Usługi trenerskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi trenerskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
6
cze

Istota:

1. Czy wypłacone trenerom należności należy uznać (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jako „działalność wykonywaną osobiście” i pobierać (jako płatnik) zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
2. Czy wypłacone trenerom należności należy uznać (zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jako „pozarolniczą działalność gospodarczą”?
Trenerzy złożyli oświadczenia, iż działają w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w związku z tym wystawiają za wykonane czynności fakturę lub rachunek.

Fragment:

(...) ust. 7 ww. ustawy, zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca (Towarzystwo Sportowe) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podpisał umowy z osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą na usługi trenerskie Na koniec miesiąca trenerzy poszczególnych sekcji sportowych wystawiają rachunki lub faktury za usługi wykonane w danym miesiącu. Faktury i rachunki księgowane są w koszty klubu. Wnioskodawca uznaje wykonane czynności trenerów jako pozarolniczą działalność gospodarczą. Z treści przywołanego stanu faktycznego wynika więc m.in., że Wnioskodawca działa w formie klubu. Istotną cechą pozarolniczej działalności gospodarczej jest prowadzenie działalności (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy świadczenie usług trenerskich podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) „Wykaz usług zwolnionych od podatku” wymienione zostały usługi objęte grupowaniem : PKWiU: ex 92 tj. m.in. usługi związane z rekreacją i sportem. Jednakże powyższe zwolnienie dotyczy wyłącznie usług związanych ze sportem świadczonych przez podmioty ,które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski ,które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług Natomiast jeżeli podatnik świadczy usługi trenerskie piłki siatkowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu zarobkowym nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy wg stawki 22%. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi trenerskie wykonywane na podstawie kontraktu z Polskim Związkiem Tenisowym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) trenerska podczas turniejów. Jako Zleceniobiorca związany jest ze Zlecającym więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny, co do warunków wykonania czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności wobec osób trzecich zlecającego wykonanie tych czynności. Strona wykonuje prace w konkretnym miejscu i godzinach, ma bezpośredniego przełożonego, wszystko co jest niezbędne do pracy otrzymuje od zleceniodawcy, nie reklamuje swoich usług publicznie. Zdaniem Strony, powyższe usługi trenerskie wykonywane na podstawie kontraktu z Polskim Związkiem Tenisowym nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r od podatku od towarów i usług i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy działalność gospodarcza, której przedmiotem jest świadczenie usług trenerskich może być wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) od wypłaconych należności z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt. 2 i 8 ustawy, jeżeli podatnik złożył oświadczenie, że wykonywane usługi wchodzą w zakres pozarolniczej działalności gospodarczej. Kierując się powyższym należy przyjąć, że czynności wymienione w art. 13 pkt. 2 i 8 ustawy mogą być opodatkowane według zasad przewidzianych w działalności gospodarczej. Mając na uwadze fakt, że w zakresie Pana działalności figurują usługi trenerskie, winien Pan stosować przepisy podatkowe właściwe dla przedsiębiorców. (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi trenerskie?

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w przedmiotowym piśmie wynika, że zajmuje się on prowadzeniem działalności gospodarczej w postaci świadczenia usług trenerskich (trener piłki nożnej). Podatnik nie podaje jak jest zakwalifikowana jego działalność według klasyfikacji PKWiU. Z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wynika, iż przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 3 w/w ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie odrębnych przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zaliczenie danej usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do (...)