Usługi telekomunikacyjne | Interpretacje podatkowe

Usługi telekomunikacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi telekomunikacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sprzedaż kodów doładowujących
Fragment:
(...) usługi telekomunikacyjne na rzecz dystrybutora ” (pkt 42 i 43). Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy w kontekście przytoczonych wyżej przepisów prawa, z uwzględnieniem tez płynących z powołanego orzeczenia TSUE pozwala stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży telefonicznych kodów doładowujących będzie świadczyć na rzecz swojego kontrahenta usługę telekomunikacyjną. Jak już bowiem wskazano, sprzedaż jednostek uprawniających do skorzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym przypadku kodów doładowujących (niezależnie od miejsca podmiotu sprzedającego w łańcuchu dystrybucji usług telekomunikacyjnych) należy uznać za świadczenie usługi telekomunikacyjnej. Podsumowując: opisane we wniosku świadczenie stanowi świadczenie usług telekomunikacyjnych, świadczenie to należy rozpoznać jako świadczenie usług, którego miejsce świadczenia winno być określone na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy - w sytuacji gdy jest świadczone na rzecz podatników z innych krajów członkowskich (o ile usługa nie jest świadczona na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski) - niezależnie od tego czy dojdzie do wywiezienia zdrapek z kraju czy też nie.
2017
22
cze

Istota:
Nieuznanie usługi telekomunikacyjnej zapewnianej pracownikom na zakwaterowaniach za usługę związaną z nieruchomością oraz określenie miejsca jej świadczenia
Fragment:
Nie można również uznać, że usługa telekomunikacyjna będzie zdeterminowana przez usługę główną (usługę zakwaterowania pracowników) oraz że nie będzie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi telekomunikacyjnej. Powyższe okoliczności wskazują, że usługa telekomunikacyjna oferowana w związku z zakwaterowaniem pracowników nie będzie stanowić środka do lepszego wykonania tej usługi. Stanowić będzie usługę odrębną, mającą na celu uatrakcyjnienie pobytu pracownikom Wnioskodawcy. Jednocześnie należy zauważyć, że – jak wskazał Wnioskodawca – będzie otrzymywał zarówno faktury/rachunki odrębnie dla usług zakwaterowania oraz odrębnie dla usług dostępu do internetu i dostępu do stron .... (usługi dostępu do internetu i dostępu do stron .... mogą być wliczone w cenę usługi zakwaterowania, ale mogą również stanowić odrębną pozycję na fakturze/rachunku). W konsekwencji, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, miejsce świadczenia usługi zakwaterowania pracowników Wnioskodawcy oraz usługi telekomunikacyjnej należy ustalić odrębnie, według zasad właściwych dla tych czynności. W celu ustalenia miejsca opodatkowania usługi telekomunikacyjnej (dostępu do internetu i stron ....) świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz swoich pracowników należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 28e ustawy (w zakresie usług związanych z nieruchomościami).
2017
16
maj

Istota:
W zakresie miejsca świadczenia i opodatkowania usługi telekomunikacyjnej oraz prawa do odliczenia.
Fragment:
Zgodnie z art. 6a ust. 2 Rozporządzenia 282/2011 usługi telekomunikacyjne w rozumieniu art. 24 ust. 2 Dyrektywy 112 nie obejmują następujących usług: usług świadczonych drogą elektroniczną; usług nadawczych radiowych i telewizyjnych (dalej zwanych „ usługami nadawczymi ”). Zdaniem Spółki, opisane w zdarzeniu przyszłym usługi jakie będzie świadczyć na rzecz innych operatorów/centrali i pośredników, tj. tranzytu połączeń telefonicznych w technologii VOIP, transmisja danych i udostępnianie infrastruktury teletechninczej i elektronicznej w ramach ww. usług poprzez routery i łącza internetowe stanowi w myśl ww. definicji usługę telekomunikacyjna. W zakresie miejsca świadczenia usług ustawa o VAT nie przewiduje przepisów szczególnych dot. miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów będących podatnikami (istnieje co prawda przepis szczególny art. 28k ustawy o VAT dot. miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, jednak dotyczy on świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami). Zgodnie z zasadą ogólną dot. miejsca świadczenia usług określoną w art. 28b ust. 1-3 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 tego przepisu oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1 a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust 1 i 2 oraz art. 28n ustawy o VAT, które nie mają zastosowania w odniesieniu do przedmiotowy usług.
2016
29
lis

