Usługi transportowe | Interpretacje podatkowe

Usługi transportowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi transportowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie Zespołu Usług Transportowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w związku z transakcją sprzedaży
Fragment:
II FSK 2314/10: „ Brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych. ” Planowana transakcja zakłada transfer zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Zespołu Usług Transportowych w tym, w szczególności, wykwalifikowanych pracowników (włączając ich wiedzę w zakresie prowadzonej działalności przez Zespół Usług Transportowych) oraz umowę w zakresie świadczenia usług doradczych w zakresie transportu przez Zespół Usług Transportowych na rzecz innych spółek z Grupy X.. Oznacza to, iż Zespół Usług Transportowych będzie mógł bezpośrednio po dokonaniu transakcji realizować swoje działania gospodarcze w obrębie struktur Spółki. W analizowanej transakcji, z transferu zostaną wyłączone jedynie elementy pełniące funkcje pomocnicze/administracyjne u Sprzedającego (m.in. usługi kadrowo-płacowe, umowy dotyczące oprogramowania używanego przez wszystkie jednostki organizacyjne Sprzedającego), jednakże brak przejścia tych elementów w kontekście powyższego nie będzie miał wpływu na realizację działań gospodarczych Zespołu Usług Transportowych. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Zespół Usług Transportowych jest zdolny do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo, w szczególności zaś Zespół Usług Transportowych: stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań; posiada organizacyjne i finansowe wyodrębnienie; posiada zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego określone zadania gospodarcze.
2016
7
lip

Istota:
Stawka podatku VAT dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi transportowej
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług transportowych na terytorium kraju, na terytorium krajów Unii Europejskiej oraz poza terytorium krajów Unii Europejskiej. Stałym miejscem zamieszkania oraz miejscem wykonywania działalności przez Wnioskodawcę jest terytorium kraju. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wnioskodawca będzie wykonywać transport towarów na zlecenie polskiego spedytora, który jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Transport towarów odbywać się będzie na trasie Szwajcaria (miejsce załadunku) do Niemiec (miejsce rozładunku). Trasa transportu nie będzie przebiegała przez terytorium Polski. Wnioskodawca nie będzie posiadać informacji, w jakim kraju towar zostanie dopuszczony do obrotu. W związku z powyższym opisem zadano pytanie: Czy do zastosowania obniżonej do 0% stawki podatku dla tej usługi wymagane jest spełnienie dodatkowego warunku posiadania dokumentu celnego, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów ... Wartość usługi transportowej wynika z ujętej faktury spedytora - zleceniodawcy, (...)
2016
14
kwi

Istota:
1. Czy kara, którą obciążają Spółkę klienci/ zleceniobiorcy stanowi koszt uzyskania przychodu o którym mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też należy ją wyłączyć z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 w/w ustawy?2. Czy odszkodowania otrzymane przez Spółkę od podwykonawców/klientów stanowią przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a należy je wyłączyć z przychodów podatkowych?
Fragment:
(...) usług transportowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów podatkowych związanych ze świadczeniem usług transportowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. F. świadczy usługi transportowe i spedycyjne. W celu zrealizowania zleceń korzysta z usług podwykonawców. Od 2015 roku z zleceniodawcami oraz podwykonawcami, zawierane są umowy, w których jednym z punktów zlecenia jest kara/odszkodowanie z tytułu braku palet na wymianę. F. zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej ilości palet na wymianę, zarówno na załadunek jak i rozładunek. Zlecając usługę podwykonawcy, w umowie (zleceniu) zamieszcza informację o obowiązku posiadania palet na wymianę, a także o konsekwencjach wynikających z ich braku - obciążeniu (karą). Na załadunku podwykonawca, podstawiając auto, zobowiązany jest, zgodnie z informacją podaną w zleceniu, do posiadania konkretnej ilości palet na wymianę. W przypadku ich nieposiadania zostają one wypożyczone mu z magazynu załadunkowego, podwykonawca zaś zobowiązuje się do zwrotu palet do tego samego magazynu.
2016
7
kwi

