IPPP3/443-1163/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1772):1. kursy specjalizacyjne nadal korzystają ze zwolnienia,2. pozostałe kursy i szkolenia organizowane przez X na podstawie tego przepisu również podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
IPPP3/443-1163/14-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. kształcenie
 2. szkolenie
 3. usługi szkoleniowe
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę kursów i szkoleń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę kursów i szkoleń.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej Instytut) jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Zdrowia działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96 z 2010 r. poz. 618 z późn. zm.). Na podstawie § 2 ust. 3 ww. ustawy instytuty mogą prowadzić studia podyplomowe i doktoranckie lub inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy doszkalające. Zgodnie ze statutem, działania Instytut obejmują m.in.

 • działalność edukacyjną w zakresie zdrowia publicznego z uwzględnieniem studiów podyplomowych i kursów specjalizacyjnych oraz innych form kształcenia,
 • organizację i obsługę sympozjów, zjazdów, konferencji, kursów, posiedzeń naukowo-szkoleniowych i innych imprez o podobnym charakterze.

Zgodnie z powyższym Instytut organizuje i przeprowadza kursy i szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i innych osób uczestniczących w systemie ochrony zdrowia. Kursy i szkolenia specjalizacyjne korzystały ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 73 poz. 392 (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP1-443-325/11-2/EK z dnia 06 maja 2011 r. wydana na wniosek Instytut).

Instytut, oprócz kursów i szkoleń specjalizacyjnych, przeprowadza również inne odpłatne kursy i szkolenia dla osób indywidualnych lub na zlecenie podmiotów, po którym każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu/szkolenia. Są one dedykowane różnym grupom zawodowym i mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej m.in. na temat:

 • zasad funkcjonowania i bezpiecznej pracy w laboratorium BSL-3,
 • zasad postępowania z materiałem zakaźnym,
 • procedur i metod badań laboratoryjnych,
 • mikrobiologii żywności,
 • przepisów UE,
 • zdarzeń medycznych,
 • zanieczyszczeń żywności i środowiska,
 • zasad sprawowania nadzoru sanitarnego,
 • dezynsekcji i deratyzacji,
 • zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych,
 • chorób związanych z żywnością i żywieniem.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1772):

 1. kursy specjalizacyjne nadal korzystają ze zwolnienia,
 2. pozostałe kursy i szkolenia organizowane przez Instytut na podstawie tego przepisu również podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania oraz uczelnie, jednostki naukowe PAN i jednostki badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Dodatkowo, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722) zwalnia się od podatku usługi kształcenia inne niż wymienione w ww. przepisie świadczone przez m.in. instytuty badawcze.

W związku z powyższym:

 1. kursy i szkolenia specjalizacyjne nadal są zwolnione od podatku VAT ponieważ treść § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722) nie jest zmieniona w stosunku do treści § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 73 poz. 392), a więc charakter zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego pozostał ten sam.
 2. pozostałe kursy i szkolenia organizowane przez Instytut również są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722) ponieważ:
  • Instytut jest instytutem badawczym, a więc spełnia warunek podmiotowy,
  • kursy i szkolenia organizowane przez Instytut mają na celu przekazywanie wiedzy innym, co przyczynia się do zdobywania nowych lub poszerzania już posiadanych umiejętności przez uczestników kursów/szkoleń.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z powyższego wynika, iż ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy korzystać mogą m.in. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zatem zwolnienie wnikające z powyżej powołanych przepisów ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. W analizowanej sprawie zwrócić należy uwagę na to przez kogo dana usługa jest świadczona ale także na cel zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia. Przepis § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia poszerza zakres zwolnienia o świadczenie usług kształcenia inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, a więc inne niż w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Zatem w świetle przepisu § 3 ust. 1 pkt 13 ze zwolnienia od podatku VAT korzystać będą m.in. usługi kształcenia wykonywane przez instytuty badawcze, niezależnie od formy bądź zasad w jakiej są przeprowadzane.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Zdrowia działającym na podstawie ustawy o instytutach badawczych. Na podstawie § 2 ust. 3 ww. ustawy instytuty mogą prowadzić studia podyplomowe i doktoranckie lub inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy doszkalające.

Wnioskodawca organizuje i przeprowadza kursy i szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i innych osób uczestniczących w systemie ochrony zdrowia.

Wnioskodawca, oprócz kursów i szkoleń specjalizacyjnych, przeprowadza również inne odpłatne kursy i szkolenia dla osób indywidualnych lub na zlecenie podmiotów, po którym każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu/szkolenia. Są one dedykowane różnym grupom zawodowym i mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej m.in. na temat:

 • zasad funkcjonowania i bezpiecznej pracy w laboratorium BSL-3,
 • zasad postępowania z materiałem zakaźnym,
 • procedur i metod badań laboratoryjnych,
 • mikrobiologii żywności,
 • przepisów UE,
 • zdarzeń medycznych,
 • zanieczyszczeń żywności i środowiska,
 • zasad sprawowania nadzoru sanitarnego,
 • dezynsekcji i deratyzacji,
 • zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych,
 • chorób związanych z żywnością i żywieniem.

Zatem biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia i kursy specjalistyczne oraz inne odpłatne kursy i szkolenia dla osób indywidualnych lub na zlecenie podmiotów, po którym każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu/szkolenia spełniają przesłanki do uznania ich za usługi kształcenia. Tym samym jako usługi świadczone przez Wnioskodawcę, jako podmiotu spełniającego kryteria instytutu badawczego, korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy § 3 ust. 1 pkt 13 cytowanego rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.