IPTPP2/4512-102/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT 0% do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi transportowej.
IPTPP2/4512-102/15-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. preferencyjna stawka amortyzacji
 2. przewoźnicy
 3. transport
 4. transport międzynarodowy
 5. usługi transportowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r. wg daty nadania (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 0% do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi transportowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 0% do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi transportowej.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r. wg daty nadania poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na usługach transportowych różnych towarów, jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) rozliczającym się w okresach miesięcznych.

W miesiącu wrześniu 2014 r. Zainteresowany wykonał usługę transportu towarów na zlecenie polskiej firmy spedycyjnej własnym samochodem ze Szwajcarii do Niemiec na wyraźne żądanie zleceniodawcy, została wystawiona faktura z obniżoną stawką podatku VAT "0"%.

Na skutek wątpliwości w stosowaniu obniżonej stawki VAT w przypadku tej konkretnej usługi dokonano w deklaracji VAT-7 opodatkowania stawką podstawową. Opodatkowanie niniejszej usługi miało zapobiec zaniżeniu kwoty podatku należnego.

Posiadanymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie ww. usługi są:

 • międzynarodowy samochodowy list przewozowy (CMR),
 • faktura za wykonaną usługę wystawiona na firmę spedycyjną,
 • zlecenie spedycyjne wystawione na firmę Wnioskodawcy.

Firma Wnioskodawcy jedynie dokonuje transportu towarów własnymi samochodami a nie nabywa importowanych towarów.

W piśmie z dnia 1 kwietnia 2015 r. wg daty nadania stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
 2. Kontrahent, na rzecz którego była świadczona usługa transportowa jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.
 3. Usługobiorca posiada siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju (Polski).
 4. Zlecony transport towarów odbył się ze Szwajcarii do Niemiec - rozładunek towarów został dokonany w Niemczech. Jako przewoźnik Wnioskodawca nie posiada informacji w jakim kraju towar został dopuszczony do obrotu.
 5. Trasa transportowanego towaru nie przebiegała po terytorium Polski.
 6. Z listu przewozowego wynika, że towar został załadowany w Szwajcarii a rozładowany w Niemczech - potwierdzają to podpisy i pieczęci nadawcy i odbiorcy transportowanego towaru.

Dodatkowo Zainteresowany wyjaśnił, że nie posiada żadnych dokumentów celnych, z których wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do opisanej usługi transportu towarów Wnioskodawca jako przewoźnik na zlecenie firmy spedycyjnej, polegającej na transporcie towarów z kraju spoza Unii Europejskiej na teren kraju członkowskiego Unii Europejskiej można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 0%, w przypadku braku dokumentów celnych, z których jednoznacznie wynika, że wartość usługi transportowej została doliczona do wartości celnej towarów wprowadzonych na teren Unii Europejskiej z innego kraju europejskiego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej usłudze transportowej należy zastosować obniżoną stawkę 0%, chociaż nie jest w posiadaniu dokumentów celnych, potwierdzających doliczenie do podstawy wartości celnej usługi transportowej.

Zainteresowany, jako przewoźnik nie ma bezpośredniego kontaktu z importerem, często wręcz ma zakaz nawiązywania z nim jakichkolwiek kontaktów (warunki zlecenia). Dokumenty wiezione przez Wnioskodawcę niejednokrotnie są umieszczane w zaklejonych kopertach (z zakazem wglądu do nich), a wszelkie formalności, związane z odprawą celną są załatwiane przez odpowiednie agencje celne Tym samym, Zainteresowany nie ma dostępu do dokumentów odprawy celnej ostatecznej, gdzie zawarte są dane dotyczące doliczenia kosztów transportu do wartości celnej, ponieważ wedle zasad, stanowią one tajemnicę handlową, co z kolei, uniemożliwia realizację wymogów, wynikających z art. 83 ust. 1 pkt 23 i ust. 5 ustawy o VAT.

