IPPP2/443-836/11-5/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Usługi w zakresie organizacji sprzedaży pakietów turystycznych, w skład których wchodzić będą bilety wstępu na I, bilet lotniczy, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie miast i zabytków oraz towarzyszące transfery, pozwala na stwierdzenie, iż usługi te będą stanowiły usługi turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług.- gdy przedmiotem dostawy będą biletu wstępu na I w L w 2012r. Spółka, w oparciu o art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 cyt. ustawy oraz poz. 185 załącznika do tej ustawy, winna stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2011r. (data wpływu 11 lipca 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 października 2011r. (data wpływu 18 października 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku właściwej dla sprzedaży pakietów turystycznych oraz sprzedaży biletów wstępu na Igrzyska Olimpijskie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku właściwej dla sprzedaży pakietów turystycznych oraz sprzedaży biletów wstępu na Igrzyska Olimpijskie. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 października 2011r. (data wpływu 18 października 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2-443-836/11-2/AK z dnia 7 października 2011r. (data doręczenia 11 października 2011r.)

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. posiadająca nr VAT UE prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek w zakresie turystyki krajowej, zagranicznej, sprzedaży biletów kolejowych, biletów wstępu na mecze piłkarskie odbywające się za granicą, bilety wstępu na Igrzyska Olimpijskie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka jako beneficjent trójstronnej umowy dokonuje zakupu biletów wstępu na Igrzyska Olimpijskie - Londyn 2012., a następnie sprzedaje te bilety w ramach pakietów turystycznych, jak również same bilety wstępu zainteresowanym nabywcom w Polsce, zarówno podatnikom, jak i na rzecz podmiotów niebędących podatnikami.

Bilety są kupowane od T. z siedzibą w Londynie. W cenie biletu zawarty jest angielski podatek od wartości dodanej w wysokości 20%. Spółka dokonuje zakupu biletów w ten sposób, że płaci za bilet kwotę należną w pełnej wysokości.

Spółka organizuje wyjazdy na Igrzyska w Londynie w 2012 roku dla podatników podatku oraz na rzecz podmiotów niebędących podatnikami oferując:

  1. pakiet usług turystycznych (zawierający bilety wstępu na I. O., bilet lotniczy, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie miast i zabytków oraz towarzyszące transfery) wystawiając faktury VAT MARŻA
  2. sprzedaż tylko i wyłącznie biletów wstępu na Igrzyska Olimpijskie doliczając do ceny zakupu biletu swoją prowizję - w tym przypadku Spółka wystawia fakturę VAT według stawki VAT 8% obowiązującej w Polsce.

W ramach pakietów turystycznych Spółka nabywa towary i usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, przeloty i transfery) od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty, wypełniając tym samym dyspozycje zawarte w art. 119 ust. 3 pkt 3 ustawy od towarów i usług.

Spółka prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Spółka posiada dokumenty (faktury, rachunki) z których wynikają poszczególne kwoty.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy stosowane przez Spółkę stawki 23% od uzyskanej marży ze sprzedawanych przez Spółkę pakietów turystycznych na I.O. Londyn 2012 są prawidłowe...

Czy stosowane przez Spółkę zasady sprzedaży samych biletów wstępu na I.O. Londyn 2012 są prawidłowe - faktura VAT ze stawką 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka zakupując bilety wstępu na I.O. Londyn 2012, a następnie sprzedając je w Polsce, stosuje przepisy o podatku od towarów i usług obowiązujące w Polsce, tj.:

  1. w zakresie sprzedaży pakietów turystycznych opodatkowuje w wysokości 23% od uzyskanej marży,
  2. w zakresie sprzedaży samych biletów wstępu stosuje stawki 8% od ceny biletu.

Zdaniem Strony, Spółka wypełnia dyspozycje zawarte w art. 119 ust. 3 pkt 3 oraz 3a ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedając pakiety turystyczne na I. O. Londyn 2012r. i prawidłowo postępuje stosując 23% stawkę podatku od towarów i usług od kwoty uzyskanej marży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Art. 119, został zawarty w Dziale XII, Rozdziale 3 cyt. ustawy, który to Rozdział określa szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki. Przepis art. 119 cyt. ustawy wprowadza szczególny sposób opodatkowania usług turystycznych, którego istotą jest opodatkowanie marży stanowiącej wynagrodzenie podatników świadczących usługi turystyki.

Zgodnie z art. 119 ust. 1 cyt. ustawy, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Stosownie do ust. 2 artykułu 119 cyt. ustawy, przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, gdzie przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystycznej, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Jak wskazuje art. 119 ust. 3 cyt. ustawy, przepis ust. 1 stosuje się bez względu na to kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik:

  1. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;
  2. działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;
  3. przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty,
  4. uchylony.

W myśl ust. 3a art. 119 cyt. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 3, są obowiązani prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3, z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiadać dokumenty, z których wynikają te kwoty. Natomiast art. 119 ust. 4 stanowi, iż podatnikom, o których mowa w ust. 3, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.

