IPPP2/443-1000/14-2/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych usług szkolenia zawodowego dla kadry kierowniczej pracowników administracyjnych Sądów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy -przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych usług szkolenia zawodowego dla kadry kierowniczej pracowników administracyjnych Sądów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych usług szkolenia zawodowego dla kadry kierowniczej pracowników administracyjnych Sądów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

C. Sp. z o.o., dalej zwana „Wnioskodawcą”, prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Wnioskodawca świadczy m.in. usługi na rzecz polskich sądów (dalej: Sądy). Na zlecenie Sądów, będących beneficjentami środków publicznych, Wnioskodawca organizuje i przeprowadza dla nich szkolenia - Wnioskodawca świadczy usługę kształcenia zawodowego wykonywaną w formie warsztatów szkoleniowych adresowanych do pracowników administracyjnych Sądów, w szczególności do kadry kierowniczej (zarządzającej) różnych szczebli (dalej: Pracownicy), obejmujących przeprowadzenie wykładów, dyskusji, wywiadów, ćwiczeń praktycznych na bazie przykładów podanych przez Sądy oraz indywidualnych szkoleń (konsultacji merytorycznych) z zakresu zarządzania oraz opisu i wartościowania stanowisk pracy w Sądach (dalej Usługi).

Zgodnie z umowami o świadczenie Usług zawieranymi przez Wnioskodawcę z poszczególnymi Sądami, w ramach wykonywanych Usług Wnioskodawca zobowiązany jest m.in. do:

 • opracowania materiałów warsztatowych uwzględniających m.in. cele projektu „opis i wartościowanie stanowisk pracy w Sądzie (...)”, oraz przedstawienie opracowania i przeszkolenie Pracowników;
 • przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych w celu opracowania wspólnie z Pracownikami opisów stanowisk pracy w Sądzie; opracowane materiały, a co za tym idzie efekt finalny opisu stanowisk pracy powinien zawierać cele, zadania, zakres odpowiedzialności pracowników, a także opis kwalifikacji i pożądanych umiejętności i powinien być naniesiony na arkusz opisu stanowiska pracy; w arkuszu opisu stanowiska pracy powinny znajdować się ponadto informacje takie jak miejsce stanowiska w strukturze organizacyjnej, kontakty wewnętrzne i zewnętrzne, wiedza i doświadczenie niezbędne do wykonywania pracy, wymagania konieczne i pożądane, zakres odpowiedzialności, zakres zadań i warunki pracy; opracowane opisy stanowisk pracy mają być narzędziem służącym do przeprowadzenia procesu wartościowania stanowisk pracy;
 • przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych dotyczących opisania i zwartościowania stanowisk pracy funkcjonujących w Sądzie przy współpracy z zespołem powołanym przez Sąd; przedmiotowe warsztaty szkoleniowe mają zapewnić możliwość udziału Pracowników w procesie opisywania i wartościowania stanowisk pracy, przy czym udział w tym procesie powinien zapewnić Pracownikom możliwość nabycia praktycznych umiejętności w ww. zakresie;
 • przygotowanie w formie materiałów szkoleniowych koncepcji okresowej oceny pracowników w tym: kryteriów oceny, narzędzi oceny, metody oceny, arkusza oceny;
 • przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z zakresu opracowanego systemu ocen okresowych;
 • przygotowania raportu z przeprowadzonego procesu kształcenia zawodowego Pracowników, w tym efektów podjętych działań szkoleniowych z zakresu opisu i wartościowania stanowisk pracy w Sądzie oraz innych wniosków mających wpływ na doskonalenie kompetencji zawodowych Pracowników i stosowanych w Sądzie metod organizacji pracy i zarządzania.

Usługi finansowane są w całości ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (płatności dokonywane przez Sądy za wykonane Usługi realizowane są całości z takich środków).

Wnioskodawca nie jest podmiotem objętym systemem oświaty zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Wnioskodawca nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Świadczone Usługi nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie wykonywanych Usług.

