IPTPP1/443-810/14-2/AK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania świadczonych usług szkoleniowych
IPTPP1/443-810/14-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. szkolenie
 2. usługi szkoleniowe
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014r. (data wpływu 14 listopada 2014r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług szkoleniowych o tematyce „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług szkoleniowych o tematyce „...”,
 • zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług szkoleniowych o tematyce „...”.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma ... doradztwa gospodarcze prowadzi działalność w zakresie:

 • podnajmu sali szkoleniowych,
 • organizowania cateringu, noclegu,
 • przeprowadzania rekrutacji uczestników szkoleń,
 • promowania szkoleń,
 • usług doradztwa,
 • szkoleń BHP,
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie wszelkich kursów mających na celu doskonalenie umiejętności zawodowych (§ 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz. U. poz. 186).

W ramach organizowania i przeprowadzania szkoleń w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie uzupełnienie wiedzy, umiejętności kwalifikacji zawodowych w zakresie wszelkich kursów mających na celu doskonalenie umiejętności zawodowych (§ 3 pkt 5 rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - Dz. U. poz. 18) przeprowadza szkolenia w zakresie:

 • ...,
 • .....

Plan szkolenia o tematyce ... jest następujący:

 1. Komu tworzymy ewidencję czasu pracy i kogo z niej rozliczamy - zmiany od 16 lipca 2013r.
 2. Czym jest czas pracy kierowców.
 3. Systemy rozliczania czasu pracy kierowców
  1. Podstawowy
  2. Równoważny
  3. Zadaniowy
  4. Mieszany
 1. Okres rozliczeniowy, możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego
 2. Dodatki za pracę
  1. dodatki za nadgodziny
  2. dodatki za dyżur
  3. dodatki za godziny nocne
 1. Indywidualny rozkład czasu pracy
 2. System rozliczania ryczałtowego
 3. Ustawa o czasie pracy kierowców a rozporządzenie unijne 561/2006
 4. Zalecane zapisy w dokumentacji pracowniczej
 5. Delegacje
  1. Zasady wyliczania delegacji krajowych
  2. Zasady wyliczania delegacji zagranicznych
  3. Zmiany w zasadach wyliczania od 1.03.2013
  4. Wątpliwości interpretacyjne związane z naliczaniem ryczałtu za nocleg w delegacji
 1. Kontrola Inspekcji w firmie
  1. Co może kontrolować ITD a co PIP
  2. W jaki sposób zapowiadają się organy kontrolne
  3. Jak przygotować się do kontroli
   • niezbędne dokumenty
   • opisy naruszeń
   • sprawdzenie ciągłości danych
 • liczba godzin: 6,
 • miejsce szkolenia: ....
 • czy są przygotowywane materiały: TAK,
 • czy jest zorganizowana sala: TAK.

Natomiast plan szkolenia o tematyce ... jest następujący: Program szkolenia:

 1. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dostępne w Polsce
  1. Zasady dotyczące udzielania dotacji unijnej dla firm (dla kogo/na jaką inwestycję/jakie środki)
  2. Nowe Programy Operacyjne na lata 2014-2020 (jaki program unijny będzie najbardziej odpowiedni dla mojej firmy)
 1. Skuteczne aplikowanie o dotację oraz realizacja projektu unijnego na podstawie doświadczeń z lat 2007-2013
  1. Przygotowanie wniosku o dofinansowania (obowiązujące zasady/na co zwracać uwagę/niezbędna dokumentacja)
  2. Terminy nowych naborów (kiedy możemy ubiegać się o dotację)
  3. Najważniejsze kryteria wyboru projektów (co możemy już teraz zrobić, aby nasza firma otrzymała dofinansowanie)
  4. Nieprawidłowości występujące podczas realizacji projektów unijnych.
  • liczba godzin: 6,
  • czy są przygotowywane materiały: TAK,
  • czy jest zorganizowana sala: TAK.

Ww. szkolenia są przeprowadzane dla osób pracujących w branży/zawodzie oraz dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy pragną pozyskać szerszą wiedzę w dziedzinie czasu pracy kierowcy lub dotacji unijnych, a więc podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu.

Są to osoby zatrudnione w zakładach pracy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Firma ... jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie art. 82 ust. 5 w związku z art. 82 ust. 3 i 3a oraz art. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i została wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Powiat jako Placówka Kształcenia Ustawicznego (pod numerem ...).

Od 21 października 2013 r. działa jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. W załączniku do wniosku zostało przedstawione zaświadczenie o wpisie. Usługi szkoleniowe w zakresie rozliczania czasu pracy kierowcy oraz pozyskania i rozliczania dotacji unijnych, które przeprowadza firma ... są usługami kształcenia, tzn. przekazywania komuś wiedzy, umiejętności.

Rozważając, czy świadczone przez firmę ... usługi są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, należy wskazać, iż od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (D. U. UE L77/1), Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Przepis art. 44 ww. rozporządzenia wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego: przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia. Zatem usługi szkoleniowe, które przeprowadza firma ... są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkoleń oraz mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Usługi szkoleniowe świadczone przez firmę ... prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, tj., § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Firma ... nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczone usługi nie są finansowane w całości lub w części ze środków publicznych. Wnioskodawca zapewnia kompleksowe szkolenia. Organizuje salę, wykładowców, materiały oraz wykłady.

