IBPP1/4512-429/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych
IBPP1/4512-429/15/AZbinterpretacja indywidualna
 1. finansowanie
 2. szkolenie
 3. usługi szkoleniowe
 4. zwolnienie
 5. środki publiczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 6 lipca 2015 r. (data wpływu 9 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych dla 10 podmiotów - 32 godzin szkoleń indywidualnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wspomaganie procesów zmiany oraz rozszerzenie profilu działania przedsiębiorstwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych dla 10 podmiotów - 32 godzin szkoleń indywidualnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wspomaganie procesów zmiany oraz rozszerzenie profilu działania przedsiębiorstwa.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 6 lipca 2015 r. (data wpływu 9 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 czerwca 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1 grudnia 2010 r. i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 14 września 2012 r. Przeważającą działalnością gospodarczą Wnioskodawcy zgodnie z PKD 85.59.B jest działalność w obszarze pozostałej pozaszkolnej formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawca ma wskazaną również działalność PKD 70.22.Z i obejmuje ona: doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie: planowania strategicznego i organizacyjnego, strategii i działalności marketingowej, kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych, zarządzania produkcją, zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania, opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie: planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu, planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp. Podklasa ta nie obejmuje: projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 62.01.Z, doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 69.10.Z, działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 69.20.Z, doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 71.11.Z, 71.12.Z, doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 74.90.Z, doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 78.10.Z, doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 85.60.Z.

Wnioskodawca w styczniu 2015 r. zawarł umowę na usługę w zakresie przeprowadzenia dla 10 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z sektora MSP - 32 godzin doradztwa/szkoleń indywidualnych z zakresu wspomagania procesów zmiany/rozszerzania profilu działania przedsiębiorstwa wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych i przerw kawowych dla uczestników oraz opracowania 10 szt „Strategii rozwoju firmy na lata 2015-2017” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach POKL, priorytet VIII, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

1.1. Usługa doradczo-szkoleniowa obejmuje: przeprowadzenie dla 10 podmiotów - 32 godz. szkoleń indywidualnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wspomaganie procesów zmiany oraz rozszerzania profilu działania przedsiębiorstwa /łącznie wymiar godzin: 320; 1 godz szkoleniowa = 45 minut zajęć/. Zakres szkoleń obejmuje:

 • Kierunki rozwoju przedsiębiorstwa /wymiar godzinowy 8h/: - techniki pozyskania i utrzymania klientów, - zmiana profilu, nowe pola działania, - ekspansja na rynku, - modele biznesowe i ich ocena, - studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych, - zarządzanie projektami biznesowymi, - współpraca z biznesem. Tworzenie klastrów i porozumień branżowych, - przeprowadzenie analizy SWOT danego podmiotu,
 • Fundusze zewnętrzne na rozwój przedsiębiorstwa /wymiar godzinowy: 16 h/: - Fundusze Europejskie 2014-2020 - założenia nowej perspektywy finansowej, - założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 wsparcie dla firm, - omówienie krajowych programów operacyjnych w zakresie wsparcie dla sektora MSP,
 • Zarządzenia firmą w kryzysie /wymiar godz: 8 h/: - sytuacje kryzysowe w działaniu przedsiębiorstwa, - zarządzanie ryzykiem i zmianą, wypracowanie wspólnej decyzji, - zarządzanie personelem.

Odbiorcami szkoleń są przedstawiciele kadry zarządzającej firm z sektora MŚP, z różnych branż. Zgodnie z zapisami umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do opracowania programu szkolenia (nazwę i zakres szkolenia, cel szkolenia (przewidywane efekty), miejsce realizacji zajęć, plan nauczania, określający zakres tematyczny zajęć oraz czas trwania poszczególnych bloków tematycznych. Wnioskodawca w ramach umowy opracuje materiały szkoleniowe (skrypty, prezentacje multimedialne itp.). Program szkolenia i materiały szkoleniowe są dostarczane Zamawiającemu na 3 dni przed rozpoczęciem szkoleń w celu akceptacji. Na zakończenie uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikaty. Wnioskodawca zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkoleń (szczegółowy program nauczania, imienne listy obecności, dzienniki zajęć edukacyjnych) oraz do prowadzenia wśród uczestników szkolenia oceny merytorycznej przebiegu szkoleń, na podstawie ankiet monitorujących.

