Usługi transportu międzynarodowego | Interpretacje podatkowe

Usługi transportu międzynarodowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi transportu międzynarodowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku VAT 0% dla świadczonej przez Wykonawców usługi transportowej na rzecz Sił Zbrojnych RP .
Fragment:
Wobec powyższego stwierdzić należy, iż do świadczonych przez Wykonawców usług przewozu ładunków nie mają zastosowania przepisy art. 83 ust. 1 pkt 23 i ust. 3 ustawy, jak również § 6 ust. 1 rozporządzenia bowiem przedmiotowe usługi nie stanowią usług transportu międzynarodowego ani nie są częścią usługi transportu międzynarodowego. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca, jeden z Wykonawców w odniesieniu do zastosowania stawki 0% dla świadczonej usługi powołał się na § 8 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. W odpowiedzi na powyższe wskazać należy, że na podstawie przytoczonego powyżej § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych, obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, (...)
2016
20
mar

Istota:
Brak uznania wykonywanych przez Spółkę usług transportu pasażerów środkami przewozu lotniczego oraz autobusowego za jedno kompleksowe świadczenie opodatkowane stawką podatku 0% przewidzianą dla usług transportu międzynarodowego.
Fragment:
(...) usług transportu międzynarodowego, o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) ustawy o VAT. Ad. 2) Zakładając, że odpowiedź na pierwsze pytanie będzie pozytywna, Spółka stoi na stanowisku, że kompleksowa usługa transportu międzynarodowego (polegająca na przewozie pasażerów (i) z Polski za granicę oraz (ii) z zagranicy do Polski, gdzie (i) odcinek z wybranego miasta w Polsce do Y. będzie realizowany autobusem, a następnie samolotem z Y. za granicę oraz (ii) odcinek rozpoczynający się za granicą do Y. będzie realizowany samolotem a następnie z Y. do wybranego miasta w Polsce autobusem) powinna być opodatkowana stawką 0% VAT. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, do usług transportu międzynarodowego stosuje się stawkę 0%. Jednocześnie, zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego m.in.: z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju.
2015
1
paź

Istota:
Opodatkowanie usługi transportu morskiego
Fragment:
(...) usługę transportu międzynarodowego i podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%, rozpoczynające się na terytorium UE poza Polską i kończące się na terytorium UE poza Polską albo poza terytorium UE oraz rozpoczynające się i kończące się poza terytorium UE - w sytuacji gdy trasa nie przebiega po terytorium kraju - nie podlegają opodatkowaniu w Polsce albowiem ich miejsce świadczenia ma miejsce poza terytorium kraju. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za: prawidłowe w zakresie opodatkowaniu usług transportu pasażerów na terytorium kraju oraz usług transportu międzynarodowego, nieprawidłowe w zakresie opodatkowaniu usług transportowych nie stanowiących usług transportu międzynarodowego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Informuje się również, że w interpretacji IBPP4/443-183/12/PK , która została przywołana przez Wnioskodawcę, oceniała stanowisko Wnioskującego przedstawione we wniosku, które odnosiło się wyłącznie do usług międzynarodowego transportu pasażerów spełniającego kryteria, o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.
2015
27
sie

Istota:
Opodatkowanie usługi transportu morskiego
Fragment:
(...) usługę transportu międzynarodowego i podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 0%, rozpoczynające się na terytorium UE poza Polską i kończące się na terytorium UE poza Polską albo poza terytorium UE oraz rozpoczynające się i kończące się poza terytorium UE - w sytuacji gdy trasa nie przebiega po terytorium kraju - nie podlegają opodatkowaniu w Polsce albowiem ich miejsce świadczenia ma miejsce poza terytorium kraju. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za: prawidłowe w zakresie opodatkowaniu usług transportu pasażerów na terytorium kraju oraz usług transportu międzynarodowego, nieprawidłowe w zakresie opodatkowaniu usług transportowych nie stanowiących usług transportu międzynarodowego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Informuje się również, że w interpretacji IBPP4/443-183/12/PK , która została przywołana przez Wnioskodawcę, oceniała stanowisko Wnioskującego przedstawione we wniosku, które odnosiło się wyłącznie do usług międzynarodowego transportu pasażerów spełniającego kryteria, o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.
2015
27
sie

Istota:
W zakresie posiadania właściwych dokumentów, dających prawo do zastosowania stawki 0% dla usług transportu międzynarodowego.
Fragment:
W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Na mocy art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju. Zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.
2014
9
paź

Istota:
Opodatkowania świadczonych usług preferencyjną stawką, 0% jako usługi transportu międzynarodowego
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w zakresie sprzedaży bloków miejsc lotniczych na trasach międzynarodowych nie stanowi usług transportu międzynarodowego jednakże usługę tą można uznać za usługę pośrednictwa w transporcie międzynarodowym. Jak wskazano powyżej usługi pośrednictwa, które dotyczą usług transportu międzynarodowego, traktowane są przez ustawodawcę tak samo jak usługi transportu międzynarodowego i w związku z tym są opodatkowane taką stawką podatkową po spełnieniu warunków o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy. Tym samym posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty (w tym imienne listy pasażerów sporządzone przez biura podróży na konkretne trasy przelotów) stanowią dowód zawarcia umowy przewozu, w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla przedmiotowej usługi. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania świadczonych usług preferencyjną stawką, 0% jako usługi transportu międzynarodowego należało uznać za nieprawidłowe. Natomiast w zakresie opodatkowania świadczonych usług stawką podatku 0% jako usługi pośrednictwa w transporcie międzynarodowym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2013
24
sty

