Usługi transportowe | Interpretacje podatkowe

Usługi transportowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi transportowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie miejsca świadczenia usługi transportowej oraz danych zawartych na fakturze dokumentującej ww. usługę
Fragment:
Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadczył przedmiotową usługę transportową na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 28a ustawy. Jak wskazał bowiem Zainteresowany – ww. usługa świadczona była na rzecz kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą, posiadającego siedzibę na terytorium Szwajcarii i tam zarejestrowanego dla celów podatkowych. Skoro przedmiotowa usługa świadczona była na rzecz podatnika oraz dla ww. usługi nie przewidziano szczególnego miejsca świadczenia, to podlega ona opodatkowaniu – zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy – w kraju siedziby usługobiorcy, tj. w Szwajcarii. Tym samym usługa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. W konsekwencji względem przedmiotowej usługi transportu towarów nie znajdą zastosowania stawki podatku VAT przewidziane w przepisach odnoszących się do podatku od towarów i usług. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie miejsca świadczenia usługi transportowej należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się z kolei do sposobu dokumentowania przedmiotowych usług świadczonych na rzecz podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej w Szwajcarii należy wskazać, że zgodnie z art. 106a pkt 2 (...)
2017
23
lut

Istota:
Opodatkowanie stawką 0% usługi transportowej na trasie kraj członkowski Unii Europejskiej - Szwajcaria
Fragment:
(...) usługi transportowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 0% usługi transportowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest Spółką Cywilną zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT. Wnioskodawca posiada siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Głównym przedmiotem działalności spółki jest transport krajowy i międzynarodowy świadczony zarówno dla polskich jak i zagranicznych kontrahentów Wnioskodawca świadczy usługi transportowe dla polskiego kontrahenta, który również jest czynnym podatnikiem VAT. Usługa transportowa odbywa się na trasie Szwajcaria - Niemcy (załadunek Szwajcaria - rozładunek w Krajach Unii) oraz załadunek w Krajach Unii i rozładunek w Szwajcarii. Trasa wspomnianej usługi transportowej nie przebiega przez terytorium Polski, i spółka nie posiada informacji w jakim kraju towar jest dopuszczony do obrotu (dokumentu SAD). Wnioskodawca (...)
2016
17
gru

Istota:
Opodatkowanie stawką 0% usługi transportowej
Fragment:
(...) usługi transportowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 0% usługi transportowej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 lipca 2016 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest Spółką Cywilną zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT. Wnioskodawca posiada siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest transport krajowy i międzynarodowy świadczony zarówno dla polskich jak i zagranicznych kontrahentów. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi transportowe dla polskiego kontrahenta, który również jest czynnym podatnikiem VAT. Zamierzona usługa transportowa ma odbyć się na trasie Szwajcaria - Niemcy (załadunek Szwajcaria - rozładunek w Krajach Unii) oraz załadunek w Krajach Unii i rozładunek w Szwajcarii. Trasa wspomnianej usługi transportowej nie będzie przebiegała przez terytorium Polski, i Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji w jakim kraju towar zostanie dopuszczony do obrotu (dokument SAD).
2016
3
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania opisanych transakcji (sytuacje oznaczone nr 1-5) oraz ujęcia ich w deklaracji VAT-7K
Fragment:
Z opisu sprawy (oznaczonej we wniosku jako sytuacja 3, 4 i 5) wynika, że Wnioskodawca nabywa usługi transportowe. Wnioskodawca tych usług nie świadczy lecz jest ich nabywcą. Kontrahentami świadczącymi usługi transportowe są usługodawcy z Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Polski. Kontrahenci Wnioskodawcy z Ukrainy i Wielkiej Brytanii nie posiadają siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Natomiast kontrahent z Polski ma siedzibę na terenie kraju. W sytuacji oznaczonej we wniosku nr 3 Polski podatnik (Wnioskodawca) kupuje usługę transportową od polskiego podatnika, towar jest transportowany z Ukrainy (przez Polskę) do Czech. W sytuacji oznaczonej we wniosku nr 4 Polski podatnik (Wnioskodawca) kupuje usługę transportową od podatnika z Ukrainy, towar jest transportowany z Ukrainy (przez Polskę) do Czech. W sytuacji oznaczonej we wniosku nr 5 Polski podatnik (Wnioskodawca) kupuje usługę transportową od podatnika z Wielkiej Brytanii, towar jest transportowany z Ukrainy (przez Polskę) do Czech. Powyższe usługi transportowe są świadczone przez podatników na rzecz Wnioskodawcy, będącego także podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem z uwagi na art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce w którym usługobiorca (Wnioskodawca) posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli terytorium kraju.
2016
29
lis