Świadczone przez Wnioskodawcę Usługi (usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń) mają bezpośredni związek z kształceniem zawodowym Pracowników Sądów i wprost służą temu celowi - obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, a także mają na celu uzyskanie i/lub uaktualnienie przez Pracowników wiedzy do celów zawodowych. Usługi wpływają zatem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, a z perspektywy Sądów na efektywne prowadzenie polityki kadrowej, organizację pracy i zarządzenie, a poprzez to na sprawne funkcjonowanie i działanie Sądów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Sądów podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c uptu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 uptu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych.

Ponadto, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (dalej: „Rozporządzenie”), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje m.in. usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego w całości finansowane ze środków publicznych – art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) uptu. Ponadto, na podstawie przepisu § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, ze zwolnienia korzysta także świadczenie usług finansowanych co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Krajowe przepisy z zakresu podatku od towarów usług nie definiują pojęcia „kształcenia zawodowego” „przekwalifikowania zawodowego”, w związku z czym należy odnieść się tu do przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L Nr 77 str. 1). Przedmiotowe rozporządzenie wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, że przepisy tego rozporządzenia z dniem wejścia jego w życie (1 lipca 2011 r.) stały się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Polski, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Przepis art. 44 ww. rozporządzenia wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Zauważyć tu należy, że definicja usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawarta w ww. rozporządzeniu kładzie nacisk na bezpośredni związek nauczania (kształcenia) z daną branżą lub zawodem, co narzuca stosowanie specyficznego programu nauczania (szkolenia) dla skonkretyzowanego odbiorcy, oraz na cel/skutek nauczania. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę skierowane/adresowane są do konkretnych osób (grup osób) – do pracowników administracyjnych Sądów zajmujących stanowiska kierownicze, posiadających określony zakres obowiązków. Jednocześnie Usługi te służą doskonaleniu kompetencji zawodowych Pracowników poprzez uzyskanie przez nich niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wartościowania stanowisk pracy, metod organizacji pracy i zarządzania, a poprzez to służą efektywniejszemu wywiązywaniu się Pracowników z ich obowiązków pracowniczych. Uzyskanie przez pracowników wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie wpływa na efektywne i spójne działanie Sądów w zakresie ich spraw kadrowych (polityki kadrowej).

W rezultacie w przypadku Wnioskodawcy spełnione są obie z przesłanek określonych w art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011, co pozwala uznać, że świadczone przez Wnioskodawcę Usługi mają charakter usług kształcenia zawodowego.

Odnośnie wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) uptu warunku finansowania w całości ze środków publicznych, Sądy, jako podmioty zlecające Wnioskodawcy przeprowadzenie szkoleń (wykonanie Usług) otrzymują środki finansowe będące środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na sfinansowanie tych szkoleń.

Reasumując, w związku z tym, ze Usługi realizowane przez Wnioskodawcę są usługami kształcenia zawodowego, gdyż służą podwyższeniu kwalifikacji zawodowych Pracowników i mają na celu ich rozwój zawodowy w Sądach, oraz z uwagi, że Usługi są finansowane w całości ze środków publicznych, świadczenie tych Usług przez Wnioskodawcę podlega zwolnieniu od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) uptu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z tego wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej.

Z treści art. 41 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
  - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym przepisie wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje m.in. usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Z informacji zawartych w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest podmiotem objętym systemem oświaty zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wnioskodawca nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Zatem przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 w stosunku do Wnioskodawcy nie będzie miał zastosowania.

W świetle art. 43. ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się również od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26.

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych,
  - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 z późn. zm.), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że aby usługi te mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a–c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

Zapis „finansowana w całości ze środków publicznych”/ „finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych” nie odnosi się do podmiotów dysponujących środkami, lecz rzeczywistego w kontekście ekonomicznym źródła finansowania środkami, które nie zostały uzyskane przez podmiot jako przychód z działalności gospodarczej.

Krajowe przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie definiują pojęć kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, są one jednak zdefiniowane w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L Nr 77 str. 1).

Przepis art. 44 rozporządzenia UE wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Usługi szkoleniowe będą więc stanowiły usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania w myśl powyższych przepisów, gdy w zamierzeniu mają prowadzić do podwyższenia kwalifikacji zawodowych i poziomu wiedzy osób biorących udział w szkoleniach oraz mają na celu ich szeroko pojęty rozwój zawodowy.

