Usługi transportowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi transportowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
kwi

Istota:

Uznanie sprzedaży gotowych zestawów cateringowych przez Wnioskodawcę na rzecz Franczyzobiorcy za usługę cateringową i miejsce jej opodatkowania oraz miejsce opodatkowania usługi transportowej.

Fragment:

Zatem z okoliczności sprawy wynika, że usługa transportowa będzie odrębną usługą od świadczonej usługi cateringowej. Wobec tego należy odrębnie określić miejsce świadczenia, a zarazem miejsce opodatkowania usługi transportowej. Usługa transportowa będzie dokonywana przez Wnioskodawcę z Polski do Niemiec na rzecz Franczyzobiorcy, który spełnia definicję podatnika, o którym mowa w art. 28a ustawy. Wskazać należy, że w tej sytuacji zastosowanie znajdzie zasada ogólna wyrażona w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którą miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W przedmiotowej sprawie miejscem świadczenia, a zarazem opodatkowania usługi transportowej na rzecz Franczyzobiorcy z Niemiec będzie miejsce, w którym Franczyzobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Tym samym usługa ta nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Podsumowując, miejscem świadczenia (opodatkowania) usługi transportowej na rzecz Franczyzobiorcy będzie terytorium Niemiec. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie miejsca świadczenia usługi transportowej jest prawidłowe.

2017
11
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usługi transportowej świadczonej dla niemieckiego kontrahenta.

Fragment:

Dokonał on sprzedaży usługi transportowej na trasie Polska – Niemcy dla kontrahenta z Niemiec – spółki w organizacji, która w czasie realizacji zlecenia nie posiadała numeru NIP, poinformowała jednak Wnioskodawcę, że zwróciła się z wnioskiem o jego nadanie. Kontrahent niemiecki posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Niemiec oraz nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Nabywając od Wnioskodawcy usługę transportową kontrahent prowadził działalność gospodarczą. Ponadto to kontrahent był zobowiązany do zapłaty podatku od wartości dodanej w związku z nabyciem usługi transportowej. Wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające, że kontrahent niemiecki prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawca posiada także dowód potwierdzający, że usługobiorca jest podatnikiem. Przed wykonaniem usługi dokonał weryfikacji przedstawionych przez usługobiorcę danych za pomocą zwykłych, handlowych środków bezpieczeństwa. Po dokonanej na rzecz kontrahenta niemieckiego sprzedaży usługi transportowej Wnioskodawca wystawił fakturę VAT i z uwagi na brak numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta niemieckiego zastosował stawkę VAT w wysokości 23%.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania usług transportowych na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy ta informacja nie jest konieczna do uzyskania przez Wnioskodawcę, ponieważ Wnioskodawca będzie świadczył usługi transportowe na rzecz siedziby działalności gospodarczej Kontrahenta, zlokalizowanej w Chinach. Zgodnie z powyższą odpowiedzią na pytanie nr 4 Wnioskodawca będzie świadczył usługi transportowe wyłącznie na rzecz siedziby działalności gospodarczej Kontrahenta znajdującej się w Chinach. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Spółka świadcząc usługi transportowe na terenie Polski na rzecz podatnika z kraju trzeciego, w przypadku, gdy usługi te są częścią transportu międzynarodowego, będzie mogła zastosować stawkę 0%, posiadając wyłącznie dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy VAT? Czy w przypadku, gdy Spółka będzie świadczyć usługi transportu towarów na rzecz podatnika z kraju trzeciego, w przypadku, gdy usługi te są częścią transportu międzynarodowego, przy czym usługi będą świadczone na trasie Polska – kraj UE, to miejscem świadczenia usług jest terytorium kraju trzeciego zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy VAT i Spółka nie jest zobligowana do gromadzenia dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: W przypadku świadczenia usług transportowych na rzecz podatnika z kraju trzeciego, gdy transport ten dokonywany jest na terenie Polski, to miejscem świadczenia jest terytorium Polski zgodnie z art. 28f ust. 1 pkt 2 ustawy VAT.