Z ww. rozporządzenia wynika, że kształcenie ustawiczne można prowadzić w następujących formach pozaszkolnych:

 1. kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 2. kurs umiejętności zawodowych;
 3. kurs kompetencji ogólnych;
 4. turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 5. kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Firma „...” doradztwo gospodarczo-kadrowe prowadzi kształcenie tylko w formie przedstawionej w § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2G12 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - Dz. U. poz. 186. Kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5 rozporządzenia, może być prowadzony przez placówkę lub ośrodek. Firma „...” prowadząc kursy, o których mowa w § 3 pkt 5 rozporządzenia, zapewnia kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-5 tzn.

 1. posiada odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
 2. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
 3. spełnia warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym;
 4. posiada nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

Osoby, które ukończą kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5 rozporządzeniu, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu tego kursu.

Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1.

Firma „...” doradztwo gospodarczo-kadrowe, prowadząc kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzi dokumentację szkoleń.

Dokumentacja obejmuje:

 • program nauczania;
 • dziennik zajęć;
 • protokół z przeprowadzonego zaliczenia;
 • ewidencję wydanych zaświadczeń.

Do dziennika zajęć wpisuje się:

 • imiona i nazwiska słuchaczy;
 • liczbę godzin zajęć;
 • tematy zajęć.

W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i uczestników.

Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, której wydano zaświadczenie. Nie jest wpisywany numer PESEL danej osoby;
 • datę wydania zaświadczenia;
 • numer zaświadczenia;
 • potwierdzenie odbioru zaświadczenia.

Kształcenie w firmie „...” doradztwo gospodarczo-kadrowe prowadzi się na podstawie programu nauczania, który zawiera:

 • nazwę formy kształcenia;
 • czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
 • wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy;
 • cele kształcenia i sposoby ich osiągania;
 • plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
 • treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
 • opis efektów kształcenia;
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 • sposób i formę zaliczenia.

Jako placówka kształcenia ustawicznego „...” Doradztwo Gospodarczo-Kadrowe został nadany firmie oddzielny numer REGON ... z kodem i nazwą szczególnej formy prawnej „94 - placówki systemu oświatowego niepubliczne”. Ponadto od 30 października 2013r. firma jest wpisana również do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem ....

Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Usługi związane z organizacją cateringu, noclegu, podnajmu sal szkoleniowych, usług doradztwa firma opodatkowuje stawką 23%. W ramach szkoleń BHP firma stosuje zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast usługi organizowania i przeprowadzania szkoleń w formach kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych firma stosuje zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługi szkolenia w zakresie rozliczania czasu pracy kierowcy oraz pozyskania i rozliczania dotacji unijnych świadczone przez firmę podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione z opodatkowania są usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W związku z powyższym, aby firma mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, muszą zostać spełnione dwie przesłanki:

 1. firma musi być objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 2. usługi muszą być świadczone w zakresie kształcenia i wychowania.

Ad. 1 Firma jako jednostka objęta systemem oświaty.

Zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Firma posiada wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzony przez Powiat, pod numerem .... i zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem (załącznik do wniosku) od 21 października 2013r. działa jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. A zatem jest objęta systemem oświaty. W związku z powyższym, usługi szkolenia w zakresie rozliczania czasu pracy kierowcy oraz pozyskania i rozliczania dotacji unijnych świadczone przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego, należącą do systemu oświaty, uprawnia firmę ... do zwolnienia z VAT usług szkolenia w zakresie rozliczania czasu pracy kierowcy, prawa pracy oraz pozyskania i rozliczania dotacji unijnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarowi usług.

Ad. 2 Świadczenie usług w zakresie kształcenia i wychowania.

Druga przesłanka do zwolnienia z VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług mówi, iż zwolnienie to obowiązuje usługi kształcenia i wychowania. Świadczone usługi przez firmę ... bez wątpienia mieszczą się w zakresie usług kształcenia, bowiem zgodnie ze słownikiem języka polskiego kształcenie to przekazywanie komuś wiedzy lub umiejętności, czynienie starania, aby ktoś zdobywał wiedzę, rozwijał umiejętności. Świadcząc usługi szkoleniowe firma ... przekazuje wiedzę i umiejętności uczestnikom szkoleń. Usługi szkoleniowe świadczone przez firmę ... prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, tj. § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 raku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

W związku z powyższym spełniona jest druga przesłanka wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zdaniem firmy, szkolenia z rozliczania czasu pracy kierowcy oraz pozyskania i rozliczania dotacji unijnych są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja dotyczy zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług szkoleniowych o tematyce „...”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z powyżej cytowanych regulacji wynika, że ustawodawca powiązał opodatkowanie podatkiem od towarów i usług z wystąpieniem określonych zdarzeń, tj. dostawą towaru lub świadczeniem usług. Dla opodatkowania istotne zatem jest to, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jedną z czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. O stosowaniu określonej stawki podatku decydować zatem będzie charakter danej czynności.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak wynika z treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, że jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem, to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, mogą natomiast korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym.

