Usługi tłumaczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi tłumaczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
4
lis

Istota:

Opodatkowanie świadczonej usługi tłumaczenia na rzecz usługobiorcy nieprowadzącego działalności gospodarczej i posiadającego miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim.

Fragment:

Tutejszy organ informuje, że w niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonej usługi tłumaczenia na rzecz usługobiorcy nieprowadzącego działalności gospodarczej i posiadającego miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim. Natomiast w pozostałym zakresie wniosku dotyczącym opodatkowania i udokumentowania świadczonej usługi tłumaczenia na rzecz usługobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą oraz posiadającego siedzibę w innym państwie członkowskim, a także w zakresie dotyczącym wykazania w deklaracji VAT-UE świadczonej usługi tłumaczenia na rzecz usługobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą oraz posiadającego siedzibę w innym państwie członkowskim zostało wydane postanowienie z dnia 19 października 2017 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.348.2017.2.KB. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2014
17
lip

Istota:

Nabycie przez Wnioskodawcę usługi tłumaczenia ustnego od podmiotu słowackiego nieposiadającego numeru identyfikacji podatkowej stanowi dla niego import usług podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju, z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej z tytułu ww. nabycia usług.

Fragment:

Organu z dnia 5 grudnia 2013 r. (skutecznie doręczone w dniu 10 grudnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania po stronie Wnioskodawcy obowiązku importu usług z tytułu nabycia usługi tłumaczenia od słowackiego podmiotu, nieposiadającego numeru identyfikacji podatkowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania po stronie Wnioskodawcy obowiązku importu usług z tytułu nabycia usługi tłumaczenia od słowackiego podmiotu, nieposiadającego numeru identyfikacji podatkowej. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 12 grudnia 2013 r., złożonym w dniu 13 grudnia 2013r. (data wpływu 16 grudnia 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 5 grudnia 2013 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca, podczas posiedzenia Grupy Roboczej, skorzystał z usług tłumaczenia przez firmę słowacką. Wnioskodawca otrzymało od ww. firmy fakturę za usługę tłumaczenia ustnego wystawioną 14.10.2013 r. na kwotę 1.500,00 zł., która została opłacona 28.10.2013 r. Na fakturze brak jest identyfikacji podatkowej (NIP UE)‚ a ponadto zamieszczony jest zapis, iż kontrahent nie jest płatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące (...)

2013
16
cze

Istota:

Czy usługi tłumaczenia dla firmy, która ma siedzibę w Polsce, posiadającej NIP polski i litewski, prowadzącej działalność na nieruchomości na Litwie są opodatkowane stawką 23% wg miejsca siedziby usługobiorcy, czy powinien być zastosowany art. 28b?

Fragment:

Czy usługi tłumaczenia dla firmy, która ma siedzibę w Polsce, posiadającej NIP polski i litewski, prowadzącej działalność na nieruchomości na Litwie są opodatkowane stawką 23% wg miejsca siedziby usługobiorcy, czy powinien być zastosowany art. 28b... Zdaniem Wnioskodawczyni, usługi tłumaczenia w myśl art. 28b, powinny być opodatkowane stawką VAT w zależności od siedziby usługobiorcy, a nie miejsca wykonywania przez niego usług na nieruchomości na Litwie. W przypadku gdyby usługobiorca wskazał miejsce siedziby Litwę i wykonywał usługę na nieruchomości na Litwie, faktura za tłumaczenia byłaby wystawiona bez podatku VAT, w myśl art. 28b. Natomiast wskazanie siedziby w Polsce i NIP litewski mimo, że usługa na nieruchomości jest wykonywana na Litwie powoduje, że usługa tłumaczenia powinna być opodatkowana stawką 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2012
9
mar

Istota:

Rozpoznania importu usług.

Fragment:

W związku z powyższym mają miejsce różnego rodzaju koszty jak np. usługi tłumaczenia przez osoby zagraniczne. Usługodawca tłumaczenia nie posiada siedziby i stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i zaistniały stan faktyczny należy zauważyć, iż Wnioskodawca winien rozpoznać po swojej stronie import usług tłumaczenia. Zatem Wnioskodawca zobowiązany był do opodatkowania importu usług tłumaczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

2011
1
paź

Istota:

W zakresie ustalenia czy usługi tłumaczenia dokumentów wykonane przez kontrahentów nierezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie Spółki należy zakwalifikować do przychodów, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr I/6)

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności będzie kupować usługi tłumaczenia dokumentów od kontrahentów niebędących rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle powyższego usługi tłumaczenia dokumentów jako niewymienione w art. 21 ust. 1 updop, w tym w szczególności w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop oraz niemające podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Tak więc przychód uzyskany przez kontrahenta zagranicznego z tytułu wykonanych usług tłumaczenia dokumentów nie mieści się w żadnej z kategorii wymienionej w art. 21 ust. 1 updop. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr I tj. I/1, I/2, I/3, I/4, I/5, I/7, I/8 oraz pytanie nr II) wydano odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
paź

Istota:

W zakresie ustalenia czy usługi tłumaczenia dokumentów wykonane przez kontrahentów nierezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie Spółki należy zakwalifikować do przychodów, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr I/6)

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności będzie kupować usługi tłumaczenia dokumentów od kontrahentów niebędących rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle powyższego usługi tłumaczenia dokumentów jako niewymienione w art. 21 ust. 1 updop, w tym w szczególności w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop oraz niemające podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Tak więc przychód uzyskany przez kontrahenta zagranicznego z tytułu wykonanych usług tłumaczenia dokumentów nie mieści się w żadnej z kategorii wymienionej w art. 21 ust. 1 updop. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr I tj. I/1, I/2, I/3, I/4, I/5, I/7, I/8 oraz pytanie nr II) wydano odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
wrz

Istota:

Czynności tłumaczenia wykonywane na zlecenie sądów, prokuratury czy policji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, tj. Wnioskodawczyni jako czynny podatnik podatku VAT świadcząca usługi tłumaczenia winna dokumentować świadczone usługi za pomocą faktur VAT wystawianych zgodnie z powołanymi powyżej przepisami prawa podatkowego.