O świadczeniu usług w zakresie kształcenia możemy mówić wyłącznie wtedy, jeśli wykonawca (świadczeniodawca) faktycznie świadczy usługę szkoleniową, czyli m.in. organizuje szkolenia, odpowiada za przeprowadzenie szkoleń, nadzoruje przebieg szkolenia. Organizacja szkolenia polega m.in. na opracowaniu całego projektu szkolenia, jego budżetu, na doborze lokalizacji (miejsca przeprowadzenia szkolenia), na doborze trenerów (osób prowadzących szkolenia), przygotowaniu agendy spotkania, opracowaniu sytemu rejestracji uczestników, zapewnieniu uczestnikom materiałów związanych z konkretnym szkoleniem. Organizacja szkoleń to również kwestia zakwaterowania uczestników szkolenia, zapewnienia cateringu czy transportu w wyznaczone miejsce.

W celu dokonania prawidłowej wykładni ww. przepisu, należy dokonać analizy znaczenia językowego słów użytych w art. 44 rozporządzenia tj. słów: „bezpośredni”, „branża”, „zawód”.

Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl):

 • bezpośredni - dotyczący kogoś lub czegoś wprost;
 • branża - gałąź produkcji lub handlu obejmująca towary lub usługi jednego rodzaju;
 • zawód - wyuczone zajęcie wykonywane w celach zarobkowych.

Literalna wykładnia art. 44 rozporządzenia wskazuje, że usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania obejmują nauczanie dotyczące wprost danej gałęzi produkcji, handlu lub wyuczonego zajęcia wykonywanego w celach zarobkowych oraz nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych – związanych z wyuczonym zajęciem wykonywanym w celach zarobkowych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Wnioskodawca świadczy m.in. usługi na rzecz polskich sądów. Na zlecenie Sądów, będących beneficjentami środków publicznych, Wnioskodawca organizuje i przeprowadza dla nich szkolenia - Wnioskodawca świadczy usługę kształcenia zawodowego wykonywaną w formie warsztatów szkoleniowych adresowanych do pracowników administracyjnych Sądów, w szczególności do kadry kierowniczej różnych szczebli (Pracownicy), obejmujących przeprowadzenie wykładów, dyskusji, wywiadów, ćwiczeń praktycznych na bazie przykładów podanych przez Sądy oraz indywidualnych szkoleń (konsultacji merytorycznych) z zakresu zarządzania oraz opisu i wartościowania stanowisk pracy w Sądach.

Zgodnie z umowami zawieranymi przez Wnioskodawcę z poszczególnymi Sądami, w ramach wykonywanych Usług Wnioskodawca zobowiązany jest m.in. do: opracowania materiałów warsztatowych uwzględniających m.in. cele projektu „opis i wartościowanie stanowisk pracy w Sądzie”, oraz przedstawienie opracowania i przeszkolenie Pracowników; przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych w celu opracowania wspólnie z Pracownikami opisów stanowisk pracy w Sądzie, przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych dotyczących opisania i wartościowania stanowisk pracy funkcjonujących w Sądzie przy współpracy z zespołem powołanym przez Sąd, przygotowanie w formie materiałów szkoleniowych koncepcji okresowej oceny pracowników w tym: kryteriów oceny, narzędzi oceny, metody oceny, arkusza oceny oraz przeprowadzenie warsztatów w tym zakresie, przygotowania raportu z przeprowadzonego procesu kształcenia zawodowego Pracowników, w tym efektów podjętych działań szkoleniowych z zakresu opisu i wartościowania stanowisk pracy w Sądzie oraz innych wniosków mających wpływ na doskonalenie kompetencji zawodowych Pracowników i stosowanych w Sądzie metod organizacji pracy i zarządzania.

Usługi finansowane są w całości ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (płatności dokonywane przez Sądy za wykonane Usługi realizowane są całości z takich środków).

Świadczone Usługi nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie wykonywanych Usług.