Istota:
Uznanie nabywanych od operatora elektronicznych kodów doładowujących za nabycie usługi telekomunikacyjnej oraz odsprzedaży elektronicznych kodów doładowujących do sieci komórkowych za świadczenie usług telekomunikacyjnych, moment powstania obowiązku podatkowego, określenie miejsca świadczenia usługi, prawo do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
(...) usługę telekomunikacyjną. Jak już bowiem wskazano, sprzedaż jednostek uprawniających do skorzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym przypadku kodów doładowujących (niezależnie od miejsca podmiotu sprzedającego w łańcuchu dystrybucji usług telekomunikacyjnych) należy uznać za świadczenie usługi telekomunikacyjnej. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabywając doładowania do telefonów w postaci elektronicznych kodów doładowujących bezpośrednio od operatorów, a następnie odsprzedając je innemu podmiotowi (spółce prawa szwajcarskiego), będzie działał we własnym imieniu i na własny rachunek. Przy czym należy podkreślić, że w związku z nabyciem ww. kodów doładowujących, nabywane będzie prawo do korzystania z infrastruktury w celu wykonywania połączeń telefonicznych, co mieści się w wyżej powołanej definicji usługi telekomunikacyjnej. Reasumując, Wnioskodawca nabywając bezpośrednio od operatora elektroniczne kody doładowujące dokona nabycia usługi telekomunikacyjnej, natomiast dokonując odsprzedaży elektronicznych kodów doładowujących do sieci komórkowych na rzecz kontrahenta będzie świadczył usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a) ustawy o VAT.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie Usług Telewizyjnych.
Fragment:
Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi wskazał (znak pisma: LDZ-OKN.4221.1647.2016.KU.1), iż Usługi Telewizyjne będące przedmiotem wniosku mieszczą się w grupowaniu PKWiU 61.20.50.0 „ Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą sieci telekomunikacji ruchowej ”, która to grupa mieści się w dziale 61. „ Usługi telekomunikacyjne ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Usługi Telewizyjne, które zamierza świadczyć Spółka stanowią usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a) Ustawy VAT... Czy do Usług Telewizyjnych, które zamierza świadczyć Spółka zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku od towarów i usług (dalej jako VAT) na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a oraz poz. 169 załącznika nr 3 do Ustawy VAT... Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, Usługi Telewizyjne, które zamierza świadczyć Spółka stanowią usługi telekomunikacyjne, w rozumieniu art. 2 pkt 25a) Ustawy VAT. Usługi Telewizyjne jako usługi telekomunikacyjne. Zgodnie z wyżej powołanym artykułem ilekroć w przepisach Ustawy VAT jest mowa o usługach telekomunikacyjnych rozumie się przez to usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.
2016
12
sie

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego i podstawa opodatkowania dla sprzedaży doładowań elektronicznych, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych doładowań;
Fragment:
Tym samym, skoro usługi o podwyższonej opłacie polegają na wysyłaniu (lub otrzymywaniu) wiadomości tekstowych oraz wykonywaniu połączeń telefonicznych (tj. na przekazywaniu informacji za pomocą energii elektromagnetycznej), to niewątpliwie spełniają one warunek, aby uznać je również za usługi telekomunikacyjne. Dodatkowo, Spółka wskazuje, że z art. 64 Prawa telekomunikacyjnego wynika wprost, że usługa telekomunikacyjna obejmować może usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem, które może być realizowane przez inny podmiot niż dostawca usługi telekomunikacyjnej. Brzmienie tego przepisu, w ocenie Spółki, potwierdza, iż sprzedaż doładowań elektronicznych stanowi sprzedaż usług telekomunikacyjnych. Powyższe stanowisko znajduje również uzasadnienie w doktrynie prawa telekomunikacyjnego. Komentatorzy w odniesieniu do art. 64 Prawa telekomunikacyjnego wskazują, że: „ Usługa o podwyższonej opłacie została zdefiniowana jako publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna, która obejmuje, tzn. w której skład wchodzi, usługa telekomunikacyjna z dodatkowym świadczeniem. Usługa telekomunikacyjna została zdefiniowana w art. 2 pkt 48 pr.tel. jako usługa polegająca głównie na przekazywaniu sygnałów (...). Ponadto - w świetle art. 2 pkt 31 pr.tel. - publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna oznacza usługę telekomunikacyjną dostępną dla ogółu użytkowników. ” (Komentarz do art. 64 Prawa telekomunikacyjnego <w:> Krasuski Andrzej, Prawo telekomunikacyjne.
2015
6
gru

