ITPP2/443-1612/14/AD | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku usług nauki pływania.
ITPP2/443-1612/14/ADinterpretacja indywidualna
  1. usługi szkoleniowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 3 lutego 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nauki pływania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 3 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nauki pływania.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Przeważającą działalnością gospodarczą według PKD są „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane” (85.59.B). Zajmuje się Pan nauką pływania dla dzieci i młodzieży na basenie należącym do Centrum ..., gdzie dzierżawi tory pływackie. Zajęcie odbywają się w godzinach popołudniowych. Przedmiotowe zajęcia mają na celu podwyższanie umiejętności zdobytych w czasie zajęć szkolnych. Posiada Pan wykształcenie wyższe pedagogiczne uzyskane w Wyższej Szkole ... „...”, ukończonej w dniu 29 czerwca 2010 r. oraz legitymuje się licencją „Instruktora dyscyplin sportu” - pływanie wydaną w dniu 19 stycznia 2007 r. Jednakże nie jest Pan zatrudniony w żadnej placówce edukacyjnej na umowę o pracę, ani inną umowę cywilnoprawną.

W dniu 2 października 2014 r. przekroczył Pan kwotę przychodu w wysokości 150.000 zł i stracił prawo do zwolnienia podmiotowego. W związku z zaistniałą sytuacją zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Firma Pana nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Usługi świadczy Pan osobiście (nie ma żadnych podwykonawców, osób zatrudnionych na umowę o prace, ani na podstawie innej umowy cywilnoprawnej). Umowy dotyczące prywatnego nauczania pozaszkolnego podpisywane są bezpośrednio z opiekunami prawnymi osób (dzieci) uczęszczających na zajęcia podwyższające ich umiejętności pływackie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinien Pan opodatkować wykonywane przez siebie usługi – czy ma prawo do zastosowania stawki zwolnionej z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr. 54, poz. 535 z póź. zm.), zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług podlegają usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. W związku z powyższym świadczone usługi są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

usługi szkoleniowe
IBPP1/4512-441/15/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.