Świadczone przez Wnioskodawcę Usługi mają bezpośredni związek z kształceniem zawodowym Pracowników Sądów i wprost służą temu celowi - obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, a także mają na celu uzyskanie i/lub uaktualnienie przez Pracowników wiedzy do celów zawodowych.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy ma prawo zastosować zwolnienie od podatku VAT dla świadczonych usług szkoleniowych.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, istotne jest - w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu: prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Przez kształcenie zawodowe, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, należy rozumieć takie kształcenie, w wyniku którego dana osoba podnosi swoje kwalifikacje, lub bezpośrednio po jej ukończeniu jest w stanie podjąć pracę zarobkową, lub wykonywać określony zawód.

Odnosząc się do usług świadczonych przez Wnioskodawcę, aby w ogóle można było rozpatrywać wymienioną czynność w kategoriach zwolnienia od podatku, w kontekście art. 43 ust. 1 pkt 29 lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów, należy na wstępie rozstrzygnąć, czy świadczone usługi są usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, co stanowi podstawową przesłankę warunkującą zastosowanie zwolnienia. I tak, kierując się wskazówkami ww. rozporządzenia Rady UE, zawierającymi definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, że kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca przeprowadza szkolenia dla pracowników administracyjnych Sądów – kadry zarządzającej różnych szczebli. Szkolenia te prowadzone są w formie warsztatów szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie wykładów, dyskusji, wywiadów, ćwiczeń praktycznych na bazie przykładów podanych przez Sądy oraz indywidualnych szkoleń (konsultacji merytorycznych) z zakresu zarządzania oraz opisu i wartościowania stanowisk pracy w Sądach. Wnioskodawca w ramach zleconych usług opracowuje materiały warsztatowe uwzględniające m.in. cele projektu „opis i wartościowanie stanowisk pracy w Sądzie”, przeprowadza szkolenie Pracowników, przygotowuje materiały szkoleniowe w zakresie koncepcji okresowej oceny pracowników, w tym: kryteriów, narzędzi, metod i arkusza oceny oraz przeprowadza warsztaty w tym zakresie, przygotowuje raport z przeprowadzonego kształcenia zawodowego Pracowników, w tym efektów podjętych działań szkoleniowych z zakresu opisu i wartościowania stanowisk pracy w Sądzie oraz innych wniosków mających wpływ na doskonalenie kompetencji zawodowych Pracowników.

Zatem świadczone przez Wnioskodawcę usługi należy uznać za usługi kształcenia zawodowego, gdyż jak wynika z opisu sprawy są one realizowane dla kadry kierowniczej w Sądach w zakresie zarządzania oraz oceny i wartościowania stanowisk pracy w Sądzie. Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że Usługi te wpływają na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, uzyskanie przez nich niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wartościowania stanowisk pracy, metod organizacji pracy i zarządzania, co w efekcie wpływa na sprawne funkcjonowanie i działanie Sądów.

Na tej podstawie należy stwierdzić, że spełniona jest pierwsza z przesłanek warunkująca zwolnienie dla realizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń – świadczy On usługi w zakresie kształcenia zawodowego.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że Wnioskodawca na prowadzone szkolenia nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jak również realizowane przez Niego szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. W konsekwencji do świadczonych przez Spółkę usług nie będą miały zastosowania regulacje zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) i b) ustawy.

W związku z tym, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi spełniają pierwszą z przesłanek warunkujących zwolnienie od podatku, tj. stanowią usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, należy zbadać kwestię ich finansowania.

I tak na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Z przepisów tych wynika, że ustawa o finansach publicznych wymienia wprost co należy uznać za środki publiczne. Przepisy zaliczają do środków publicznych dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz wskazane przychody budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych, pochodzące z innych źródeł, środkami publicznymi są również środki pochodzące z funduszy strukturalnych.

Natomiast stosownie do art. 9 pkt 1 cyt. ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe na rzecz Sądów, a więc jednostek należących do sektora finansów publicznych. Zatem należy stwierdzić, że zapłata za wykonane usługi w całości pochodzi ze środków publicznych, a tym samym zostanie zrealizowana przesłanka zawarta w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy dotycząca pochodzenia środków finansowania wykonywanych usług.

W konsekwencji Wnioskodawca do świadczonych na rzecz Sądów usług szkolenia zawodowego w zakresie przedstawionym w niniejszym wniosku ma prawo zastosować zwolnienie od podatku VAT w myśl cyt. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.