IPPP3/4512-521/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

Skoro Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe w ramach ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, będącego placówką objętą systemem oświaty i usługi te są usługami kształcenia, gdyż są świadczone w ramach szkoleń, a osoby w nich uczestniczące nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zawodu m. in., technik technologii chemicznej, pracownik ochrony fizycznej, pracownik zabezpieczenia technicznego obiektów, detektyw to usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jako usługi kształcenia świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.
IPPP3/4512-521/15-2/KPinterpretacja indywidualna
 1. system oświaty
 2. usługi szkoleniowe
 3. zwolnienia przedmiotowe
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a usług szkoleniowych wykonywanych przez Spółkę jako jednostkę objętą systemem oświaty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a usług szkoleniowych wykonywanych przez Spółkę jako jednostkę objętą systemem oświaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”) jest czynnym podatnikiem VAT. Działalnością Spółki jest prowadzenie szkoleń, doradztwa, kursów, organizacja konferencji, nauka języków obcych, wynajem pomieszczeń, prowadzenie szkół (licea ogólnokształcące, technikum, szkoły policealne). Spółka w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności zarówno opodatkowane jak i zwolnione z VAT. Z dniem 14 lipca 2014 r Spółka uzyskała wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na podstawie art. 82 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia 18 maja 2011 r.

Spółka w zakresie działalności placówki kształcenia ustawicznego będzie prowadzić:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik technologii chemicznej,
 • kursy i szkolenia w zakresie: pracownik ochrony fizycznej, bezpieczeństwo imprez masowych, pracownik zabezpieczenia technicznego obiektów, detektyw,
 • kursy i szkolenia komputerowe na różnym poziomie zaawansowania,
 • kursy i szkolenia finansowo-kadrowe na różnym poziomie zaawansowania,
 • kursy i szkolenia z zakresu administracji samorządowej,
 • inne kursy i szkolenia podnoszące, uzupełniające kwalifikacje zawodowe.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Jest to egzamin państwowy przeprowadzany przez okręgową komisję egzaminacyjną właściwą dla miejsca prowadzenia kursu. Osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie danej kwalifikacji zostaje potwierdzone wydaniem przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa ukończenia kwalifikacji. Świadectwo to jest dokumentem państwowym.

Usługi świadczone przez Spółkę, kierowane będą m.in. do: przedstawicieli wolnych zawodów, kadry menadżerskiej oraz pracowników przedsiębiorstw, przedsiębiorców, członków rad nadzorczych, urzędników państwowych i samorządowych etc.

Usługobiorcami będą przede wszystkim: przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego (w tym spółki Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego), osoby fizyczne, organy administracji publicznej.

Usługi świadczone przez Spółkę obejmować będą swym zakresem tematykę: prawną, finansową, menedżerską, marketingową, sprzedażową, środowiskową, unijną, informatyczną, kadrową. Powyższe usługi prowadzone będą w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługi szkoleniowe wykonywane przez Spółkę jako placówkę posiadającą wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w ramach działalności oraz dostawa towarów i usługi ściśle z tymi usługami związane są zwolnione z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę stanowić będą usługi, które korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (zwanego dalej: „VAT”) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) Ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej: „Ustawą VAT”).

Na mocy wspomnianego przepisu zwalnia się bowiem z podatku VAT usługi:

 • świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W związku z powyższym, Spółka uważa, iż w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej będzie objęta zwolnieniem z podatku VAT z uwagi na fakt, iż spełnia następujące warunki:

 1. Spółka świadczyć będzie usługi szkoleniowe jako podmiot posiadający status jednostki objętej systemem oświaty oraz
 2. usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę mieścić się będą w zakresie usług kształcenia i wychowania.

Ad 1. Spółka jako jednostka objęta systemem oświaty

Spółka uznaje, iż stanowi jednostkę kształcenia ustawicznego, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 j.t. - dalej: „Ustawa o systemie oświaty”). W myśl powyższego przepisu, system oświaty obejmuje swym zakresem m.in. przedszkola, szkoły, a także placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W związku z powyższym zauważyć należy, że zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty przedmiotem działalności placówek kształcenia ustawicznego jest kształcenie ustawiczne. Pojęcie kształcenia ustawicznego zostało zdefiniowane zarówno w przepisach Ustawy o systemie oświaty jak i Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o promocji zatrudnienia”) jako:

 • kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (art. 3 ust. 17 Ustawy o systemie oświaty), jak również jako
 • kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników i pracodawców (art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy o promocji zatrudnienia).

