Usługi telekomunikacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi telekomunikacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
wrz

Istota:

Rozpoznanie świadczenia usługi telekomunikacyjnej oraz ustalenie miejsca jej świadczenia/opodatkowania

Fragment:

Co do zasady, usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami podlegają opodatkowaniu VAT na terytorium kraju, gdy nabywcy mają na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. W przypadku zaś gdy nabywcy niebędący podatnikami mają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w innym kraju, usługi telekomunikacyjne podlegają opodatkowaniu VAT w tym innym kraju (w kraju konsumpcji). W konsekwencji, w przypadku usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem miejsce opodatkowania powinno być każdorazowo ustalane w oparciu o informacje dotyczące siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi domniemań wynikającymi z rozporządzenia. Ustawodawca unijny, wprowadzając wskazany sposób rozliczania podatku VAT w stosunku do usług telekomunikacyjnych, miał na celu zapewnienie w jak największym stopniu powiązanie miejsca opodatkowania z miejscem rzeczywistej konsumpcji usług telekomunikacyjnych. Zatem w rozporządzeniu przewidziano tzw. domniemania, które stają się wskazówkami w procesie określenia miejsca konsumpcji.

2018
10
sie

Istota:

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług telekomunikacyjnych oraz brak możliwości stosowania procedury szczególnej rozliczania VAT z tytułu wykonania tych usług

Fragment:

Jak już bowiem wskazano, sprzedaż jednostek uprawniających do skorzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym przypadku kodów doładowujących (niezależnie od miejsca podmiotu sprzedającego w łańcuchu dystrybucji usług telekomunikacyjnych) należy uznać za świadczenie usługi telekomunikacyjnej ”. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należałoby wskazać, iż świadczenie przez Spółkę usług doładowania telefonów komórkowych (sprzedaż EJD) stanowi na gruncie VAT usługę telekomunikacyjną, o której mowa w art. 2 pkt 25a ustawy o VAT. Miejsce świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z art. 2 pkt 5a ustawy o VAT, za państwo członkowskie konsumpcji uznaje się państwo członkowskie, w odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na jego terytorium ma miejsce świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych. Stosownie zaś do art. 28k ustawy o VAT miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Powyższe oznacza, iż co do zasady usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami będą podlegały opodatkowaniu VAT na terytorium kraju, gdy nabywcy będą mieli na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

2018
18
kwi

Istota:

– Wnioskodawca z tytułu świadczonej usługi na rzecz obywatela Włoch winien odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego w Polsce właściwego ze względu na siedzibę działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
– Konsultacja medyczna przez skype oraz porada mailowa nie stanowią usług telekomunikacyjnych –Wnioskodawca winien odprowadzać podatek VAT związany ze świadczonymi usługami na rzecz obywateli krajów Unii Europejskiej, jak i krajów spoza Unii Europejskiej do właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce, zgodnie z art. 28c ust. 1 ustawy.

Fragment:

Przepisy Rozdziału 6a ustawy o podatku od towarów i usług regulują kwestię procedury szczególnej dotyczącej usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nie posiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a. W myśl art. 130a ustawy, ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: VAT – rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej; podatnikach – rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej; procedurze szczególnej rozliczania VAT – rozumie się przez to rozliczenie VAT należnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji, w którym podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Według art. 130b ust. 1 ustawy, podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub (...)

2017
22
cze

Istota:

Sprzedaż kodów doładowujących

Fragment:

(...) usługi telekomunikacyjne na rzecz dystrybutora ” (pkt 42 i 43). Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy w kontekście przytoczonych wyżej przepisów prawa, z uwzględnieniem tez płynących z powołanego orzeczenia TSUE pozwala stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży telefonicznych kodów doładowujących będzie świadczyć na rzecz swojego kontrahenta usługę telekomunikacyjną. Jak już bowiem wskazano, sprzedaż jednostek uprawniających do skorzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym przypadku kodów doładowujących (niezależnie od miejsca podmiotu sprzedającego w łańcuchu dystrybucji usług telekomunikacyjnych) należy uznać za świadczenie usługi telekomunikacyjnej. Podsumowując: opisane we wniosku świadczenie stanowi świadczenie usług telekomunikacyjnych, świadczenie to należy rozpoznać jako świadczenie usług, którego miejsce świadczenia winno być określone na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy - w sytuacji gdy jest świadczone na rzecz podatników z innych krajów członkowskich (o ile usługa nie jest świadczona na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski) - niezależnie od tego czy dojdzie do wywiezienia zdrapek z kraju czy też nie.