Fragment:

(...) usług tłumaczenia i będącą czynnym podatnikiem VAT – faktur VAT – na usługi tłumaczenia dla sądów, prokuratury i policji, tak jak dla innych odbiorców tych usług jest właściwe... Zdaniem Wnioskodawczyni (uzupełnionym pismem z dnia 17.08.2010r.): Na mocy ustawy o VAT czynny podatnik VAT jest zobowiązany wystawić fakturę na wykonane usługi. Obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych i prokuratury na ich zlecenie powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty (Roz. MF z dnia 24.12.2009r. § 3 pkt 2). Sprzedaż świadczonych przez Wnioskodawczynię usług tłumaczenia przysięgłego dla sądów, prokuratury i policji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub nakazem wynikającym z mocy prawa (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT) W ocenie Wnioskodawczyni właściwą formą rozliczeń jest dokumentowanie sprzedaży dla wymienionych podmiotów poprzez wystawienie faktur VAT, podobnie, jak dla innych odbiorców.

2011
1
sie

Istota:

Czy stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15, poz. 131 ze zm.) są kwotami netto w świetle ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wykonuje między innymi usługi tłumaczenia na zlecenia sądów. Po wykonaniu usługi każdorazowo wystawia fakturę VAT (prowadzi bowiem działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku VAT). Wysokość wynagrodzenia, na którą opiewa wystawiana faktura, wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Wnioskodawca do stawek określonych w rozporządzeniu dolicza podatek VAT. Sąd Rejonowy Oddział Finansowy kwoty określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagradzania tłumacza przysięgłego traktuje jako wartości brutto, a nie netto i odmawia zapłacenia kwoty powiększonej o podatek VAT. W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, iż kwotą należną, w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, jest wynagrodzenie wynikające z wyżej powołanego rozporządzenia, tj. zapłata za wykonywane czynności tłumacza przysięgłego, ustalona na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, jeżeli jest jedynym wynagrodzeniem za wykonane usługi na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości. W świetle powołanego art. 29 ust. 1 ustawy o VAT stanowi ona kwotę należną (kwotę brutto) zawierającą podatek od towarów i usług, który powinien być ustalony na zasadzie podatku naliczonego metodą „ w stu ”.

2011
1
sie

Istota:

Określenie miejsca świadczenia usług tłumaczenia

Fragment:

Z projektu informacji przedstawionego przez O wynika, iż ostatecznym odbiorcą usługi tłumaczenia jest O z siedzibą w USA, podstawą świadczenia usługi jest natomiast umowa podpisana w imieniu O przez jej biuro w Austrii. Powyższe pozwala uzasadnić twierdzenie, iż miejsce świadczenia usługi jest - zgodnie z art. art. 27 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 4 pkt 3a uptu - na terytorium USA. Powołany przepis znajduje zastosowanie ze względu na fakt, iż usługi świadczone są na rzecz agencji rządu amerykańskiego, a zatem na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium kraju trzeciego, o którym mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 uptu. Jako podmiot, na rzecz którego świadczone są przedstawione usługi, należy identyfikować stronę umowy, która nabywa je we własnym imieniu. Stroną tą jest O jako organizacja rządu USA stanowiąca jego jednostkę. Nie jest stroną umowy biuro regionalne, będące jednostką organizacyjną o charakterze terenowym, która zawiera umowy w imieniu O. W związku z powyższym usługi świadczone na podstawie umowy z O nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Usługi tłumaczenia świadczone są bowiem na rzecz O jako jednostki rządu amerykańskiego i tym samym miejscem ich świadczenia jest terytorium USA, co wynika z interpretowanych przepisów .

2011
1
lip

Istota:

Czy prawidłowym jest stosowanie stawki 22% dla usługi tłumaczenia wykonywanych dla osób fizycznych i firm spoza Unii Europejskiej, czy też zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy miejscem świadczenia tych usług, czyli ich opodatkowania, jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania?Jeżeli ww. usługi nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, to czy na fakturze należy umieścić klauzulę „podatek VAT rozlicza nabywca usługi”, czy sporządzić korekty faktur (z bieżącą datą wystawienia), czy złożyć korekty deklaracji VAT-7 za miesiące, w których czynności zostały opodatkowane stawką 22%?

Fragment:

Z powyższych unormowań wynika, że w przypadku świadczenia usług tłumaczenia na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Z przedłożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni świadczy usługi tłumaczenia dla podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium wspólnoty, dla osób fizycznych zamieszkałych na terytorium wspólnoty, jak również dla osób fizycznych i firm spoza wspólnoty. Przedmiotowe usługi Zainteresowana wykonuje w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż w przypadku, gdy Wnioskodawczyni świadczy usługi tłumaczenia na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, to miejsce świadczenia tych usług (a tym samym opodatkowania), należy ustalać zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy.