Usługi transportu międzynarodowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi transportu międzynarodowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
lis

Istota:

Zastosowanie 0% stawki VAT dla usług transportu międzynarodowego towarów oraz prawo do odliczenia podatku w związku z nabyciem takich usług.

Fragment:

Natomiast przepis art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy pozwala na opodatkowanie stawką 0% usług transportu międzynarodowego zdefiniowanych w ust. 3 tej regulacji. Co istotne, przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. nie przewidują zwolnienia, któremu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy) odpowiada zastosowanie stawki 0% w odniesieniu do usług transportu międzynarodowego. Możliwość objęcia usług transportowych stawką 0% Polska zagwarantowała sobie w traktacie akcesyjnym. Tym samym, powołane przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu stanowiska orzeczenie TSUE - biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz sformułowane we wniosku pytania - nie ma zastosowania w niniejszej sprawie. Jak wynika z wniosku, Spółka świadczy usługi transportu międzynarodowego w rozumieniu ustawy, tj. przewozu towarów z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju (Polski) do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej (tj. do Rosji). Usługobiorcami są podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni w Polsce, a Spółka nie jest eksporterem przewożonych towarów. Należy stwierdzić, że wykonywane przez Spółkę usługi, stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju i mają do nich zastosowanie przepisy art. 83 ust. 5 w związku z art. 83 ust. 1 pkt 23 oraz ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy.

2016
20
mar

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT 0% dla świadczonej przez Wykonawców usługi transportowej na rzecz Sił Zbrojnych RP .

Fragment:

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż do świadczonych przez Wykonawców usług przewozu ładunków nie mają zastosowania przepisy art. 83 ust. 1 pkt 23 i ust. 3 ustawy, jak również § 6 ust. 1 rozporządzenia bowiem przedmiotowe usługi nie stanowią usług transportu międzynarodowego ani nie są częścią usługi transportu międzynarodowego. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca, jeden z Wykonawców w odniesieniu do zastosowania stawki 0% dla świadczonej usługi powołał się na § 8 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. W odpowiedzi na powyższe wskazać należy, że na podstawie przytoczonego powyżej § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, (...)

2015
1
paź

Istota:

Brak uznania wykonywanych przez Spółkę usług transportu pasażerów środkami przewozu lotniczego oraz autobusowego za jedno kompleksowe świadczenie opodatkowane stawką podatku 0% przewidzianą dla usług transportu międzynarodowego.

Fragment:

(...) usług transportu międzynarodowego, o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) ustawy o VAT. Ad. 2) Zakładając, że odpowiedź na pierwsze pytanie będzie pozytywna, Spółka stoi na stanowisku, że kompleksowa usługa transportu międzynarodowego (polegająca na przewozie pasażerów (i) z Polski za granicę oraz (ii) z zagranicy do Polski, gdzie (i) odcinek z wybranego miasta w Polsce do Y. będzie realizowany autobusem, a następnie samolotem z Y. za granicę oraz (ii) odcinek rozpoczynający się za granicą do Y. będzie realizowany samolotem a następnie z Y. do wybranego miasta w Polsce autobusem) powinna być opodatkowana stawką 0% VAT. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, do usług transportu międzynarodowego stosuje się stawkę 0%. Jednocześnie, zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego m.in.: z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju.

2015
27
sie

Istota:

Opodatkowanie usługi transportu morskiego

Fragment:

(...) usługę transportu międzynarodowego i podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%, rozpoczynające się na terytorium UE poza Polską i kończące się na terytorium UE poza Polską albo poza terytorium UE oraz rozpoczynające się i kończące się poza terytorium UE - w sytuacji gdy trasa nie przebiega po terytorium kraju - nie podlegają opodatkowaniu w Polsce albowiem ich miejsce świadczenia ma miejsce poza terytorium kraju. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za: prawidłowe w zakresie opodatkowaniu usług transportu pasażerów na terytorium kraju oraz usług transportu międzynarodowego, nieprawidłowe w zakresie opodatkowaniu usług transportowych nie stanowiących usług transportu międzynarodowego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Informuje się również, że w interpretacji IBPP4/443-183/12/PK , która została przywołana przez Wnioskodawcę, oceniała stanowisko Wnioskującego przedstawione we wniosku, które odnosiło się wyłącznie do usług międzynarodowego transportu pasażerów spełniającego kryteria, o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.