2017
11
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia lub z doliczoną stawką podatku.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi transportowe ciągnikami rolniczymi z beczkowozami do przewozu wody, z operatorem. Woda potrzebna jest do zagęszczania nasypów przy budowie autostrad i dróg. Właścicielem wody jest zleceniodawca. Następną usługą jest zamiatanie dróg dojazdowych i nowo budowanych ciągnikami rolniczymi z zamiatarkami, wraz z operatorem. Umowa na te usługi ma charakter: zlecenia na wykonanie usług sprzętem budowlanym. Wnioskodawca nadmienia, że w odpowiedzi na wniosek złożony w GUS nadano numer na świadczone przez firmę Wnioskodawcy usługi PKWiU 81.29.12.0, PKWiU 36.00. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że podmioty, na rzecz których Wnioskodawca wykonuje opisane we wniosku czynności pełnią rolę głównego wykonawcy jak i również podwykonawcy. Podmioty na rzecz których Wnioskodawca wykonuje wymienione usługi, są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Wnioskodawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona z podatku – art. 113 ust. 1,9. W opisie sprawy podano poszczególne czynności: usługę transportu wody ciągnikami rolniczymi z beczkowozami do przewozu wody z operatorem tj. PKWiU 36.00 usługę zamiatania dróg dojazdowych i nowo budowanych ciągnikami rolniczymi z zamiatarkami wraz z operatorem tj.

2017
26
wrz

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla usługi transportowej towarzyszącej dostawie towarów, opodatkowanej według stawki podatku VAT w wysokości 8%

Fragment:

Cena za usługę transportową jest ustalana w momencie złożenia zamówienia przez kontrahenta. Zainteresowanym ponosi odpowiedzialność za wysłane towary w czasie transportu, jak również ryzyko związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem towarów. Dostawa towarów jest fakturowana wraz z usługą transportową na jednej fakturze. W przedmiotowym zatem przypadku nie można zatem uznać, że usługa transportowa tych towarów stanowi cel sam w sobie i powinna ona być traktowana jako odrębne, niezależne świadczenie. Realizacja przez Wnioskodawcę dostawy towarów odbywa się na podstawie jednej umowy łącznie z usługą transportową, a celem klienta jest nabycie towaru. W związku z powyższym na podstawie tez wypracowanych przez TSUE, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, za dostawę kompleksową – której rozdzielenie na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne – uznać należy dostawę towarów wraz z usługą transportową. Uwzględniając przepisy prawa podatkowego oraz orzecznictwo TSUE stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie koszty dodatkowe jakimi są koszty usługi transportowej, stanowić będą świadczenie pomocnicze do świadczenia głównego jakim jest dostawa towaru zamówionego w sklepie internetowym Spółki.

2017
26
wrz

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla usługi transportowej towarzyszącej dostawie towarów, opodatkowanej według stawki podatku VAT w wysokości 8%

Fragment:

Cena za usługę transportową jest ustalana w momencie złożenia zamówienia przez kontrahenta. Zainteresowanym ponosi odpowiedzialność za wysłane towary w czasie transportu, jak również ryzyko związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem towarów. Dostawa towarów jest fakturowana wraz z usługą transportową na jednej fakturze. W przedmiotowym zatem przypadku nie można zatem uznać, że usługa transportowa tych towarów stanowi cel sam w sobie i powinna ona być traktowana jako odrębne, niezależne świadczenie. Realizacja przez Wnioskodawcę dostawy towarów odbywa się na podstawie jednej umowy łącznie z usługą transportową, a celem klienta jest nabycie towaru. W związku z powyższym na podstawie tez wypracowanych przez TSUE, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, za dostawę kompleksową – której rozdzielenie na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne – uznać należy dostawę towarów wraz z usługą transportową. Uwzględniając przepisy prawa podatkowego oraz orzecznictwo TSUE stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie koszty dodatkowe jakimi są koszty usługi transportowej, stanowić będą świadczenie pomocnicze do świadczenia głównego jakim jest dostawa towaru zamówionego w sklepie internetowym Spółki.

