ITPP2/443-1469/14/AD | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych.
ITPP2/443-1469/14/ADinterpretacja indywidualna
 1. usługi szkoleniowe
 2. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia podstawowym jego celem jest szeroko rozumiana pomoc i wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przy współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Cele te realizuje m. in. poprzez działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m. in. poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej oraz Klubu Integracji Społecznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.), status centrum integracji społecznej nadaje wojewoda w drodze decyzji administracyjnej. Stowarzyszenie uzyskało status centrum integracji społecznej na podstawie decyzji Wojewody z dnia 15 lipca 2005 r. Status został nadany na okres od 1 sierpnia 2005 r. do 31 lipca 2008 r., a następnie okres ten został zmieniony decyzją Wojewody z dnia 1 kwietnia 2009 r. na okres od 1 sierpnia 2005 r. do 31 lipca 2010 r., a następnie przedłużony decyzją Wojewody z dnia 18 czerwca 2010 r. na okres od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2015 r. Zgodnie z artykułem 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, klub integracji społecznej prowadzony jest po dokonaniu wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 18a ustawy. W myśl art. 18a ust. 1 ustawy, wojewoda prowadzi rejestr klubów integracji społecznej. Klub integracji społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie został z dniem 16 listopada 2012 r. wpisany do Rejestru Klubów Integracji Społecznej Wojewody.

Stowarzyszenie w ramach Centrum prowadzi usługi reintegracji zawodowej i społecznej polegające, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, na:

 1. kształceniu umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
 2. nabywaniu umiejętności zawodowych oraz przyuczeniu do zawodu, przekwalifikowaniu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,
 3. nauce planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
 4. uczeniu umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

W Centrum dla każdego z uczestników opracowywany jest indywidualny program zatrudnienia socjalnego uwzględniający indywidualne potrzeby danego uczestnika w ramach reintegracji zawodowej i społecznej. Uczestnicy kierowani są na zajęcia w określonych grupach zawodowych w pracowniach: pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych, remontowo-porządkowo-budowlanej, remontowo-budowlanej, sprzątającej, rękodzielniczej, gastronomicznej, krawieckiej, opiekunek, gdzie zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym są przystosowywani i przyuczani do pracy zawodowej poprzez praktyczną naukę w wymienionych zawodach.

W ramach reintegracji zawodowej uczestnik jest zobowiązany do realizacji programu obejmującego:

 1. przygotowanie teoretyczne do zajęć w poszczególnych pracowniach, warsztatach, komórkach produkcyjno-usługowo-handlowych,
 2. przygotowanie stanowiska pracy - szkolenie zawodowe,
 3. dobranie i przygotowanie narzędzi oraz materiałów do wykonywania określonych prac,
 4. wykonywanie wyznaczonych zadań,
 5. przestrzeganie przepisów bhp i p-poż. w czasie wykonywania zadań,
 6. przygotowanie do egzaminu z nabytych umiejętności zawodowych - w miarę potrzeb,
 7. egzamin końcowy- w miarę potrzeb.

Ilość godzin uczestnictwa w szkoleniu zawodowym i praktycznym, do którego uczestnik został zakwalifikowany określa Dyrektor Centrum.

W celu kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, nauki planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, uczenia umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi, uczestnik jest zobowiązany do realizacji programu poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego oraz instruktora zawodu. Opcjonalnie (indywidualnie) korzystają z pomocy doradcy rodzinnego, doradcy społecznego, pedagoga, terapeuty.

Usługa reintegracji zawodowej i społecznej realizowana przez Stowarzyszenie obejmuje osoby skierowane do uczestnictwa w zajęciach w Centrum przez właściwy ośrodek pomocy społecznej. Wynagrodzenie dla Stowarzyszenia za realizację tej usługi płatne będzie z budżetu właściwych jednostek samorządu terytorialnego (urzędy gmin) w określonej wysokości za każdą skierowaną osobę. Wynagrodzenie może zostać współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, bądź w całości ze środków publicznych.

Stowarzyszenie wpisane jest ponadto do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Stowarzyszenie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługa reintegracji zawodowej i społecznej, jako usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, jest kompleksową usługą kształcenia świadczoną zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011, Nr 43, poz. 225 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą z uczestnikami podpisuje się indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Program opracowuje pracownik socjalny zatrudniony w Stowarzyszeniu. Program określa w szczególności:

 1. zakres i formy reintegracji zawodowej i społecznej;
 2. rodzaje sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia;
 3. osoby odpowiedzialne za realizację programu.

Stowarzyszenie zapewnia prowadzących zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej, w tym instruktorów zawodu, pracownika socjalnego, doradcę zawodowego. Opracowuje się dla uczestników program zajęć. Uczestnikom zapewnia się:

 1. szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich;
 3. odzież roboczą i obuwie robocze;
 4. bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środki ochrony indywidualnej.