Wobec tego, świadczenie usług szkoleniowych przez Spółkę, w zakresie szkolenia osób dorosłych, mające na celu:

 • uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy przez uczestników, czego efektem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych tychże osób mieści się w zakresie działalności prowadzonej przez placówki kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 2 ust. 3a Ustawy o systemie oświaty.

W świetle powyższego, Spółka w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, których celem jest poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczestników, prowadzić będzie działalność jako placówka kształcenia ustawicznego, a zatem będzie objęta systemem oświaty.

Potwierdzeniem, że Spółka będzie działać jako placówka objęta systemem oświaty jest posiadanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Wpis ten bowiem stanowi potwierdzenie spełniania przez dany podmiot warunków przewidzianych dla jednostek systemu oświaty. Wskazać należy, iż wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, jest warunkiem koniecznym do założenia placówki szkoleniowej przez osobę prawną. W celu uzyskania wpisu dokonuje się zgłoszenia do jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych placówek. Jeżeli przedmiot działalności podmiotu jest zgodny z obowiązującym prawem, w tym z przepisami Ustawy o systemie oświaty organ dokonuje wpisu. Zatem dokonanie wpisu przez organ jest potwierdzeniem spełniania przez podmiot warunków przewidzianych dla jednostek systemu oświaty. Zgodnie z powyższym, nie ulega wątpliwości, iż dokonanie wpisu przez właściwy organ do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest potwierdzeniem faktu, że Spółka jest jednostką objętą systemem oświaty.

Ad. 2. Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu kształcenia i wychowania przez Spółkę.

Odnosząc się do drugiego kryterium, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) Ustawy VAT, warunkującego zwolnienie z opodatkowania VAT usług szkoleniowych należy ustalić, czy usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę mieszczą się w zakresie usług z zakresu kształcenia i wychowania. Po pierwsze, rozważenia wymaga możliwość odrębnego zwolnienia z opodatkowania usług kształcenia oraz usług wychowania. W opinii Spółki, kierując się zasadami wykładni językowej przepisów Ustawy VAT wskazać należy, iż zwolnienie w powyższym zakresie powinno być stosowane odrębnie tak do usług kształcenia jak i do usług wychowania. Spójnik „i” zastosowany w powyższym przepisie nie oznacza więc, iż należy rozważać możliwość zastosowania zwolnienia jedynie do łącznego świadczenia usług kształcenia i wychowania. Powyższą interpretację potwierdza w szczególności analiza sposobu określenia innych, przykładowych czynności zwolnionych wskazanych w art. 43 ust. 1 Ustawy VAT:

 • pkt 15 - m.in. działalność w zakresie gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • pkt 19 - usługi świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i pielęgniarki położne;
 • pkt 30 - usługi zakwaterowania w bursach i internatach na rzecz studentów i doktorantów;
 • pkt 34 - usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji;
 • pkt 37 - usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych.

Oczywistym jest, że w każdym ze wskazanych powyżej przykładów czynności podlegających zwolnieniu z opodatkowania, ustawodawca stosując spójnik „i” nie miał na myśli konieczności łącznego spełnienia przesłanek umożliwiających zastosowanie zwolnienia. W przeciwnym wypadku mielibyśmy bowiem do czynienia z martwymi przepisami, niemożliwymi w praktyce do spełnienia, trudno bowiem w jednym czasie (w ramach jednej czynności) spełniać zadania w zakresie radiofonii i telewizji, czy też świadczyć usługi ubezpieczeniowe, a zarazem być pośrednikiem tych usług.

Reasumując, wskazać należy, iż spójnik „i” w powyższym przepisie pełni funkcję przecinka - wskazuje na zakres usług podlegających zwolnieniu, nie oznacza zaś, iż koniecznym do zastosowania zwolnienia jest jednoczesne spełnienie przesłanek, do których odnosi się przepis, inaczej bowiem powyższe przepisy nie byłyby możliwe do zastosowania. Wystarczy więc w tym wypadku spełnienie jednej przesłanki wskazanej w przepisie do zastosowania zwolnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe, oczywistym jest w ocenie Spółki, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) Ustawy VAT należy rozpatrywać rozłącznie w odniesieniu do usług kształcenia jak i usług wychowania, wystarczającym jest bowiem świadczenie usług w jednym z powyższych obszarów, aby można było rozważać objęcie ich zwolnieniem z opodatkowania. Z ostrożności jednakże, poniżej Spółka wykaże, iż świadczone usługi szkoleniowe stanowić będą usługi kształcenia, a zarazem też usługi wychowania.

W ustawodawstwie brak jest definicji kształcenia i wychowania, w związku z powyższym należy sięgnąć do języka powszechnego, jak również do teorii nauk pedagogicznych i teorii wychowania.

