Usługi ubezpieczeniowe | Interpretacje podatkowe

Usługi ubezpieczeniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi ubezpieczeniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W świetle art. 43 ust. 13 ustawy, usługi likwidacji szkód stanowią element usługi ubezpieczeniowej, a zatem są czynnościami, które wchodzą w skład usług ubezpieczeniowych świadczonych przez zakład ubezpieczeń na rzecz ubezpieczonego. Są one realizowane, jeżeli wystąpi określone zdarzenie objęte umową ubezpieczenia. Usługi te same stanowią odrębną całość. Ponadto, bezspornym jest, że przepis art. 43 ust. 13 ustawy dotyczy podmiotów nie będących zakładami ubezpieczeń, jako że zakładów takich i świadczonych przez nie usług dotyczy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy. Tym samym usługi polegające na likwidacji szkody świadczone przez Spółkę w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.
Fragment:
W związku z czym nie można zawężać pojęcia usługi ubezpieczeniowej do usług ubezpieczeniowych świadczonych tylko przez zakłady ubezpieczeń. Zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. rozszerzono zwolnienie usług ubezpieczeniowych o świadczenie usług stanowiących element tej usługi, które stanowią same odrębną całość, są właściwe i niezbędne do świadczenia usługi zwolnionej. Likwidacja szkody świadczona przez Spółkę jest bez wątpienia odrębnym, właściwym i niezbędnym elementem usługi ubezpieczeniowej. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka świadczy usługi dla towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie likwidacji szkód. Usługi świadczone przez Spółkę stanowią element usługi ubezpieczeniowej, której wykonanie zakład ubezpieczeń może zlecić innym podmiotom. Usługi te stanowią odrębną całość, są owszem niezbędne do wykonania usługi ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń. Nie można się jednak zgodzić ze stanowiskiem niektórych organów skarbowych jakoby nie można byłoby ich uznać jako właściwe do wykonania usługi ubezpieczeniowej. Organy wskazują, iż „Przepis ust. 13 art. 43 ustawy dotyczący zwolnienia wyraźnie wskazuje, że usługi te muszą być właściwe do wykonania usługi podstawowej tj. usługi ubezpieczeniowej.
2017
2
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku od towarów i usług przez Usługodawców wykonywanych przez nich usług likwidacji szkody ubezpieczeniowej
Fragment:
W tym kontekście Spółka zwraca uwagę, że nabywa ona od Usługodawcy Usługę nie dla celów działalności w zakresie pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych, lecz dla potrzeb świadczenia usług ubezpieczeniowych dla swoich klientów. W efekcie, wyłączenie, o którym mowa w art. 43 ust. 14 Ustawy o VAT, nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do Usługi. Mając na uwadze powyższe, zdaniem X nabywana przez nią Usługa objęta będzie zwolnieniem z VAT, jeżeli spełnia ona kryteria wskazane w treści art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT. W ocenie Spółki, Usługa świadczona na jej rzecz przez Usługodawcę, polegająca na kompleksowej obsłudze procesu likwidacji szkód komunikacyjnych, niewątpliwie: Stanowi element usługi ubezpieczeniowej, gdyż bez niej Spółka nie byłaby w stanie w sposób prawidłowy wykonać usługi ubezpieczeniowej na rzecz klienta, i jednocześnie z perspektywy klienta Spółki działanie Usługodawcy nie jest postrzegane jako świadczenie odrębne od usługi ubezpieczeniowej; Stanowi odróżniającą się całość, o czym świadczy m.in. możliwość zlecenia jej odrębnemu podmiotowi, takiemu jak Usługodawca; Jest właściwa dla transakcji zwolnionych z VAT, o czym świadczy jej ścisłe dopasowanie do wykonywanych przez Spółkę usług ubezpieczeniowych oraz fakt, że wykonywanie Usługi przez Usługodawcę pozbawione byłoby sensu ekonomicznego w oderwaniu od transakcji ubezpieczeniowych wykonanych przez Spółkę (innymi słowy, świadczenie przez Spółkę usług ubezpieczeniowych w postaci ubezpieczenia komunikacyjnego warunkuje wykreowanie popytu na Usługę).
2017
28
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania względem usług szacowania strat w uprawach rolnych zwolnienia od podatku VAT.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie, czynności w zakresie szacowania strat będące de facto tzw. likwidacją szkód, nie obejmują funkcji charakterystycznych dla usług ubezpieczeniowych, zwolnionych od podatku od towarów i usług, świadczonych przez zakład ubezpieczeniowy, który dostarcza swoim klientom ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy ubezpieczeniowej. Z treści wniosku wynika bowiem, że wykonywane przez Wnioskodawcę czynności zmierzają do oszacowania wartości zniszczeń powstałych w uprawach rolnych. Tak więc czynności te nie są działaniami nastawionymi na świadczenie usług ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku od towarów i usług, a jedynie mają na celu ocenę wysokości szkód. Przedmiotowe usługi mają wpływ na decyzje podejmowane przez zakłady ubezpieczeniowe, nie obejmują jednak funkcji charakterystycznych dla usług ubezpieczeniowych. Z uwagi na powyższe, przedmiotowe usługi nie stanowią usług właściwych do wykonania usługi podstawowej, tj. usługi ubezpieczeniowej zwolnionej od podatku od towarów i usług, zatem nie korzystają ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy. Konsekwencją powyższej oceny czynności dokonywanych przez Wnioskodawcę jest brak możliwości wskazania na fakturze zwolnienia od podatku. Zatem, udzielając odpowiedzi na zadane we wniosku pytania należy stwierdzić, że: Sposób wystawienia faktur jest nieprawidłowy, gdyż faktura dokumentująca świadczenie ww. usług nie może zawierać w swych pozycjach zwolnienia „ zw ” od podatku od towarów i usług.