Istota:
Stawka podatku dla „opłaty serwisowej” będącej częścią usługi transportu międzynarodowego lub krajowego
Fragment:
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy do usług transportu międzynarodowego stosuje się stawkę podatku w wysokości 0%. Na mocy 83 ust. 3 pkt 2 ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego: z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju, z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt). Przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2 - art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy. W odniesieniu natomiast do usług transportu osób świadczonych na terytorium kraju, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 (...) oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.
2011
25
lis

Istota:
Uregulowania w zakresie międzynarodowego transportu towarów
Fragment:
(...) usługi transportu międzynarodowego towarów rozumie się m.in.: przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsce przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsce przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju. Ponadto, przez usługi transportu międzynarodowego towarów rozumie się również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej związane z w/w usługami. Jak wynika z powyższych przepisów, usługi spedycji międzynarodowej związane z transportem towarów z Polski do kraju trzeciego jak również z kraju trzeciego do Polski, uznaje się dla celów podatku VAT za usługi międzynarodowego transportu towarów. W efekcie, zdaniem Spółki należy uznać, że świadczone przez nią kompleksowe usługi spedycji międzynarodowej powinny być zaklasyfikowana dla celów VAT jako usługi międzynarodowego transportu towarów. Reasumując w opinii Spółki, świadczona przez nią usługi (usługa główna - transport towaru oraz usługi pomocnicze służące realizacji usługi głównej) powinny zostać sklasyfikowane jako usługi kompleksowe. W konsekwencji całe świadczenie powinno być opodatkowane podatkiem VAT w jednakowy sposób, tj. jako usługi spedycji międzynarodowej związane z transportem międzynarodowym.
2011
1
paź

Istota:
„Czy świadczenie usługi przewozu opakowań na trasie z Norwegii do Polski należy uznać za usługę transportu międzynarodowego - import towarów, do której stosuje się stawkę VAT 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 i 2, a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 zastosować stawkę 22%?”
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi transportu międzynarodowego. Zdarzenie przyszłe dotyczyć będzie świadczenia usług transportu międzynarodowego, odbywającego się na trasie z Norwegii do Polski, na zlecenie polskiego Spedytora - firmy będącej płatnikiem podatku VAT. Usługa transportowa będzie obejmowała przewóz opakowań zwrotnych – stojaków, na których wcześniej do Norwegi przewożone były okna. Z rozmów prowadzonych ze Spedytorem wynika, że usługa transportowa będzie udokumentowana w następujący sposób: zlecenie przewozowe opakowań na trasie Norwegia – Polska, CMR wystawiony przez norweską Firmę, fakturę na zlecającego przewóz opakowań, który jak napisano wcześniej, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy świadczenie usługi przewozu opakowań na trasie z Norwegii do Polski należy uznać za usługę transportu międzynarodowego - import towarów, do której stosuje się stawkę VAT 0%, na podstawie art. 83 ust. 1 i 2, a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 zastosować stawkę 22%... Zdaniem Wnioskodawcy, przewóz opakowań na trasie Norwegia - Polska jest usługą (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy usługa Spółki składająca się z powyższych świadczeń cząstkowych stanowi jedną i niepodzielną usługę, a konkretnie usługę transportu, a w określonych wypadkach szczególną podkategorię usług transportu czyli usługę transportu międzynarodowego w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 23 w zw. z art. 83 ust. 3 pkt 1 b ustawy o podatku od towarów usług (dalej: „ustawa o VAT”)?
Fragment:
W świetle ww. przepisu stawkę w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Stosownie bowiem do art. 83 ust. 3 pkt 1 b) w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 23 przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu na terytorium kraju. Przedstawiona wyżej definicja, zdaniem Spółki, obejmuje swoim zakresem usługi świadczone przez Spółkę, bowiem towary transportowane są z kraju spoza Unii Europejskiej do Polski. Oznacza to, iż Spółka świadczy usługę transportu międzynarodowego w rozumieniu przepisów o podatku VAT. W związku z tym, iż w ocenie Spółki usługa transportu opisana w stanie faktycznym spełnia ustawowe przesłanki usługi transportu międzynarodowego, będzie ona objęta stawką 0%. Zatem, jeżeli Spółka posiada wymagane przez ustawę o VAT dokumenty (wskazane w ust. 5 art. 83 ustawy o VAT), miała prawo opodatkować stawką 0% transport przeprowadzany przez siebie na rzecz odbiorcy posiadającego swoją siedzibę w kraju oraz wykazać je w pozycji 23 deklaracji VAT-7 (11): „ dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowane stawką 0% ”. Analizowane usługi co do zasady podlegają wykazaniu w deklaracji VAT lub informacji podsumowującej (gdyby był taki obowiązek) w miesiącu powstania obowiązku podatkowego czyli zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2, z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi transportu.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.