Usługi taksówkowe | Interpretacje podatkowe

Usługi taksówkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi taksówkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wraz z przewozem osób i ładunków taksówkami Wnioskodawca będzie mógł ewidencjonować na kasie fiskalnej dedykowanej do sprzedaży usług taxi (podłączonej pod taksometr) sprzedaż usług dodatkowych związanych z przewozem tj. podstawienie samochodu typu VAN lub przewóz dziecka do szkoły. Jednakże dokonując sprzedaży towarów w taxi tj. woda mineralna, słodycze, bilety do kin Wnioskodawca nie może dokonywać ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej o zastosowaniu specjalnym przeznaczonej do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami.
Fragment:
(...) taryfowych; dane wymienione w ust. 1 pkt 6 lit. b, c, h-l i n-o. Paragon fiskalny to wydrukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży (§ 2 pkt 11 ww. rozporządzenia). W myśl § 5 ust. 8 ww. rozporządzenia w przypadku gdy ze szczególnymi formami obrotu, sprzedaży określonych towarów, świadczeniem określonych usług lub potrzebą współpracy kasy z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danej dziedzinie obrotu jest związana konieczność wprowadzenia szczególnych dostosowań o charakterze konstrukcyjnym, funkcjonalnym lub programowym, kasa o zastosowaniu specjalnym powinna odpowiadać kryteriom, warunkom technicznym i warunkom stosowania kas równoważnym dla tej dziedziny zastosowań z wymienionymi w ust. 1-7 i w § 4 ust. 1 i 2 oraz w § 6, a potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, powinno potwierdzać ich spełnienie dla określonego rodzaju zastosowań. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług transportowych taksówkami osobowymi. W ofercie skierowanej do klienta oprócz przewozu osób taksówkami jest dodatkowa opłata m.in. za podstawienie samochodu typu VAN, typu Combi, przeniesienie bagażu, dowóz dziecka do szkoły.
2012
9
sie

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w działalności handlowej prowadzonej przez taksówkarza.
Fragment:
Od października 2009 r. rozszerzył Pan działalność o usługi taksówkowe, w związku z czym rozpoczął Pan z tego tytułu ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Do tego momentu, nigdy wcześniej nie miał Pan obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Nie dokonuje Pan dostawy towarów, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prowadząc działalność w zakresie handlu art. spożywczymi i przemysłowymi w trakcie sezonu letniego ma Pan obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do momentu przekroczenia obrotu w kwocie 40.000 zł z łącznej działalności dla osób fizycznych. Wyklucza Pan również sprzedaż wyrobów tytoniowych oraz alkoholu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2012
29
maj

Istota:
Stwierdzenia czy „Wnioskodawca może dokonać refaktury kwot wypłaconych poszczególnym kierowcom, tzn. czy Wnioskodawca może „przenieść” na klienta wartości wskazane w dokumentach rozliczeniowych wskazanych przez poszczególnych kierowców łącznie ze stawką podatku od towarów i usług”.
Fragment:
W celu świadczenia usług na rzecz klientów Wnioskodawca nabywa od kierowców usługi taksówkowe, przy czym różny będzie status podmiotów bezpośrednio świadczących te usługi. Jak stwierdza Wnioskodawca część z nich wybrała zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotu (art. 113 ust. 1 ustawy), część zaś zarejestrowana jest jako podatnicy VAT czynni i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych wg stawki 7%, lub na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy podatkiem w formie ryczałtu wg stawki 3%. Wskazać trzeba, iż możliwość zastosowania stawki 3% lub zwolnienia z podatku od towarów i usług zależy od statusu podatnika. Co więcej, stosowanie stawki 3% przy przewozie osób wiąże się z określonymi obowiązkami podatników (obowiązek powiadomienia o formie opodatkowania właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, obowiązek składania skróconych deklaracji podatkowych) jak i utratę pewnych uprawnień (brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług). Kolejnym istotnym elementem jest dokumentowanie świadczonych usług. Inaczej dokumentują wykonywane czynności podatnicy zwolnieni podmiotowo (wystawiają rachunki) i podatnicy podatku od towarów i usług (wystawiają faktury VAT).
2011
1
wrz

Istota:
Nie wynika zatem, aby podjęcie pracy na postawie umowy zlecenia – choćby w jej zakres wchodziło wykonywanie podobnych albo nawet tych samych czynności, jak w prowadzonej działalności gospodarczej – pozbawiało podatnika prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.
Fragment:
Tak więc przyjęcie zlecenia dowozu 4 uczniów do szkoły, nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania kartą podatkową przychodów z usług taksówkowych. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2011
1
wrz

