Usługi ubezpieczeniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi ubezpieczeniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
lip

Istota:

Uwzględniania przy kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy obrotu z tytułu odsprzedaży usług ubezpieczeniowych oraz kwot z tytułu zapewnianych pracownikom nieodpłatnie usług ubezpieczenia na życie.

Fragment:

Usługi ubezpieczeniowe zostały wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, w myśl którego, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. Mając na uwadze opis sprawy i powyższą analizę prawną, wskazać należy, że Wnioskodawca nie świadczy na rzecz podmiotu powiązanego (Spółka z o.o. o zbliżonym profilu działalności) usług finansowych , lecz usługi ubezpieczeniowe, które jako takie nie zostały ujęte w wyłączeniu z obrotu według art. 90 ust. 3 czy art. 90 ust. 6 ustawy. Zarówno przepisy Dyrektywy w tym zakresie, jak i zapisy polskiej ustawy, nakazują wyłączenie z kalkulacji współczynnika m.in. transakcji finansowych, natomiast nie usługi ubezpieczeniowe. Tym samym, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że usługi ubezpieczeniowe, świadczone na rzecz Spółki z o.o., będą wyłączone z kalkulacji współczynnika, traktując je jednocześnie jako usługi finansowe.

2017
9
wrz

Istota:

W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej usług ubezpieczeniowych do kategorii świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z przekazywaniem płatności z tytułu składek pobranych od leasingobiorców oraz w związku z wypłatą należności z tytułu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, a także w zakresie dopuszczalności uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej

Fragment:

Spółka dokonuje zatem (i będzie dokonywać) na rzecz I. płatności z tytułu: nabywanych usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia AC i OC [„ usługi ubezpieczeniowe ”], przekazania składek pobranych od Leasingobiorców w związku z działaniem w charakterze agenta transferowego [„ usługi pośrednictwa ”]. Spółka nie wyklucza, iż w przyszłości będzie dokonywała na rzecz I. również płatności z tytułu usług doradztwa biznesowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy usługi ubezpieczeniowe mieszczą się w kategorii świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop ? Czy w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa w płatnościach Spółka jako płatnik jest obecnie (w odniesieniu do stanu faktycznego) oraz będzie (w odniesieniu do zdarzenia przyszłego) zobowiązana do potrącenia podatku u źródła ? Czy na Spółce ciążą (w odniesieniu do stanu faktycznego) i będą (w odniesieniu do zdarzenia przyszłego) ciążyły obowiązki związane z poborem podatku u źródła z tytułu usług określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, jeżeli dochody I. z tego tytułu będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie w Irlandii ? Czy certyfikat rezydencji podatkowej uzyskany w formie elektronicznej spełnia wymogi certyfikatu rezydencji zgodnie z przepisami updop, o ile konkretny zagraniczny organ podatkowy właściwy dla I. odmawia wydania certyfikatu w formie papierowej ? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, usługi ubezpieczeniowe nie mieszczą się w kategorii świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.

2017
26
sie

Istota:

Czy wskazane powyżej usługi wdrożenia ubezpieczeniowej Dyrektywy Wypłacalność II, świadczone przez G. na rzecz Wnioskodawcy na podstawie Umowy, stanowiące usługi bezpośrednio niezbędne do świadczenia przez Wnioskodawcę usług ubezpieczeniowych, korzystają ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 lub ust. 13 (w zw. z ust. 1 pkt 37) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm., dalej: „ustawa VAT”) ?
Czy wskazane powyżej usługi aplikacji ubezpieczeniowych, świadczone przez G. na rzecz Wnioskodawcy na podstawie Umowy, stanowiące usługi bezpośrednio niezbędne do świadczenia przez Wnioskodawcę usług ubezpieczeniowych, korzystają ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 lub ust. 13 (w zw. z ust. 1 pkt 37) ustawy VAT ?

