DD9.8220.2.94.2015.JQP | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku.
DD9.8220.2.94.2015.JQPinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. internet
  3. sprzedaż
  4. stawki ryczałtu
  5. usługi transportowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2015 r. Nr ILPB1/415-1139/14-4/AP, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2014 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uzupełnionego pismem z dnia 30 grudnia 2014 r., dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku usługi sprzedaży detalicznej towarów oraz ich przewozu do nabywcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 16 stycznia 2015 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku usługi sprzedaży detalicznej mebli oraz ich przewozu do nabywcy. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 1 października 2014 r. uzupełnionego pismem z dnia 30 grudnia 2014 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą w głównej mierze na sprzedaży detalicznej (mebli) prowadzonej przez Internet (PKD 47.91.Z, 47.59.Z). Jako formę opodatkowania podatkiem dochodowym wybrał zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej sprzedaje za pośrednictwem internetu towary, tj. m.in. przez własną stronę internetową i przez „B”.

Zdarza się, że jeśli klient kupi towar za określoną cenę, otrzymuje gratis transport zakupionego u Wnioskodawcy towaru do wskazanego miejsca, wówczas na fakturze nie występuje pozycja transport lub usługa transportowa.

Zazwyczaj jednak jest tak, że klient dodatkowo kupuje u Wnioskodawcy usługę transportową (w celu przewiezienia zakupionego u Zainteresowanego towaru do wskazanego miejsca) za określoną cenę - w takich przypadkach na fakturze lub paragonie Wnioskodawca wpisuje dodatkową pozycję „transport” lub „usługa transportowa” i cenę za usługę.

Czasami Wnioskodawca udziela rabatu na usługi transportowe.

Usługi transportowe, o których mowa wyżej, Wnioskodawca wykonuje w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub przez kupno usług transportowych od innych firm.

Gdy zakupuje usługi transportowe w celu ich odsprzedaży, zazwyczaj sprzedaje je w takiej samej kwocie, w jakiej zostały zakupione, choć czasem może zdarzyć się też, że sprzeda zakupione usługi transportowe w innej cenie, niż w których zostały zakupione.

Do opodatkowania przychodu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawca stosuje stawkę 3% zarówno do przychodu ze sprzedanego towaru, jak i usług transportowych, dzięki którym klient otrzymał zakupiony u niego towar.

Wnioskodawca nie opodatkowuje przychodów z usług transportowych 8,5% lub 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdyż uważa, że sprzedaż usług transportowych jest nierozerwalna ze sprzedanym towarem, dlatego należy zastosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych taką, jaką opodatkowany jest przychód ze sprzedaży towaru, tj. stawką 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W uzupełnieniu wniosku podano następujące informacje.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) czynności związane ze sprzedażą detaliczną mebli, którą Wnioskodawca prowadzi za pośrednictwem Internetu, mają symbol 47.00.55.0.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług transport / usługi transportowe, które wykonuje Wnioskodawca, mają symbol 49.41.19.0.

W przypadku, gdy Wnioskodawca wykonuje usługę transportową, transport odbywa się taborem samochodowym o ładowności poniżej 2 ton.

W przypadku, gdy usługę transportową wykonuje podmiot zewnętrzny, np. firma transportowa, Wnioskodawca nie jest w stanie określić, o jakiej ładowności taborem samochodowym odbywa się transport towarów.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Czasem zdarza się, że klient dodatkowo kupuje u Wnioskodawcy oświetlenie LED z zasilaniem (PKWiU 47.00.56.0), które Wnioskodawca osobno pakuje i wysyła jedną przesyłką wraz z meblami do klienta. Zdarza się również, że sprzedaje tylko (tzn. gdy klient nie kupuje u Wnioskodawcy mebli) oświetlenie LED z zasilaniem, wówczas je pakuje i wysyła do klienta. Czasem może zdarzyć się, że towar jest niewłaściwie opakowany, bądź nie jest opakowany (co rzadko się zdarza), wówczas Wnioskodawca sam musi odpowiednio go opakować, aby był właściwie zabezpieczony podczas transportu, by nie uległ uszkodzeniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo opodatkowując zarówno przychód ze sprzedaży towaru jak i usługi transportowe stawką 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...
  2. Czy należy opodatkować przychód ze sprzedaży usług transportowych 8,5% lub 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy jego stanowisko jest prawidłowe. W ocenie Wnioskodawcy sprzedaż usług transportowych jest nierozerwalna ze sprzedanym towarem, dlatego należy zastosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych taką, jaką opodatkowany jest przychód ze sprzedaży towaru, tj. stawką 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 16 stycznia 2015 r. Nr ILPB1/415-1139/14-4/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą”.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3,0% przychodów, o czym stanowi art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy.

Działalność usługowa w zakresie handlu oznacza sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że dostarczenie towaru do nabywcy ma na celu realizację podstawowej działalności usługowej Zainteresowanego polegającej na sprzedaży detalicznej towarów.

Skoro więc transport dotyczy towarów nabywanych u Wnioskodawcy, to wówczas nie jest to odrębna usługa transportowa opodatkowana inną stawką ryczałtu. Zatem zarówno przychód ze sprzedaży towarów, jak i związanej z nią usługi transportu towarów do nabywcy jest opodatkowany jedną stawką ryczałtu wynoszącą 3,0% przychodów (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy).

Powyższe stanowisko jest prezentowane także w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1899/09 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „w przypadku takiego rodzaju czynności o kompleksowym charakterze, na które składa się czynność podstawowa, której wykonanie było celem umowy zawartej przez podatnika z klientem, a także czynności pomocnicze niezbędne do wykonania czynności podstawowej, ustalając właściwą stawkę podatku należy przyjmować jednolitą stawkę dla całego kompleksu biorąc pod uwagę charakter czynności podstawowej”.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego, jest prawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.