2015
27
sie

Istota:

Opodatkowanie usługi transportu morskiego

Fragment:

(...) usługę transportu międzynarodowego i podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%, rozpoczynające się na terytorium UE poza Polską i kończące się na terytorium UE poza Polską albo poza terytorium UE oraz rozpoczynające się i kończące się poza terytorium UE - w sytuacji gdy trasa nie przebiega po terytorium kraju - nie podlegają opodatkowaniu w Polsce albowiem ich miejsce świadczenia ma miejsce poza terytorium kraju. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za: prawidłowe w zakresie opodatkowaniu usług transportu pasażerów na terytorium kraju oraz usług transportu międzynarodowego, nieprawidłowe w zakresie opodatkowaniu usług transportowych nie stanowiących usług transportu międzynarodowego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Informuje się również, że w interpretacji IBPP4/443-183/12/PK , która została przywołana przez Wnioskodawcę, oceniała stanowisko Wnioskującego przedstawione we wniosku, które odnosiło się wyłącznie do usług międzynarodowego transportu pasażerów spełniającego kryteria, o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.

2014
9
paź

Istota:

W zakresie posiadania właściwych dokumentów, dających prawo do zastosowania stawki 0% dla usług transportu międzynarodowego.

Fragment:

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Na mocy art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju. Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

2013
24
sty

Istota:

Opodatkowania świadczonych usług preferencyjną stawką, 0% jako usługi transportu międzynarodowego

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w zakresie sprzedaży bloków miejsc lotniczych na trasach międzynarodowych nie stanowi usług transportu międzynarodowego jednakże usługę tą można uznać za usługę pośrednictwa w transporcie międzynarodowym. Jak wskazano powyżej usługi pośrednictwa, które dotyczą usług transportu międzynarodowego, traktowane są przez ustawodawcę tak samo jak usługi transportu międzynarodowego i w związku z tym są opodatkowane taką stawką podatkową po spełnieniu warunków o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy. Tym samym posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty (w tym imienne listy pasażerów sporządzone przez biura podróży na konkretne trasy przelotów) stanowią dowód zawarcia umowy przewozu, w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla przedmiotowej usługi. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania świadczonych usług preferencyjną stawką, 0% jako usługi transportu międzynarodowego należało uznać za nieprawidłowe. Natomiast w zakresie opodatkowania świadczonych usług stawką podatku 0% jako usługi pośrednictwa w transporcie międzynarodowym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
25
lis

Istota:

Stawka podatku dla „opłaty serwisowej” będącej częścią usługi transportu międzynarodowego lub krajowego

Fragment:

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy do usług transportu międzynarodowego stosuje się stawkę podatku w wysokości 0%. Na mocy 83 ust. 3 pkt 2 ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego: z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt). Przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2 - art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy. W odniesieniu natomiast do usług transportu osób świadczonych na terytorium kraju, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 (...) oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

2011
1
paź

Istota:

Uregulowania w zakresie międzynarodowego transportu towarów

Fragment:

(...) usługi transportu międzynarodowego towarów rozumie się m.in.: przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsce przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsce przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju. Ponadto, przez usługi transportu międzynarodowego towarów rozumie się również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej związane z w/w usługami. Jak wynika z powyższych przepisów, usługi spedycji międzynarodowej związane z transportem towarów z Polski do kraju trzeciego jak również z kraju trzeciego do Polski, uznaje się dla celów podatku VAT za usługi międzynarodowego transportu towarów. W efekcie, zdaniem Spółki należy uznać, że świadczone przez nią kompleksowe usługi spedycji międzynarodowej powinny być zaklasyfikowana dla celów VAT jako usługi międzynarodowego transportu towarów. Reasumując w opinii Spółki, świadczona przez nią usługi (usługa główna - transport towaru oraz usługi pomocnicze służące realizacji usługi głównej) powinny zostać sklasyfikowane jako usługi kompleksowe. W konsekwencji całe świadczenie powinno być opodatkowane podatkiem VAT w jednakowy sposób, tj. jako usługi spedycji międzynarodowej związane z transportem międzynarodowym.

2011
1
wrz

Istota:

„Czy świadczenie usługi przewozu opakowań na trasie z Norwegii do Polski należy uznać za usługę transportu międzynarodowego - import towarów, do której stosuje się stawkę VAT 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 i 2, a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 zastosować stawkę 22%?”

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi transportu międzynarodowego. Zdarzenie przyszłe dotyczyć będzie świadczenia usług transportu międzynarodowego, odbywającego się na trasie z Norwegii do Polski, na zlecenie polskiego Spedytora - firmy będącej płatnikiem podatku VAT. Usługa transportowa będzie obejmowała przewóz opakowań zwrotnych – stojaków, na których wcześniej do Norwegi przewożone były okna. Z rozmów prowadzonych ze Spedytorem wynika, że usługa transportowa będzie udokumentowana w następujący sposób: zlecenie przewozowe opakowań na trasie Norwegia – Polska, CMR wystawiony przez norweską Firmę, fakturę na zlecającego przewóz opakowań, który jak napisano wcześniej, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy świadczenie usługi przewozu opakowań na trasie z Norwegii do Polski należy uznać za usługę transportu międzynarodowego - import towarów, do której stosuje się stawkę VAT 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 i 2, a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 zastosować stawkę 22%... Zdaniem Wnioskodawcy, przewóz opakowań na trasie Norwegia - Polska jest usługą (...)