IPTPP4/443-655/14-4/BM | Interpretacja indywidualna

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usługi transportowej.
IPTPP4/443-655/14-4/BMinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek podatkowy
  2. opodatkowanie
  3. usługi transportowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Spółka w odpowiednim miesiącu opodatkowała wykonaną usługę transportową – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Spółka w odpowiednim miesiącu opodatkowała wykonaną usługę transportową.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług wykonała usługę transportową na terytorium kraju w miesiącu czerwcu 2014 roku na rzecz czynnego podatnika podatku od towarów i usług i opodatkowała wykonaną usługę w dacie jej wykonania.

W miesiącu lipcu 2014 roku okazało się, że ww. usługa została zafakturowana na błędnego kontrahenta, również czynnego podatnika podatku od towarów i usług.

Spółka w miesiącu lipcu 2014 roku wystawiła fakturę korygującą „in minus” na błędnego kontrahenta i wystawiła fakturę na faktycznego nabywcę.

W miesiącu lipcu 2014 roku w VAT-7 wykazała w podatku należnym podatek VAT z faktury wystawionej w miesiącu lipcu na faktycznego nabywcę.

W miesiącu sierpniu 2014 roku Spółka otrzymała potwierdzoną fakturę korygującą od błędnego kontrahenta. Spółka otrzymała potwierdzenie otrzymania faktury korygującej w dniu 21.08.2014 roku.

W miesiącu sierpniu 2014 roku w VAT-7 Spółka wykazała w podatku należnym korektę podatku „in minus”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy Spółka prawidłowo opodatkowała po raz drugi usługę wykonaną w czerwcu 2014 roku w dacie wystawienia drugiej faktury na faktycznego nabywcę tj. w miesiącu lipcu 2014 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku), Spółka prawidłowo opodatkowała usługę wykonaną w czerwcu 2014 roku w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2014 Art. 19a ust. 1, oraz prawidłowo wykazała w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2014 roku kwotę podatku należnego z wystawionej faktury na faktycznego odbiorcę w celu sprostowania błędu Art. 108 ust. 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług wykonała usługę transportową na terytorium kraju w miesiącu czerwcu 2014 roku na rzecz czynnego podatnika podatku od towarów i usług i opodatkowała wykonaną usługę w dacie jej wykonania.

W miesiącu lipcu 2014 roku okazało się, że ww. usługa została zafakturowana na błędnego kontrahenta, również czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Spółka w miesiącu lipcu 2014 roku wystawiła fakturę korygującą „in minus” na błędnego kontrahenta i wystawiła fakturę na faktycznego nabywcę. W miesiącu lipcu 2014 roku w VAT-7 wykazała w podatku należnym podatek VAT z faktury wystawionej w miesiącu lipcu na faktycznego nabywcę. Spółka otrzymała potwierdzenie otrzymania faktury korygującej w dniu 21.08.2014 roku. W miesiącu sierpniu 2014 roku w VAT-7 Spółka wykazała w podatku należnym korektę podatku „in minus”.

Wątpliwości Spółki dotyczą prawidłowości rozliczenia usługi wykonanej w czerwcu 2014 r. w miesiącu wystawienia faktury na faktycznego nabywcę tj. w lipcu 2014 roku.

Wskazać należy, iż w art. 19a ustawy ustawodawca nie przewidział powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych na szczególnych zasadach, zatem obowiązek ten - stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy - powstaje z chwilą wykonania usługi.

Należy zauważyć, iż w miesiącu lipcu 2014 r. nie nastąpiło wykonanie usługi. Usługa transportowa została wykonana w miesiącu czerwcu 2014 r. i w tym miesiącu powinna zostać opodatkowana oraz za ten miesiąc powinien zostać rozliczony podatek z tytułu jej wykonania. Zgodnie z art. 19a ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi a nie z chwilą wystawienia faktury.

A zatem Spółka usługę transportową wykonaną w czerwcu 2014 r. winna opodatkować i podatek wykazać w rozliczeniu za czerwiec 2014 r. tj. w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka prawidłowo wykazała w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2014 roku kwotę podatku należnego z wystawionej faktury na faktycznego odbiorcę, należało uznać za nieprawidłowe.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.