IPPP3/4512-54/16-5/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT 0% dla świadczonej przez Wykonawców usługi transportowej na rzecz Sił Zbrojnych RP .
IPPP3/4512-54/16-5/RDinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. organizacje międzynarodowe
 3. stawka preferencyjna
 4. usługi transportu międzynarodowego
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 0% dla świadczonej przez Wykonawców usługi transportowej na rzecz Sił Zbrojnych RP – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 0% dla świadczonej przez Wykonawców usługi transportowej na rzecz Sił Zbrojnych RP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Zamawiający R. (R.) zgodnie z art. 14s Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwraca się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną) w sprawie możliwości zastosowania obniżenia/zwolnienia z podatku VAT w poniższej sprawie.

Zamawiający R. prowadzi postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na „kompleksową usługę przewozu ładunków transportem morskim w ruchu międzynarodowym”. Przedmiotem postępowania jest świadczenie kompleksowej usługi przewozu ładunków transportem morskim w ruchu międzynarodowym dla wskazanej przez Zamawiającego liczby kontenerów, długości linii załadowczej dla sprzętu wojskowego, na potrzeby Polskich Kontyngentów Wojskowych w ramach misji i operacji pokojowych Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej (UE) i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz ćwiczeń wojskowych. Transport morski realizowany będzie na odległość do 6000 mil morskich. Wykonawca celem realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego wykona:

 • przewóz ładunku o łącznej linii załadowczej (LMs) 5000 m na odległość 6000 mil morskich w czasie do 45 dni od otrzymania zapotrzebowania, (LMs - linia załadowcza tj. 1 mb statku typu RoRo o szerokości 2,5-3m);
 • przewóz ładunku do 1000 kontenerów dwudziestostopowych, każdy o ciężarze 10 ton brutto na odległość do 6000 mil morskich w czasie do 45 dni od otrzymania zapotrzebowania;
 • przewóz ładunku od 1001 do 2000 kontenerów dwudziestostopowych, każdy o ciężarze 10 ton brutto na odległość do 6000 mil morskich w czasie do 90 dni od otrzymania zapotrzebowania,
 • przewóz ładunku od 2001 do 3000 kontenerów dwudziestostopowych, każdy o ciężarze 10 ton brutto na odległość do 6000 mil morskich w czasie do 135 dni od otrzymania zapotrzebowania,
 • przewóz ładunku od 3001 do 4250 kontenerów dwudziestostopowych, każdy o ciężarze 10 ton brutto na odległość do 6000 mil morskich w czasie do 180 dni od otrzymania zapotrzebowania.

Zgodnie z art. 83 ust. 23 Ustawy o Podatku od towarów i usług stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Przez usługi transportu międzynarodowego zgodnie z art. 83 ust. 3 ww. ustawy rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

 1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,
 2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
 3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
 4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Zgodnie z § 6 ust. l pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

Natomiast zdaniem Zamawiającego na transport, w obrębie UE o ile nie jest on częścią transportu międzynarodowego stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

W toku prowadzonego postępowania Zamawiający w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczący stawki podatku VAT, jaką należy przyjąć w ofercie udzielił odpowiedzi, iż Wykonawca zobowiązany jest w ofercie przyjąć podstawową stawkę VAT w wysokości 23%, a realizując przewozy w ramach umowy realizacyjnej Wykonawca będzie zobowiązany zastosować stawkę VAT wynikającą z obowiązujących przepisów prawnych dotyczących konkretnych przewozów.

Zamawiający na etapie umowy ramowej nie jest w stanie przewidzieć, czy przewozy w ramach umów realizacyjnych wykonywane będą na terytorium UE czy poza nią.

Po ocenie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu do dalszego etapu postępowania Komisja przetargowa zakwalifikowała 2 Wykonawców:

 • Konsorcjum firm P. Sp. z o.o., i S. Sp. z o.o.,
 • K. Sp. z o. o.

Po ocenie złożonych ofert Zamawiający stwierdził, iż:

Wykonawca K. Sp. z o.o. zastosował w ofercie stawkę VAT w wysokości 0%, w związku z czym wezwany został na podstawie art. 87 ust. 2 pkt . 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do wyjaśnienia treści złożonej oferty. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca oświadczył, iż zgodnie z art. 151 Dyrektywy 2006/112/WE Rady UE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, dostawy towarów i świadczenie usług w państwach członkowskich, które są stronami Traktatu Północnoatlantyckiego na rzecz sił zbrojnych innych państw będących stronami tego traktatu, podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Wykonawca powołał się także na § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, które także reguluje zwolnienia z podatku VAT.

Wykonawca oświadczył, że w swojej bieżącej działalności wykonuje przewozy towarów wojskowych dla potrzeb Sił Zbrojnych NATO na terenie UE stosując stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

W związku z wyjaśnieniami udzielonymi przez Wykonawcę K. Sp. z o.o. Zamawiający zwrócił się z wnioskiem do Wykonawcy Konsorcjum firm: P. Sp. z o.o., oraz S. Sp. z o.o., który w swojej ofercie zastosował stawkę VAT w wysokości 23%, o wyjaśnienie treści złożonej oferty w zakresie zastosowanej stawki podatku, w szczególności udzielenie informacji czy Wykonawca podlega zwolnieniu z podatku VAT, o których mowa w ww. Dyrektywie 2006/112/WE Rady UE z dnia 28 listopada 2006 r. i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r.