Fragment:

W tym kontekście, nabywane przez Wnioskodawcę od G. kompleksowe usługi nazwane „ usługami wdrożenia ubezpieczeniowej Dyrektywy Wypłacalność II ” stanowią element usługi ubezpieczeniowej, stanowią również odrębną całość (mogą być oferowane na rynku jako produkt) i są właściwe dla usług ubezpieczeniowych ponieważ dedykowane są dla branży ubezpieczeniowej. Nie spełniają jednak ostatniego z wymienionych warunków – jak wskazano wyżej, nie są one „ niezbędne ” do świadczenia usług ubezpieczeniowych, polegających na wykonywaniu czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Nabywane przez Wnioskodawcę usługi, mogą co najwyżej przekładać się na efektywniejsze prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, natomiast nie można uznać ich za konieczne i niezbędne do świadczenia przez niego usług ubezpieczeniowych. Przyjęcie takiego podejścia byłoby zbyt daleko idące, i jednocześnie stojące w sprzeczności z zasadą wąskiej wykładni prawa podatkowego dotyczącego zwolnień, jako odstępstwa od powszechności opodatkowania. Tym bardziej, nie sposób uznać za „ właściwe ” i „ niezbędne ” dla usług ubezpieczeniowych, usług informatycznych, opisanych we wniosku jako „ usługi aplikacji ubezpieczeniowych ”.

2017
19
sie

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT wykonywanych usług obsługiwania na terenie całego kraju, w imieniu i na rzecz TU, pakietu ubezpieczeniowego „P”

Fragment:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że świadczone przez niego usługi powinny być zwolnione od podatku jako pośrednictwo w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy. Z treści powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie wynika, że intencją ustawodawcy było objęcie zwolnieniem od podatku usług ubezpieczeniowych, usług reasekuracyjnych i usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usług świadczonych przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. Wymienione zwolnienie ma charakter przedmiotowy, gdzie przede wszystkim istotną przesłanką do skorzystania z tego zwolnienia jest rodzaj świadczonej usługi, cechy które ją wyróżniają. Ustawodawca szczególny nacisk położył na stronę przedmiotową, nie dokonując zawężenia omawianego zwolnienia wyłącznie do określonej grupy podmiotów. Z uwagi na opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawiony stan prawny stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie wykonuje czynności ubezpieczeniowych. Czynność ubezpieczeniowa, w ogólnie przyjętym rozumieniu, charakteryzuje się tym, że ubezpieczyciel, w zamian za wcześniejsze opłacenie składki ubezpieczeniowej, zobowiązuje się w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia do spełnienia na rzecz ubezpieczonego świadczenia określonego w momencie zawarcia umowy.

2017
22
cze

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku do świadczonych usług szkolenia z zakresu wiedzy ubezpieczeniowej

Fragment:

Zgodnie z treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2016 r.. sygn. akt I SA/Po 2336/15: Realizowana przez podatnika organizacja procesu służącego [...] przed zawarciem umowy ubezpieczenia przez zakład ubezpieczeń, która to ocena stanowi część usługi ubezpieczeniowej, jest nie tylko niezbędnym elementem do wykonania tej części usługi ubezpieczeniowej, lecz również specyficznym i istotnym do właściwego jej wykonania, wpisującym się w ciąg czynności, które z perspektywy klienta są postrzegane jako fragment świadczonej przez zakład ubezpieczeń, usługi ubezpieczeniowej. Usługi te są na tyle ściśle związane z usługami ubezpieczeniowymi, że ich wykonywanie w oderwaniu od tych usług pozbawione byłoby ekonomicznego sensu, gdyż stanowiąc wprawdzie odrębny element od usługi ubezpieczeniowej, jaką jest ocena ryzyka, są jednocześnie dla wykonania tej usługi elementem niezbędnym i właściwym dla jej realizacji. [...] to integralna część usługi głównej i tak jak ona jest objęta zwolnieniem od podatku. Odnosząc przedmiotowe uwagi do stanu faktycznego przedstawionego w treści niniejszego wniosku, należy zauważyć, iż usługa szkolenia osób wykonujących czynności agencyjne stanowi niezbędny element świadczonej przez Wnioskodawcę szeroko pojętej usługi ubezpieczeniowej. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż odpowiednie przygotowanie osób wykonujących czynności agencyjne jest niezbędne do należytego wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego, w którym kompetencja oraz fachowość personelu spełnia szczególną rolę.

2017
22
cze

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług pomocniczych w zakresie likwidacji szkód wykonywanych na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych.

