Usługi w zakresie badań i analiz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi w zakresie badań i analiz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Należy stwierdzić, iż gdy nabywcą przedmiotowych usług świadczonych przez Zainteresowanego, będzie podatnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, to miejscem ich świadczenia będzie miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

Fragment:

(...) z usługami, o których mowa w pkt 12 i 13. Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie badań i analiz technicznych, czyli próbek węgla drzewnego, drewna, torfu itp. sklasyfikowane wg PKWiU 74.30.1. Usługi te świadczone są na zlecenie podmiotów pochodzących z terytorium Unii Europejskiej. Z opinii uzyskanej przez Zainteresowanego z Urzędu Statystycznego wynika, iż wyżej wymienione usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.30.1 „Usługi w zakresie badań i analiz technicznych”. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż gdy nabywcą przedmiotowych usług świadczonych przez Zainteresowanego, będzie podatnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, to miejscem ich świadczenia będzie miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, a w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT usługa badań mających na celu obserwacje indyków w przypadku jeśli usługobiorca jest z kraju „trzeciego” a usługodawca jest podmiotem unijnym?

Fragment:

(...) jedynie ilością oraz źródłem suplementowanej miedzi). Po zakończeniu eksperymentu Uniwersytet podsumuje, porówna i opublikuje wyniki badań. Usługi wykonywane przez Uniwersytet polegające na wykonywaniu badań i analiz na temat wchłaniania i przyswajalności organicznej formy miedzi i jej wpływu na dobrostan stada indyczego obserwowanego przez cały cykl hodowlany zostały zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi jako mieszczące się w grupowaniu PKWiU 74.30.1 „usługi w zakresie badań i analiz technicznych”. W przeszłości firma A podobne badania na terytorium Francji i nie spotkała się tam z obowiązkiem płacenia podatku od towarów i usług, natomiast w chwili obecnej Wnioskodawca został poinformowany przez stronę polską, że tego rodzaju badania są w Polsce obłożone podatkiem w wysokości 22%. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy opisany przypadek rzeczywiście podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na (...)

2011
1
maj

Istota:

Postawione pytanie dotyczy określenia miejsca świadczenia oraz ustalenia zasad opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Stronę usług.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.01.2007 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: -ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Strona prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Od listopada 2006 r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z podpisaną umową z włoską firmą, która jest podatnikiem VAT na terenie Unii, świadczy na jej rzecz usługi na terenie Polski. Firma włoska zleca polskim podmiotom zgodnie z zamówieniem szycie wyrobów odzieżowych z powierzonego materiału, które po uszyciu są wywożone z terytorium Polski nie później niż w terminie 30 dni od wykonania usług. Do zadań Strony należy prowadzenie konsultacji technicznych w celu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy właściwym będzie obciążenie kontrahenta fakturą bez naliczania podatku VAT w przypadku świadczenia usługi w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3) wykonywanej na rzecz kontrahenta z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych?

Fragment:

(...) działalności gospodarczej na terenie Polski. Kontrahent ten zlecił Spółce wykonanie badań i testów sprzętu, którego jest producentem. Badania te zostały przeprowadzone w Polsce przy współpracy ..... Laboratorium ......... i miały na celu uzyskanie homologacji i certyfikatu CE. Po zakończeniu badań w lipcu 2005r. kontrahent został obciążony fakturą, do której doliczono podatek VAT w wysokości 22%. Usługi świadczone przez Spółkę mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.3 "Usługi w zakresie badań i analiz technicznych". W związku z powyższym Spółka wystąpiła z pytaniami: - czy miejscem świadczenia opisanej usługi w świetle art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy jest kraj siedziby kontrahenta? - czy właściwym będzie obciążenie kontrahenta fakturą bez naliczenia podatku VAT? Zdaniem Spółki odpowiedź na oba pytania powinna być twierdząca. Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w zakresie drugiej spośród wymienionych wyżej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy miejscem świadczenia usług w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3) w świetle art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy jest kraj siedziby kontrahenta?

Fragment:

(...) ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz wymienione w tym przepisie transakcje dotyczące obrotu towarowego). Przepis art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy w aktualnym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.06.2005r. (został zmieniony ustawą z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 90, poz. 756). Przed nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług usługi w zakresie badań i analiz technicznych nie były wymienione w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy. Miejsce świadczenia tych usług ustalane było jednak w sposób identyczny, na podstawie §4a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) w brzmieniu obowiązującym od 19.10.2004r. do dnia 31.05.2005r. Reasumując: miejscem świadczenia usług w zakresie badań i (...)