Istota:
Uznanie Zespołu Usług Transportowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w związku z transakcją sprzedaży
Fragment:
II FSK 2314/10: „ Brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych. ” Planowana transakcja zakłada transfer zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Zespołu Usług Transportowych w tym, w szczególności, wykwalifikowanych pracowników (włączając ich wiedzę w zakresie prowadzonej działalności przez Zespół Usług Transportowych) oraz umowę w zakresie świadczenia usług doradczych w zakresie transportu przez Zespół Usług Transportowych na rzecz innych spółek z Grupy X.. Oznacza to, iż Zespół Usług Transportowych będzie mógł bezpośrednio po dokonaniu transakcji realizować swoje działania gospodarcze w obrębie struktur Spółki. W analizowanej transakcji, z transferu zostaną wyłączone jedynie elementy pełniące funkcje pomocnicze/administracyjne u Sprzedającego (m.in. usługi kadrowo-płacowe, umowy dotyczące oprogramowania używanego przez wszystkie jednostki organizacyjne Sprzedającego), jednakże brak przejścia tych elementów w kontekście powyższego nie będzie miał wpływu na realizację działań gospodarczych Zespołu Usług Transportowych. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Zespół Usług Transportowych jest zdolny do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo, w szczególności zaś Zespół Usług Transportowych: stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań; posiada organizacyjne i finansowe wyodrębnienie; posiada zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego określone zadania gospodarcze.
2016
7
lip

Istota:
Stawka podatku VAT dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi transportowej
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług transportowych na terytorium kraju, na terytorium krajów Unii Europejskiej oraz poza terytorium krajów Unii Europejskiej. Stałym miejscem zamieszkania oraz miejscem wykonywania działalności przez Wnioskodawcę jest terytorium kraju. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wnioskodawca będzie wykonywać transport towarów na zlecenie polskiego spedytora, który jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Transport towarów odbywać się będzie na trasie Szwajcaria (miejsce załadunku) do Niemiec (miejsce rozładunku). Trasa transportu nie będzie przebiegała przez terytorium Polski. Wnioskodawca nie będzie posiadać informacji, w jakim kraju towar zostanie dopuszczony do obrotu. W związku z powyższym opisem zadano pytanie: Czy do zastosowania obniżonej do 0% stawki podatku dla tej usługi wymagane jest spełnienie dodatkowego warunku posiadania dokumentu celnego, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów ... Wartość usługi transportowej wynika z ujętej faktury spedytora - zleceniodawcy, (...)
2016
14
kwi

Istota:
1. Czy kara, którą obciążają Spółkę klienci/ zleceniobiorcy stanowi koszt uzyskania przychodu o którym mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też należy ją wyłączyć z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 w/w ustawy?2. Czy odszkodowania otrzymane przez Spółkę od podwykonawców/klientów stanowią przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a należy je wyłączyć z przychodów podatkowych?
Fragment:
(...) usług transportowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów podatkowych związanych ze świadczeniem usług transportowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. F. świadczy usługi transportowe i spedycyjne. W celu zrealizowania zleceń korzysta z usług podwykonawców. Od 2015 roku z zleceniodawcami oraz podwykonawcami, zawierane są umowy, w których jednym z punktów zlecenia jest kara/odszkodowanie z tytułu braku palet na wymianę. F. zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej ilości palet na wymianę, zarówno na załadunek jak i rozładunek. Zlecając usługę podwykonawcy, w umowie (zleceniu) zamieszcza informację o obowiązku posiadania palet na wymianę, a także o konsekwencjach wynikających z ich braku - obciążeniu (karą). Na załadunku podwykonawca, podstawiając auto, zobowiązany jest, zgodnie z informacją podaną w zleceniu, do posiadania konkretnej ilości palet na wymianę. W przypadku ich nieposiadania zostają one wypożyczone mu z magazynu załadunkowego, podwykonawca zaś zobowiązuje się do zwrotu palet do tego samego magazynu.
2016
7
kwi

