Usługi taksówkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi taksówkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
9
sie

Istota:

Wraz z przewozem osób i ładunków taksówkami Wnioskodawca będzie mógł ewidencjonować na kasie fiskalnej dedykowanej do sprzedaży usług taxi (podłączonej pod taksometr) sprzedaż usług dodatkowych związanych z przewozem tj. podstawienie samochodu typu VAN lub przewóz dziecka do szkoły. Jednakże dokonując sprzedaży towarów w taxi tj. woda mineralna, słodycze, bilety do kin Wnioskodawca nie może dokonywać ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej o zastosowaniu specjalnym przeznaczonej do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami.

Fragment:

(...) taryfowych; dane wymienione w ust. 1 pkt 6 lit. b, c, h-l i n-o. Paragon fiskalny to wydrukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży (§ 2 pkt 11 ww. rozporządzenia). W myśl § 5 ust. 8 ww. rozporządzenia w przypadku gdy ze szczególnymi formami obrotu, sprzedaży określonych towarów, świadczeniem określonych usług lub potrzebą współpracy kasy z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danej dziedzinie obrotu jest związana konieczność wprowadzenia szczególnych dostosowań o charakterze konstrukcyjnym, funkcjonalnym lub programowym, kasa o zastosowaniu specjalnym powinna odpowiadać kryteriom, warunkom technicznym i warunkom stosowania kas równoważnym dla tej dziedziny zastosowań z wymienionymi w ust. 1-7 i w § 4 ust. 1 i 2 oraz w § 6, a potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, powinno potwierdzać ich spełnienie dla określonego rodzaju zastosowań. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług transportowych taksówkami osobowymi. W ofercie skierowanej do klienta oprócz przewozu osób taksówkami jest dodatkowa opłata m.in. za podstawienie samochodu typu VAN, typu Combi, przeniesienie bagażu, dowóz dziecka do szkoły.

2012
29
maj

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w działalności handlowej prowadzonej przez taksówkarza.

Fragment:

Od października 2009 r. rozszerzył Pan działalność o usługi taksówkowe, w związku z czym rozpoczął Pan z tego tytułu ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Do tego momentu, nigdy wcześniej nie miał Pan obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Nie dokonuje Pan dostawy towarów, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prowadząc działalność w zakresie handlu art. spożywczymi i przemysłowymi w trakcie sezonu letniego ma Pan obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do momentu przekroczenia obrotu w kwocie 40.000 zł z łącznej działalności dla osób fizycznych. Wyklucza Pan również sprzedaż wyrobów tytoniowych oraz alkoholu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Stwierdzenia czy „Wnioskodawca może dokonać refaktury kwot wypłaconych poszczególnym kierowcom, tzn. czy Wnioskodawca może „przenieść” na klienta wartości wskazane w dokumentach rozliczeniowych wskazanych przez poszczególnych kierowców łącznie ze stawką podatku od towarów i usług”.

Fragment:

W celu świadczenia usług na rzecz klientów Wnioskodawca nabywa od kierowców usługi taksówkowe, przy czym różny będzie status podmiotów bezpośrednio świadczących te usługi. Jak stwierdza Wnioskodawca część z nich wybrała zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotu (art. 113 ust. 1 ustawy), część zaś zarejestrowana jest jako podatnicy VAT czynni i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych wg stawki 7%, lub na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy podatkiem w formie ryczałtu wg stawki 3%. Wskazać trzeba, iż możliwość zastosowania stawki 3% lub zwolnienia z podatku od towarów i usług zależy od statusu podatnika. Co więcej, stosowanie stawki 3% przy przewozie osób wiąże się z określonymi obowiązkami podatników (obowiązek powiadomienia o formie opodatkowania właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, obowiązek składania skróconych deklaracji podatkowych) jak i utratę pewnych uprawnień (brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług). Kolejnym istotnym elementem jest dokumentowanie świadczonych usług. Inaczej dokumentują wykonywane czynności podatnicy zwolnieni podmiotowo (wystawiają rachunki) i podatnicy podatku od towarów i usług (wystawiają faktury VAT).

2011
1
wrz

Istota:

Nie wynika zatem, aby podjęcie pracy na postawie umowy zlecenia – choćby w jej zakres wchodziło wykonywanie podobnych albo nawet tych samych czynności, jak w prowadzonej działalności gospodarczej – pozbawiało podatnika prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Fragment:

Tak więc przyjęcie zlecenia dowozu 4 uczniów do szkoły, nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania kartą podatkową przychodów z usług taksówkowych. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
sie

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w warsztacie samochodowym prowadzonym przez taksówkarza.

