Usługi turystyczne | Interpretacje podatkowe

Usługi turystyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi turystyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT kwot pobieranych od studentów w związku z zakupioną przez Wnioskodawcę usługą turystyczną.
Fragment:
Zatem w związku z powyższym w analizowanej sprawie będą spełnione przesłanki art. 119 ust. 3, ponieważ Wnioskodawca nabywając usługę turystyczną we własnym imieniu i na własny rachunek ale na rzecz studentów lub też osób trzecich mogących brać udział w wydarzeniach przy świadczeniu usługi turystycznej, nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług nie określa jednoznacznie jakiego rodzaju usługi są usługami nabywanymi dla bezpośredniej korzyści, to na podstawie przepisu art. 119 ust. 2 ustawy przyjąć należy, że nabycie tych usług i towarów, które zaspokajają potrzeby i oczekiwania turysty w trakcie korzystania z usługi turystycznej, będzie w przypadku wykonywania usług turystyki stanowić element kalkulacyjny do określenia marży. Występują zatem przesłanki do uznania, że przedmiotowa odsprzedaż zakupionych wcześniej usług turystycznych przez Wnioskodawcę dla swego odbiorcy, który z usług tych faktycznie korzysta, podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z art. 119 ustawy o VAT. Jednakże gdy Wnioskodawca – jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego – dokonuje odsprzedaży zakupionych uprzednio usług turystycznych bez doliczania swojej prowizji (marża wynosi 0 zł), ma również obowiązek do wystawienia faktury – „ procedura marży dla biur podróży ” dokumentującej dokonaną przez niego sprzedaż usługi turystycznej bez konieczności wykazywania w niej podatku należnego, pomimo że nie wystąpi podstawa opodatkowania w rozumieniu art. 119 ust. 2 ustawy.
2017
18
lut

Istota:
Stanowisko Wnioskodawcy, że nie będzie miał obowiązku – na podstawie art. 19a ust. 1 i ust. 8 w zw. z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 119 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT - rozpoznawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z otrzymywanymi od klientów zaliczkami na poczet imprez turystycznych (wycieczek), ponieważ obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie dopiero w momencie wykonania usługi, tj. zakończenia imprezy turystycznej, należy uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
(...) usługi turystycznej – jest nieprawidłowe UZASADNIENIE W dniu 12 lipca 2016 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu zaliczki otrzymanej na poczet świadczonej usługi turystycznej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Spółka akcyjna ("Wnioskodawca") ma siedzibę na terenie Polski oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, zgodnie z którą usługi turystyczne to usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. Ponadto ww. ustawa o usługach turystycznych definiuje m.in. pojęcia: imprezy turystycznej (co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu), wycieczki (rodzaj imprezy (...)
2016
6
gru

Istota:
Dokument nie może być podstawą do wyliczenia kwoty marży (tj. pomniejszenia kwoty jaką ma zapłacić nabywca usługi turystycznej), co jednocześnie nie stanowi przeszkody do opodatkowania całego świadczenia (kompleksowej organizacji wyjazdu) na zasadach wynikających z art. 119 ustawy o VAT, o ile świadczenie to w całości wpisuje się w usługę turystyki.
Fragment:
Z opisu stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że Wnioskodawca realizując zamówienie klienta dotyczące kompleksowej organizacji wyjazdu, w imieniu i na rzecz klienta rezerwuje miejsce w hotelu jako część składową usługi turystycznej. Bezpośrednio po rezerwacji z rachunku bankowego podatnika, uiszczana jest kwota należna hotelowi. Podkreślić należy, że w cyt. art. 119 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie zostało zaakcentowane przez ustawodawcę, że kwota marży (pomniejszona o kwotę należnego podatku) jest podstawą opodatkowania tylko przy świadczeniu usług turystyki. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Spółka ma prawo zastosowania do świadczonych usług procedury szczególnej, o której mowa w art. 119 ustawy. Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawca jako przedmiot przeważającej działalności wskazał PKD 79.12.Z czyli działalność organizatorów turystyki. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca realizując zamówienie klienta dotyczące kompleksowej organizacji wyjazdu, podatnik w imieniu i na rzecz klienta rezerwuje miejsce w hotelu jako część składową usługi turystycznej. Wnioskodawca ma wątpliwości czy otrzymany dokument w postaci vouchera jest jednocześnie podstawą do zastosowania procedury VAT marża dla usług turystycznych przy wystawianiu faktury VAT dla klienta podatnika.
2016
3
gru