Uczestnikom zajęć przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Uczestnikom zajęć przysługuje ponadto nieodpłatnie jeden posiłek dziennie w trakcie pobytu. Zajęcia odbywają się w pracowniach, warsztatach. Miejsce zajęć i infrastrukturę, narzędzia, materiały zapewnia Stowarzyszenie.

W Centrum opracowywany zostaje indywidualny program zatrudnienia socjalnego (art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy). Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach wydaje się uczestnikowi zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i umiejętności nabyte w ramach reintegracji zawodowej i społecznej (art. 13 ust. 5a). Czas dziennego pobytu uczestnika nie jest krótszy niż 6 godzin (art. 14 ust. 1). Opracowywany jest miesięczny program zajęć (art. 14 ust. 1 a ustawy).

W ramach zajęć prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej, uczestnicy odbywają także zajęcia z reintegracji społecznej i zawodowej (ustawa o zatrudnieniu socjalnym, art. 2 ust. 4 i 5 ustawy).

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej ma pomóc w odbudowaniu i podtrzymaniu u osoby uczestniczącej w zajęciach umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna). Realizowane są też działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa). Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 pkt 1 ustawy, w klubach integracji społecznej można organizować w szczególności działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Zgodnie z tymi założeniami uczestnicy KIS odbywają zajęcia w ramach reintegracji społecznej z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym i psychologiem. W ramach reintegracji zawodowej, odbywają szkolenie zawodowe w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Dzięki temu nabywają nowe umiejętności zawodowe. Reintegracja społeczna pozwala na odbudowanie i podtrzymanie tych cech, dzięki którym możliwy jest powrót na rynek pracy i efektywne poruszanie się po nim. Uczestnictwo w klubach integracji społecznej jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego. Okres uczestnictwa ustalany jest indywidualnie z każdym z uczestników.

Usługi świadczone są w formie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011, Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) przez podmiot posiadający nadany przez wojewodę status centrum integracji społecznej (usługi reintegracji społecznej i zawodowej w ramach uczestnictwa w centrum integracji społecznej) oraz posiadający wpis do Rejestru Klubów Integracji Społecznej Wojewody (usługi reintegracji społecznej i zawodowej w ramach uczestnictwa w klubie integracji społecznej).

Stowarzyszenie nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przedmiotowe usługi reintegracji zawodowej i społecznej są w całości finansowane ze środków publicznych.

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym obie usługi świadczone są w szczególności na rzecz osób bezrobotnych, gdyż mają pomóc osobie bezrobotnej w powrocie do aktywności zawodowej poprzez przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie jej kwalifikacji zawodowych. Celem głównym jest wzrost zatrudnienia i w związku z tym generalnie przedmiot zajęć reintegracji zawodowej i społecznej nie może być związany z kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym zdefiniowanym w przepisach podatkowych. W myśl przepisów unijnych wiedzę uzyskiwaną na takich zajęciach traktuje się jako uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych. Zgodnie z artykułem 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Efektem świadczonej usługi może być rozwój merytorycznych kwalifikacji w posiadanym przez uczestnika zawodzie. Różne są kwalifikacje zawodowe posiadane przez osoby, które uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie, dlatego opracowywane są indywidualne programy zatrudnienia socjalnego (dla uczestników Centrum) oraz kontrakty socjalne (dla uczestników Klubu). Dla części z takich osób poszerzenie i uaktualnienie wiedzy pozostaje w związku z wcześniej wykonywanym, czy wyuczonym zawodem, a w konsekwencji umożliwia podjęcie zatrudnienia w posiadanym zawodzie, dla części jest to nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do świadczenia pracy i daje możliwość podjęcia zatrudnienia na rynku pracy.

Stowarzyszenie nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Prowadzi usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Świadczone usługi obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z określoną branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 • Czy świadczenie usługi reintegracji zawodowej i społecznej, jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzonej w formie i na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy...
 • W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, czy świadczenie usługi reintegracji zawodowej i społecznej, jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, w przypadku finansowania tej usługi w całości ze środków publicznych, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy...
 • W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie pierwsze, czy świadczenie usługi reintegracji zawodowej i społecznej, jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, w przypadku dofinansowania tej usługi w co najmniej 70% ze środków publicznych podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa reintegracji zawodowej i społecznej, jako usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzona w formie i na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a) ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ze wzglądu na fakt, że tut. organ w wydanym rozstrzygnięciu ocenił stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jako prawidłowe, przy warunkowej formule pytań nr 2 i 3, ocena stanowiska korelującego z tymi pytaniami stała się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

usługi szkoleniowe
IPTPP1/443-769/14-6/AK | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
IBPP1/443-865/14/AZb | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.