W związku z wykonaniem ww. usługi Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia sali szkoleniowej do prowadzenia zajęć wraz z zapewnieniem posiłków podczas przerw.

1.2. Usługa opracowania strategii - przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dla 10 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z sektora MSP usług doradczych w zakresie opracowania „Strategii rozwoju firmy na lata 2015-2017”, które są opodatkowane stawką 23% VAT.

W uzupełnieniu wniosku z 6 lipca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

1.Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi szkoleniowe dla różnych podmiotów, tj. przedsiębiorstw, osób fizycznych, JST, organizacji pozarządowych itp. i korzysta ze zwolnienia tylko w sytuacji, jeśli są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych (świadczone usługi i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana również korzysta ze zwolnienia z podatku VAT) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług i na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień paragraf 3 ust. 1 pkt 14. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

2.Wnioskodawca zawarł umową ze Zleceniodawcą: Powiatem xxx - Powiatowym xxx.

3.Z umowy zawartej z Powiatem xxx - Powiatowym xxx wynika, że Wnioskodawca będzie świadczył usługę doradczo-szkoleniową (nazwa usługi „doradczo-szkoleniowa” wynika z zapytania ofertowego, jakie ogłosił Zleceniodawca); zgodnie z zamówieniem usługa ta obejmowała: przeprowadzenie dla 10 podmiotów - 32 godz. szkoleń indywidualnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wspomaganie procesów zmiany oraz rozszerzania profilu działania przedsiębiorstwa /łącznie wymiar godzin: 320; 1 godz. szkoleniowa = 45 minut zajęć/. Wnioskodawca komponent „doradczo-(...)” potraktował fakultatywnie, w procesie realizacji usługi szkoleniowej (w części przedmiotu umowy obejmującej wniosek o interpretację) nie zaistniała realizacja „doradztwa”, a jedynie usługa szkoleniowa. Zakres szkoleń obejmował:

 • Kierunki rozwoju przedsiębiorstwa /wymiar godzinowy: 8h/: techniki pozyskania i utrzymania klientów, zmiana profilu, nowe pola działania, ekspansja na rynku, modele biznesowe i ich ocena, studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych, zarządzanie projektami biznesowymi, współpraca z biznesem. Tworzenie klastrów i porozumień branżowych, przeprowadzenie analizy SWOT danego podmiotu;
 • Fundusze zewnętrzne na rozwój przedsiębiorstwa /wymiar godzinowy; 16 h/: Fundusze Europejskie 2014-2020 - założenia nowej perspektywy finansowej, założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wsparcie dla firm, omówienie krajowych programów operacyjnych w zakresie wsparcie dla sektora MSP;
 • Zarządzenia firmą w kryzysie /wymiar godzinowy: 8 h/: sytuacje kryzysowe w działaniu przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem i zmianą, wypracowanie wspólnej decyzji, zarządzanie personelem.

Odbiorcami szkoleń są przedstawiciele kadry zarządzającej firm z sektora MŚP z różnych branż. Zgodnie z zapisami umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do opracowania programu szkolenia, zawierającego: nazwę i zakres szkolenia, cel szkolenia (przewidywane efekty), miejsce realizacji zajęć, plan nauczania, określający zakres tematyczny zajęć oraz czas trwania poszczególnych bloków tematycznych. Wnioskodawca w ramach umowy opracował materiały szkoleniowe (skrypty, prezentacje multimedialne itp.). Program szkolenia i materiały szkoleniowe były dostarczone Zamawiającemu na 3 dni przed rozpoczęciem szkoleń w celu akceptacji. Na zakończenie uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty. Wnioskodawca zobowiązany był również do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkoleń (szczegółowy program nauczania, imienne listy obecności, dzienniki zajęć edukacyjnych) oraz do prowadzenia wśród uczestników szkolenia oceny merytorycznej przebiegu szkoleń, na podstawie ankiet monitorujących.

W związku z wykonaniem ww. usługi Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia sali szkoleniowej do prowadzenia zajęć wraz z zapewnieniem cateringu.