Istota:
Brak opodatkowania odpłatnego wydania Karty pasażera.
Fragment:
Korzystając z Karty pasażera nabywca ma więc możliwość nabycia w preferencyjnych cenach usług transportowych. Ze strony Wnioskodawcy odpłatne wydanie Karty pasażera jest przyrzeczeniem udzielenia w przyszłości rabatu na będące w ofercie usługi transportowe. W chwili nabycia Karty pasażera klient nie nabywa żadnego towaru, gdyż w świetle powyższej analizy trudno uznać Kartę pasażera za towar. Karta pasażera jest jedynie znakiem legitymacyjnym uprawniającym do nabycia usług transportowych po obniżonej cenie. Zatem będąca przedmiotem niniejszej analizy Karta pasażera stanowi uprawnienie do otrzymania rabatu przy zakupie usług transportowych. Skoro Karta pasażera nie jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, stąd też jego odpłatna sprzedaż nie może zostać uznana za dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ustawy. Jednakże sprzedaż za wynagrodzeniem Kart pasażera należy rozpatrywać w kategoriach świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której Wnioskodawca poprzez sprzedaż Kart pasażera na rzecz konkretnych osób (potencjalnych nabywców usług transportowych), którzy mają możliwość ich zrealizowania podczas zakupów usług transportowych i uzyskania zniżki przy zakupie tych usług pozyskuje klienta i zobowiązuje się udzielić rabatu klientowi, który będzie posiadaczem ważnej Karty pasażera nabytej od Wnioskodawcy.
2016
13
mar

Istota:
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku.
Fragment:
Zazwyczaj jednak jest tak, że klient dodatkowo kupuje u Wnioskodawcy usługę transportową (w celu przewiezienia zakupionego u Zainteresowanego towaru do wskazanego miejsca) za określoną cenę - w takich przypadkach na fakturze lub paragonie Wnioskodawca wpisuje dodatkową pozycję „ transport ” lub „ usługa transportowa ” i cenę za usługę. Czasami Wnioskodawca udziela rabatu na usługi transportowe. Usługi transportowe, o których mowa wyżej, Wnioskodawca wykonuje w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub przez kupno usług transportowych od innych firm. Gdy zakupuje usługi transportowe w celu ich odsprzedaży, zazwyczaj sprzedaje je w takiej samej kwocie, w jakiej zostały zakupione, choć czasem może zdarzyć się też, że sprzeda zakupione usługi transportowe w innej cenie, niż w których zostały zakupione. Do opodatkowania przychodu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawca stosuje stawkę 3% zarówno do przychodu ze sprzedanego towaru, jak i usług transportowych, dzięki którym klient otrzymał zakupiony u niego towar. Wnioskodawca nie opodatkowuje przychodów z usług transportowych 8,5% lub 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdyż uważa, że sprzedaż usług transportowych jest nierozerwalna ze sprzedanym towarem, dlatego należy zastosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych taką, jaką opodatkowany jest przychód ze sprzedaży towaru, tj. stawką 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
2015
15
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów.
Fragment:
Usługi transportowe poza granicami kraju świadczone były na rzecz zagranicznego kontrahenta, tj. mającego swoją siedzibę w Szwecji. Wnioskodawca zgłosił swoją działalność wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie prowadził jej na terytorium innych krajów w rozumieniu umów zawartych między RP a rządami tych krajów. Również w Szwecji Wnioskodawca nie prowadził swojej działalności np. za pośrednictwem położonego tam zakładu, a świadczył wyłącznie usługi transportowe pojazdami będącymi własnością kontrahenta. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opisana pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona w zakresie usług transportowych, świadczonych w 2010 i 2011 roku na rzecz zagranicznego kontrahenta z siedzibą w Szwecji, opodatkowana będzie wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne. Ponadto w art. 3 ust. 1 zaznaczono, iż osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
2015
21
sie