2016
17
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku (43.1.37) – likwidacja szkód
Fragment:
Przy tym, Spółka może świadczyć Usługi opisane w pkt H) nie tylko kompleksowo wraz z innymi Usługami dotyczącymi likwidacji szkód, ale też jako odrębną samodzielną usługę stanowiącą element usługi ubezpieczeniowej. W ocenie Spółki, również w takiej sytuacji usługa ta będzie bezsprzecznie niezbędna i właściwa do świadczenia usługi ubezpieczeniowej. Nie jest możliwe wykonanie usługi ubezpieczeniowej bez podjęcia decyzji np. w zakresie uznania czy spełniły się przesłanki do wypłaty kwoty pieniężnej z tytułu powstania zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Co więcej, składanie oświadczeń woli we wspomnianych sprawach jest specyficzne dla usług ubezpieczeniowych gdyż wiąże się zawsze z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że powyższe Usługi spełniają przesłanki odrębności, właściwości i niezbędności, o których mowa w art. 43 ust 13 Ustawy o VAT, ale również wypełnia warunek specyficzności i pełnienia istotnych funkcji usługi ubezpieczeniowej. ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia; Ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia jest właściwe oraz niezbędne w celu świadczenia usługi ubezpieczeniowej zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak też w zakresie oceny ryzyka w ubezpieczeniach osobowych i ubezpieczeniach majątkowych oraz w umowach gwarancji ubezpieczeniowych.
2016
11
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku usług „wydania” samochodów na rzecz klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
Fragment:
Odnosząc się do możliwości objęcia wskazanych usług zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 13 ustawy, uwzględniając orzecznictwo TSUE w tym zakresie, stwierdzić należy, że zwolnieniu od podatku nie podlegają usługi stanowiące element (część składową) usługi ubezpieczeniowej, które nie są dla danej usługi ubezpieczeniowej właściwe w znaczeniu specyficzne (specyficzny – właściwy wyłącznie dla danej osoby, danego przedmiotu, czy zjawiska). Trudno uznać, że świadczona przez Pana usługa jest specyficzna jedynie dla sektora ubezpieczeniowego, może być one bowiem wykorzystywana w innych dziedzinach życia. W ocenie organu stanowi ona jedynie czynność o charakterze technicznym, mającą na celu najem samochodu zastępczego. Należy zwrócić uwagę, że nie uczestniczy Pan w ramach tej usługi w innych czynnościach (np. w wycenie pojazdów, ustaleniu zdarzeń, sporządzenia dokumentacji do oceny technicznej szkody, czy też ustalenia wysokości szkody). Należy stwierdzić, że opisana usługa nie jest również niezbędne do wykonania usługi ubezpieczeniowej przez ubezpieczyciela. Trzeba zwrócić uwagę na analizę cechy „ niezbędności ”. Odwołując się do literalnego znaczenia słowa „ niezbędny ”, posiłkując się przy tym jego słownikowym rozumieniem, pojęcie to oznacza coś, co jest koniecznie potrzebne, określa stosunek co najmniej dwóch rzeczy, zgodnie z którym jedna nie może istnieć bez drugiej.
2016
19
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia na cudzy rachunek.
Fragment:
Zatem, w pierwszej kolejności należy określić jakie czynności miał na myśli prawodawca formułując w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwolnienie dla świadczonych usług ubezpieczeniowych, usług reasekuracyjnych i usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych sformułowane zostały przez ustawodawcę w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem art. 3 (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy). Według art. 4 ww. ustawy, pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje: czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane dalej „ czynnościami agencyjnymi ”, polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, (...)
2016
8
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy dla wykonywanych czynności.
Fragment:
Zatem, w pierwszej kolejności należy określić jakie czynności miał na myśli prawodawca formułując w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwolnienie dla świadczonych usług ubezpieczeniowych, usług reasekuracyjnych i usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych sformułowane zostały przez ustawodawcę w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywane wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem art. 3 (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy). Według art. 4 ww. ustawy, pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje: czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwane dalej „ czynnościami agencyjnymi ”, polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, (...)
2016
4
lut

Istota:
Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku usług nabywanych od EUIG.
