IPPP3/443-1163/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w świetle § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1772):1. kursy specjalizacyjne nadal korzystają ze zwolnienia,2. pozostałe kursy i szkolenia organizowane przez X na podstawie tego przepisu również podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę kursów i szkoleń – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę kursów i szkoleń.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej Instytut) jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Zdrowia działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96 z 2010 r. poz. 618 z późn. zm.). Na podstawie § 2 ust. 3 ww. ustawy instytuty mogą prowadzić studia podyplomowe i doktoranckie lub inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy doszkalające. Zgodnie ze statutem, działania Instytut obejmują m.in.

 • działalność edukacyjną w zakresie zdrowia publicznego z uwzględnieniem studiów podyplomowych i kursów specjalizacyjnych oraz innych form kształcenia,
 • organizację i obsługę sympozjów, zjazdów, konferencji, kursów, posiedzeń naukowo-szkoleniowych i innych imprez o podobnym charakterze.

Zgodnie z powyższym Instytut organizuje i przeprowadza kursy i szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i innych osób uczestniczących w systemie ochrony zdrowia. Kursy i szkolenia specjalizacyjne korzystały ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 73 poz. 392 (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP1-443-325/11-2/EK z dnia 06 maja 2011 r. wydana na wniosek Instytut).

Instytut, oprócz kursów i szkoleń specjalizacyjnych, przeprowadza również inne odpłatne kursy i szkolenia dla osób indywidualnych lub na zlecenie podmiotów, po którym każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu/szkolenia. Są one dedykowane różnym grupom zawodowym i mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej m.in. na temat:

 • zasad funkcjonowania i bezpiecznej pracy w laboratorium BSL-3,
 • zasad postępowania z materiałem zakaźnym,
 • procedur i metod badań laboratoryjnych,
 • mikrobiologii żywności,
 • przepisów UE,
 • zdarzeń medycznych,
 • zanieczyszczeń żywności i środowiska,
 • zasad sprawowania nadzoru sanitarnego,
 • dezynsekcji i deratyzacji,
 • zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych,
 • chorób związanych z żywnością i żywieniem.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1772):

 1. kursy specjalizacyjne nadal korzystają ze zwolnienia,
 2. pozostałe kursy i szkolenia organizowane przez Instytut na podstawie tego przepisu również podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania oraz uczelnie, jednostki naukowe PAN i jednostki badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Dodatkowo, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722) zwalnia się od podatku usługi kształcenia inne niż wymienione w ww. przepisie świadczone przez m.in. instytuty badawcze.

W związku z powyższym:

 1. kursy i szkolenia specjalizacyjne nadal są zwolnione od podatku VAT ponieważ treść § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722) nie jest zmieniona w stosunku do treści § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 73 poz. 392), a więc charakter zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego pozostał ten sam.
 2. pozostałe kursy i szkolenia organizowane przez Instytut również są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722) ponieważ:
  • Instytut jest instytutem badawczym, a więc spełnia warunek podmiotowy,
  • kursy i szkolenia organizowane przez Instytut mają na celu przekazywanie wiedzy innym, co przyczynia się do zdobywania nowych lub poszerzania już posiadanych umiejętności przez uczestników kursów/szkoleń.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z powyższego wynika, iż ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy korzystać mogą m.in. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo -rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zatem zwolnienie wnikające z powyżej powołanych przepisów ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. W analizowanej sprawie zwrócić należy uwagę na to przez kogo dana usługa jest świadczona ale także na cel zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia. Przepis § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia poszerza zakres zwolnienia o świadczenie usług kształcenia inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, a więc inne niż w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Zatem w świetle przepisu § 3 ust. 1 pkt 13 ze zwolnienia od podatku VAT korzystać będą m.in. usługi kształcenia wykonywane przez instytuty badawcze, niezależnie od formy bądź zasad w jakiej są przeprowadzane.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Zdrowia działającym na podstawie ustawy o instytutach badawczych. Na podstawie § 2 ust. 3 ww. ustawy instytuty mogą prowadzić studia podyplomowe i doktoranckie lub inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy doszkalające.

Wnioskodawca organizuje i przeprowadza kursy i szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i innych osób uczestniczących w systemie ochrony zdrowia.

Wnioskodawca, oprócz kursów i szkoleń specjalizacyjnych, przeprowadza również inne odpłatne kursy i szkolenia dla osób indywidualnych lub na zlecenie podmiotów, po którym każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu/szkolenia. Są one dedykowane różnym grupom zawodowym i mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej m.in. na temat:

 • zasad funkcjonowania i bezpiecznej pracy w laboratorium BSL-3,
 • zasad postępowania z materiałem zakaźnym,
 • procedur i metod badań laboratoryjnych,
 • mikrobiologii żywności,
 • przepisów UE,
 • zdarzeń medycznych,
 • zanieczyszczeń żywności i środowiska,
 • zasad sprawowania nadzoru sanitarnego,
 • dezynsekcji i deratyzacji,
 • zakażeń przewodu pokarmowego i zatruć pokarmowych,
 • chorób związanych z żywnością i żywieniem.

Zatem biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia i kursy specjalistyczne oraz inne odpłatne kursy i szkolenia dla osób indywidualnych lub na zlecenie podmiotów, po którym każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu/szkolenia spełniają przesłanki do uznania ich za usługi kształcenia. Tym samym jako usługi świadczone przez Wnioskodawcę, jako podmiotu spełniającego kryteria instytutu badawczego, korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy § 3 ust. 1 pkt 13 cytowanego rozporządzenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.