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w warsztacie samochodowym prowadzonym przez taksówkarza.
Fragment:
Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4. W myśl § 3 ust. 4, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w 2009 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. Jak wynika z § 4 ust. 1 pkt 3 powołanego rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami. Natomiast stosownie do § 4 ust. 1 pkt 4 powołanego rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Powyższa regulacja wskazuje, iż zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie ma zastosowania w przypadku dostaw towarów w niej określonych.
2011
1
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu otrzymanych faktur VAT od podatników świadczących usługi taksówkowe, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu wg stawki 3%
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy o VAT – fakturę za zakupione usługi taksówkowe, wystawioną przez podatnika, który wybrał opodatkowanie swoich usług w formie 3% ryczałtu, Spółka księguje wartością brutto, nie pomniejsza podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej faktury. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 podatek naliczony z tytułu zakupionych usług taksówkowych opodatkowanych według stawki 3%, które to usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Przedsiębiorstwu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych tych usług... Zdaniem Wnioskodawcy, art. 114 ust. 1 dopuszcza wybór formy opodatkowania usług taksówkowych w formie ryczałtu według stawki 3%. Natomiast ust. 2 art. 114 wskazuje, że do usług taksówkowych opodatkowanych w formie ryczałtu według stawki 3% nie stosuje się przepisu art. 86. Według Przedsiębiorstwa, podatnik, który wybrał formę opodatkowania usług taksówkowych ryczałtem według stawki 3% nie ma prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Natomiast Wnioskodawca, jako odbiorca faktury zakupu usługi taksówkowej opodatkowanej ryczałtem według stawki 3%, ma prawo zgodnie z art. 86 do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.
2011
1
cze

Istota:
1.Czy ma Pan właściwie ustawioną kasę fiskalną? (za przejechany kilometr pobiera Pan opłatę 1,60 pomniejszoną o 3% podatku VAT)2.Czy fakturę VAT zobowiązany jest Pan wystawić na każde żądanie klienta nawet za 6,80 zł, czy nie wystarczyłby w tym przypadku paragon?
Fragment:
UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług taksówkowych. Podnosi Pan, iż kasa fiskalna pomniejsza kwote każdego rachunku o 3%. W związku powyższym sformułował Pan pytania: 1.Czy ma Pan właściwie ustawioną kasę fiskalną? (za przejechany kilometr pobiera Pan opłatę 1,60 pomniejszoną o 3% podatku VAT)2.Czy fakturę VAT zobowiązany jest Pan wystawić na każde żądanie klienta nawet za 6,80 zł, czy nie wystarczyłby w tym przypadku paragon? Stoi Pan na stanowisku, iż kasa fiskalna powinna do kwoty pobranej od klienta (opłata za km x ilość km) doliczać 3% podatku. Ponadto uważa Pan, iż potwierdzeniem wykonanej usługi jest paragon. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje: Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży najczęściej wyrażone jest w formie ceny. W art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm./ wskazano, że cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2011
1
maj

Istota:
Czy poszerzenie prowadzonej działalności (usługi taksówkowe) o internetową sprzedaż części i akcesoriów samochodowych nakłada obowiązek ewidencjonowania tych przychodów za pomocą drugiej kasy fiskalnej i czy ewentualnie przysługuje zwrot 50% wartości netto od zakupionej kasy?
Fragment:
Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia co następuje: Od dnia 1 stycznia 2004 r. podatnicy wykonujący usługi taksówkowe są obowiązani do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas o przeznaczeniu specjalnym, tj. przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami. Zgodnie z § 4 pkt 4 wyżej cyt. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (obowiązującego od 01.09.2006 r. - zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia), zwolnień od obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas, o których mowa w § 2 oraz § 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). W związku z powyższym poszerzenie prowadzonej działalności o internetową sprzedaż części i akcesoriów samochodowych nakłada na Podatnika obowiązek ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Prawo do częściowego zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących przysługuje podatnikom na mocy art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.
2011
1
maj

Istota:
Dot. sposobu fakturowania usług o charakterze ciągłym
Fragment:
Po analizie stanu faktycznego i prawnego sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, co następuje. W przedmiotowej sprawie organy skarbowe uznały, iż Stowarzyszenie składając wniosek o wydanie interpretacji w trybie art. 14 Ordynacji podatkowej nie był zarejestrowanym podatkiem od towarów i usług. Tym samym uznano, że przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 971 ze zm.) dotyczą wyłącznie zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług i nie mają zastosowania w sprawie. Dyrektor Izby Skarbowej pragnie podkreślić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krąg podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym jest ograniczony do tych z nich, które zostały wskazane w przepisie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 2 lipca 2004 r.
2011
1
kwi

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy wykonywaniu usług w zakresie przewozu osób w przedstawionym stanie faktycznym?
Fragment:
MPT wykonuje usługi taksówkowe poprzez kierowców, którzy rozliczają się z MPT z otrzymanych należności za wykonane usługi taksówkowe, które zgodnie z załącznikiem Nr 3, poz. 143 - "Usługi taksówkowe oraz wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą" są opodatkowane stawką VAT 7 %. Pouczenie Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.