2011
1
kwi

Istota:

Gdzie należy opodatkować podatkiem od towarów i usług świadczenie usług o charakterze niematerialnym ( badania i analizy techniczne) na rzecz podatnika mającego miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty?

Fragment:

(...) trudności związanych z ustaleniem właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć dany wyrób lub usługę, zainteresowany podmiot może zwrócić się do odpowiedniego organu statystycznego tj. Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź), który dokona ich klasyfikacji wydając opinię interpretacyjną. Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w grupowaniu: 74.30.12 jako "usługi w zakresie badań i analiz właściwości fizycznych". Aby ustalić gdzie i kto powinien rozliczyć podatek VAT z tytułu świadczonej usług, należy przede wszystkim określić jej charakter. Ustawodawca bowiem przewidział szereg wyjątków, dla których miejsce świadczenia, a zarazem opodatkowania jest inne niż określone według ogólnej zasady wyrażonej w art. 27 ust. 1 ustawy. Miejsce świadczenia usług w zakresie badań i analiz technicznych (PKW i U 74.3) zostało zdefiniowane w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy stawką 22% podlegaja opodatkowaniu usługi naukowo-badawcze?

Fragment:

(...) W związku z wejściem w życie art. 27 ustawy z dnia 29.07.2005 o niektórych formach wspierania działalności innnowacyjnej ( Dz. U. Nr 179, poz. 1484 ) nastąpiła zmiana ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, w części dotyczącej opodatkowania 22% stawką podatku usług naukowo - badawczych. Polska Akademia Nauk, INSTYTUT DENDROLOGII W K zwraca się z pytaniem, czy stawką 22% podlegają opodatkowaniu: krajowe wieloletnie projekty badawcze własne, promotorskie, zamawiane i specjalne,dotacje otrzymywane przez placówki naukowe na finansowanie bieżącej działalności jednostki lub na cele inwestycyjne, zagraniczne wieloletnie projekty badawcze realizowane w ramach Projektów Ramowych Unii Europejskiej,zagraniczne zlecenia i umowy na wykonanie usług naukowo - badawczych ( zawieranych bezpośrednio pomiędzy placówką naukową a zagranicznym podmiotem zlecającym ). Polska Akademia Nauk, INSTYTUT DENDROLOGII W K stoi na stanowisku, iż nie podlegają (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaka obowiązuje stawka podatku od towarów i usług przy wykonywaniu usług w zakresie badań i analiz składu oraz czystości substancji?

Fragment:

(...) w tut. Urzędzie 14 czerwca 2006 r.) Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zakład przedstawił następujący stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 74.30.11-00.00 "Usługi w zakresie badań i analiz składu oraz czystości substancji". Jednostka zadała pytanie, jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy wykonywaniu ww. czynności. Podatnik przy świadczeniu ww. usług stosuje stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanowiska w sprawie, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż: Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 (...)

2011
1
kwi

Istota:

W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3), świadczonych poza terytorium kraju - na rzecz firmy z siedzibą w Antylach Holenderskich - Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów.

Fragment:

(...) - Livigno, Campione dItalia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej, - departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej, - Górę Athos - z Republiki Greckiej, - Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii. Antyle Holenderskie - Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów jest to terytorium niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty, czyli terytorium państwa trzeciego. Zatem, na podstawie cyt. wyżej art. 27 ust. 3 pkt 1 oraz ust 4 pkt 3 ustawy o VAT, usługi w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3) świadczone poza terytorium kraju, na rzecz firmy z siedzibą w Antylach Holenderskich - Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, zaś obowiązek rozliczenia podatku od tych usług spoczywa na ich nabywcy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności polegających na udzielaniu aprobat technicznych na wyroby budowlane stosowane do budowy nawierzchni kolejowych.

Fragment:

(...) podatkiem od towarów i usług czynności polegających na udzielaniu aprobat technicznych na wyroby budowlane stosowane do budowy nawierzchni kolejowych. Z przedstawionego w wniosku stanu faktycznego wynika, że XXXX dwukrotnie występowało do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi o wyrażenie opinii klasyfikacyjnej wykonywanych czynności ,,aprobat technicznych” Urząd ten zaklasyfikował te czynności do grupowania PKWiU 74.30.16-00.00 – usługi w zakresie badań i analiz technicznych, pozostałe. Weryfikacja tych interpretacji przez główny Urząd Statystyczny ( pismo z dnia 2.04.2004 r.) w ocenie podatnika pozwala na przyporządkowanie działalności aprobacyjnej do Działu PKWiU 74.30- wówczas usługi podlegają opodatkowaniu stawką 22% jak i do działu PKWiU 73 usługi naukowo – badawcze podlegające zwolnieniu od podatku na podstawie poz. 5 załącznika Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. We własnym (...)