Fragment:
Ponadto, „transakcja ubezpieczeniowa nieodzownie pociąga za sobą istnienie umowy między dostawcą usługi ubezpieczeniowej i osobą, która jest ubezpieczona na wypadek ryzyka, czyli ubezpieczonym,, (wyrok w sprawie C-8/01 Taksatorringen, pkt 41). Przy wykładni art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, w którym akcent położono na zwrot "tej działalności" nie można pominąć definicji "działalności ubezpieczeniowej" z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013, poz. 950) oraz katalogu czynności ubezpieczeniowych wymienionych w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zarówno przywołany wyżej przepis art. 3 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, posługuje się pojęciem "działalność ubezpieczeniowa (zwolniona)", które jest szersze od pojęcia "usługa ubezpieczeniowa". Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, działalnością ubezpieczeniową jest "wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych". Usługą ubezpieczeniową w rozumieniu obu ustaw jest zatem nie tylko udzielenie ochrony ubezpieczeniowej ale także oferowanie takiej ochrony przez zakład ubezpieczeń.
2015
10
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku usług bezpośredniej likwidacji szkód wykonywanych na rzecz zakładów ubezpieczeniowych.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy świadczenie usług BLS na rzecz innych zakładów ubezpieczeń spełnia powyższy warunek właściwości dla usługi ubezpieczeniowej. Wynika to z faktu, że na zakres ww. czynności składających się na usługę ubezpieczeniową jest elementem usługi ubezpieczeniowej, co wynika wprost z art. 3 ust. 5 Udu. Ponadto, beneficjentem usług BLS mogą być jedynie zakłady ubezpieczeń, które są zobowiązane do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. W konsekwencji, usługa BLS jest właściwa (tj. specyficzna) dla usługi ubezpieczeniowej. Niezbędność usługi BLS do świadczenia usługi ubezpieczeniowej Zgodnie z przywołanym już wyżej art. 3 ust. 5 Udu, czynności likwidacji szkód stanowią element usługi ubezpieczeniowej. Tym samym, zawarcie umowy ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń zobowiązuje go do przeprowadzenia usługi likwidacji szkody, w sytuacji wystąpienia okoliczności określonych w umowie ubezpieczenia. Prowadzi to do wniosku, że niezbędność usługi likwidacji szkody (tj. BLS) wynika z natury usługi ubezpieczeniowej, gdyż jest ona jej istotnym elementem, do wykonania którego zobowiązany jest ubezpieczyciel lub podmiot trzeci wykonujący ww. czynność w jego imieniu i na jego rzecz. Podsumowanie: Podsumowując powyższe przesłanki usługa BLS świadczona przez Wnioskodawcę: stanowi odrębną całość (odróżniającą się całość wg kryteriów TSUE); jest właściwa dla usługi zwolnionej (jest specyficzna/właściwa dla transakcji zwolnionej od VAT wg kryteriów TSUE); jest niezbędna do świadczenia usługi zwolnionej (niezbędna do realizacji transakcji zwolnionej wg kryteriów TSUE).
2015
25
lis

Istota:
1. Czy prawidłowo, przychód uzyskany od towarzystwa ubezpieczeniowego został zakwalifikowany do przychodów z działalności gospodarczej za 2013 r. i opodatkowany w zeznaniu PIT-36L, pomimo wypłat w roku 2014 i 2015?
2. Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić odsetki, pomimo tego, że od każdorazowej wypłaty należnych jej prowizji, przekazywała zaliczki na podatek dochodowy?
3. W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna rozliczyć powyższy przychód?
4. Czy prawidłowo Wnioskodawczyni wpłacała zaliczki na podatek dochodowy, od każdej wypłaconej jej prowizji podatkiem liniowym wg stawki 19%?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni 31 grudnia 2013 r. zlikwidowała działalność gospodarczą w zakresie usług ubezpieczeniowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym z towarzystwem ubezpieczeniowym o rozwiązaniu umowy agencyjnej, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacało Wnioskodawczyni w 2014 r. i styczniu 2015 r. prowizje od składek za polisy zawarte przez Wnioskodawczynię w okresie trwania umowy oraz od rat za te polisy. Zgodnie z zawartą umową agencyjną wynagrodzenie było należne z chwilą opłaty składki bądź raty przez ubezpieczonego wynikającej z zawartej polisy ubezpieczeniowej, analogicznie, brak wpłaty składki bądź raty przez ubezpieczonego powodował brak wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli w trakcie trwania okresu ubezpieczenia polisa została rozwiązana, (np. nastąpiła sprzedaż pojazdu), to wynagrodzenie było jej należne za składkę proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Z uwagi na brak danych co do wysokości należnych rat za ubezpieczenia (możliwość zbycia przedmiotu ubezpieczenia, wpłaty z windykacji za polisy zawarte w momencie prowadzonej działalności, wpłaty po czasie za zawarte polisy) – wysokość wypłaconych jej prowizji przez towarzystwo ubezpieczeniowe, nie była możliwa do określenia na moment likwidacji działalności. Podstawy do wypłaty należnej jej prowizji zaistniały po zamknięciu działalności, z chwilą wpłat składek (rat) przez klientów.
2015
18
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.