ILPP2/443-943/14-4/SJ | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych oraz usług przygotowania materiałów szkoleniowych.
ILPP2/443-943/14-4/SJinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. szkolenie
 3. usługi szkoleniowe
 4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 5. środki publiczne
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 27 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych oraz usług przygotowania materiałów szkoleniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych oraz usług przygotowania materiałów szkoleniowych. Wniosek został uzupełniony 24 listopada 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 2 kwietnia 2010 r. rozpoczęto wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą: „A”. Firma jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT (w dalszej części wniosku zwana „Wnioskodawcą”). Początkowo zakres usług obejmował głównie doradztwo i szkolenia związane z obszarem zarządzania jakością w powiązaniu z międzynarodowymi standardami zarządzania. W kolejnych latach w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku zakres działań został poszerzony o zarządzanie strategiczne i zarządzanie związane ze sterowaniem i optymalizacją produkcji. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. (PKD 2007) Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod następującymi kodami: 70.22.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.99.Z, 47.99.Z, 62.02.Z, 62.09.Z, 63.99.Z, 70.21.Z, 71.12.Z, 71.20.B, 72.19.Z, 74.10.Z, 74.90.Z, 82.30.Z, 82.99.Z, 85.59.B, 85.60.Z.

Do Wnioskodawcy wpłynęło zapytanie ofertowe z dnia 7 kwietnia 2014 r. od beneficjenta środków unijnych. Beneficjent poszukiwał bezpośredniego podwykonawcy do świadczenia usług szkoleniowych. Ww. beneficjentem środków unijnych jest „B”, jest to Stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy, posługujące się nadanym mu NIP oraz numerem REGON (w dalszej części wniosku zwane „Zamawiającym”).

W zapytaniu ofertowym jako tytuł zapytania podano: „Usługa szkoleniowa w ramach projektu Wdrożenie Systemów Zarządzania środowiskiem w MSP” realizowanego przez Lidera: „B” oraz Partnera: Politechnikę”. Zgodnie z przedstawionym charakterem prawnym zapytania: „Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności, stosowanymi przez podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”. Zgodnie z opisem projektu: „Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu: Wdrożenie Systemów Zarządzania środowiskiem w MŚP, dofinansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa szkoleniowa w ramach projektu Wdrożenie Systemów Zarządzania Środowiskiem w MŚP. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu: „Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem (dalej: SZS) wg normy ISO 14001 dla 640 osób pracujących w 80 przedsiębiorstwach produkcyjnych. Charakterystyka szkoleń:

 1. Szkolenia odbywać się będą do 30.06.2015.
 2. Szkolenia będą odbywać się na terenie (w zasobach) przedsiębiorstw, z terenu całej Polski.
 3. Dokładne miejsce, terminy i szczegółowa tematyka szkoleń zostaną dopasowane do potrzeb przedsiębiorców.
 4. Dopuszcza się prowadzenie szkoleń w trybach: dziennym, wieczorowym, weekendowym.
 5. Dla każdego z przedsiębiorstw zostaną przeprowadzone 2 szkolenia: wprowadzające pracowników do problematyki SZS (8h) i dla audytorów wewnętrznych (16h). Łącznie 24h szkoleń dla przedsiębiorstwa.
 6. W szkoleniach wezmą udział wszyscy zgłoszeni pracownicy przedsiębiorstwa (średnio 8 osób).
 7. Szkolenia będą odbywać się metodą warsztatową, z wykorzystaniem multimediów.

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe obejmujące:

 1. Szkolenia wprowadzające pracowników do problematyki Systemu Zarządzania Środowiskiem (8h). Ramowy program:
  1. Problemy środowiska (2h).
  2. Identyfikacja i ocena aspektów środowiska (2h).
  3. Interpretacja wymagań normy (3h).
  4. Rola audytu wewnętrznego i przeglądu zarządzania (1h).
 2. Szkolenia „Audytor Wewnętrzny” (16h). Ramowy program:
  1. Wstęp do audytowania (2h).
  2. Wymagania norm ISO 14001 w kontekście przygotowania do audytu (2h).
  3. Wytyczne normy ISO 19001 (2h).
  4. Psychospołeczne zasady audytowania (2h).
  5. Przygotowywanie się do audytu (2h).
  6. Sterowanie operacyjne i reagowanie na awarie – kwestie audytowe (2h).
  7. Przeprowadzenie audytu (case study, 2h).
  8. Pisanie raportu z audytu (2h)”.

Zgodnie z treścią zapytania: „Oferent zobowiązany jest także do przygotowania, wydruku i dostarczenia do Zamawiającego materiałów szkoleniowych w łącznej liczbie 641 sztuk uwzględniając poniższe wytyczne:

 1. Egzemplarz materiałów szkoleniowych liczyć musi nie mniej niż 250 kartek wydrukowanych w pełnym kolorze. Materiały szkoleniowe winny zawierać wiedzę przekazywaną podczas szkoleń. Dopuszcza się możliwość zamieszczania na materiałach szkoleniowych obrazów oraz slajdów z prezentacji.
 2. Każdy egzemplarz winien posiadać trwałą okładkę zabezpieczającą zawarty w środku materiał.
 3. Materiały powinny zostać prawidłowo oznaczone zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypami projektu Wdrożenie Systemów Zarządzania Środowiskiem w MŚP” „B” oraz Politechniki.
 4. Oferent będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu 641 egzemplarzy materiałów wraz z dodatkowym kompletem (egzemplarza) całości materiałów szkoleniowych przekazywanych uczestnikom szkoleń, Zamawiającemu dodatkowy jeden komplet materiałów jest niezbędny w celu archiwizacji dokumentów przewidzianej specyfiką projektów PO KL”.

Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej). Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).

Zgodnie z treścią zapytania warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy stanowiącej załącznik nr 3 z wybranym Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia (zwana w dalszej części wniosku „Umową”).

W Umowie wskazano, że Zamawiający zawarł z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na realizację Projektu „Wdrożenie Systemów Zarządzania Środowiskiem w MSP” od dnia 01.04.2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. W celu wykonania Projektu Zamawiający zobowiązany został do realizacji dla każdego z przedsiębiorstw 2 szkoleń: wprowadzającego pracowników do problematyki SZS (8h) i szkolenia dla audytorów wewnętrznych (16h). Łącznie 24h szkoleń dla przedsiębiorstwa. Łączna liczba przedsiębiorstw wyniesie 80. Łączna liczba godzin szkoleniowych wyniesie 1920”.

Zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy: „Przedmiotem Umowy są:

 1. usługa szkoleniowa realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w liczbie 24 godzin szkoleniowych dla jednego przedsiębiorstwa (łącznie: 24h x 80 przedsiębiorstw = 1920 godzin pracy trenerów), dla pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. (Zamawiający przeprowadzi szkolenie w firmie, która została zrekrutowana, firmy będą pochodzić z terytorium całej Polski),
 2. przygotowanie i wydruku materiałów szkoleniowych w liczbie 640 sztuk”.

Zgodnie z treścią Umowy wynagrodzenie za usługi szkoleniowe obejmujące szkolenia wprowadzające pracowników do problematyki Systemu Zarządzania Środowiskiem (8h) oraz szkolenia Audytor Wewnętrzny” (16h) określono w łącznej kwocie brutto z wyszczególnieniem kwoty brutto za jedną godzinę szkoleniową. Odrębnie określono łączne wynagrodzenie brutto za przygotowanie materiałów szkoleniowych.

Zgodnie z Umową Wynagrodzenie Wnioskodawcy ma charakter ryczałtowy, stanowi ostateczną kwotę brutto za wykonanie przedmiotu umowy, nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu i obejmuje w szczególności wszelkie wydatki Wnioskodawcy ponoszone w celu realizacji umowy oraz wszelkie daniny o charakterze publiczno-prawnym w tym koszty dojazdów, noclegów trenerów realizujących zadanie.

Zgodnie z treścią Umowy w opisie faktury Wnioskodawca zaznaczy niniejszą umowę i nazwę projektu „Wdrożenie Systemów Zarządzania Środowiskiem w MŚP” z wyszczególnieniem kwoty na:

 1. Szkolenie audytor środowiskowy 14001 – wynagrodzenie trenerów: ilość firm x 16 godzin X ... zł/h”,
 2. Szkolenie – wymagania ISO 14001 – wynagrodzenie trenerów: ilość firm x 8 godzin ... zł/h”,
 3. Materiały szkoleniowe – stworzenie i wydruk: ilość sztuk x ... zł.

Projekt finansowany jest w 85% ze środków europejskich oraz w 15% z budżetu krajowego.

Szkolenia będą objęte pomocą de minimis. Wszystkie koszty oznaczone jako pomoc publiczna są pomocą de minimis. Pomoc będzie udzielona zgodnie z programami pomocowymi, firmy wyłączone z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis nie będą mogły brać udziału w projekcie. Każdemu z przedsiębiorstw, które skorzystają ze wsparcia będzie wydane zaświadczenie o pomocy de minimis. Pracownik nie ma możliwości zgłoszenia się na szkolenia z własnej inicjatywy. Kryteria doboru pracowników wysyłanych na szkolenia ustala firma. Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze wdrożonej normy ISO 14001. Szkolenie ma na celu zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności w zakresie SZS przez pracowników firm uczestniczących w szkoleniu.

