IPPB3/4510-894/15-2/DP | Interpretacja indywidualna

1. Czy kara, którą obciążają Spółkę klienci/ zleceniobiorcy stanowi koszt uzyskania przychodu o którym mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też należy ją wyłączyć z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 w/w ustawy?2. Czy odszkodowania otrzymane przez Spółkę od podwykonawców/klientów stanowią przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a należy je wyłączyć z przychodów podatkowych?
IPPB3/4510-894/15-2/DPinterpretacja indywidualna
  1. odszkodowania
  2. podwykonawstwo
  3. usługi transportowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2015 r. (data wpływu 22 października 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów podatkowych związanych ze świadczeniem usług transportowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów podatkowych związanych ze świadczeniem usług transportowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

F. świadczy usługi transportowe i spedycyjne. W celu zrealizowania zleceń korzysta z usług podwykonawców. Od 2015 roku z zleceniodawcami oraz podwykonawcami, zawierane są umowy, w których jednym z punktów zlecenia jest kara/odszkodowanie z tytułu braku palet na wymianę. F. zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej ilości palet na wymianę, zarówno na załadunek jak i rozładunek. Zlecając usługę podwykonawcy, w umowie (zleceniu) zamieszcza informację o obowiązku posiadania palet na wymianę, a także o konsekwencjach wynikających z ich braku - obciążeniu (karą).

Na załadunku podwykonawca, podstawiając auto, zobowiązany jest, zgodnie z informacją podaną w zleceniu, do posiadania konkretnej ilości palet na wymianę. W przypadku ich nieposiadania zostają one wypożyczone mu z magazynu załadunkowego, podwykonawca zaś zobowiązuje się do zwrotu palet do tego samego magazynu. Jeśli podwykonawca nie dochowa indywidualnie ustalonego terminu, który miał na zwrot palet F. zostaje obciążona przez zleceniodawcę kosztami (karą), wynikającymi z braku palet. Następnie tymi samymi kosztami obciąża swojego podwykonawcę.

Z kolei z magazynu rozładunkowego podwykonawca powinien otrzymać, w ramach wymiany, tą samą liczbę palet, którą dostarczył wraz z towarem. Jeśli podwykonawca nie otrzyma palet ma analogicznie prawo obciążyć F., a F. wówczas przenieść obciążenie, wynikające z braku palet na zleceniodawcę.

Reasumując, F., w razie niespełnienia w/w punktu umowy, obarczona zostaje kosztami (karą), którą w zależności od sytuacji, obciąża zleceniodawcę lub swojego podwykonawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy kara, którą obciążają Spółkę klienci/ zleceniobiorcy stanowi koszt uzyskania przychodu o którym mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też należy ją wyłączyć z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 w/w ustawy...
  2. Czy odszkodowania otrzymane przez Spółkę od podwykonawców/klientów stanowią przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a należy je wyłączyć z przychodów podatkowych...
  3. Czy kara w postaci rachunku za palety od klienta/zleceniobiorcy powinna być traktowana jako transakcja zakupu towaru w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług...
  4. Czy odszkodowanie otrzymane przez Spółkę od podwykonawców/klientów powinno być traktowane jako transakcja sprzedaży towaru w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1...

Interpretacja niniejsza dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie objętym pytaniem nr 1 oraz pytaniem nr 2 wniosku. Odpowiedź w zakresie podatku od towarów i usług udzielona zostanie w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy, uregulowania dotyczące kar umownych oraz odszkodowań zawarte są w Kodeksie cywilnym. Przepis art. 433. § 1. k.c. stwierdza, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy ( kara umowna).

Unormowania zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodu kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Stosownie do norm art. 774 k.c. przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób łub rzeczy. Cechą konstruktywną umowy przewozu jest przewiezienie rzeczy do miejsca przeznaczenia.

Tak też w rozpatrywanym przypadku możemy stwierdzić, iż kara, którą rozpatrujemy wiąże się z normalnym wykonaniem usługi i nie wynika z wadliwego jej wykonania, a więc można ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzyskane przez F. Sp. z o. o. przychody z tytułu wystawionych podwykonawcom lub zleceniodawcom not obciążeniowych z tytułu obciążenia za brak palet stanowią dla Spółki przychód podatkowy o którym mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.