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku VAT 0% do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi transportowej.
Fragment:
(...) usługi transportowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 0% do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi transportowej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r. wg daty nadania poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na usługach transportowych różnych towarów, jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) rozliczającym się w okresach miesięcznych. W miesiącu wrześniu 2014 r. Zainteresowany wykonał usługę transportu towarów na zlecenie polskiej firmy spedycyjnej własnym samochodem ze Szwajcarii do Niemiec na wyraźne żądanie zleceniodawcy, została wystawiona faktura z obniżoną stawką podatku VAT "0"%. Na skutek wątpliwości w stosowaniu obniżonej stawki VAT w przypadku tej konkretnej usługi dokonano w deklaracji VAT-7 opodatkowania stawką podstawową.
2015
22
maj

Istota:
Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonych usług transportowych na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy
Fragment:
Wnioskodawca posiada kserokopię dokumentu SAD, z którego wynika, że wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługa transportu samochodów ze Szwajcarii do siedziby importera na terytorium kraju - R. będzie opodatkowana stawką 0% na całej trasie, czy też na trasie Szwajcaria - O. - 0% a na trasie O. - R. – 23%... Stanowisko Wnioskodawcy: W myśl art. 83 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 30b ust. 4. W przypadku włączenia wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania w imporcie ich opodatkowanie następuje w ramach opodatkowania importu, więc ich odrębne opodatkowanie nie jest wskazane. Zdaniem Wnioskodawcy jeżeli z dokumentu SAD wynika fakt wliczenia usługi transportowej do podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu importu samochodów Wnioskodawca może wystawić fakturę za transport ze stawką 0% na całej trasie: Szwajcaria - R.. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2015
17
maj

Istota:
Czy w sytuacji odbioru i transportu odpadów z PKWiU 38.11, zarówno do usługi odbioru, odzysku odpadu, jak i transportu powinna być zastosowana jedna, obniżona stawka podatku, obecnie 8%?
Fragment:
Przykładowo, jeżeli umowa sprzedaży obejmuje dostawę bez wskazania usługi transportowej jako koniecznego elementu danej dostawy, a dostawca dodatkowo oferuje za odrębną odpłatnością usługę transportową, usługa ta, co do zasady, będzie stanowiła świadczenie odrębne. Skutkiem powyższego jest to, że do podstawy opodatkowania realizowanej dostawy nie wejdzie w takim przypadku zapłata za świadczoną usługę. W analizowanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że usługi transportowe są i będą włączone do podstawy opodatkowania jako usługa pomocnicza do kompleksowej usługi zbierania i/lub przetwarzania odpadów. Zatem cena usługi związanej ze zbieraniem i/lub przetwarzaniem odpadów uwzględnia wartość usługi transportowej. Czynności te stanowią świadczenie złożone, w którym świadczeniem głównym jest usługa zbierania i/lub przetwarzania odpadów, a usługa transportu jest świadczeniem pomocniczym. Zatem, wartość usługi transportowej należy włączyć do podstawy opodatkowania. W związku z tym usługa transportowa związana z usługami zbierania i/lub przetwarzania odpadów opodatkowana jest taką stawką podatku co świadczenie podstawowe. Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2015
11
sty

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego dla usługi transportowej.
Fragment:
Wskazać należy, iż w art. 19a ustawy ustawodawca nie przewidział powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych na szczególnych zasadach, zatem obowiązek ten - stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy - powstaje z chwilą wykonania usługi. Należy zauważyć, iż w miesiącu lipcu 2014 r. nie nastąpiło wykonanie usługi. Usługa transportowa została wykonana w miesiącu czerwcu 2014 r. i w tym miesiącu powinna zostać opodatkowana oraz za ten miesiąc powinien zostać rozliczony podatek z tytułu jej wykonania. Zgodnie z art. 19a ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi a nie z chwilą wystawienia faktury. A zatem Spółka usługę transportową wykonaną w czerwcu 2014 r. winna opodatkować i podatek wykazać w rozliczeniu za czerwiec 2014 r. tj. w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka prawidłowo wykazała w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2014 roku kwotę podatku należnego z wystawionej faktury na faktycznego odbiorcę, należało uznać za nieprawidłowe. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.
2015
11
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.