IPPP2/443-1125/14-7/KBr | Interpretacja indywidualna

Prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na prowadzeniu zajęć i wykładów w ramach projektu
IPPP2/443-1125/14-7/KBrinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. szkolenie
 3. usługi szkoleniowe
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) uzupełnionym w dniu 9 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 15 stycznia 2015 r. nr IPPP2/443-1125/14-3/KBr (skutecznie doręczone w dniu 2 lutego 2015 r.) oraz w dniu 25 lutego 2015 r. na wezwanie z dnia 13 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1125/14-5/KBr (skutecznie doręczone w dniu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na prowadzeniu zajęć i wykładów w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT w stosunku do świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na prowadzeniu zajęć i wykładów w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM”.

Złożony wniosek został uzupełniony w dniu 9 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 15 stycznia 2015 r. nr IPPP2/443-1125/14-3/KBr (skutecznie doręczone w dniu 2 lutego 2015 r.) oraz w dniu 25 lutego 2015 r. na wezwanie z dnia 13 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1125/14-5/KBr (skutecznie doręczone w dniu 19 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podatnik, Grupa N (dalej jako „Spółka”) zawarła umowę z Uniwersytetem w O (dalej „Zamawiający”). Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń na Wydziale Nauk Medycznych w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego w O” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowanego przez Uniwersytet. Zatem usługi Spółki są w całości finansowane ze środków publicznych. Środki publiczne zostały przyznane Zamawiającemu (Uniwersytetowi) i z tych środków finansowane w 100% są usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę. Słuchaczami wykładów i uczestnikami ćwiczeń są studenci medycyny Uniwersytetu.

W ramach świadczenia usług do obowiązków Spółki jako wykonawcy usług należy:

 1. przedstawienie Zamawiającemu programu zajęć, który będzie podlegał akceptacji,
 2. przeprowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem oraz Opisem przedmiotu zamówienia,
 3. udostępnienie Zamawiającemu przedstawionych treści wykładów w formie materiałów wykładowych lub w innej formie np. elektronicznej,
 4. ustalenie z Zamawiającym dokładnych terminów realizacji zajęć najpóźniej na 14 dni przed ich realizacją,
 5. wszystkie materiały zostaną oznaczone przez Wykonawcę według oddzielnych wytycznych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 6. Spółka wyraża zgodę na wykorzystanie i powielanie materiałów wykładowych przez Zamawiającego.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

 1. zapewnienie sal, w których będą przeprowadzone zajęcia, wyposażonych w odpowiedni sprzęt,
 2. przekazanie Spółce logotypów i innych oznaczeń programu Kapitał Ludzki, niezbędnych do właściwego oznaczenia materiałów.

Zakres wykładów i ćwiczeń jest następujący:

 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu chorób wewnętrznych z uwzględnieniem gastroenterologii i endokrynologii;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu nefrologii;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu reumatologii;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu hematologii;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu chorób dzieci;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu medycyny rodzinnej;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu intensywnej terapii i medycyny ratunkowej;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu chirurgii;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu ginekologii i położnictwa;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu psychiatrii;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu prawa medycznego;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu propedeutyki chorób wewnętrznych;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu podstaw kardiologii;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu podstaw medycyny rodzinnej;
 • Wykłady zintegrowane oraz problemowe z zakresu podstaw propedeutyki chirurgii;
 • Wykłady otwarte w zakresie zasadności wprowadzanych zmian celem poprawy jakości kształcenia na kierunku lekarskim dla studentów.

Wykładowcy powyższych zajęć muszą posiadać min. 2-letnie doświadczenie dydaktyczne oraz min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów zintegrowanych.

Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego i wskazał, że Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Ponadto Spółka nie posiada akredytacji w odniesieniu do szkoleń objętych złożonym wnioskiem. Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem usługi są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami, a mianowicie przepisami Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowanego przez Uniwersytet w O. Zakres wykładów i ćwiczeń jest objęty programem studiów na Wydziale Nauk Medycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy świadczenie przez Spółkę opisanych usług szkoleniowych będzie zwolnione z VAT...
 2. Czy zapewnienie trenera i dostawa materiałów szkoleniowych, jako świadczenia niezbędne w ramach świadczenia usług szkoleniowych, będzie zwolniona z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyżej opisane usługi będą podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług (VAT). Usługi te będą zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy VAT (usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych). Natomiast usługi i dostawy pomocnicze (zapewnienie wykładowców i dostawa materiałów) jako świadczenia niezbędne do realizacji usług podstawowych będą zwolnione na podstawie art. 43 ust. 17 ustawy VAT. Spółka zwraca uwagę, że wykładowcy muszą mieć określone doświadczenie dydaktyczne.

Ponadto Spółka pragnie podkreślić, że w istocie uczestniczy w procesie dydaktycznym uczelni jako jej podwykonawca. Jak wskazano niżej usługi świadczone przez uczelnie także zwolnione są z VAT.

W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z kolei na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych
  - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Odnosząc się do wyżej cytowanych przepisów wskazać należy, iż zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegają usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz usługi kształcenia na poziomie wyższym świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Bez wątpienia Uniwersytet jest uczelnią wyższą. Natomiast Spółka uczestniczy w świadczeniu usług kształcenia studentów w taki sposób jak pracownicy naukowi uczelni organizując i przeprowadzając wykłady i ćwiczenia dla studentów.

Ponadto przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych w 100% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związanymi. Zdaniem Spółki kształcenie studentów można także potraktować jako kształcenie zawodowe - kształcenie do przyszłego zawodu lekarza.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „środków publicznych”. W związku z tym dla celów określenia zakresu tego pojęcia, należy posługiwać się uregulowaniami zawartymi w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w myśl których środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  • ze sprzedaży papierów wartościowych,
  • z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  • ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  • z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  • z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Jak więc widać, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej są traktowane jako środki publiczne, co spełnia wymóg ustawy VAT do zwolnienia sprzedaży usług finansowanych z takich środków.

Wskazane powyżej zwolnienie obejmuje również dostawę towarów oraz świadczenie usług ściśle związane ze szkoleniami. Z wniosku wynika bowiem, iż usługi szkoleniowe oferowane przez Wnioskodawcę, w ramach których organizowane będą szkolenia, są usługami kompleksowymi, na które składają się również świadczenia takie jak zapewnienie materiałów dydaktycznych, odpowiednich wykładowców itp.

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a. A zatem, a contrario, jeżeli takie usługi i dostawy pomocnicze są niezbędne do świadczenia usługi głównej są one także zwolnione VAT. W omawianym przypadku chodzi o zapewnienie wykładowców i materiałów szkoleniowych.

Spółka pragnie poinformować, że za zwolnieniem z VAT usług szkoleniowych w ten sposób finansowanych z funduszy publicznych opowiadał się już Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lutego 2012 r., sygn. IPPP1/443-1608/11-4/IGo.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny oraz zacytowane wyżej przepisy Spółka jest zdania, że usługi wyżej wskazane są zwolnione z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych
  - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jak stanowi art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 43 ust. 17a ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Dla uznania, czy dana usługa spełnia definicję usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego należy odnieść się do art. 44 tego rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1, z późn. zm.). zgodnie z jego treścią, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 wyrażony został pogląd, że pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Dyrektywy 77/388/EWG powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Również w wyroku z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie C-287/00 Trybunał w swym orzeczeniu wskazał, jak należy interpretować zwolnienia przedmiotowe w VAT uregulowane w Dyrektywie 77/388/EWG. W wyroku tym podkreślono, że pojęcia używane do doprecyzowania zakresu zwolnienia powinny być interpretowane ściśle m.in. dlatego, że zwolnienia stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania i choćby z tych przyczyn muszą być interpretowane jednolicie.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę z uczelnią wyższą na przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń na Wydziale Nauk Medycznych w O w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego” finansowanego ze środków UE. Usługi Spółki są w całości finansowane ze środków publicznych.

Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Ponadto Wnioskodawca nie posiada akredytacji w odniesieniu do szkoleń objętych złożonym wnioskiem. Zakres wykładów i ćwiczeń jest objęty programem studiów na Wydziale Nauk Medycznych.

Z analizy wniosku wynika, że Spółka nie jest podmiotem objętym systemem oświaty oraz uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, jednostką badawczo-rozwojową świadczącą usługi kształcenia na poziomie wyższym. Ponadto świadczone usługi nie są usługami w zakresie kształcenia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Zatem, świadczone przez Wnioskodawcę usługi przeprowadzania szkoleń i wykładów nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, ponieważ nie są spełnione wszystkie przesłanki wynikające z powołanego przepisu.

W związku z tym należy przeanalizować, czy spełnione zostaną przesłanki warunkujące prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest – w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Istotne w analizowanym przypadku jest to, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi w postaci przeprowadzania wykładów i ćwiczeń dotyczą tematyki związanej z realizacją programu studiów na Wydziale Nauk Medycznych UWM.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, że usługi edukacyjne kierowane do studentów biorących udział realizowanym przez uczelnię projekcie p.n. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM”, przeprowadzane w formie wykładów i ćwiczeń mają na celu zdobycie wiedzy w zakresie wynikającym z programu nauczania na wybranym kierunku studiów, a w konsekwencji nie spełniają one definicji kształcenia zawodowego i nie będą objęte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

W odniesieniu do takich usług edukacyjnych kierowanych do studentów studiów UWM w O, mających na celu uzyskanie przez nich wiedzy w zakresie wynikającym z programu nauczania na wybranym kierunku studiów, stwierdzić należy, że stanowią one element kształcenia na poziomie wyższym i są objęte programem nauczania. Nie można zatem uznać, aby takie usługi edukacyjne świadczone na rzecz uczelni stanowiły kształcenie zawodowe.

Zarówno ustawodawca europejski (w art. 132 Dyrektywy 112), jak i ustawodawca polski (w art. 43 ustawy o VAT) wyraźnie w przepisach oddzielił kształcenie na poziomie wyższym od kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.

Należy zaznaczyć, że usługi kształcenia studentów, których celem jest uzyskanie przez ww. osoby określonej wiedzy wynikającej z programu nauczania na wybranym kierunku studiów, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Zatem świadczone przez Wnioskodawcę usługi w postaci przeprowadzania wykładów i ćwiczeń nie stanowią usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, zaś spełnienie tego warunku jest konieczne do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. Z uwagi na powyższą okoliczność, badanie dalszych przesłanek wynikających z tego przepisu, staje się bezprzedmiotowe.

Zatem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje to, że świadczone usługi będą finansowane w całości ze środków publicznych.

Tym samym świadczone przez Wnioskodawcę usługi w postaci przeprowadzenia wykładów i ćwiczeń, kierowane do studentów studiów, których zakres jest zgodny z planem nauczania obowiązującym na uczelni, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki podstawowej tj. 23%. W konsekwencji, ze zwolnienia z podatku VAT nie mogą także korzystać usługi polegające na zapewnieniu trenera oraz dostawa materiałów szkoleniowych niezbędne do przeprowadzenia wykładów i ćwiczeń.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanej przez Stronę interpretacji indywidualnej z dnia 10 lutego 2012 r., sygn. IPPP1/443-1608/11-4/IGo należy zauważyć, że została ona wydana w odmiennym stanie faktycznym - szkolenia oferowane przez Spółkę skierowane były do mikro i małych przedsiębiorstw i nie dotyczyły szkolenia studentów w zakresie objętym programem studiów. Dlatego też wydana interpretacja nie może stanowić podstawy do rozstrzygnięcia w analizowanej sprawie a została potraktowana jako element argumentacji Strony.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.