W odpowiedzi na wniosek Wykonawca oświadczył, iż członkowie konsorcjum nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie ww. art. 151 Dyrektywy oraz § 8 Rozporządzenia. Stanowisko członków konsorcjum spowodowane jest faktem, że powyższe akty prawne przewidują możliwość zwolnienia z podatku VAT lub obniżenia podatku VAT w przypadku, gdy nabywcą usług są Siły Zbrojne wymienione w powyższych aktach prawnych posiadające siedzibę/przedstawicielstwo na terytorium innego państwa niż terytorium Polski, tj. w istocie sytuacji, gdy nabywcą usług będą Siły Zbrojne inne niż Siły Zbrojne RP, natomiast w przedmiotowej sytuacji nabywcą usług będą Siły Zbrojne RP.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem błędne podanie stawki podatku VAT w ofercie toku postępowania przetargowego stanowi błąd w obliczeniu ceny, który nie podlega poprawie i skutkuje koniecznością odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Tak więc oferta podmiotu biorącego udział w przetargu, który poda wadliwą stawkę VAT w ofercie winna zostać odrzucona przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną, dlatego też Wnioskodawca ma interes prawny i faktyczny w uzyskaniu interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie prawidłowej stawki VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wykonawca świadczący usługę przewozu ładunków transportem morskim na terenie UE, który nie jest częścią transportu międzynarodowego, na rzecz Sił Zbrojnych RP ma prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%...
 2. Czy Wykonawca, który w swojej bieżącej działalności wykonuje przewozy towarów wojskowych dla potrzeb Sił Zbrojnych NATO na terenie UE świadczący usługę przewozu ładunków transportem morskim na terenie UE, który nie jest częścią transportu międzynarodowego, na rzecz Sił Zbrojnych RP, ma prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 83 ust. 23 Ustawy o Podatku od towarów i usług stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Przez usługi transportu międzynarodowego zgodnie z art. 83 ust. 3 ww. ustawy rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

 1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,
 2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
 3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
 4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju dc miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej (ub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

Analizując treść ww. Rozporządzenia, w zakresie usług transportu towarów niebędących częścią transportu międzynarodowego, a więc na terenie UE, Zamawiający nie znajduje podstaw do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3 i art. 129 ust. 1. Jednakże na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

I tak stosownie do art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Przy czym zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

 1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,
 2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
 3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
 4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Z kolei § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719) stanowi, iż obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do:

 1. usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
 2. wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
 3. usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:
  1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub
  2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 4. usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%;
 5. usług świadczonych osobom w środkach transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%;
 6. usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze pasażerów w tych portach;
 7. usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej.

Z opisu sprawy wynika, że Zamawiający R. prowadzi postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na kompleksową usługę przewozu ładunków transportem morskim w ruchu międzynarodowym. Przedmiotem postępowania jest świadczenie kompleksowej usługi przewozu ładunków transportem morskim w ruchu międzynarodowym dla wskazanej przez Zamawiającego liczby kontenerów, długości linii załadowczej dla sprzętu wojskowego, na potrzeby Polskich Kontyngentów Wojskowych w ramach misji i operacji pokojowych Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej (UE) i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz ćwiczeń wojskowych. Transport morski realizowany będzie na odległość do 6000 mil morskich. Wykonawca celem realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego wykona:

 • przewóz ładunku o łącznej linii załadowczej (LMs) 5000 m na odległość 6000 mil morskich w czasie do 45 dni od otrzymania zapotrzebowania, (LMs - linia załadowcza tj. 1 mb statku typu RoRo o szerokości 2,5-3m);
 • przewóz ładunku do 1000 kontenerów dwudziestostopowych, każdy o ciężarze 10 ton brutto na odległość do 6000 mil morskich w czasie do 45 dni od otrzymania zapotrzebowania;
 • przewóz ładunku od 1001 do 2000 kontenerów dwudziestostopowych, każdy o ciężarze 10 ton brutto na odległość do 6000 mil morskich w czasie do 90 dni od otrzymania zapotrzebowania,
 • przewóz ładunku od 2001 do 3000 kontenerów dwudziestostopowych, każdy o ciężarze 10 ton brutto na odległość do 6000 mil morskich w czasie do 135 dni od otrzymania zapotrzebowania,
 • przewóz ładunku od 3001 do 4250 kontenerów dwudziestostopowych, każdy o ciężarze 10 ton brutto na odległość do 6000 mil morskich w czasie do 180 dni od otrzymania zapotrzebowania.