Wyjaśnić należy, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „usługi turystyczne”, jednak przez usługę turystyczną należy rozumieć kompleksową usługę świadczoną na rzecz turysty, która obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „turystyka” to dłuższe lub krótsze wyjazdy wypoczynkowe połączone zwykle ze zwiedzaniem, uprawianiem sportu, wycieczkami itp. (Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PNN Biblioteka Gazety Wyborczej). Turystyka to także zorganizowany wyjazd poza miejsce zamieszkania (por. www.sjp.pwn.pl).

Ustawa o podatku od towarów i usług nie określa również jednoznacznie jakiego rodzaju usługi są usługami nabywanymi dla bezpośredniej korzyści, jednak na podstawie przepisu art. 119 ust. 2 cyt. ustawy przyjąć należy, iż jedynie nabycie tych usług i towarów, które zaspokajają podstawowe potrzeby podróżnych w trakcie wycieczki oraz uprzyjemniają czas spędzony podczas wycieczki, będzie w przypadku wykonywania usług turystyki stanowić element kalkulacyjny do określenia marży. Na przykład transport, zakwaterowanie, czy wyżywienie są usługami, bez których nie mogłaby się odbyć impreza turystyczna.

Jak wynika z art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268) przez użyte w ustawie określenia należy rozumieć, iż usługi turystyczne to usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym; natomiast impreza turystyczna to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Zgodnie z art. 3 pkt 9 ww. ustawy, pod pojęciem turysty rozumieć należy osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek w zakresie turystyki krajowej, zagranicznej, sprzedaży biletów kolejowych, biletów wstępu na mecze piłkarskie odbywające się za granicą, bilety wstępu na I.O. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka jako beneficjent trójstronnej umowy dokonuje zakupu biletów wstępu na Igrzyska - Londyn 2012, a następnie sprzedaje te bilety w ramach pakietów turystycznych, jak również same bilety wstępu zainteresowanym nabywcom w Polsce, zarówno podatnikom, jak i na rzecz podmiotów niebędących podatnikami.

Bilety są kupowane od T. z siedzibą w Londynie. W cenie biletu zawarty jest angielski podatek od wartości dodanej w wysokości 20%. Spółka dokonuje zakupu biletów w ten sposób, że płaci za bilet kwotę należną w pełnej wysokości.

Spółka organizuje wyjazdy na I w L w 2012 roku dla podatników podatku oraz na rzecz podmiotów niebędących podatnikami oferując pakiet usług turystycznych (zawierający bilety wstępu na I, bilet lotniczy, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie miast i zabytków oraz towarzyszące transfery) wystawiając faktury VAT MARŻA. W ramach pakietów turystycznych Spółka nabywa towary i usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, przeloty i transfery) od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty, wypełniając tym samym dyspozycje zawarte w art. 119 ust. 3 pkt 3 ustawy od towarów i usług.

Spółka prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Spółka posiada dokumenty (faktury, rachunki) z których wynikają poszczególne kwoty.

Podstawowym kryterium zasadności zastosowania specjalnych zasad opodatkowania marży, jest uznanie całego pakietu świadczeń za jedną usługę turystyki. Usługa turystyki jest kompleksową usługą, realizowaną przez podatnika, obejmującą swym zakresem różne usługi składowe świadczone dla bezpośredniej korzyści turysty, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć, przy czym muszą one być nabywane od innych podatników, jak wynika z treści art. 119 ust. 3 cyt. ustawy.

Biorąc zatem pod uwagę przepisy prawa, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, iż charakter usług opisanych we wniosku, tj. usług w zakresie organizacji sprzedaży pakietów turystycznych, w skład których wchodzić będą bilety wstępu na I, bilet lotniczy, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie miast i zabytków oraz towarzyszące transfery, pozwala na stwierdzenie, iż usługi te będą stanowiły usługi turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług.

Co do zasady, w myśl art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z uwagi na powyższe sprzedaż pakietów turystycznych przez Wnioskodawcę, podlegać będzie szczególnej procedurze opodatkowania marży, gdzie zastosowanie znajdzie stawka podstawowa, tj. 23%. Zatem marżę, od powyższej usługi polegającej na sprzedaży pakietów turystycznych, obejmujących oprócz biletów wstępu na I.O. w Londynie w 2012 m.in. usługi zakwaterowania, wyżywienia, zwiedzania miast i zabytków oraz towarzyszących transferów, a także sprzedaż biletów lotniczych, należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Wnioskodawca wskazał również, iż dokonuje sprzedaży tylko i wyłącznie biletów wstępu na I doliczając do ceny zakupu biletu swoją prowizję - w tym przypadku Spółka wystawia fakturę VAT według stawki VAT 8% obowiązującej w Polsce.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%.

Jak wynika z poz. 185 przedmiotowego załącznika, stawką podatku VAT w wysokości 8% podlega, bez względu na symbol PKWiU, „wstęp na imprezy sportowe”.

Z uwagi na powyższe uregulowania, w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy będą biletu wstępu na I.O. w Londynie w 2012r. Spółka, w oparciu o art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 cyt. ustawy oraz poz. 185 załącznika do tej ustawy, winna stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.