 • Świadczenie przez Wnioskodawcę usług kształcenia

Słownik języka polskiego PWN definiuje proces kształcenia jako czynności, których celem jest: „przekazywać komuś wiedzę, umiejętności”, „czynić starania, aby ktoś zdobywał wiedzę, rozwijał umiejętności”, „rozwijać cechy charakteru” („Słownik języka polskiego PWN” pod red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005).

W świetle powyższego proces kształcenia można określić jako proces, którego celem jest uzyskiwanie uzupełnianie wiedzy ogólnej, a także umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Podobne stanowisko jest wypracowane w dorobku Wspólnoty Europejskiej - we Wspólnym sprawozdaniu 2008 Rady i Komisji UE z postępów w realizacji programu prac „Edukacja i szkolenie 2010” - „Uczenie się przez całe życie dla wiedzy, kreatywności i innowacyjności”, wskazano iż: „Uczenie się przez całe życie wspiera kreatywność i innowacyjność oraz umożliwia pełne uczestnictwo w życiu gospodarczym i społecznym”. Oczywistym jest, że usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę, których celem będzie podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie nowych umiejętności stanowić będą proces kształcenia uczestników. Powyższe wynika z faktu, że celem udziału w świadczonych przez Spółkę usługach szkoleniowych, będzie uzyskanie bądź poszerzenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a w efekcie przyswojenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczestników.

 • Świadczenie przez Wnioskodawcę usług wychowania

Spółka uznaje, iż w trakcie prowadzonych seminariów, szkoleń i kursów, świadczyć będzie na rzecz uczestników również usługi wychowania.

Wychowanie w nauce jest rozpatrywane jako proces utożsamiany z oddziaływaniem na psychikę i zachowanie człowieka całokształtu specyficznych bodźców doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych, indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej w jej sferze fizycznej, umysłowej, społecznej, kulturowej i duchowej.

Poniżej można przytoczyć funkcjonujące w nauce definicje według których wychowanie to:

 • proces zdobywania przez jednostkę doświadczeń” (W. Ch. Bagley, 1923),
 • proces samorzutnego rozwoju w zakresie różnego rodzaju doświadczenia nabywanego przez wychowanka” (S. Kunowski, 1981),
 • pomaganie wychowankowi w rozwoju i ułatwienia mu realizowania swoich możliwości” (H. Rylke, G. Klimowicz, 1982),
 • całokształt sposobów i procesów pomagających istocie ludzkiej zwłaszcza przez interakcje urzeczywistniać swoje człowieczeństwo”(T. Tarnowski 1992),
 • proces rozwoju, który zachodzi w indywidualnej jednostce, jako rezultat jej działalności w środowisku i jej reakcji na to środowisko” (I. Doughton).

W związku z powyższym wskazać należy, iż przez wychowanie należy rozumieć m.in. sterowanie procesem uczenia się człowieka; oddziaływanie na wszechstronny rozwój osobowości; działanie wywierające na człowieka określony wpływ; kierowanie rozwojem itp. Spółka pragnie podkreślić, iż wszystkie powyżej wskazane elementy składowe rozumienia procesu wychowania będą spełnione w przypadku realizowanych przez Spółkę usług. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż poprzez proces nauczania uczestników następuje również ich rozwój społeczno-intelektualny realizowany poprzez nabywanie nowych doświadczeń i interakcje grupowe.

Podkreślenia przy tym wymaga, iż nie należy w żadnym razie odnosić procesów wychowawczych jedynie do dzieci i młodzieży. Zgodnie bowiem z teorią wychowania jedną z jego cech jest długotrwałość (tak np. Sobocki M.: „Teoria wychowania w zarysie”, Kraków 2003). Potwierdzenie w powyższym zakresie stanowi w szczególności przedmiot badań andragogiki, czyli nauki o celach, treściach, formach, metodach, zasadach nauczania, kształcenia, wychowania, samokształcenia, samowychowania ludzi dorosłych.

Podnieść w tym miejscu należy, iż realizowane przez Spółkę usługi szkoleniowe będą miały na celu dokształcanie i doskonalenie zawodowe uczestników, którymi są m.in. przedstawiciele wolnych zawodów, kadra menadżerska, przedsiębiorcy, członkowie rad nadzorczych, urzędnicy państwowi i samorządowi, pracownicy oraz osoby indywidualne etc. W świetle powyższego wskazać należy, iż procesy kształcenia i wychowania należy również odnosić do osób dorosłych, w szczególności zaś kształcenie i wychowanie osoby dorosłej następuje w jej środowisku pracy i wiąże się z umiejętnościami zdobywanymi w trakcie życia zawodowego. Poprzez usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę wychowuje więc ona również ich uczestników w ramach ich środowiska pracy, jako że w procesie kształcenia zdobywają oni doświadczenia niezbędne w ich życiu zawodowym i rozwoju osobistym, zaś wiedza i umiejętności zdobywane w trakcie kształcenia mogą służyć jako środek do realizacji celów życiowych ich uczestników, jak również wpływają na kształtowanie ich osobowości poprzez interakcje z członkami grupy i instruktorami.