W punkcie 1.2 opisana jest druga część zamówienia, która została opodatkowana stawką 23% VAT. Usługa ta polegała na opracowaniu strategii - przedmiot zamówienia obejmował wykonanie dla 10 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z sektora MSP usług doradczych w zakresie opracowania „Strategii rozwoju firmy na lata 2015-2017”.

Wnioskodawca w ramach tej usługi opracował 10 strategii.

 1. usługi doradcze nie są objęte wnioskiem o wydatnie interpretacji.
 2. Wnioskodawca w zakresie objętym wnioskiem o interpretację świadczył tylko indywidualne szkolenia.
 3. W zakresie objętym wnioskiem o interpretację Wnioskodawca nie świadczył usług doradczych (a wyłącznie usługi o charakterze szkoleniowym).
 4. Wnioskodawca nie świadczył usług doradczych sensu stricto, lecz szkolenia indywidualne z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wspomaganie procesów zmiany oraz rozszerzania profilu działania przedsiębiorstwa dla przedsiębiorców. Szczegółowy opis przedstawiono we wniosku o wydanie interpretacji. Wnioskodawca wskazuje, iż w ramach realizacji szkoleń przygotowywał: program szkolenia, materiały szkoleniowe; i prowadził: imienne listy obecności, dzienniki zajęć, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia odbioru usługi cateringowej, potwierdzenia odbioru certyfikatów. Ponadto Wnioskodawca zobowiązany był do przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia oceny merytorycznej przebiegu szkolenia (na podstawie ankiet monitorujących), zapewnienia sali szkoleniowej.
 5. Usługi doradcze w zakresie wniosku o interpretację nie były świadczone. Uczestnicy szkoleń w wyniku ich realizacji podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie:
  • Kierunków rozwoju przedsiębiorstwa /wymiar godzinowy 8h/: techniki pozyskania i utrzymania klientów, zmiana profilu, nowe pola działania, ekspansja na rynku, modele biznesowe i ich ocena, studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych, zarządzanie projektami biznesowymi, współpraca z biznesem. Tworzenie klastrów i porozumień branżowych, przeprowadzenie analizy SWOT danego podmiotu;
  • Znajomości funduszy zewnętrznych na rozwój przedsiębiorstwa /wymiar godzinowy 16 h/: Fundusze Europejskie 2014-2020 - założenia nowej perspektywy finansowej, założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wsparcie dla firm, omówienie krajowych programów operacyjnych w zakresie wsparcie dla sektora MSP;
  • Zarządzenia firmą w kryzysie /wymiar godzinowy 8 h/: sytuacje kryzysowe w działaniu przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem i zmianą, wypracowanie wspólnej decyzji, zarządzanie personelem.
 6. Wnioskodawca świadczył tylko indywidualne szkolenia.
 7. Wnioskodawca nie świadczy usług doradczych objętych przedmiotem wniosku o interpretację, które stanowią samodzielną usługę.
 8. Usługi doradcze nie były świadczone w zakresie obejmującym wniosek o interpretację. Zleceniodawca dokładnie sprecyzował co jest przedmiotem umowy i co obejmuje usługa, co też dokładnie opisano w pkt 1.1. (G. 68 ORD-IN).
 9. Usługi doradcze nie są przedmiotem świadczonej usługi.

4.Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

5.Wnioskodawca nie ma statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub jednostki badawczo rozwojowej, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

6.Usługi będące przedmiotem zapytania stanowią kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Jest to nauczanie mające na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy przedstawicieli kadry zarządzającej firm z sektora MŚP (uczestnikami szkoleń mogą być właściciele MŚP).

7.Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

8.Prowadzone szkolenia nie są realizowane w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Tematyka, zakres szkolenia oraz ilość godzin została wskazana w zapytaniu ofertowym przez Zlecającego usługę. Sposób organizacji szkolenia jest zgodny z przyjętymi przez Wnioskodawcę Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (...), który to obowiązek nakłada na Wnioskodawcę przyznany mu przez Wojewódzki Urząd Pracy certyfikat zgodności standardów Wnioskodawcy z ....

9.Przedmiotowe usługi są świadczone w ramach usługi kształcenia zawodowego dla osób, które tego potrzebują i zgłosiły swój udział do projektu realizowanego przez Zleceniodawcę.

