Usługi transportowe | Interpretacje podatkowe

Usługi transportowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi transportowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia lub z doliczoną stawką podatku.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi transportowe ciągnikami rolniczymi z beczkowozami do przewozu wody, z operatorem. Woda potrzebna jest do zagęszczania nasypów przy budowie autostrad i dróg. Właścicielem wody jest zleceniodawca. Następną usługą jest zamiatanie dróg dojazdowych i nowo budowanych ciągnikami rolniczymi z zamiatarkami, wraz z operatorem. Umowa na te usługi ma charakter: zlecenia na wykonanie usług sprzętem budowlanym. Wnioskodawca nadmienia, że w odpowiedzi na wniosek złożony w GUS nadano numer na świadczone przez firmę Wnioskodawcy usługi PKWiU 81.29.12.0, PKWiU 36.00. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że podmioty, na rzecz których Wnioskodawca wykonuje opisane we wniosku czynności pełnią rolę głównego wykonawcy jak i również podwykonawcy. Podmioty na rzecz których Wnioskodawca wykonuje wymienione usługi, są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Wnioskodawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona z podatku – art. 113 ust. 1,9. W opisie sprawy podano poszczególne czynności: usługę transportu wody ciągnikami rolniczymi z beczkowozami do przewozu wody z operatorem tj. PKWiU 36.00 usługę zamiatania dróg dojazdowych i nowo budowanych ciągnikami rolniczymi z zamiatarkami wraz z operatorem tj.
2017
11
paź

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla usługi transportowej towarzyszącej dostawie towarów, opodatkowanej według stawki podatku VAT w wysokości 8%
Fragment:
Cena za usługę transportową jest ustalana w momencie złożenia zamówienia przez kontrahenta. Zainteresowanym ponosi odpowiedzialność za wysłane towary w czasie transportu, jak również ryzyko związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem towarów. Dostawa towarów jest fakturowana wraz z usługą transportową na jednej fakturze. W przedmiotowym zatem przypadku nie można zatem uznać, że usługa transportowa tych towarów stanowi cel sam w sobie i powinna ona być traktowana jako odrębne, niezależne świadczenie. Realizacja przez Wnioskodawcę dostawy towarów odbywa się na podstawie jednej umowy łącznie z usługą transportową, a celem klienta jest nabycie towaru. W związku z powyższym na podstawie tez wypracowanych przez TSUE, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, za dostawę kompleksową – której rozdzielenie na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne – uznać należy dostawę towarów wraz z usługą transportową. Uwzględniając przepisy prawa podatkowego oraz orzecznictwo TSUE stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie koszty dodatkowe jakimi są koszty usługi transportowej, stanowić będą świadczenie pomocnicze do świadczenia głównego jakim jest dostawa towaru zamówionego w sklepie internetowym Spółki.
2017
26
wrz

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla usługi transportowej towarzyszącej dostawie towarów, opodatkowanej według stawki podatku VAT w wysokości 8%
Fragment:
Cena za usługę transportową jest ustalana w momencie złożenia zamówienia przez kontrahenta. Zainteresowanym ponosi odpowiedzialność za wysłane towary w czasie transportu, jak również ryzyko związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem towarów. Dostawa towarów jest fakturowana wraz z usługą transportową na jednej fakturze. W przedmiotowym zatem przypadku nie można zatem uznać, że usługa transportowa tych towarów stanowi cel sam w sobie i powinna ona być traktowana jako odrębne, niezależne świadczenie. Realizacja przez Wnioskodawcę dostawy towarów odbywa się na podstawie jednej umowy łącznie z usługą transportową, a celem klienta jest nabycie towaru. W związku z powyższym na podstawie tez wypracowanych przez TSUE, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę, za dostawę kompleksową – której rozdzielenie na poszczególne elementy byłoby nieuzasadnione i sztuczne – uznać należy dostawę towarów wraz z usługą transportową. Uwzględniając przepisy prawa podatkowego oraz orzecznictwo TSUE stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie koszty dodatkowe jakimi są koszty usługi transportowej, stanowić będą świadczenie pomocnicze do świadczenia głównego jakim jest dostawa towaru zamówionego w sklepie internetowym Spółki.
2017
26
wrz

