Usługi teleinformatyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi teleinformatyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu odsprzedaż usług teleinformatycznych, których faktycznym odbiorcą jest podmiot mający siedzibę poza terytorium kraju?

Fragment:

(...) których świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej i z reguły usługi te są zautomatyzowane, wymagają niewielkiej interwencji człowieka, oraz niemożliwe jest ich wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej. Do usług elektronicznych nie zalicza się usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, chyba ze program radiowy lub telewizyjny nadawany jest za pośrednictwem internetu lub podobnej sieci elektronicznej, oraz usług telekomunikacyjnych. Usługi teleinformatyczne nie zostały wyłączone co oznacza, iż mieszczą się w definicji usług elektronicznych. Zgodnie z art. 27 ust. 3 w zw. z ust. 4 pkt 9 ustawy o VAT w przypadku, gdy usługi elektroniczne są świadczone na rzecz: 1)osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub 2)podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty (...)

2011
1
lut

Istota:

Firma świadczy usługi dostępu do sieci internetu, które od 1 marca 2005r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki VAT 22%.Pytanie podatnika dotyczy możliwości wystawienia faktury za rok, na żądanie klienta, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) Pismem z dnia 14 marca 2005r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Przedstawiony przez Pana stan faktyczny; Pana Firma świadczy usługi dostępu do sieci internetu, które jako wyłączone ze zwolnienia, od 1 marca 2005r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zmianami) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku VAT 22%. Pytanie Pana dotyczy możliwości wystawienia faktury za rok, na żądanie klienta, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich wyjaśnia; Zgodnie z art.106 ust.1 w/w ustawy o (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy świadczenie usługi stałego dostępu do internetu osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą inną niż działalność gospodarcza na dostęp szerokopasmowy jest zwolniona od podatku?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.) stanowi, że zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.Pod poz.14 w/w załącznika wymienione są usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy.W związku z powyższym usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą inną niż działalność gospodarcza na dostęp szerokopasmowy, są zwolnione od podatku od towarów i usług. Informacji udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 09.06.2004r. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przychody uzyskane z działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży usług dostępu do internetu podlegają stawce 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i czy wykonywanie tej działalności wyklucza możliwość opłacania tego podatku?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.07.2004 r. (data wpływu 13.07.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśniam: Z treści pisma wynika, że jest Pan podatnikiem opłacającym podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, W roku bieżącym poszerzył Pan zakres wykonywanej działalności o sprzedaż usług dostępu do internetu - kod PKD 64. 20, C transmisja danych i teleinformatyka (podklasa ta obejmuje przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniami przetwarzania danych lub zapewnienie połączeń w sieciach teleinformatycznych). Działalność polega na: wykupieniu od Telefonii DIALOG SA, symetrycznego łącza o dużej (...)