Pytanie przyporządkowane do przedstawionego stanu faktycznego dotyczy okresu podatkowego – lata 2014-2015. Wnioskodawca oświadcza ponadto, że:

 • Nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.
 • Nie jest uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, ani jednostką badawczo -rozwojową w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.
 • Umowa zawarta została bezpośrednio z beneficjentem środków realizującym Projekt.
 • Świadczone usługi nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 • Usługi świadczone będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Nie jest pomiotem, który w zakresie przedmiotowych usług uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 • Jest zarejestrowany w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że:

Ad. 1

W złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny o następującej treści: „Wnioskodawca oświadcza ponadto, że:

 • Nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.
 • Nie jest uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, ani jednostką badawczo -rozwojową w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.”

Z powyższego oświadczenia jednoznacznie wynika, że nie świadczy usług, które można zakwalifikować do usług w zakresie kształcenia lub wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Ad. 2

Usługi będące przedmiotem wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczą usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy. Jak przedstawiono we wniosku: „Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa szkoleniowa w ramach projektu Wdrożenie Systemów Zarządzania środowiskiem w MŚP. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu: „Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy ISO 14001 dla 640 osób pracujących w 80 przedsiębiorstwach produkcyjnych. (...)”.

Osoby biorące udział w szkoleniach, są delegowane przez przedsiębiorstwa, a ich zakres obowiązków w ramach przedsiębiorstwa jest bezpośrednio związany z tematyką szkoleń, zatem usługi będące przedmiotem niniejszego wniosku obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem.

Projekt zakłada również, że w szkoleniach mogą wziąć udział tylko i wyłącznie pracownicy przedsiębiorstw, które nie mają wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskiem, zatem pracownicy przedsiębiorstw biorących udział w szkoleniach nie posiadają wiedzy z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskiem, a udział w szkoleniach pozwala im uzyskać wiedzę do celów zawodowych.

„Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe obejmujące:

 1. szkolenia wprowadzające pracowników do problematyki Systemu Zarządzania Środowiskiem (8h). Ramowy program:
  1. Problemy środowiska (2h).
  2. Identyfikacja i ocena aspektów środowiska (2h).
  3. Interpretacja wymagań normy (3h).
  4. Rola audytu wewnętrznego i przeglądu zarządzania (1h).
 2. szkolenia „Audytor Wewnętrzny” (16h). Ramowy program:
  1. Wstęp do audytowania (2h).
  2. Wymagania norm ISO 14001 w kontekście przygotowania do audytu (2h).
  3. Wytyczne normy ISO 19001 (2h).
  4. Psychospołeczne zasady audytowania (2h).
  5. Przygotowywanie się do audytu (2h).
  6. Sterowanie operacyjne i reagowanie na awarie – kwestie audytowe (2h).
  7. Przeprowadzenie audytu (case study, 2h).
  8. Pisanie raportu z audytu (2h)”.

Ad. 3

Jak wyjaśniono wstanie faktycznym wniosku: „Projekt finansowany jest w 85% ze środków europejskich oraz w 15% z budżetu krajowego”.

Informacja o poziomie finansowania ze środków publicznych została przekazana przez Zamawiającego podczas procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.: w Zapytaniu ofertowym z dnia 7 kwietnia 2014 r., będącego podstawą do zawarcia umowy z Wnioskodawcą, Zamawiający zawarł zapis, iż: przedmiot zamówienia jest finansowany ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działania 2.1.1 jest w 100% finansowane ze źródeł publicznych, nie jest wymagany wkład prywatny.

Zapis o poziomie dofinasowania ze środków publicznych został zawarty również w umowie o świadczenie usług z dnia 8 maja 2014 r. Zamawiający zawarł tam zapis: iż przedmiot umowy jest w 100% finansowany ze środków publicznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżetu krajowego (15%).

Ponadto we wniosku zaznaczono, że: „materiały powinny zostać prawidłowo oznaczone zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi Oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypami projektu „Wdrożenie Systemów Zarządzania Środowiskiem w MSP” „B” oraz Politechniki; (...)”. Dodać należy, że sposób prowadzenia księgowości, przechowywania dokumentów księgowych, oznaczania dokumentów księgowych winien być dostosowany do wymogów określonych odrębnymi przepisami, które obligują podmioty dysponujące środkami pochodzącymi ze środków publicznych, aby wszelkie dokumenty były oznaczone w odpowiedni sposób, umożliwiający identyfikację ze źródłem ich finansowania (środki UE, środki budżetu krajowego).