Istota:
W zakresie świadczenia nieodpłatnie na rzecz swoich uczniów usługi transportowej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczone przez S. usługi transportowe będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem S., świadczone przezeń usługi transportowe nie będą w ogóle podlegały podatkowi VAT. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1) VATU, opodatkowaniu podlega jedynie odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, podczas gdy - jak wynika z opisu stanu faktycznego - Stowarzyszenie nie będzie pobierać za te usługi odpłatności. Zastosowania nie znajdzie natomiast art. 8 ust. 2 VATU, jako że świadczenie uczniom usług transportowych w okolicznościach i sposobie opisanym w stanie faktycznym z pewnością należy uznać za usługi do celów działalności gospodarczej (w rozumieniu VATU) Stowarzyszenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie miejsca świadczenia usługi transportowej oraz danych zawartych na fakturze dokumentującej ww. usługę
Fragment:
Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadczył przedmiotową usługę transportową na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 28a ustawy. Jak wskazał bowiem Zainteresowany – ww. usługa świadczona była na rzecz kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą, posiadającego siedzibę na terytorium Szwajcarii i tam zarejestrowanego dla celów podatkowych. Skoro przedmiotowa usługa świadczona była na rzecz podatnika oraz dla ww. usługi nie przewidziano szczególnego miejsca świadczenia, to podlega ona opodatkowaniu – zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy – w kraju siedziby usługobiorcy, tj. w Szwajcarii. Tym samym usługa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. W konsekwencji względem przedmiotowej usługi transportu towarów nie znajdą zastosowania stawki podatku VAT przewidziane w przepisach odnoszących się do podatku od towarów i usług. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie miejsca świadczenia usługi transportowej należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się z kolei do sposobu dokumentowania przedmiotowych usług świadczonych na rzecz podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej w Szwajcarii należy wskazać, że zgodnie z art. 106a pkt 2 (...)
2017
23
lut

Istota:
Opodatkowanie stawką 0% usługi transportowej na trasie kraj członkowski Unii Europejskiej - Szwajcaria
Fragment:
(...) usługi transportowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 0% usługi transportowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest Spółką Cywilną zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT. Wnioskodawca posiada siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Głównym przedmiotem działalności spółki jest transport krajowy i międzynarodowy świadczony zarówno dla polskich jak i zagranicznych kontrahentów Wnioskodawca świadczy usługi transportowe dla polskiego kontrahenta, który również jest czynnym podatnikiem VAT. Usługa transportowa odbywa się na trasie Szwajcaria - Niemcy (załadunek Szwajcaria - rozładunek w Krajach Unii) oraz załadunek w Krajach Unii i rozładunek w Szwajcarii. Trasa wspomnianej usługi transportowej nie przebiega przez terytorium Polski, i spółka nie posiada informacji w jakim kraju towar jest dopuszczony do obrotu (dokumentu SAD). Wnioskodawca (...)
2016
17
gru