Fragment:

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. u.p.t.u., zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. W myśl art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej. Według Sadu usługi likwidacji szkody stanowią element usługi ubezpieczeniowej, czyli są czynnościami, które wchodzą w skład usług ubezpieczeniowych świadczonych przez zakład ubezpieczeń na rzecz ubezpieczonego, będąc świadczeniem realizowanym w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia i mają charakter właściwy dla usług ubezpieczenia, niezbędny dla tych usług oraz stanowią odrębną całość. W ustawie krajowej brak jest jakiegokolwiek przybliżenia rozumienia tego zwrotu. Według „ Uniwersalnego słownika języka polskiego ”, PWN, Warszawa 2003, "właściwy", to "taki, jaki być powinien, spełniający konieczne warunki; odpowiedni, stosowny, należyty", zaś według „ Słownika poprawnej polszczyzny ” pod red.

2017
2
cze

Istota:

Należy wskazać, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych stanowią odrębną całość i są niezbędne do wykonania usługi ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń, stanowiąc usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.

Fragment:

Bezsporne jest, że Usługi stanowią niezbędny element usługi ubezpieczeniowej. Bez czynności takich, jak zlecane Spółdzielni przez TU, nie byłoby możliwe zapewnienie klientom oczekiwanego przez nich poziomu zmniejszenia skutków wypadków ubezpieczeniowych. Zatem ich świadczenie jest niezbędne w celu wykonania usługi ubezpieczeniowej. Wnioskodawca ma świadomość, że art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT jest sprzeczny z prawem unijnym w zakresie, w jakim odwołuje się do usług określonych w art. 43 ust. 1 pkt 37 tej ustawy (usług ubezpieczeniowych), jednakże niezgodność ta nie może stanowić podstawy do odmowy możliwości korzystania przez Spółdzielnię ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT. Zakres zwolnienia z VAT na podstawie art. 135 ust. l pkt a) Dyrektywy 2006/112 obejmuje jedynie wprost wymienione tam kategorie (usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne oraz usługi pokrewne świadczone przez brokerów i agentów ubezpieczeniowych). Zarówno samo literalne brzmienie przepisu, jak i jego wykładnia dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („ TS ”) wykluczają zwolnienie w stosunku do jakichkolwiek innych usług, które stanowią element usługi ubezpieczeniowej, reasekuracyjnej czy pokrewnych do nich usług wykonywanych przez brokerów i agentów ubezpieczeniowych.

2017
10
maj

Istota:

Nie sposób uznać, że mamy do czynienia z elementem usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, gdyż w przeciwnym przypadku trzeba byłoby stwierdzić, że wszystkie świadczone usługi korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 13 ustawy, jako te, które w taki czy inny sposób „przyczyniają się” do prawidłowego świadczenia usług ubezpieczeniowych na rzecz klientów. Takie rozumienie art. 43 ust. 13 ustawy nie może zostać uznane za trafne, prowadziłoby ono bowiem do rozszerzającej wykładni tego przepisu, podczas gdy co do zasady przepisy przewidujące zwolnienia podatkowe muszą być interpretowane ściśle.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie, omawianych wyżej czynności niebędących pośrednictwem ubezpieczeniowym, nie można uznać za usługi właściwe (specyficzne) dla usług ubezpieczeniowych, gdyż owszem stanowią one osobną całość obok usługi ubezpieczeniowej, jednak nie obejmują one swoim charakterem funkcji charakterystycznych dla usługi ubezpieczeniowej zwolnionej od podatku VAT. Usługi te nie mieszczą się w zakresie usług ubezpieczeniowych, nawet jeżeli pośrednio są związane z tymi usługami świadczonymi przez ubezpieczyciela. Wykonując omawiane czynności Wnioskodawca nie uczestniczy w żadnym stopniu w świadczeniu usług w zakresie ubezpieczenia. W ramach świadczonych usług dokonuje wyłącznie czynności wspierających działalność ubezpieczeniową, zmierzające do ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży usług ubezpieczeniowych. Z kolei niezbędność wyraża taką relację, która opiera się na wzajemnej nierozłączności. W ramach wykonywania omawianych czynności Wnioskodawca jedynie wykonuje czynności wspomagające, nie uczestniczy natomiast w udzielaniu ochrony ubezpieczeniowej. Tym samym wymienione czynności wykonywane w ramach akcji sprzedażowej nie są właściwe, a ponadto nie są niezbędne do świadczenia usług ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku VAT. Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 13 ustawy nie ma zatem w tym przypadku zastosowania.