Zamawiający na etapie umowy ramowej nie jest w stanie przewidzieć czy przewozy w ramach umów realizacyjnych wykonywane będą na terytorium UE czy poza nią. Zdaniem Zamawiającego na transport w obrębie UE o ile nie jest on częścią transportu międzynarodowego stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

W ramach postępowania zostało wyłonionych dwóch wykonawców, z których jeden zastosował stawkę 23% wyjaśniając, że w sytuacji gdy nabywcą usług będą Siły Zbrojne inne niż Siły Zbrojne RP usługi takie nie przewidują możliwości zwolnienia czy zastosowania preferencyjnej stawki podatku, zaś drugi powołując się na art. 151 Dyrektywy oraz § 8 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. zastosował stawkę w wysokości 0%.

W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy budzi możliwość zastosowania przez Wykonawców stawki 0% dla usług przewozu ładunków transportem morskim na terenie UE, który nie jest częścią transportu międzynarodowego na rzecz sił Zbrojnych RP.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii zastosowania stawki podatku VAT 0% dla ww. usług transportu towarów świadczonych przez Wykonawców w pierwszej kolejności wskazać należy, iż świadczone usługi dotyczą przewozu ładunków na terenie UE, które jak wskazał Wnioskodawca nie są częścią transportu międzynarodowego. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż do świadczonych przez Wykonawców usług przewozu ładunków nie mają zastosowania przepisy art. 83 ust. 1 pkt 23 i ust. 3 ustawy, jak również § 6 ust. 1 rozporządzenia bowiem przedmiotowe usługi nie stanowią usług transportu międzynarodowego ani nie są częścią usługi transportu międzynarodowego.

Ponadto jak wskazał Wnioskodawca, jeden z Wykonawców w odniesieniu do zastosowania stawki 0% dla świadczonej usługi powołał się na § 8 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r.

W odpowiedzi na powyższe wskazać należy, że na podstawie przytoczonego powyżej § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;

W myśl art. 1 ust. 1 lit. a umowy między Państwami – Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych (Dz.U z 2000 r. nr 21 poz. 257) „siły zbrojne” oznacza personel należący do lądowych, morskich lub powietrznych sił zbrojnych jednej z Umawiających się Stron, przebywający na terytorium innej Umawiającej się Strony, na obszarze Traktatu Północnoatlantyckiego w związku z wypełnianiem obowiązków służbowych, chyba że obie Umawiające się Strony uzgodnią, że pewne osoby, oddziały lub formacje nie będą uważane za tworzące lub wchodzące w skład sił zbrojnych w rozumieniu niniejszej umowy.

Stosownie do § 8 ust. 2 tego rozporządzenia przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

 1. wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 290 z 20.10.2012, str. 1), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty wskazane w ust. 1 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
 2. zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone w pkt 1.

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia stawka podatku od towarów i usług 0% przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy:

 1. dostawa towarów i świadczenie usług odbywa się na rzecz sił zbrojnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju,
 2. nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów nie ulega wątpliwości, iż Zamawiający R. jako logistyczna jednostka wojskowa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podporządkowana Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych, stanowiąca jego organ wykonawczy, nie posiada statusu sił zbrojnych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju. Zatem Wykonawcy świadczący usługi przewozu ładunków transportem morskim na rzecz Sił Zbrojnych RP nie mają możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0%. Jak wskazuje Wnioskodawca transport organizowany jest na potrzeby Polskich Kontyngentów Wojskowych w ramach misji i operacji pokojowych Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz ćwiczeń wojskowych. Sytuacja taka wyklucza możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, ponieważ przedmiotowe usługi nie będą świadczone na rzecz Sił Zbrojnych innych niż Siły Zbrojne RP.

Należy zaznaczyć, iż przepisy regulujące opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nie zawierają innych szczególnych preferencji podatkowych, polegających na zastosowaniu zwolnienia lub obniżonych stawek podatku w stosunku do świadczenia usług będących przedmiotem zapytania.

Zatem Wykonawca świadcząc usługę przewozu ładunków transportem morskim na terenie UE, który nie jest częścią transportu międzynarodowego na rzecz Sił Zbrojnych RP nie ma prawa do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%, jak również Wykonawca, który w swojej bieżącej działalności wykonuje przewozy towarów wojskowych dla potrzeb Sił Zbrojnych NATO na terenie UE świadczący usługę przewozu ładunków transportem morskim na terenie UE, który nie jest częścią transportu międzynarodowego, na rzecz Sił Zbrojnych RP również nie ma prawa do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% .

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Niniejsze interpretacja rozstrzyga sytuację w której jak wskazał Wnioskodawca usługa przewozu ładunków transportem morskim na terenie UE nie jest częścią transportu międzynarodowego na rzecz Sił Zbrojnych RP. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dostawa towarów
IPPP1/4512-1258/15-2/JL | Interpretacja indywidualna

organizacje międzynarodowe
IPPP3/4512-845/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna
ITPP1/4512-1079/15/EA | Interpretacja indywidualna

usługi transportu międzynarodowego
IPPP3/4512-337/15-2/KT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.