W świetle powyższego oczywistym zatem jest, że powyższe usługi szkoleniowe stanowią proces kształcenia i wychowania, gdyż w wyniku uczestnictwa w w/w następuje nie tylko podniesienie kwalifikacji zawodowych ich uczestników, lecz również ich wychowanie w zakresie kształtowania umiejętności nawiązywania i utrzymywania odpowiednich interakcji ze współpracownikami i podwładnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznać należy, że usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę, obejmujące tematykę prawną, finansową, menedżerską, marketingową, sprzedażową, środowiskową, unijną, informatyczną, kadrową będą miały na celu wzrost umiejętności zawodowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój intelektualny uczestników. Są zatem elementem procesu kształcenia i wychowania. Wobec powyższego usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę uznajemy za usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

Reasumując, uznać należy, że Spółka prowadzić będzie działalność usługową - jako podmiot posiadający wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zaś - usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę będą usługami świadczonymi w zakresie kształcenia i wychowania.

W związku z powyższym, usługi szkoleniowe wykonywane przez Spółkę w ramach działalności oraz dostawa towarów i usługi ściśle z tymi usługami związane, jako placówkę posiadającą wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych będą zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) Ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ścisłe z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ścisłe z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Wobec tego, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie analizowanego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

W świetle art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkoła i placówka publiczna albo niepubliczna.

Na podstawie art. 68a ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Według art. 82 ust. 1 powołanej ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązana do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Z powyższych przepisów wynika, ze placówki niepubliczne mogą zatem być zakładane i prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT. Działalnością Spółki jest prowadzenie szkoleń, doradztwa, kursów, organizacja konferencji, nauka języków obcych, wynajem pomieszczeń, prowadzenie szkół. Spółka w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności zarówno opodatkowane jak i zwolnione z VAT. Z dniem 14.07.2014 r Wnioskodawca uzyskał wpis pod numerem 276 do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na podstawie art. 82 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia 18.05.2011 r. Wnioskodawca w zakresie działalności placówki kształcenia ustawicznego będzie prowadzić: kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik technologii chemicznej, kursy i szkolenia w zakresie: pracownik ochrony fizycznej, bezpieczeństwo imprez masowych, pracownik zabezpieczenia technicznego obiektów, detektyw, kursy i szkolenia komputerowe na różnym poziomie zaawansowania, kursy i szkolenia finansowo-kadrowe na różnym poziomie zaawansowania, kursy i szkolenia z zakresu administracji samorządowej, inne kursy i szkolenia podnoszące, uzupełniające kwalifikacje zawodowe. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Jest to egzamin państwowy przeprowadzany przez okręgową komisję egzaminacyjną właściwą dla miejsca prowadzenia kursu. Osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie danej kwalifikacji zostaje potwierdzone wydaniem przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa ukończenia kwalifikacji. Świadectwo to jest dokumentem państwowym. Usługi świadczone przez Spółkę, kierowane będą m.in. do: przedstawicieli wolnych zawodów, kadry menadżerskiej oraz pracowników przedsiębiorstw, przedsiębiorców, członków rad nadzorczych, urzędników państwowych i samorządowych. Usługobiorcami będą przede wszystkim: przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego (w tym spółki Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego), osoby fizyczne, organy administracji publicznej. Usługi świadczone przez Spółkę obejmować będą swym zakresem tematykę: prawną, finansową, menedżerską, marketingową, sprzedażową, środowiskową, unijną, informatyczną, kadrową. Powyższe usługi prowadzone będą w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy jest on uprawniony do zastosowania zwolnienia o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT w zakresie usług szkoleniowych wykonywanych przez Spółkę jako placówkę posiadającą wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w ramach działalności gospodarczej.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe w ramach ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, będącego placówką objętą systemem oświaty i usługi te są usługami kształcenia, gdyż są świadczone w ramach szkoleń, a osoby w nich uczestniczące nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zawodu m. in., technik technologii chemicznej, pracownik ochrony fizycznej, pracownik zabezpieczenia technicznego obiektów, detektyw to usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT jako usługi kształcenia świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.