2017
2
lut

Istota:

W świetle art. 43 ust. 13 ustawy, usługi likwidacji szkód stanowią element usługi ubezpieczeniowej, a zatem są czynnościami, które wchodzą w skład usług ubezpieczeniowych świadczonych przez zakład ubezpieczeń na rzecz ubezpieczonego. Są one realizowane, jeżeli wystąpi określone zdarzenie objęte umową ubezpieczenia. Usługi te same stanowią odrębną całość. Ponadto, bezspornym jest, że przepis art. 43 ust. 13 ustawy dotyczy podmiotów nie będących zakładami ubezpieczeń, jako że zakładów takich i świadczonych przez nie usług dotyczy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy. Tym samym usługi polegające na likwidacji szkody świadczone przez Spółkę w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

Fragment:

W związku z czym nie można zawężać pojęcia usługi ubezpieczeniowej do usług ubezpieczeniowych świadczonych tylko przez zakłady ubezpieczeń. Zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. rozszerzono zwolnienie usług ubezpieczeniowych o świadczenie usług stanowiących element tej usługi, które stanowią same odrębną całość, są właściwe i niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej. Likwidacja szkody świadczona przez Spółkę jest bez wątpienia odrębnym, właściwym i niezbędnym elementem usługi ubezpieczeniowej. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka świadczy usługi dla towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie likwidacji szkód. Usługi świadczone przez Spółkę stanowią element usługi ubezpieczeniowej, której wykonanie zakład ubezpieczeń może zlecić innym podmiotom. Usługi te stanowią odrębną całość, są owszem niezbędne do wykonania usługi ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń. Nie można się jednak zgodzić ze stanowiskiem niektórych organów skarbowych jakoby nie można byłoby ich uznać jako właściwe do wykonania usługi ubezpieczeniowej. Organy wskazują, iż „Przepis ust. 13 art. 43 ustawy dotyczący zwolnienia wyraźnie wskazuje, że usługi te muszą być właściwe do wykonania usługi podstawowej tj. usługi ubezpieczeniowej.

2017
28
sty

Istota:

W zakresie zwolnienia z podatku od towarów i usług przez Usługodawców wykonywanych przez nich usług likwidacji szkody ubezpieczeniowej

Fragment:

W tym kontekście Spółka zwraca uwagę, że nabywa ona od Usługodawcy Usługę nie dla celów działalności w zakresie pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, lecz dla potrzeb świadczenia usług ubezpieczeniowych dla swoich klientów. W efekcie, wyłączenie, o którym mowa w art. 43 ust. 14 Ustawy o VAT, nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do Usługi. Mając na uwadze powyższe, zdaniem X nabywana przez nią Usługa objęta będzie zwolnieniem z VAT, jeżeli spełnia ona kryteria wskazane w treści art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT. W ocenie Spółki, Usługa świadczona na jej rzecz przez Usługodawcę, polegająca na kompleksowej obsłudze procesu likwidacji szkód komunikacyjnych, niewątpliwie: Stanowi element usługi ubezpieczeniowej, gdyż bez niej Spółka nie byłaby w stanie w sposób prawidłowy wykonać usługi ubezpieczeniowej na rzecz klienta, i jednocześnie z perspektywy klienta Spółki działanie Usługodawcy nie jest postrzegane jako świadczenie odrębne od usługi ubezpieczeniowej; Stanowi odróżniającą się całość, o czym świadczy m.in. możliwość zlecenia jej odrębnemu podmiotowi, takiemu jak Usługodawca; Jest właściwa dla transakcji zwolnionych z VAT, o czym świadczy jej ścisłe dopasowanie do wykonywanych przez Spółkę usług ubezpieczeniowych oraz fakt, że wykonywanie Usługi przez Usługodawcę pozbawione byłoby sensu ekonomicznego w oderwaniu od transakcji ubezpieczeniowych wykonanych przez Spółkę (innymi słowy, świadczenie przez Spółkę usług ubezpieczeniowych w postaci ubezpieczenia komunikacyjnego warunkuje wykreowanie popytu na Usługę).