IPPP2/4512-1106/15-3/RR | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla świadczonych usług szkoleniowych.
IPPP2/4512-1106/15-3/RRinterpretacja indywidualna
 1. kształcenie
 2. usługi szkoleniowe
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług szkoleniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług szkoleniowych. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity Dz. U. Z 2009 r. Nr 84, poz. 710 ze zm.) oraz na podstawie statutu. Wnioskodawca skupia podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z ciepłownictwem, przede wszystkim właścicieli i zarządców majątku komunalnego służącego do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania oraz dystrybucji i obrotu ciepłem. Podstawowy cel działania Wnioskodawcy to inicjowanie i współuczestniczenie w procesach unowocześnień i kompleksowego rozwoju branży, którą reprezentuje. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez świadczenie usług szkoleniowych. Nabywcą usług szkoleniowych są podmioty z siedzibą w Polsce. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawca nie jest uczelnią, jednostką naukową ani jednostką badawczo-rozwojową. Szkolenia organizowane przez Wnioskodawcę nie obejmują nauczania języków obcych. Szkolenia organizowane przez Wnioskodawcę nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Ustawodawca nie wprowadził bowiem tego typu regulacji. Wnioskodawca nie uzyskał akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Szkolenia są w całości finansowe przez uczestników. Tematy szkoleń są związane z reprezentowaną przez Wnioskodawcę branżą (przede wszystkim dotyczą one prawnych i ekonomicznych aspektów tego typu działalności). Dotychczas Wnioskodawca opodatkowywał świadczone przez siebie usługi szkoleniowe 23 proc. stawką VAT. Pytanie dotyczy zasad rozliczeń stosowanych od 1 stycznia 2011 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje do świadczonych przez siebie usług szkoleniowych 23 proc. stawkę podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Wnioskodawca prawidłowo stosuje do świadczonych przez siebie usług szkoleniowych 23 proc. stawkę podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm. – dalej „Ustawa VAT”): „opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają (...) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Z brzmienia art. 7 oraz 8 Ustawy VAT wprost wynika, że prowadząc szkolenia Wnioskodawca dokonuje odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu Ustawy VAT.

Co do zasady świadczenie usług opodatkowane jest 23 proc. stawką VAT. Wynika to z art. 146a Ustawy VAT w związku z art. 41 ust. 1 Ustawy VAT.

W ocenie Wnioskodawcy taką stawkę Wnioskodawca prawidłowo stosował do świadczonych usług szkoleniowych. Żaden przepis Ustawy VAT, rozporządzeń wydanych na podstawie upoważnień zawartych w Ustawie VAT oraz rozporządzeń Rady UE oraz Komisji Europejskiej (a więc przepisów bezpośrednio regulujących podatek od towarów i usług) nie wskazuje bowiem, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe powinny być opodatkowane stawką inną niż podstawowa (która od 1 stycznia 2011 r. wynosi 23 proc.).

W ocenie Wnioskodawcy w analizowanej sytuacji nie znajdą w szczególności zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 26 – 29 Ustawy VAT.

Zgodnie z tymi przepisami: „zwalnia się od podatku: (...)

 1. usługi świadczone przez:
  1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
  2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;
 2. usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
 3. usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29;
 4. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:
  1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  3. finansowane w całości ze środków publicznych - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane”.

Podsumowując, Wnioskodawca prawidłowo stosuje do świadczonych przez siebie usług szkoleniowych 23 proc. stawkę podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednak zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że podstawowym celem działania Wnioskodawcy jest inicjowanie i współuczestniczenie w procesach unowocześnień i kompleksowego rozwoju branży, którą reprezentuje. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez świadczenie usług szkoleniowych. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawca nie jest uczelnią, jednostką naukową ani jednostką badawczo-rozwojową. Szkolenia organizowane przez Wnioskodawcę nie obejmują nauczania języków obcych. Szkolenia organizowane przez Wnioskodawcę nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie uzyskał akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Szkolenia są w całości finansowe przez uczestników. Tematy szkoleń są związane z reprezentowaną przez Wnioskodawcę branżą (przede wszystkim dotyczą one prawnych i ekonomicznych aspektów tego typu działalności).