Fragment:

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4. W myśl § 3 ust. 4, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w 2009 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. Jak wynika z § 4 ust. 1 pkt 3 powołanego rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami. Natomiast stosownie do § 4 ust. 1 pkt 4 powołanego rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Powyższa regulacja wskazuje, iż zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie ma zastosowania w przypadku dostaw towarów w niej określonych.

2011
1
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu otrzymanych faktur VAT od podatników świadczących usługi taksówkowe, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu wg stawki 3%

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy o VAT – fakturę za zakupione usługi taksówkowe, wystawioną przez podatnika, który wybrał opodatkowanie swoich usług w formie 3% ryczałtu, Spółka księguje wartością brutto, nie pomniejsza podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej faktury. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 podatek naliczony z tytułu zakupionych usług taksówkowych opodatkowanych według stawki 3%, które to usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Przedsiębiorstwu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych tych usług... Zdaniem Wnioskodawcy, art. 114 ust. 1 dopuszcza wybór formy opodatkowania usług taksówkowych w formie ryczałtu według stawki 3%. Natomiast ust. 2 art. 114 wskazuje, że do usług taksówkowych opodatkowanych w formie ryczałtu według stawki 3% nie stosuje się przepisu art. 86. Według Przedsiębiorstwa, podatnik, który wybrał formę opodatkowania usług taksówkowych ryczałtem według stawki 3% nie ma prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Natomiast Wnioskodawca, jako odbiorca faktury zakupu usługi taksówkowej opodatkowanej ryczałtem według stawki 3%, ma prawo zgodnie z art. 86 do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.

2011
1
maj

Istota:

1.Czy ma Pan właściwie ustawioną kasę fiskalną? (za przejechany kilometr pobiera Pan opłatę 1,60 pomniejszoną o 3% podatku VAT)2.Czy fakturę VAT zobowiązany jest Pan wystawić na każde żądanie klienta nawet za 6,80 zł, czy nie wystarczyłby w tym przypadku paragon?

Fragment:

UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług taksówkowych. Podnosi Pan, iż kasa fiskalna pomniejsza kwote każdego rachunku o 3%. W związku powyższym sformułował Pan pytania: 1.Czy ma Pan właściwie ustawioną kasę fiskalną? (za przejechany kilometr pobiera Pan opłatę 1,60 pomniejszoną o 3% podatku VAT)2.Czy fakturę VAT zobowiązany jest Pan wystawić na każde żądanie klienta nawet za 6,80 zł, czy nie wystarczyłby w tym przypadku paragon? Stoi Pan na stanowisku, iż kasa fiskalna powinna do kwoty pobranej od klienta (opłata za km x ilość km) doliczać 3% podatku. Ponadto uważa Pan, iż potwierdzeniem wykonanej usługi jest paragon. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje: Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży najczęściej wyrażone jest w formie ceny. W art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm./ wskazano, że cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

2011
1
maj

Istota:

Czy poszerzenie prowadzonej działalności (usługi taksówkowe) o internetową sprzedaż części i akcesoriów samochodowych nakłada obowiązek ewidencjonowania tych przychodów za pomocą drugiej kasy fiskalnej i czy ewentualnie przysługuje zwrot 50% wartości netto od zakupionej kasy?

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia co następuje: Od dnia 1 stycznia 2004 r. podatnicy wykonujący usługi taksówkowe są obowiązani do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas o przeznaczeniu specjalnym, tj. przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami. Zgodnie z § 4 pkt 4 wyżej cyt. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (obowiązującego od 01.09.2006 r. - zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia), zwolnień od obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas, o których mowa w § 2 oraz § 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). W związku z powyższym poszerzenie prowadzonej działalności o internetową sprzedaż części i akcesoriów samochodowych nakłada na Podatnika obowiązek ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Prawo do częściowego zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących przysługuje podatnikom na mocy art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Dot. sposobu fakturowania usług o charakterze ciągłym

Fragment:

Po analizie stanu faktycznego i prawnego sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, co następuje. W przedmiotowej sprawie organy skarbowe uznały, iż Stowarzyszenie składając wniosek o wydanie interpretacji w trybie art. 14 Ordynacji podatkowej nie był zarejestrowanym podatkiem od towarów i usług. Tym samym uznano, że przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 971 ze zm.) dotyczą wyłącznie zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług i nie mają zastosowania w sprawie. Dyrektor Izby Skarbowej pragnie podkreślić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krąg podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym jest ograniczony do tych z nich, które zostały wskazane w przepisie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 2 lipca 2004 r.

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy wykonywaniu usług w zakresie przewozu osób w przedstawionym stanie faktycznym?

Fragment:

MPT wykonuje usługi taksówkowe poprzez kierowców, którzy rozliczają się z MPT z otrzymanych należności za wykonane usługi taksówkowe, które zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 143 - "Usługi taksówkowe oraz wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą" są opodatkowane stawką VAT 7 %. Pouczenie Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.