Ad. 4

Wnioskodawca w stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku zaznaczył, iż: „Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa szkoleniowa w ramach projektu Wdrożenie Systemów Zarządzania Środowiskiem w MŚP. (...) Oferent będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu 641 egzemplarzy materiałów wraz z dodatkowym kompletem (egzemplarza) całości materiałów szkoleniowych przekazywanych uczestnikom szkoleń. Zamawiającemu dodatkowy jeden komplet materiałów jest niezbędny w celu archiwizacji dokumentów przewidzianej specyfiką projektów PO KL”. Z powyższego wynika, że materiały szkoleniowe stanowią integralną część kompleksowej usługi szkoleniowej, w skład której wchodzi przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w wytypowanych przedsiębiorstwach dla określonej grupy pracowników oraz przekazanie im w trakcie szkoleń przygotowanych materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Ad. 5

Materiały szkoleniowe jak wyżej wyjaśniono składają się na kompleksową usługę szkoleniową. Wnioskodawca na podstawie umowy z dnia 8 maja 2014 r., przekazuje Zamawiającemu wszystkie prawa autorskie i majątkowe do materiałów szkoleniowych wytworzonych na podstawie umowy. Zatem celem wytworzenia materiałów szkoleniowych nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, ponieważ Wnioskodawca nie jest właścicielem materiałów szkoleniowych i nie ma prawa do ich używania poza szkoleniami w ramach przedmiotu umowy. W trakcie szkoleń uczestnicy mają nabyć praktyczne umiejętności i pod tym kątem opracowywany jest materiał szkoleniowy, na którym uczestnicy szkoleń pracują w trakcie zajęć.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy VAT zasadne jest uznanie ww. usług szkoleniowych oraz usług przygotowania materiałów szkoleniowych za usługi zwolnione od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwana w niniejszym wniosku „ustawą VAT” – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy VAT – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy VAT).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy VAT stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy VAT – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT – zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na to, że nie jest jednym z pomiotów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT, przepis ten nie będzie miał zastosowania w opisanym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT – zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Należy podkreślić, że treść punktu 29 ust. 1 art. 43 posłużono się alternatywą rozłączną, co oznacza, że określa on trzy alternatywne przypadki, w których wprowadzono zwolnienia od podatku VAT.

W art. 43 ust. 17 ustawy VAT postanowiono, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub,
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto przepisem art. 43 ust. 17a ustawy VAT ustawodawca doprecyzował zwolnienie dotyczące dostawy towarów świadczenia usług związanych z wymienionymi wyżej usługami, wskazując, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W ocenie Wnioskodawcy, zarówno w przypadku usług szkoleniowych oraz związanych z nimi usług przygotowania materiałów szkoleniowych zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT.

W przypadku usług szkoleniowych spełnione są łącznie następujące przesłanki warunkujące to zwolnienie:

 1. są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;
 2. inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT;
 3. w całości finansowane są ze środków publicznych.

Ad. a

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu „Wdrożenie Systemów Zarządzania Środowiskiem w MSP” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej: PO KL), Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – kierowane są do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w celu zdobycia przez nich wiedzy i umiejętności zawodowych, o czym mowa w art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady WE nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych”. Wspomniana definicja kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy) ma zastosowanie w prawie podatkowym i stanowi podstawę do interpretacji przepisów podatkowych w tym zakresie. Na podstawie ww. definicji, w opinii Wnioskodawcy (jak i ww. Instytucji Zarządzającej PO KL) należy stwierdzić, że szkolenia, ukierunkowane na praktyczną formę zdobywania konkretnych kwalifikacji, realizowane w ramach PO KL powinny stanowić usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Jednym z celów głównych celów PO KL jest bowiem wzrost zatrudnienia, a w przypadku projektu, którego dotyczy niniejszy wniosek w szczególności: przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie SZS w przedsiębiorstwie produkcyjnym wg normy ISO 14001 (zgodnie z dokumentami programowymi projektu). W danym stanie faktycznym zaś mamy do czynienia z programem ukierunkowanym bezpośrednio na zdobywanie wiedzy do celów zawodowych, a także praktycznych umiejętności i rzeczywistych kwalifikacji uczestników szkoleń.