W omawianej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do wskazania prawidłowej stawki podatku podatku od towarów i usług dla świadczonych usług szkoleniowych.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że Wnioskodawca przy prowadzeniu szkoleń dla podmiotów gospodarczych w zakresie związanym z branżą ciepłowniczą (przede wszystkim aspektów prawnych i ekonomicznych tego typu działalności), nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, gdyż jak sam twierdzi, nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania i nie świadczy jako taka jednostka usług polegających na szkoleniach, o których mowa we wniosku. Nie został zatem spełniony warunek, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a). Ponadto z opisu sprawy nie wynika, żeby Wnioskodawca był podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy, tj. był uczelnią, jednostką naukową oraz jednostką badawczo–rozwojową, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Również świadczone szkolenia nie stanowią prywatnego nauczania o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, czy też nie są one usługami nauczania języków obcych. Dlatego też omawiane szkolenia nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie ww. przepisów.

Odnośnie usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę należy zatem rozpatrzeć możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a – c ustawy.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym przepisie wynika, że dla oceny tego, czy usługi polegające na szkoleniu przedsiębiorców z zakresu poprawy efektywności energetycznej są zwolnione od podatku VAT na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a-c ustawy, konieczne jest stwierdzenie:

 • czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;
 • czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach; lub
 • czy są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją; lub
 • czy są finansowane w całości ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 44 rozporządzenia wykonawczej Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiającej środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1), usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN (dostępnym w Internecie), użyte w art. 44 rozporządzenia słowo „bezpośredni” oznacza „dotyczący kogoś lub czegoś wprost”, słowo „branża” oznacza „gałąź produkcji lub handlu obejmująca towary lub usługi jednego rodzaju”, natomiast słowo „zawód” oznacza „wyuczone zajęcie wykonywane w celach zarobkowych”.

Zatem przez kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, należy rozumieć takie kształcenie, w wyniku którego dana osoba podnosi swoje kwalifikacje, a bezpośrednio po jej ukończeniu jest w stanie podjąć pracę zarobkową, lub wykonywać określony zawód.

Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest zatem przede wszystkim uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu.

Odnosząc się do świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie związanym z branżą ciepłowniczą (przede wszystkim w zakresie aspektów prawnych i ekonomicznych tego typu działalności) należy stwierdzić, że usługi te można uznać za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, gdyż jak wyżej wskazano, kształcenie zawodowe to nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem osoby szkolącej się.

W rozpatrywanym przypadku, w organizowanych szkoleniach biorą udział podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z ciepłownictwem, a tematy szkoleń są związane z reprezentowaną przez Wnioskodawcę branżą (przede wszystkim dotyczą one prawnych i ekonomicznych aspektów tego typu działalności). Zatem można uznać, że powyższe szkolenia wypełniają definicję kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.

Z opisu sprawy wynika również, że przedmiotowe kształcenie nie jest prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych, szczególnych przepisach oraz Wnioskodawca nie uzyskał akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na świadczone usługi szkoleniowe. Ponadto szkolenia są w całości finansowe przez uczestników Tym samym Wnioskodawca nie spełnia zatem warunków wskazanych w art. 43 ust.1 pkt 29 lit. a-c ustawy, uprawniających do zastosowania zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług.

Po uwzględnieniu wszystkich wyżej wskazanych ustaleń, stwierdzić należny, że usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę, choć wypełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, gdyż nie został spełniony żaden z warunków wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a-c ustawy. Zatem świadczenie przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowych są/będą opodatkowane, w myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy, stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Tym samym uznać należy, że Wnioskodawca prawidłowo stosuje do świadczonych usług szkoleniowych 23% stawkę podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.