IPPP3/443-1130/14-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonych usług transportowych na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy
IPPP3/443-1130/14-2/JŻinterpretacja indywidualna
 1. dokumentacja
 2. import towarów
 3. podatek od towarów i usług
 4. preferencyjna stawka amortyzacji
 5. usługi transportowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonych usług transportowych na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonych usług transportowych na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi transportowe. Odbiorcami tych usług są podatnicy krajowi, podatnicy UE oraz podatnicy z krajów trzecich. Dla krajowych podatników mających siedzibę w R., Wnioskodawca wykonuje usługi transportu samochodów na trasie Szwajcaria - R.. Miejscem odprawy celnej na terytorium Polski jest O.. Zgodnie z dokumentami przewozowymi miejscem przeznaczenia jest siedziba importera - tj. R..

W momencie zgłaszania towarów do odprawy celnej wiadomo, że miejscem docelowym dostawy będzie siedziba importera znajdująca się na terytorium RP. Zatem, koszty transportu towarów ze Szwajcarii do R. zwiększają podstawę opodatkowania importowanych towarów, gdyż miejsce przeznaczenia tych towarów znane jest w momencie dokonania importu tych towarów. Wnioskodawca posiada kserokopię dokumentu SAD, z którego wynika, że wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługa transportu samochodów ze Szwajcarii do siedziby importera na terytorium kraju - R. będzie opodatkowana stawką 0% na całej trasie, czy też na trasie Szwajcaria - O. - 0% a na trasie O. - R. – 23%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 30b ust. 4. W przypadku włączenia wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania w imporcie ich opodatkowanie następuje w ramach opodatkowania importu, więc ich odrębne opodatkowanie nie jest wskazane. Zdaniem Wnioskodawcy jeżeli z dokumentu SAD wynika fakt wliczenia usługi transportowej do podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu importu samochodów Wnioskodawca może wystawić fakturę za transport ze stawką 0% na całej trasie: Szwajcaria - R..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przedmiotowej sprawie, wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem czy usługa transportu samochodów ze Szwajcarii, którą wykonuje Wnioskodawca do siedziby importera na terytorium kraju znajdujacej się w R., będzie opodatkowana stawką 0% na całej trasie, czy też na trasie Szwajcaria – O. – 0%, a na trasie O. – R. – 23%.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej ustawodawca przewidział, w odniesieniu do niektórych czynności, zastosowanie zwolnienia lub stawek obniżonych.

I tak, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy, stawkę podatku w wysokosci 0% stosuje się do usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 30b ust. 4, z wyjątkiem usług:

 1. w zakresie ubezpieczenia towarów,
 2. dotyczących importu towarów zwolnionych od podatku.

Przy czym w myśl art. 30b ust. 4 ustawy podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1-3, obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia - o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu

Ponadto na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Powołany art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy, określa, że stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do usług związanych bezpośrednio z importem towarów, jedynie w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, a podatnik prowadzi dokumentację, z której wynika, że czynności te zostały wykonane z zachowaniem warunków uprawniających do stosowania stawki w wysokości 0%.

W przedmiotowym przypadku Wnioskodawca, dla krajowych podatników mających siedzibę w R., wykonuje usługi transportu samochodów na trasie Szwajcaria - R.. Miejscem odprawy celnej na terytorium Polski jest O.. Natomiast, zgodnie z dokumentami przewozowymi miejscem przeznaczenia jest siedziba importera - tj. R.. Przy czym Wnioskodawca posiada kserokopię dokumentu SAD, z którego wynika, że wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie przy świadczonych przez Wnioskodawcę usługach transportu towarów, którego miejscem rozpoczęcia jest Szwajcaria, a miejscem docelowym dostawy – R., zostały spełnione przesłanki do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy. Wnioskodawca świadczy usługi, które są bezpośrednio związane z importem towarów oraz wartość tych usług transportowych jest wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu. Tym samym, Wnioskodawca może wystawić fakturę za transport ze stawką podatku VAT w wysokości 0% na całej trasie: Szwajcaria – R.. Przy czym, dla zastosowania stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy Wnioskodawca winien posiadać niezbędne dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 2 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.