Istota:
Czy wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla kierowników wycieczki, opiekunek, instruktorów oraz pomocników instruktorów mogą zostać zaliczone do katalogu wydatków nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty w celu rozliczenia podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
Definicję usług turystycznych odnajdujemy także w szeregu publikacji dotyczących turystyki. I tak, usługi turystyczne są to, podobnie jak inne usługi, wszelkie wymienne, zbywalne czynności, będące wynikiem pracy, związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokajaniem potrzeb przed i w czasie podróży oraz pobytu turystycznego, ale niesłużące bezpośrednio do wytwarzania przedmiotów (por. A. S. Kornak „ Ekonomika turystyki ” PWN, Warszawa 1979, s. 159). Inną definicję proponuje S. Wodejko, według którego do usług turystycznych należy zaliczyć wszelkiego rodzaju usługi, których świadczenie jest niezbędne dla turysty w celu umożliwienia dojazdu do miejsca występowania podstawowego dobra (lub dóbr) turystycznego, pobytu w tym miejscu oraz powrotu do stałego miejsca zamieszkania (S. Wodejko „ Czynniki wpływające na rozwój turystyki międzynarodowej ”, Ruch turystyczny – Monografie, Warszawa 1975, z. 15, s. 83). Zatem usługa turystyki to złożona usługa świadczona na rzecz turysty, która obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Powyższe prowadzi do wniosku, iż usługa turystyki, o której mowa w art. 119 ustawy, to świadczenie złożone, na które składa się szereg usług, zarówno obcych jak i własnych, mających na celu zorganizowanie pobytu uczestnikowi poza miejscem jego zamieszkania (stałego pobytu).
2016
3
gru

Istota:
Niemożność jednorazowego wykonania czynności o charakterze ciągłym powinna wynikać z rodzaju czynności (istoty świadczenia), a nie z okoliczności, że na mocy jednej umowy zawartej na określony czas dokonanych zostanie wiele świadczeń, które co do zasady mogą być wykonane jednorazowo. Tym samym, samo zawarcie pomiędzy kontrahentami umowy, z której wynika zobowiązanie do dokonywania stałych dostaw towarów, nie przesądza o uznaniu danej sprzedaży za sprzedaż o charakterze ciągłym W przedstawionej sprawie charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług wskazuje, że usług tych nie można uznać za świadczenia ciągłe, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z dyspozycją art. 19a ust. 3 ustawy. W analizowanym przypadku obowiązek podatkowy dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług będzie powstawał na zasadach ogólnych wynikających z art. 19a ust. 1 ustawy.
Fragment:
Z treści art. 4 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) wynika, że działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zwanego dalej „ rejestrem ”. Stosownie do art. 3 ww. ustawy, przez użyte w ustawie określenia należy rozumieć: usługi turystyczne – usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym; impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Podkreślić należy, że w cyt. art. 119 ust. 1 ustawy wyraźnie zostało zaakcentowane przez ustawodawcę, że kwota marży (pomniejszona o kwotę należnego podatku) jest podstawą opodatkowania tylko przy świadczeniu usług turystyki.
2016
1
lip

Istota:
Wnioskodawca będzie miał prawo do rozliczenia świadczonych usług noclegowych wraz z doradztwem w procedurze VAT marża.
Fragment:
Z treści art. 4 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196), działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zwanego dalej „ rejestrem ”. Przez użyte w ustawie określenia należy rozumieć: usługi turystyczne – usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym; impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu (art. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy). Ze zdarzenia opisanego we wniosku wynika, że Spółka zamierza świadczyć usługi polegające na organizacji zakwaterowania w czasie podróży na rzecz klientów biznesowych. Usługa świadczona przez Spółkę będzie obejmowała zakwaterowanie wraz z doradztwem w zakresie wyboru oferty zgodnie z określonymi przez klienta/użytkownika kryteriami.
2016
26
lut

Istota:
Opodatkowanie imprez turystycznych i niebędących turystycznymi
Fragment:
Definicję usług turystycznych odnajdujemy także w szeregu publikacji dotyczących turystyki. I tak, usługi turystyczne są to, podobnie jak inne usługi, wszelkie wymienne, zbywalne czynności, będące wynikiem pracy, związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokajaniem potrzeb przed i w czasie podróży oraz pobytu turystycznego, ale niesłużące bezpośrednio do wytwarzania przedmiotów (por. A. S. Kornak „ Ekonomika turystyki ” PWN, Warszawa 1979, s. 159). Inną definicję proponuje S. Wodejko, według którego do usług turystycznych należy zaliczyć wszelkiego rodzaju usługi, których świadczenie jest niezbędne dla turysty w celu umożliwienia dojazdu do miejsca występowania podstawowego dobra (lub dóbr) turystycznego, pobytu w tym miejscu oraz powrotu do stałego miejsca zamieszkania (S. Wodejko „ Czynniki wpływające na rozwój turystyki międzynarodowej ”, Ruch turystyczny – Monografie, Warszawa 1975, z. 15, s. 83). Pakietem usług nazywa się w turystyce zestaw usług turystycznych służących zaspokojeniu kompleksowych potrzeb. Pakiet usług bywa kombinacją dwóch (np. hotel i wyżywienie, przejazd i nocleg) lub więcej elementów oferowanych przez sprzedawcę jako jeden produkt po określonej cenie (por.
2016
24
lut

