Usługi teleinformatyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi teleinformatyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
lis

Istota:

Czy przepis art. 15e ust. 1 pkt 1 UPDOP znajdzie zastosowanie do opisanych w stanie faktycznym /zdarzeniu przyszłym usług teleinformatycznych nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy?

Fragment:

Świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi teleinformatyczne (z wyjątkiem usług archiwizacji danych oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w systemie informatycznym (w tym nadzór nad ochroną i prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych) nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami. Wprawdzie jak wskazał Wnioskodawca usługi teleinformatyczne, o których mowa we wniosku, mieszczą się w klasie 62.03 PKWiU 2008, która obejmuje usługi związane z zarządzaniem i monitorowaniem siecią komunikacyjną i związanym z nią sprzętem w celu rozpoznania problemów sieciowych i zebrania statystyki dotyczącej przepustowości i używania, aby administrować i odpowiednio dostosowywać natężenie ruchu w sieci oraz usługi związane z zarządzaniem bezpieczeństwem systemów lub usługi powiązane z bezpieczeństwem jednakże z opisu czynności wchodzących w zakres ww. usług teleinformatycznych nie wynika, aby miały one charakter zarządczy. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że usługi teleinformatyczne (z wyjątkiem usług archiwizacji danych oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w systemie informatycznym (w tym nadzór nad ochroną i prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych) nie będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponieważ nie będą stanowić usług wymienionych w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
15
lis

Istota:

Dot. ustalenia czy art. 15e ust. 1 pkt 1 UPDOP znajdzie zastosowanie do usług teleinformatycznych nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy.

Fragment:

Świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi teleinformatyczne (z wyjątkiem usług archiwizacji danych oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w systemie informatycznym (w tym nadzór nad ochroną i prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych) nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami. Wprawdzie jak wskazał Wnioskodawca usługi teleinformatyczne, o których mowa we wniosku, mieszczą się w klasie 62.03 PKWiU 2008, która obejmuje usługi związane z zarządzaniem i monitorowaniem siecią komunikacyjną i związanym z nią sprzętem w celu rozpoznania problemów sieciowych i zebrania statystyki dotyczącej przepustowości i używania, aby administrować i odpowiednio dostosowywać natężenie ruchu w sieci oraz usługi związane z zarządzaniem bezpieczeństwem systemów lub usługi powiązane z bezpieczeństwem jednakże z opisu czynności wchodzących w zakres ww. usług teleinformatycznych nie wynika, aby miały one charakter zarządczy. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że usługi teleinformatyczne (z wyjątkiem usług archiwizacji danych oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w systemie informatycznym (w tym nadzór nad ochroną i prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych) nie będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponieważ nie będą stanowić usług wymienionych w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu odsprzedaż usług teleinformatycznych, których faktycznym odbiorcą jest podmiot mający siedzibę poza terytorium kraju?

Fragment:

Usługi teleinformatyczne nie zostały wyłączone co oznacza, iż mieszczą się w definicji usług elektronicznych. Zgodnie z art. 27 ust. 3 w zw. z ust. 4 pkt 9 ustawy o VAT w przypadku, gdy usługi elektroniczne są świadczone na rzecz: 1)osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub 2)podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. W przypadku gdy usługa dotyczy nabywcy z kraju Wspólnoty, musi być spełniony dodatkowo warunek – nabywca musi być podatnikiem podatku od wartości dodanej. W przypadku niespełnienia tego warunku stosuje się zasady ogólne zgodnie z art.. 27 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Zatem miejscem świadczenia usług teleinformatycznych na rzecz WMN – jest terytorium Węgier.

2011
1
lut

Istota:

Firma świadczy usługi dostępu do sieci internetu, które od 1 marca 2005r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki VAT 22%.Pytanie podatnika dotyczy możliwości wystawienia faktury za rok, na żądanie klienta, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) zasady wystawiania faktur VAT. Przepis § 16 ust.1 w/w rozporządzenia stanowi, iż fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem § 17 i § 18 tj. przypadków otrzymania zaliczki, umowy komisu i innego od ustawowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego. Zwrócić należy jednak uwagę na art.87 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, który nakłada na podatników prowadzących działalność gospodarczą obowiązek wystawienia rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, na żądanie kupującego. Żądanie takie pod adresem sprzedawcy rodzi obowiązek wystawienia rachunku (w przypadku podatników podatku VAT faktury), jeżeli zostało zgłoszone do 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Wystawienie rachunku następuje wówczas w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, zgodnie z art.87 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art.87 § 4 podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zarówno przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy świadczenie usługi stałego dostępu do internetu osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą inną niż działalność gospodarcza na dostęp szerokopasmowy jest zwolniona od podatku?

Fragment:

Nr 54 poz. 535 z 2004r.) stanowi, że zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.Pod poz.14 w/w załącznika wymienione są usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy.W związku z powyższym usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą inną niż działalność gospodarcza na dostęp szerokopasmowy, są zwolnione od podatku od towarów i usług. Informacji udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 09.06.2004r.

2011
1
lut

Istota:

Czy przychody uzyskane z działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży usług dostępu do internetu podlegają stawce 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i czy wykonywanie tej działalności wyklucza możliwość opłacania tego podatku?

Fragment:

Nr 144 poz. 930 ze zm. ) za działalność usługową uznaje się pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.). Z treści art. 12 ust. 3 pkt b) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że stawkę ryczałtu w wysokości 8,5% stosuje się do przychodów uzyskanych z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy. Ponieważ - jak wynika z pisma - wykonywane przez Pana usługi zostały przez Urząd Statystyczny zaliczone do Sekcji l podklasa 64.20.C (PKD) Transmisja danych (podklasa ta obejmuje działalność sieci niezbędną do przesyłania danych między urządzeniami stosującymi te same lub różne protokoły transmisyjne, realizowane za pośrednictwem publicznej lub wydzielonej sieci transmisji danych) oraz nie są ujęte wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (załącznik nr 2 do ustawy) - to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z cytowanym art. 12 ust. 3 pkt b) wynosi 8,5%.