2017
16
maj

Istota:

Nieuznanie usługi telekomunikacyjnej zapewnianej pracownikom na zakwaterowaniach za usługę związaną z nieruchomością oraz określenie miejsca jej świadczenia

Fragment:

Nie można również uznać, że usługa telekomunikacyjna będzie zdeterminowana przez usługę główną (usługę zakwaterowania pracowników) oraz że nie będzie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi telekomunikacyjnej. Powyższe okoliczności wskazują, że usługa telekomunikacyjna oferowana w związku z zakwaterowaniem pracowników nie będzie stanowić środka do lepszego wykonania tej usługi. Stanowić będzie usługę odrębną, mającą na celu uatrakcyjnienie pobytu pracownikom Wnioskodawcy. Jednocześnie należy zauważyć, że – jak wskazał Wnioskodawca – będzie otrzymywał zarówno faktury/rachunki odrębnie dla usług zakwaterowania oraz odrębnie dla usług dostępu do internetu i dostępu do stron .... (usługi dostępu do internetu i dostępu do stron .... mogą być wliczone w cenę usługi zakwaterowania, ale mogą również stanowić odrębną pozycję na fakturze/rachunku). W konsekwencji, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, miejsce świadczenia usługi zakwaterowania pracowników Wnioskodawcy oraz usługi telekomunikacyjnej należy ustalić odrębnie, według zasad właściwych dla tych czynności. W celu ustalenia miejsca opodatkowania usługi telekomunikacyjnej (dostępu do internetu i stron ....) świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz swoich pracowników należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 28e ustawy (w zakresie usług związanych z nieruchomościami).

2016
29
lis

Istota:

W zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usługi telekomunikacyjnej oraz prawa do odliczenia.

Fragment:

Zgodnie z art. 6a ust. 2 Rozporządzenia 282/2011 usługi telekomunikacyjne w rozumieniu art. 24 ust. 2 Dyrektywy 112 nie obejmują następujących usług: usług świadczonych drogą elektroniczną; usług nadawczych radiowych i telewizyjnych (dalej zwanych „ usługami nadawczymi ”). Zdaniem Spółki, opisane w zdarzeniu przyszłym usługi jakie będzie świadczyć na rzecz innych operatorów/centrali i pośredników, tj. tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VOIP, transmisja danych i udostępnianie infrastruktury teletechninczej i elektronicznej w ramach ww. usług poprzez routery i łącza internetowe stanowi w myśl ww. definicji usługę telekomunikacyjna. W zakresie miejsca świadczenia usług ustawa o VAT nie przewiduje przepisów szczególnych dot. miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów będących podatnikami (istnieje co prawda przepis szczególny art. 28k ustawy o VAT dot. miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, jednak dotyczy on świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami). Zgodnie z zasadą ogólną dot. miejsca świadczenia usług określoną w art. 28b ust. 1-3 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 tego przepisu oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1 a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust 1 i 2 oraz art. 28n ustawy o VAT, które nie mają zastosowania w odniesieniu do przedmiotowy usług.

2016
28
lis

Istota:

Uznanie nabywanych od operatora elektronicznych kodów doładowujących za nabycie usługi telekomunikacyjnej oraz odsprzedaży elektronicznych kodów doładowujących do sieci komórkowych za świadczenie usług telekomunikacyjnych, moment powstania obowiązku podatkowego, określenie miejsca świadczenia usługi, prawo do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

(...) usługę telekomunikacyjną. Jak już bowiem wskazano, sprzedaż jednostek uprawniających do skorzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym przypadku kodów doładowujących (niezależnie od miejsca podmiotu sprzedającego w łańcuchu dystrybucji usług telekomunikacyjnych) należy uznać za świadczenie usługi telekomunikacyjnej. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabywając doładowania do telefonów w postaci elektronicznych kodów doładowujących bezpośrednio od operatorów, a następnie odsprzedając je innemu podmiotowi (spółce prawa szwajcarskiego), będzie działał we własnym imieniu i na własny rachunek. Przy czym należy podkreślić, że w związku z nabyciem ww. kodów doładowujących, nabywane będzie prawo do korzystania z infrastruktury w celu wykonywania połączeń telefonicznych, co mieści się w wyżej powołanej definicji usługi telekomunikacyjnej. Reasumując, Wnioskodawca nabywając bezpośrednio od operatora elektroniczne kody doładowujące dokona nabycia usługi telekomunikacyjnej, natomiast dokonując odsprzedaży elektronicznych kodów doładowujących do sieci komórkowych na rzecz kontrahenta będzie świadczył usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a) ustawy o VAT.

2016
12
sie

Istota:

Opodatkowanie Usług Telewizyjnych.