Istota:
Brak opodatkowania odpłatnego wydania Karty pasażera.
Fragment:
Korzystając z Karty pasażera nabywca ma więc możliwość nabycia w preferencyjnych cenach usług transportowych. Ze strony Wnioskodawcy odpłatne wydanie Karty pasażera jest przyrzeczeniem udzielenia w przyszłości rabatu na będące w ofercie usługi transportowe. W chwili nabycia Karty pasażera klient nie nabywa żadnego towaru, gdyż w świetle powyższej analizy trudno uznać Kartę pasażera za towar. Karta pasażera jest jedynie znakiem legitymacyjnym uprawniającym do nabycia usług transportowych po obniżonej cenie. Zatem będąca przedmiotem niniejszej analizy Karta pasażera stanowi uprawnienie do otrzymania rabatu przy zakupie usług transportowych. Skoro Karta pasażera nie jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, stąd też jego odpłatna sprzedaż nie może zostać uznana za dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ustawy. Jednakże sprzedaż za wynagrodzeniem Kart pasażera należy rozpatrywać w kategoriach świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której Wnioskodawca poprzez sprzedaż Kart pasażera na rzecz konkretnych osób (potencjalnych nabywców usług transportowych), którzy mają możliwość ich zrealizowania podczas zakupów usług transportowych i uzyskania zniżki przy zakupie tych usług pozyskuje klienta i zobowiązuje się udzielić rabatu klientowi, który będzie posiadaczem ważnej Karty pasażera nabytej od Wnioskodawcy.
2016
13
mar

Istota:
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku.
Fragment:
Zazwyczaj jednak jest tak, że klient dodatkowo kupuje u Wnioskodawcy usługę transportową (w celu przewiezienia zakupionego u Zainteresowanego towaru do wskazanego miejsca) za określoną cenę - w takich przypadkach na fakturze lub paragonie Wnioskodawca wpisuje dodatkową pozycję „ transport ” lub „ usługa transportowa ” i cenę za usługę. Czasami Wnioskodawca udziela rabatu na usługi transportowe. Usługi transportowe, o których mowa wyżej, Wnioskodawca wykonuje w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub przez kupno usług transportowych od innych firm. Gdy zakupuje usługi transportowe w celu ich odsprzedaży, zazwyczaj sprzedaje je w takiej samej kwocie, w jakiej zostały zakupione, choć czasem może zdarzyć się też, że sprzeda zakupione usługi transportowe w innej cenie, niż w których zostały zakupione. Do opodatkowania przychodu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawca stosuje stawkę 3% zarówno do przychodu ze sprzedanego towaru, jak i usług transportowych, dzięki którym klient otrzymał zakupiony u niego towar. Wnioskodawca nie opodatkowuje przychodów z usług transportowych 8,5% lub 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdyż uważa, że sprzedaż usług transportowych jest nierozerwalna ze sprzedanym towarem, dlatego należy zastosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych taką, jaką opodatkowany jest przychód ze sprzedaży towaru, tj. stawką 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
2015
15
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów.
Fragment:
Usługi transportowe poza granicami kraju świadczone były na rzecz zagranicznego kontrahenta, tj. mającego swoją siedzibę w Szwecji. Wnioskodawca zgłosił swoją działalność wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie prowadził jej na terytorium innych krajów w rozumieniu umów zawartych między RP a rządami tych krajów. Również w Szwecji Wnioskodawca nie prowadził swojej działalności np. za pośrednictwem położonego tam zakładu, a świadczył wyłącznie usługi transportowe pojazdami będącymi własnością kontrahenta. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opisana pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona w zakresie usług transportowych, świadczonych w 2010 i 2011 roku na rzecz zagranicznego kontrahenta z siedzibą w Szwecji, opodatkowana będzie wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne. Ponadto w art. 3 ust. 1 zaznaczono, iż osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
2015
21
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.