2017
28
cze

Istota:

W zakresie świadczenia nieodpłatnie na rzecz swoich uczniów usługi transportowej

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczone przez S. usługi transportowe będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem S., świadczone przezeń usługi transportowe nie będą w ogóle podlegały podatkowi VAT. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1) VATU, opodatkowaniu podlega jedynie odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, podczas gdy - jak wynika z opisu stanu faktycznego - Stowarzyszenie nie będzie pobierać za te usługi odpłatności. Zastosowania nie znajdzie natomiast art. 8 ust. 2 VATU, jako że świadczenie uczniom usług transportowych w okolicznościach i sposobie opisanym w stanie faktycznym z pewnością należy uznać za usługi do celów działalności gospodarczej (w rozumieniu VATU) Stowarzyszenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

2017
23
lut

Istota:

W zakresie miejsca świadczenia usługi transportowej oraz danych zawartych na fakturze dokumentującej ww. usługę

Fragment:

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadczył przedmiotową usługę transportową na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 28a ustawy. Jak wskazał bowiem Zainteresowany – ww. usługa świadczona była na rzecz kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą, posiadającego siedzibę na terytorium Szwajcarii i tam zarejestrowanego dla celów podatkowych. Skoro przedmiotowa usługa świadczona była na rzecz podatnika oraz dla ww. usługi nie przewidziano szczególnego miejsca świadczenia, to podlega ona opodatkowaniu – zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy – w kraju siedziby usługobiorcy, tj. w Szwajcarii. Tym samym usługa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. W konsekwencji względem przedmiotowej usługi transportu towarów nie znajdą zastosowania stawki podatku VAT przewidziane w przepisach odnoszących się do podatku od towarów i usług. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie miejsca świadczenia usługi transportowej należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się z kolei do sposobu dokumentowania przedmiotowych usług świadczonych na rzecz podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej w Szwajcarii należy wskazać, że zgodnie z art. 106a pkt 2 (...)

2016
17
gru

Istota:

Opodatkowanie stawką 0% usługi transportowej na trasie kraj członkowski Unii Europejskiej - Szwajcaria

Fragment:

(...) usługi transportowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 0% usługi transportowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest Spółką Cywilną zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT. Wnioskodawca posiada siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Głównym przedmiotem działalności spółki jest transport krajowy i międzynarodowy świadczony zarówno dla polskich jak i zagranicznych kontrahentów Wnioskodawca świadczy usługi transportowe dla polskiego kontrahenta, który również jest czynnym podatnikiem VAT. Usługa transportowa odbywa się na trasie Szwajcaria - Niemcy (załadunek Szwajcaria - rozładunek w Krajach Unii) oraz załadunek w Krajach Unii i rozładunek w Szwajcarii. Trasa wspomnianej usługi transportowej nie przebiega przez terytorium Polski, i spółka nie posiada informacji w jakim kraju towar jest dopuszczony do obrotu (dokumentu SAD). Wnioskodawca (...)

2016
3
gru

Istota:

Opodatkowanie stawką 0% usługi transportowej

Fragment:

(...) usługi transportowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 0% usługi transportowej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 lipca 2016 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest Spółką Cywilną zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT. Wnioskodawca posiada siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest transport krajowy i międzynarodowy świadczony zarówno dla polskich jak i zagranicznych kontrahentów. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi transportowe dla polskiego kontrahenta, który również jest czynnym podatnikiem VAT. Zamierzona usługa transportowa ma odbyć się na trasie Szwajcaria - Niemcy (załadunek Szwajcaria - rozładunek w Krajach Unii) oraz załadunek w Krajach Unii i rozładunek w Szwajcarii. Trasa wspomnianej usługi transportowej nie będzie przebiegała przez terytorium Polski, i Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji w jakim kraju towar zostanie dopuszczony do obrotu (dokument SAD).