Fragment:

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi wskazał (znak pisma: LDZ-OKN.4221.1647.2016.KU.1), iż Usługi Telewizyjne będące przedmiotem wniosku mieszczą się w grupowaniu PKWiU 61.20.50.0 „ Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą sieci telekomunikacji ruchowej ”, która to grupa mieści się w dziale 61. „ Usługi telekomunikacyjne ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Usługi Telewizyjne, które zamierza świadczyć Spółka stanowią usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a) Ustawy VAT... Czy do Usług Telewizyjnych, które zamierza świadczyć Spółka zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku od towarów i usług (dalej jako VAT) na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a oraz poz. 169 załącznika nr 3 do Ustawy VAT... Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, Usługi Telewizyjne, które zamierza świadczyć Spółka stanowią usługi telekomunikacyjne, w rozumieniu art. 2 pkt 25a) Ustawy VAT. Usługi Telewizyjne jako usługi telekomunikacyjne. Zgodnie z wyżej powołanym artykułem ilekroć w przepisach Ustawy VAT jest mowa o usługach telekomunikacyjnych rozumie się przez to usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.

2015
6
gru

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego i podstawa opodatkowania dla sprzedaży doładowań elektronicznych, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych doładowań;

Fragment:

Tym samym, skoro usługi o podwyższonej opłacie polegają na wysyłaniu (lub otrzymywaniu) wiadomości tekstowych oraz wykonywaniu połączeń telefonicznych (tj. na przekazywaniu informacji za pomocą energii elektromagnetycznej), to niewątpliwie spełniają one warunek, aby uznać je również za usługi telekomunikacyjne. Dodatkowo, Spółka wskazuje, że z art. 64 Prawa telekomunikacyjnego wynika wprost, że usługa telekomunikacyjna obejmować może usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem, które może być realizowane przez inny podmiot niż dostawca usługi telekomunikacyjnej. Brzmienie tego przepisu, w ocenie Spółki, potwierdza, iż sprzedaż doładowań elektronicznych stanowi sprzedaż usług telekomunikacyjnych. Powyższe stanowisko znajduje również uzasadnienie w doktrynie prawa telekomunikacyjnego. Komentatorzy w odniesieniu do art. 64 Prawa telekomunikacyjnego wskazują, że: „ Usługa o podwyższonej opłacie została zdefiniowana jako publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna, która obejmuje, tzn. w której skład wchodzi, usługa telekomunikacyjna z dodatkowym świadczeniem. Usługa telekomunikacyjna została zdefiniowana w art. 2 pkt 48 pr.tel. jako usługa polegająca głównie na przekazywaniu sygnałów (...). Ponadto - w świetle art. 2 pkt 31 pr.tel. - publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna oznacza usługę telekomunikacyjną dostępną dla ogółu użytkowników. ” (Komentarz do art. 64 Prawa telekomunikacyjnego <w:> Krasuski Andrzej, Prawo telekomunikacyjne.

2015
3
gru

Istota:

Minister Finansów stwierdza, że w analizowanym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca świadczy na rzecz swoich kontrahentów (Akceptantów) usługę telekomunikacyjną dla której ustala się szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, tj. zgodnie z art. 19 ust. 18 ustawy o VAT (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.) oraz zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, nie sposób uznać, iż Wnioskodawca poprzez sprzedaż elektronicznych jednostek doładowania świadczy na rzecz Akceptantów usługi telekomunikacyjne. Jak bowiem podkreślono, nabycie przez kontrahenta Wnioskodawcy EJD (w postaci zaszyfrowanych plików zawierających kody doładowujące) uprawnia go do skorzystania z usługi telekomunikacyjnej świadczonej przez inny podmiot (operatora) lub też do dalszej odsprzedaży tego uprawnienia. Sprzedaż EJD sama w sobie nie prowadzi do zaspokojenia potrzeb Akceptantów, czy też końcowych nabywców w zakresie usług telekomunikacyjnych. Jednostki te umożliwiają jedynie tym podmiotom nabycie usług telekomunikacyjnych od operatorów. Niemniej, konieczne jest tu wystąpienie świadczenia po stronie operatora sieci komórkowej. A zatem, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia nie ze sprzedażą usługi telekomunikacyjnej, lecz wyłącznie uprawnienia do skorzystania z takiej usługi, mającego formę elektronicznych jednostek doładowania. Mając powyższe na uwadze zdaniem Wnioskodawcy dokonywaną przez niego sprzedaż EJD (przez podmiot, który nie świadczy usług telekomunikacyjnych) należy traktować jako sprzedaż uprawnień do korzystania z usług telekomunikacyjnych, a więc usługę odmienną od samej usługi telekomunikacyjnej. W konsekwencji w ocenie Wnioskodawcy w odniesieniu do tej transakcji nie znajdzie zastosowania art. 19 ust. 18 ustawy o VAT.