Wnioskodawca ponadto uważa, że ww. przypadku można zastosować § 6 ust. 1 pkt 3b rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez terytorium państwa trzeciego – zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy - rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez import towarów – zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy – rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Dla określenia sposobu opodatkowania świadczonych usług, niezbędne jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od niego uzależnione jest miejsce ich opodatkowania.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – art. 28b ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Natomiast przez usługi transportu międzynarodowego, na mocy art. 83 ust. 3 ustawy, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się:

 1. przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:
  1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,
  2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
  3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
  4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.
 1. przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:
  1. z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
  2. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
  3. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);
 2. usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

Stosownie do art. 83 ust. 5 ustawy, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

 1. towarów przez przewoźnika lub spedytora – list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. towarów importowanych – oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;
 3. towarów przez eksportera – dowód wywozu towarów;
 4. osób – międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Z kolei § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719) stanowi, iż obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do:

 1. usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
 2. wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego;
 3. usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:
  1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub
  2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 4. usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%;
 5. usług świadczonych osobom w środkach transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%;
 6. usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze pasażerów w tych portach;
 7. usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej.

Stosownie do treści ust. 2 powołanego wyżej paragrafu przepisy ust. 1 pkt 1-3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na usługach transportowych różnych towarów. W miesiącu wrześniu 2014 r. Zainteresowany wykonał usługę transportu towarów na zlecenie polskiej firmy spedycyjnej własnym samochodem ze Szwajcarii do Niemiec na wyraźne żądanie zleceniodawcy, została wystawiona faktura z obniżoną stawką podatku VAT 0%. Na skutek wątpliwości w stosowaniu obniżonej stawki VAT w przypadku tej konkretnej usługi dokonano w deklaracji VAT-7 opodatkowania jej stawką podstawową. Opodatkowanie niniejszej usługi miało zapobiec zaniżeniu kwoty podatku należnego.

Posiadanymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie ww. usługi są:

 • międzynarodowy samochodowy list przewozowy (CMR),
 • faktura za wykonaną usługę wystawiona na firmę spedycyjną,
 • zlecenie spedycyjne wystawione na firmę Wnioskodawcy.

Firma Wnioskodawcy jedynie dokonuje transportu towarów własnymi samochodami a nie nabywa importowanych towarów. Kontrahent, na rzecz którego była świadczona usługa transportowa jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT. Usługobiorca posiada siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju (Polski). Zlecony transport towarów odbył się ze Szwajcarii do Niemiec - rozładunek towarów został dokonany w Niemczech. Jako przewoźnik Wnioskodawca nie posiada informacji w jakim kraju towar został dopuszczony do obrotu. Trasa transportowanego towaru nie przebiegała po terytorium Polski. Z listu przewozowego wynika, że towar został załadowany w Szwajcarii a rozładowany w Niemczech - potwierdzają to podpisy i pieczęci nadawcy i odbiorcy transportowanego towaru. Zainteresowany nie posiada żadnych dokumentów celnych, z których wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii zastosowania stawki podatku VAT 0% dla ww. usługi transportu towarów w pierwszej kolejności wskazać należy, iż w przypadku świadczonej usługi transportu towarów na rzecz kontrahenta, będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy, posiadającego na terytorium Polski siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia i opodatkowania ww. usługi jest terytorium Polski.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi transportu towarów na zlecenie polskiej firmy spedycyjnej własnym samochodem ze Szwajcarii do Niemiec, gdzie – jak wskazał Zainteresowany - trasa nie przebiega na pewnym odcinku przez terytorium Polski, nie mają zastosowania przepisy art. 83 ust. 1 pkt 23 i ust. 3 ustawy, bowiem przedmiotowe usługi nie stanowią usług transportu międzynarodowego.

Jednocześnie wskazać należy, iż jakkolwiek świadczona przez Wnioskodawcę ww. usługa transportu towarów wypełnia przesłanki wynikające z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. rozporządzenia, to - wbrew twierdzeniu Zainteresowanego - nie jest uprawniony do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla przedmiotowej usługi, ponieważ nie posiada dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy.

Podkreślić bowiem należy, iż prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0% do świadczonej przez Wnioskodawcę ww. usługi ma wyłącznie podmiot, posiadający dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 ustawy to jest dokument przewozowy CMR oraz potwierdzony przez urząd celny dokument, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Mając zatem na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż międzynarodowy list przewozowy CMR nie stanowi dla Wnioskodawcy wystarczającego dokumentu do zastosowania stawki VAT 0%, wynikającej z § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. rozporządzenia, gdyż warunkiem niezbędnym do zastosowania obniżonej stawki 0% do świadczonej ww. usługi transportu towarów importowanych jest również posiadanie dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Tym samym, w przypadku braku posiadania dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy, przedmiotowa usługa podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania stawki 0% w stosunku do świadczonej usługi transportu towarów, dla której miejscem opodatkowania jest Polska, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.