Istota:
Możliwość zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży usług hotelowych oraz miejsce świadczenia usług.
Fragment:
(...) usługach turystycznych). W ocenie Wnioskodawcy, pojęcie „ usług turystycznych ”, jakim posługuje się ustawa o usługach turystycznych, jest w zasadzie tożsame z terminem wykorzystanym przez prawodawcę w przepisie art. 119 ustawy o VAT. W doktrynie podkreśla się, że skoro za wiążącą definicję usług turystycznych należy uznać definicję zawartą w ustawie o usługach turystycznych, to usługi hotelarskie byłyby również zaliczane do usług turystycznych. Jeżeli zatem usługą turystyki jest również usługa hotelarska, to także w tym przypadku znajdzie zastosowanie art. 119 ustawy o VAT i w przypadku świadczenia usług hotelarskich Wnioskodawca ma prawo do zastosowania procedury VAT-marża, podobnie jak do każdej innej pojedynczej usługi, którą można na podstawie powyższych przesłanek zaklasyfikować do usług turystycznych. Zatem zastosowanie VAT-marża dla usług turystycznych będzie możliwe nie tylko przy świadczeniu turystycznej usługi kompleksowej, ale przy świadczeniu każdej usługi zaliczanej na podstawie powyżej przedstawionych przesłanek do usług turystycznych. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, że w realiach opisanych we wniosku o wydanie interpretacji, sprzedawane przez Wnioskodawcę usługi hotelowe, jak i inne usługi turystyczne, związane z zakwaterowaniem turysty oraz przemieszczaniem się turysty w ramach podróży, zarówno jako składnik kompleksowej usługi turystycznej, jak i jako samodzielna usługa, będą opodatkowane w systemie VAT-marża.
2016
20
lut

Istota:
Opodatkowanie prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń dla kandydatów na przewodników miejskich
Fragment:
Z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829) dokonano zmian w ustawie o usługach turystycznym. Zgodnie z art. 10 pkt 4 ww. ustawy art. 22 ustawy o usługach turystycznych otrzymał brzmienie: przewodnikiem miejskim lub terenowym lub pilotem wycieczek może być osoba, która: ukończyła 18 lat; nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek; posiada wykształcenie średnie. Konsekwencją przedmiotowej zmiany było to, iż uzyskanie uprawnień przewodnika turystycznego (w tym miejskiego) lub terenowego z dniem 1 stycznia 2014 r. nie było uwarunkowane odbyciem szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz zdaniem egzaminu. Jednocześnie zgodnie z art. 49 ust. 3 ww. ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonanie niektórych zawodów dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zawartych w art. 191 ust. 8, art. 196 ust. 3 i art. 197 ustawy zmienianej w art. 8 oraz w art. 21 ust. 4 i art. 34 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 191 ust. 8, art. 196 ust. 3 i art. 197 ustawy zmienianej w art. 8 oraz art. 34 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 lipca 2014 r.
2016
17
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien naliczyć podatek od towarów i usług od świadczonych usług zakwaterowania z wyżywieniem oraz szkolenia narciarskiego, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez hotel i wykazania tej faktury w deklaracji VAT-UE
Fragment:
Dokonując analizy ww. przepisów ustawy stwierdzić należy, że skoro miejscem świadczenia usług turystycznych wykonywanych przez Wnioskodawcę będzie - zgodnie z przepisem art. 28n ustawy - terytorium kraju, tak więc usługi zakwaterowania i wyżywienia jako stanowiące element składowy usługi turystycznej świadczonej przez Wnioskodawcę, dla potrzeb podatku od towarów i usług powinny zostać rozliczone na zasadach specjalnych przewidzianych dla usług turystycznych tj. według procedury przewidzianej w art. 119 ustawy, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Usługi te będą opodatkowane według stawki podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Jeśli chodzi natomiast o opodatkowanie usług szkolenia narciarskiego, to stwierdzić należy, iż usługi te są elementem składowym kompleksowej usługi turystycznej, której miejscem świadczenia, jak stwierdzono wyżej, jest miejsce gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli w przedmiotowej sprawie terytorium Polski. Zatem usługi te jako usługi własne Wnioskodawcy winny zostać opodatkowane według stawki podatku właściwej dla tych usług. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.
2015
10
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.