Istota:
Minister Finansów stwierdza, że w analizowanym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca świadczy na rzecz swoich kontrahentów (Akceptantów) usługę telekomunikacyjną dla której ustala się szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, tj. zgodnie z art. 19 ust. 18 ustawy o VAT (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.) oraz zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, nie sposób uznać, iż Wnioskodawca poprzez sprzedaż elektronicznych jednostek doładowania świadczy na rzecz Akceptantów usługi telekomunikacyjne. Jak bowiem podkreślono, nabycie przez kontrahenta Wnioskodawcy EJD (w postaci zaszyfrowanych plików zawierających kody doładowujące) uprawnia go do skorzystania z usługi telekomunikacyjnej świadczonej przez inny podmiot (operatora) lub też do dalszej odsprzedaży tego uprawnienia. Sprzedaż EJD sama w sobie nie prowadzi do zaspokojenia potrzeb Akceptantów, czy też końcowych nabywców w zakresie usług telekomunikacyjnych. Jednostki te umożliwiają jedynie tym podmiotom nabycie usług telekomunikacyjnych od operatorów. Niemniej, konieczne jest tu wystąpienie świadczenia po stronie operatora sieci komórkowej. A zatem, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia nie ze sprzedażą usługi telekomunikacyjnej, lecz wyłącznie uprawnienia do skorzystania z takiej usługi, mającego formę elektronicznych jednostek doładowania. Mając powyższe na uwadze zdaniem Wnioskodawcy dokonywaną przez niego sprzedaż EJD (przez podmiot, który nie świadczy usług telekomunikacyjnych) należy traktować jako sprzedaż uprawnień do korzystania z usług telekomunikacyjnych, a więc usługę odmienną od samej usługi telekomunikacyjnej. W konsekwencji w ocenie Wnioskodawcy w odniesieniu do tej transakcji nie znajdzie zastosowania art. 19 ust. 18 ustawy o VAT.
2015
3
gru

Istota:
Odliczenie i zwrotu podatku naliczonego od zakupów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych świadczonych poza terytorium kraju
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego od zakupów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Sp. z o.o. zamierza podjąć świadczenie usług telekomunikacyjnych (tranzyt połączeń telekomunikacyjnych, udostępnianie infrastruktury teletechnicznej). Jej wyłączna działalność będzie polegała na świadczeniu usług telekomunikacyjnych na rzecz innych podmiotów z siedzibą poza terytorium Polski, będących operatorami telekomunikacyjnymi. Podstawowi nabywcy usług Spółki będą mieć siedzibę na terytorium UE (w Portugalii). Nabywcami usług będą również podmioty spoza UE (USA, Kanada). Ze względu na specyfikę świadczonych przez Spółkę usług, nabywcy tych usług niebędący podatnikami polskiego podatku od towarów i usług nie będą mieli siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP. Spółka nie będzie świadczyć usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), ani na terytorium Polski, ani zagranicą. W celu wykonania usługi na rzecz zagranicznego operatora telekomunikacyjnego, o którym mowa powyżej, Spółka będzie nabywać usługi telekomunikacyjne na terenie Polski od polskich operatorów.
2015
9
cze

Istota:
W zakresie określenia miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych
Fragment:
Od powyższej zasady ustawodawca przewidział szereg wyjątków, wskazując m.in. szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych. Mocą ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1171), od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 28k ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Przy tym, zgodnie z art. 2 pkt 5a ustawy, przez państwo członkowskie konsumpcji rozumie się przez to państwo członkowskie, w odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na jego terytorium ma miejsce świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych. Natomiast, stosownie do art. 2 pkt 25a ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r., przez usługi telekomunikacyjne rozumie się usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane (...)
2015
8
kwi

Istota:
Obowiązek rozliczania przez gminę kosztów usług telekomunikacyjnych prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na usługi telekomunikacyjne.
Fragment:
Gmina pragnie zaznaczyć, że w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym pytanie dotyczące ewentualnego odliczenia podatku VAT z faktur VAT za usługi telekomunikacyjne obejmowałoby wyłącznie te okresy, co do których prawo do skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT nie wygasło/nie uległo przedawnieniu na podstawie przepisów szczególnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy z tytułu rozliczeń kosztów usług telekomunikacyjnych dokonywanych przez Gminę z Użytkownikami oraz pracownikami Użytkowników, ustalanych na podstawie wydanych Zarządzeń, Gmina zobowiązana była/będzie rozliczać VAT należny... Czy Gminie przysługiwało/będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z nabyciem usług telekomunikacyjnych przez Gminę, którymi Gmina obciąża Użytkowników oraz pracowników Użytkowników... Stanowisko Wnioskodawcy. Z tytułu dokonywanych przez Gminę z Użytkownikami oraz pracownikami Użytkowników rozliczeń kosztów usług telekomunikacyjnych, na podstawie wydanych Zarządzeń, Gmina zobowiązana była/będzie rozliczać VAT należny. Gminie przysługiwało/będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z nabyciem usług telekomunikacyjnych przez Gminę, którymi Gmina obciąża Użytkowników oraz pracowników Użytkowników.
2015
29
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.