Stosownie do brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Regulacja art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, stanowi implementację prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz.Urz. UE.L. Nr 347 str. 1 ze zm.), zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, że usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa, jak i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu publicznego”.

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Firma .... jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca w ramach organizowania i przeprowadzania szkoleń w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie uzupełnienie wiedzy, umiejętności kwalifikacji zawodowych w zakresie wszelkich kursów mających na celu doskonalenie umiejętności zawodowych (§ 3 pkt 5 rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - Dz. U. poz. 18) przeprowadza szkolenia w zakresie:

 • ...,
 • ....

Plan szkolenia o tematyce .... jest następujący:

 1. Komu tworzymy ewidencję czasu pracy i kogo z niej rozliczamy - zmiany od 16 lipca 2013r.
 2. Czym jest czas pracy kierowców.
 3. Systemy rozliczania czasu pracy kierowców
  1. Podstawowy
  2. Równoważny
  3. Zadaniowy
  4. Mieszany
 4. Okres rozliczeniowy, możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego
 5. Dodatki za pracę
  1. dodatki za nadgodziny
  2. dodatki za dyżur
  3. dodatki za godziny nocne
 6. Indywidualny rozkład czasu pracy
 7. System rozliczania ryczałtowego
 8. Ustawa o czasie pracy kierowców a rozporządzenie unijne 561/2006
 9. Zalecane zapisy w dokumentacji pracowniczej
 10. Delegacje
  1. Zasady wyliczania delegacji krajowych
  2. Zasady wyliczania delegacji zagranicznych
  3. Zmiany w zasadach wyliczania od 1.03.2013
  4. Wątpliwości interpretacyjne związane z naliczaniem ryczałtu za nocleg w delegacji
 11. Kontrola Inspekcji w firmie
  1. Co może kontrolować ITD a co PIP
  2. W jaki sposób zapowiadają się organy kontrolne
  3. Jak przygotować się do kontroli
  • niezbędne dokumenty
  • opisy naruszeń
  • sprawdzenie ciągłości danych
 • liczba godzin: 6,
 • miejsce szkolenia: ...
 • czy są przygotowywane materiały: TAK,
 • czy jest zorganizowana sala: TAK.

Ww. szkolenia są przeprowadzane dla osób pracujących w branży/zawodzie oraz dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy pragną pozyskać szerszą wiedzę w dziedzinie czasu pracy kierowcy lub dotacji unijnych, a więc podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu. Są to osoby zatrudnione w zakładach pracy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Firma ... jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie art. 82 ust. 5 w związku z art. 82 ust. 3 i 3a oraz art. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i została wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Powiat . jako Placówka Kształcenia Ustawicznego (pod numerem ...). Od 21 października 2013 r. działa jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. Usługi szkoleniowe w zakresie rozliczania czasu pracy kierowcy oraz pozyskania i rozliczania dotacji unijnych, które przeprowadza firma ... są usługami kształcenia, tzn. przekazywania komuś wiedzy, umiejętności. Firma ... nie uzyskała akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczone usługi nie są finansowane w całości lub w części ze środków publicznych. Wnioskodawca zapewnia kompleksowe szkolenia. Organizuje salę, wykładowców, materiały oraz wykłady.

Kształcenie w firmie „...” doradztwo gospodarczo-kadrowe prowadzi się na podstawie programu nauczania, który zawiera:

 • nazwę formy kształcenia;
 • czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
 • wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy;
 • cele kształcenia i sposoby ich osiągania;
 • plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
 • treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
 • opis efektów kształcenia;
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 • sposób i formę zaliczenia.

Stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), system oświaty obejmuje szkoły:

 1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 4. artystyczne.

Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Jak wynika z art. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10.

W myśl art. 3 pkt 16 i 17 ww. ustawy o systemie oświaty ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 • kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny;
 • formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

W świetle art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Na podstawie art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Według art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia lub/i wychowania.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni podała, iż jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie art. 82 ust. 5 w związku z art. 82 ust. 3 i 3a oraz art. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i została wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Powiat .. jako Placówka Kształcenia Ustawicznego (pod numerem ...). Od 21 października 2013 r. działa jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego. Nadto z opisu sprawy wynika, iż usługi szkoleniowe w zakresie rozliczania czasu pracy kierowcy, które przeprowadza firma ... są usługami kształcenia.

Tym samym świadczone przez Zainteresowaną, będącą jednostką objętą systemem oświaty, usługi kształcenia w zakresie rozliczanie czasu pracy kierowcy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, bowiem zostaną spełnione przesłanki podmiotowo-przedmiotowe wynikające z tego przepisu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawczynię jako jednostkę objętą systemem oświaty (wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych), usługi szkoleniowych o tematyce „...” podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy organ pragnie w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług szkoleniowych o tematyce „...”. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.