W tym miejscu należy również przywołać stanowisko Ministra Finansów wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 maja 2014 r. (sygn. PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004) – zgodnie z którym należy zwrócić uwagę, że w wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-434/05 Horizon College Trybunał orzekł, że: „pojęcia »edukacji dzieci i młodzieży szkolnictwa powszechnego i wyższego, szkoleń zawodowych lub zmiany kwalifikacji zawodowych« nie obejmują odpłatnego udostępniania nauczyciela instytucji edukacyjnej w rozumieniu tego przepisu, w której nauczyciel ten tymczasowo prowadzi nauczanie w ramach jej zakresu odpowiedzialności” (por. pkt 24 wyroku Horizon College). Przykładowo zatem świadczona przez podwykonawcę usługa udostępniania nauczyciela instytucji edukacyjnej nie stanowi usługi „kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego”, o której mowa w ww. przepisach ustawy i rozporządzenia. Świadczona w takim przypadku przez podwykonawcę usługa (taka jak usługa udostępnienia nauczyciela lub inna) może być jednak uznana pod pewnymi warunkami za podlegającą zwolnieniu usługę ściśle związaną z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, iż mimo, że Umowa nakłada na niego obowiązek wyszczególnienia w treści faktury następujących kwot:

 1. Szkolenie audytor środowiskowy 14001 – wynagrodzenie trenerów: ilość firm x 16 godzin X ... zł/ha”,
 2. Szkolenie – wymagania ISO 14001 – wynagrodzenie trenerów: ilość firm x 8 godzin ... zł/h”,
 3. Materiały szkoleniowe – stworzenie i wydruk: ilość sztuk x ... zł”

– przedmiotem Umowy nie jest odpłatne udostępnienie wykładowcy celem przeprowadzenia szkolenia.

Należy podkreślić, że Umowa zobowiązuje Wnioskodawcę do podjęcia całego szeregu zadań wykraczających swym zasięgiem poza czynność udostępnienia wykładowcy, tj. w ramach usługi szkoleniowej Wnioskodawca zobowiązany jest m.in. do sporządzenia i aktualizacji harmonogramu realizacji usługi szkoleniowej, informowania o bieżących działaniach i ich modyfikacjach, przedłożenia szczegółowego scenariusza szkoleń, metodyki szkoleń, przy braku akceptacji Zamawiającego, Wnioskodawca zobowiązany jest każdorazowo do wprowadzenia zmian wskazanych przez Zamawiającego, na każdym etapie realizacji zamówienia Wnioskodawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy. Podsumowując czynnik osobowy jest jednym z elementów usługi szkoleniowej, ale nie jedynym elementem.

Ad. b

Jak wyżej wskazano, zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na to, że nie jest jednym z pomiotów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy VAT, przepis ten nie będzie miał zastosowania w opisanym stanie faktycznym.

Ad. c

Projekt finansowany jest w 85% ze środków europejskich oraz w 15% z budżetu krajowego. Oznacza to, że w całości finansowany jest ze środków publicznych.

W przypadku usług przygotowania materiałów szkoleniowych należy uznać te usługi za ściśle związane z usługami, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT, co oznacza, że zastosowanie do nich znajdzie zwolnienie, o którym mowa w ww. przepisie.

Wnioskodawca podkreśla, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki negatywne uniemożliwiające zwolnienie usług przygotowania materiałów szkoleniowych od podatku VAT, tj.:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, którą w tym przypadku jest usługa szkoleniowa;
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Jedocześnie zachodzi przesłanka pozytywna warunkująca ww. zwolnienie przedmiotowe określona w przepisie art. 43 ust. 17a ustawy VAT, tj. wykonawcą usługi podstawowej jaką jest usługa szkoleniowa oraz usługi przygotowania materiałów szkoleniowych jest ten sam podmiot.

Każdy z odbywających szkolenie pracowników otrzyma materiały szkoleniowe dotyczące przedmiotowych szkoleń. Materiały szkoleniowe związane będą wyłącznie z tematyką konkretnego szkolenia. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego: „Materiały szkoleniowe winny zawierać wiedzę przekazywaną podczas szkoleń. Dopuszcza się możliwość zamieszczania na materiałach szkoleniowych obrazów oraz slajdów z prezentacji”. Oznacza to, że głównym celem sporządzenia i przekazania tych materiałów uczestnikom szkolenia jest ułatwienie im przyswajania oraz utrwalenie zdobytej wiedzy.

Na zakończenie Wnioskodawca na poparcie swojego stanowiska wskazuje następujące interpretacje podatkowe:

Mimo, że interpretacje indywidualne wydawane są w konkretnych sprawach nie dotyczą bezpośrednio Wnioskodawcy stanowić mogą ważną wskazówkę interpretacyjną.

W ocenie Wnioskodawcy, zarówno w przypadku usług szkoleniowych oraz związanych z nimi usług przygotowania materiałów szkoleniowych zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – w szczególności dotyczące sposobu udokumentowania – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.