IBPP4/4512-75/16-1/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie stawką 0% usługi transportowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 21 czerwca 2016 r. (data wpływu 1 lipca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 25 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 0% usługi transportowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 0% usługi transportowej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 lipca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest Spółką Cywilną zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT. Wnioskodawca posiada siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest transport krajowy i międzynarodowy świadczony zarówno dla polskich jak i zagranicznych kontrahentów. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi transportowe dla polskiego kontrahenta, który również jest czynnym podatnikiem VAT. Zamierzona usługa transportowa ma odbyć się na trasie Szwajcaria - Niemcy (załadunek Szwajcaria - rozładunek w Krajach Unii) oraz załadunek w Krajach Unii i rozładunek w Szwajcarii. Trasa wspomnianej usługi transportowej nie będzie przebiegała przez terytorium Polski, i Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji w jakim kraju towar zostanie dopuszczony do obrotu (dokument SAD). Wnioskodawca będzie w posiadaniu zlecenia spedycyjnego, wystawionego przez Polską firmę na Wnioskodawcę oraz CMR, w której wskazana będzie firma nadająca towar i miejsce przeznaczenia oraz pieczęć i podpis firmy odbierającej towar na terenie Unii, nr rejestracyjny pojazdu Wnioskodawcy i faktury wystawionej przez Wnioskodawcę w której Wnioskodawca powoła się za zlecenie .

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do opisanej usługi transportu towarów polegającej na transporcie towarów spoza Unii Europejskiej na teren kraju członkowskiego Unii można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 0%, w przypadku braku dokumentów celnych z których jednoznacznie wynikałoby, że wartość usługi transportowej została doliczona do wartości celnej towarów wprowadzonych na teren Unii Europejskiej a posiadając CMR i zlecenie spedycyjne?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z paragrafem 6 ust.1 pkt 3 b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług dla, których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych nasza spółka ma prawo do zastosowania stawki obniżonej 0% , pomimo, że nie będzie w posiadaniu dokumentów celnych potwierdzających doliczenie do podstawy wartości celnej usługi transportowej (dokument SAD) ale zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 1 Ustawy Wnioskodawca będzie posiadać dokument spedytorski CMR stosowany w komunikacji międzynarodowej z którego wynika miejsce nadania i miejsce przeznaczenia oraz fakturę przewoźnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Powyższy przepis wprowadza powszechność opodatkowania podatkiem VAT ww. czynności.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez terytorium państwa trzeciego – zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy - rozumie się terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez import towarów – zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy – rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Dla określenia sposobu opodatkowania świadczonych usług, niezbędne jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od niego uzależnione jest miejsce ich opodatkowania.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – art. 28b ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Natomiast przez usługi transportu międzynarodowego, na mocy art. 83 ust. 3 ustawy, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się:

 1. przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:
  1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,
  2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
  3. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
  4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;
 2. przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:
  1. z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
  2. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
  3. z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);
 3. usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

Stosownie do art. 83 ust. 5 ustawy, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

 1. towarów przez przewoźnika lub spedytora – list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. towarów importowanych – oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;
 3. towarów przez eksportera – dowód wywozu towarów;
 4. osób – międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Z kolei § 6 ust. 1 pkt 3b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1719) stanowi, że obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Stosownie do treści ust. 2 powołanego wyżej paragrafu przepisy ust. 1 pkt 1-3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT. Posiada siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju. Głównym przedmiotem działalności jest transport krajowy i międzynarodowy świadczony zarówno dla polskich jak i zagranicznych kontrahentów. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi transportowe dla polskiego kontrahenta, który również jest czynnym podatnikiem VAT. Zamierzona usługa transportowa ma odbyć się na trasie Szwajcaria - Niemcy (załadunek Szwajcaria - rozładunek w krajach Unii Europejskiej) oraz załadunek w krajach Unii i rozładunek w Szwajcarii. Trasa usługi transportowej nie będzie przebiegała przez terytorium Polski. Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji w jakim kraju towar zostanie dopuszczony do obrotu. Wnioskodawca będzie posiadał zlecenie spedycyjne wystawione przez polską firmę na rzecz Wnioskodawcy oraz CMR, w którym Wnioskodawca będzie wskazany jako nadający towar oraz będzie określone miejsce przeznaczenia oraz pieczęć i podpis firmy odbierającej towar na terenie Unii Europejskiej, nr rejestracyjnego pojazdu Wnioskodawcy i faktury wystawionej przez Wnioskodawcę, w której będzie przywołane zlecenie. Ponadto z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonuje przedmiotową usługę transportową na zlecenie firmy spedycyjnej a nie podmiotu dokonującego importu transportowanych towarów.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości czy do usługi transportu towarów z terytorium spoza Unii Europejskiej na teren kraju członkowskiego Unii (załadunek Szwajcaria, rozładunek Niemcy) można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 0%, w przypadku braku dokumentów celnych, z których jednoznacznie wynikałoby, że wartość usługi transportowej została doliczona do wartości celnej towarów wprowadzonych na teren Unii Europejskiej, przy posiadaniu tylko CMR i zlecenia spedycyjnego.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przedstawiony stan prawny w pierwszej kolejności należy wskazać, że w przypadku świadczonej usługi transportu towarów na rzecz polskiego kontrahenta, który jest czynnym podatnikiem VAT, miejscem świadczenia i opodatkowania ww. usługi jest – zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy – terytorium Polski.

Ponadto do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi transportu towarów na trasie Szwajcaria - Niemcy, gdy trasa ta nie przebiega przez terytorium Polski, nie mają zastosowania przepisy art. 83 ust. 1 pkt 23 i ust. 3 ustawy, bowiem przedmiotowe usługi nie stanowią usług transportu międzynarodowego w rozumieniu tego przepisu.

Do opisanych usług transportu importowanych towarów będzie miał zastosowanie przepis § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz ust. 2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

W odniesieniu do powyższego należy wskazać, że prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0% do świadczonej przez Wnioskodawcę ww. usługi ma wyłącznie podmiot, posiadający dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz potwierdzony przez urząd celny dokument, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Wynika to wprost z przepisów art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy. W niniejszej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, warunek ten nie został spełniony.

Dodatkowo należy mieć także na uwadze rolę w jakiej Wnioskodawca występuje świadcząc usługę transportową. W przypadku wykonywania przez Wnioskodawcę usługi transportu towaru na trasie Szwajcaria-Niemcy na zlecenie spedycyjne spedytora, a nie bezpośrednio importera, Wnioskodawca działa jako podwykonawca. Zatem do wartości podstawy opodatkowania w dokumencie celnym będzie wliczona wartość usługi świadczonej przez spedytora na zlecenie importera, wynikająca z dokumentu (faktury) wystawionej przez tegoż spedytora (tj. dokumentu będącego podstawą do wliczenia do podstawy opodatkowania w imporcie towarów świadczonej usługi transportowej), a nie wartość usługi transportowej dokonanie przez podwykonawcę na zlecenie spedytora. Tym samym, skoro prawo do zastosowania stawki 0% ma wyłącznie podmiot, posiadający dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy (tj. bezpośredni przewoźnik wykonujący usługę transportu na rzecz importera lub spedytor wykonujący usługę transportu na rzecz importera), to usługa, którą świadczy Wnioskodawca nie może być objęta stawką 0%.

Tym samym przedmiotowa usługa będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.