pisemną z Urzędu Statystycznego w Łodzi. Usługa wykonywania jest kompleksowo bez podziału na części prac wykonywanych a płynnie zmieniająca się w każdym miesiącu. Kwota na umowie jest stała za całość (wszystkie wykonywane prace zgodnie z zamówieniem) i niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Po otrzymanej interpretacji GUS wynika, iż prace polegające na sprzątaniu toalet (bez wywożenia i czyszczenia szamba) i wyposażania w produkty higieniczne, podlega pod „Usługi w zakresie opróżniania szamb i dołów gnilnych”, a Wnioskodawca traktował ją jako sprzątanie pomieszczeń. Według nowej interpretacji, stawka VAT wyniesie na całość 7% według przyporządkowania Wnioskodawcy, na część była 7%, na część 22%. Jak wynika z PKWiU stosowanej dla celów podatku VAT, do symbolu 90.00.30-00.00 zaklasyfikowano „Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu”; do symbolu 90.00.12-00.00 zaklasyfikowano „Usługi w zakresie opróżniania szamb”.
2011
1
wrz

Istota:
Określenie stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 90.0.
Fragment:
W opisie sprawy Wnioskodawca powołując się na pismo Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi z dnia 21 października 2009 r. (nr …), skierowanego do Spółki wskazał, iż, ww. usługi zostały zaliczone - na gruncie PKWiU z 1997r. - przez powyższy organ statystyczny do grupowania: PKWiU 90.0 „Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne" - jeżeli są one wykonywane przez podmiot będący właścicielem lub zarządzającym siecią kanalizacyjną. W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że o ile usługi wskazane w pkt 1 zostały prawidłowo zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę w oparciu o klasyfikację dokonaną przez Urząd Statystyczny i faktycznie mieszczą się w grupowaniu PKWiU - 90.0 tj. „Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne", to stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 w związku z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu obniżoną do 7% stawką podatku od towarów i usług. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi wskazane w pkt 1 zdarzenia przyszłego o symbolu PKWiU 90.0, podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 7%, należy uznać za prawidłowe.
2011
1
wrz

Istota:
Określenie stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 45.21.41-00.20.
Fragment:
Z kolei, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki w wysokości 7% podlegają „usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne", dla których w ww. załączniku wskazano symbol PKWiU 90. Odczytując literalnie ww. przepisy należałoby stwierdzić, iż 7% stawkę VAT stosuje się względem usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, o ile podlegają one sklasyfikowaniu pod symbolem PKWiU 90.0. W ocenie Spółki powyższe twierdzenie jest nieprawidłowe, gdyż w świetle prawa unijnego, usługi, o których mowa w poprzednim akapicie, do których zaliczają się m.in. usługi wskazane w stanie faktycznym, podlegają opodatkowaniu według stawki 7% bez względu na przypisywany im symbol PKWiU, co też wykazano poniżej. W myśl obowiązującego od dnia przystąpienia Polski do UE (1 maja 2004r.) art. 12 pkt 3 lit. a) VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG; dalej: VI Dyrektywa), państwa członkowskie mogły stosować jedną lub dwie stawki obniżone. Stawki te ustalane jako stopa procentowa podstawy opodatkowania, nie mogły być niższe niż 5%, i podlegały stosowaniu tylko do dostaw towarów i usług z kategorii wymienionych w załączniku H.
2011
1
wrz

Istota:
Należy stwierdzić, że w odniesieniu do usług konserwacji przepompowni ścieków oraz czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej odprowadzającej wodę z budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie osiedli mieszkaniowych (PKWiU 90.00.11-00.10 i PKWiU 90.00.11-00.40 ), zgodnie z art. 41 ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Określone przez Wnioskodawcę czynności zostały ujęte w poz. 153 załącznika nr 3 („Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%”), jako usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, które zostały sklasyfikowane w grupowaniu statystycznym PKWiU 90.0, a zatem realizacja tych czynności jest opodatkowana stawką preferencyjną w wysokości 7%.
Fragment:
Określone przez Wnioskodawcę czynności zostały ujęte w poz. 153 załącznika nr 3 („Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%”), jako usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, które zostały sklasyfikowane w grupowaniu statystycznym PKWiU 90.0, a zatem realizacja tych czynności jest opodatkowana stawką preferencyjną w wysokości 7%. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Organ podatkowy informuje, że w zakresie stawki podatku VAT dla usługi konserwacji sieci wodociągowej dostarczającej wodę do lokali mieszkalnych wydane zostanie osobne rozstrzygnięcie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.
2011
1
wrz

Istota:
Reasumując, od 01.01.2011 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. do usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
Fragment:
Do końca roku 2010 usługi te były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z załącznikiem nr 3, poz. 153 do ustawy, PKWiU 90.0 „usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne”. Od 1.01.2011 r. w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług w załączniku nr 3, poz. 142, PKWiU z 2008 roku - ex 37 wymienione są usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy stawka podatku dla takich usług wynosi 8%. Zatem pojawia się wątpliwość, czy ex 37 dotyczy usług związanych ze ściekami (PKWiU 37.00.1) w tym usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11) oraz usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych (PKWiU 37.00.12). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy od 01.01.2011 r. Sp. z o.o. do usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%... Zdaniem Wnioskodawcy, od 01.01.2011 r. usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%, poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy, ex 37 dotyczy zarówno usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, jak i usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.