Istota:
Opodatkowanie stawką 0% usługi transportowej
Fragment:
(...) usługi transportowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 0% usługi transportowej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 lipca 2016 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest Spółką Cywilną zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT. Wnioskodawca posiada siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest transport krajowy i międzynarodowy świadczony zarówno dla polskich jak i zagranicznych kontrahentów. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi transportowe dla polskiego kontrahenta, który również jest czynnym podatnikiem VAT. Zamierzona usługa transportowa ma odbyć się na trasie Szwajcaria - Niemcy (załadunek Szwajcaria - rozładunek w Krajach Unii) oraz załadunek w Krajach Unii i rozładunek w Szwajcarii. Trasa wspomnianej usługi transportowej nie będzie przebiegała przez terytorium Polski, i Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji w jakim kraju towar zostanie dopuszczony do obrotu (dokument SAD).
2016
3
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania opisanych transakcji (sytuacje oznaczone nr 1-5) oraz ujęcia ich w deklaracji VAT-7K
Fragment:
Z opisu sprawy (oznaczonej we wniosku jako sytuacja 3, 4 i 5) wynika, że Wnioskodawca nabywa usługi transportowe. Wnioskodawca tych usług nie świadczy lecz jest ich nabywcą. Kontrahentami świadczącymi usługi transportowe są usługodawcy z Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Polski. Kontrahenci Wnioskodawcy z Ukrainy i Wielkiej Brytanii nie posiadają siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Natomiast kontrahent z Polski ma siedzibę na terenie kraju. W sytuacji oznaczonej we wniosku nr 3 Polski podatnik (Wnioskodawca) kupuje usługę transportową od polskiego podatnika, towar jest transportowany z Ukrainy (przez Polskę) do Czech. W sytuacji oznaczonej we wniosku nr 4 Polski podatnik (Wnioskodawca) kupuje usługę transportową od podatnika z Ukrainy, towar jest transportowany z Ukrainy (przez Polskę) do Czech. W sytuacji oznaczonej we wniosku nr 5 Polski podatnik (Wnioskodawca) kupuje usługę transportową od podatnika z Wielkiej Brytanii, towar jest transportowany z Ukrainy (przez Polskę) do Czech. Powyższe usługi transportowe są świadczone przez podatników na rzecz Wnioskodawcy, będącego także podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem z uwagi na art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce w którym usługobiorca (Wnioskodawca) posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli terytorium kraju.
2016
29
lis

Istota:
Uznanie Zespołu Usług Transportowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w związku z transakcją sprzedaży
Fragment:
II FSK 2314/10: „ Brak w przedsiębiorstwie wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe nie pozbawia tegoż przedsiębiorstwa możliwości realizacji określonych zadań gospodarczych. ” Planowana transakcja zakłada transfer zespołu składników materialnych i niematerialnych przypisanych do Zespołu Usług Transportowych w tym, w szczególności, wykwalifikowanych pracowników (włączając ich wiedzę w zakresie prowadzonej działalności przez Zespół Usług Transportowych) oraz umowę w zakresie świadczenia usług doradczych w zakresie transportu przez Zespół Usług Transportowych na rzecz innych spółek z Grupy X.. Oznacza to, iż Zespół Usług Transportowych będzie mógł bezpośrednio po dokonaniu transakcji realizować swoje działania gospodarcze w obrębie struktur Spółki. W analizowanej transakcji, z transferu zostaną wyłączone jedynie elementy pełniące funkcje pomocnicze/administracyjne u Sprzedającego (m.in. usługi kadrowo-płacowe, umowy dotyczące oprogramowania używanego przez wszystkie jednostki organizacyjne Sprzedającego), jednakże brak przejścia tych elementów w kontekście powyższego nie będzie miał wpływu na realizację działań gospodarczych Zespołu Usług Transportowych. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Zespół Usług Transportowych jest zdolny do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo, w szczególności zaś Zespół Usług Transportowych: stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań; posiada organizacyjne i finansowe wyodrębnienie; posiada zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego określone zadania gospodarcze.
2016
7
lip

Istota:
Stawka podatku VAT dla świadczonej przez Wnioskodawcę usługi transportowej
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług transportowych na terytorium kraju, na terytorium krajów Unii Europejskiej oraz poza terytorium krajów Unii Europejskiej. Stałym miejscem zamieszkania oraz miejscem wykonywania działalności przez Wnioskodawcę jest terytorium kraju. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wnioskodawca będzie wykonywać transport towarów na zlecenie polskiego spedytora, który jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Transport towarów odbywać się będzie na trasie Szwajcaria (miejsce załadunku) do Niemiec (miejsce rozładunku). Trasa transportu nie będzie przebiegała przez terytorium Polski. Wnioskodawca nie będzie posiadać informacji, w jakim kraju towar zostanie dopuszczony do obrotu. W związku z powyższym opisem zadano pytanie: Czy do zastosowania obniżonej do 0% stawki podatku dla tej usługi wymagane jest spełnienie dodatkowego warunku posiadania dokumentu celnego, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów ... Wartość usługi transportowej wynika z ujętej faktury spedytora - zleceniodawcy, (...)
2016
14
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.