10.Szkolenia są skierowane do przedstawicieli kadry zarządzającej firm z sektora MŚP z różnych branż, więc są one kierowane przez osoby do tego uprawnione w firmach, bądź też właściciele przedsiębiorstw sami zgłaszają swój udział.

11.Osoby, które wzięły udział w indywidualnych szkoleniach będą mogły wykorzystywać wiedzę i umiejętności w procesach zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach stanowiących zakres merytoryczny szkoleń. Szkolenia przygotowywały uczestników do określania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, procesu zarządzania zmianą w kryzysie, a także potencjalnych możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczynającej się nowej perspektywy finansowej, okresu programowania środków unijnych na lata 2014-2020).

12.Indywidulne usługi szkoleniowe stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i finansowane są w całości ze środków publicznych, jakie Zlecający usługę uzyskał w ramach POKL, priorytet VIII, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany przez Zlecającego usługę jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS. Z umowy zawartej ze Zleceniodawcą wynika, że zapłata za przedmiotowe czynności wykonywane przez Wnioskodawcę jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFS (powyższe Poddziałanie 8.1.2 wskazane jest w Szczegółowym Opisie Priorytetów jako finansowane bez wkładu własnego, ergo w całości ze środków publicznych). Są to środki pochodzące w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w 15% z dotacji celowej budżetu państwa.

13.Indywidualne usługi szkoleniowe stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i finansowane są w całości ze środków publicznych.

14.Wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające, że źródłem finansowania świadczonych przez niego usług są środki publiczne (umowa nr xxx z Powiatem xxx - Powiatowym xxx z dn. 12 stycznia 2015 r.).

15.Indywidulne usługi szkoleniowe finansowane są w całości ze środków publicznych:

 1. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczonej usługi jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków z EFS, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (Poddziałanie 8.1.2 wskazane jest w Szczegółowym Opisie Priorytetów jako finansowane bez wkładu własnego, ergo w całości ze środków publicznych). Są to środki pochodzące w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w 15% z dotacji celowej budżetu państwa.
 2. Beneficjentem projektu jest Powiat xxx, podmiotem realizującym projekt jest Powiatowe xxx - Zleceniodawca.
 3. Środki na realizację projektu otrzymał Zleceniodawca - Powiat xxx - Powiatowe xxx.
 4. Wnioskodawca otrzymuje środki za wykonaną usługę bezpośrednio od Zleceniodawcy, po wystawieniu faktury, na podstawie odbioru wykonania usługi potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.
 5. faktura wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz Zlecającego (Powiatu xxx - Powiatowego xxx) stanowi dla Zleceniodawcy dowód poniesienia wydatku przedstawionego w planie realizacji projektu. Na jej podstawie Zleceniodawca dokumentuje postęp finansowy realizowanego przedsięwzięcia, stanowi to dowód na realizację zadania przewidzianego do finansowanie ze środków publicznych.
 6. Środki, którymi Zleceniodawca płaci Wnioskodawcy za usługi, są środkami uwzględnionymi w realizowanym przez ten podmiot projekcie właśnie na nabycie danego rodzaju usługi kształcenia świadczonej przez Wnioskodawcę.
 7. Z umowy zawartej ze Zleceniodawcą wynika, że zapłata za przedmiotowe czynności wykonywane przez Wnioskodawcę jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFS.

16.Zgodnie z wcześniejszym opisem Wnioskodawca nie jest realizatorem projektu.

17.Przedmiotem umowy zgodnie z ofertą była kompleksowa usługa, która obejmowała oprócz szkolenia także m.in.: zapewnienie sali szkoleniowej do prowadzenia zajęć, a także zapewnienie posiłków podczas przerw. Ww. usługi stanowią usługi niezbędne i ściśle związane z usługą podstawową, bez tych usług Wnioskodawca nie mógłby świadczyć usług, które były przedstawione w zapytaniu ofertowym. Nie są to usługi samodzielne, świadczone odrębnie, na odrębne cele, a immanentna część kompleksowej usługi. Spełnienie ww. warunków było obligatoryjne dla Wnioskodawcy w ramach realizowanego zlecenia. Wnioskodawca musiał zagwarantować te usługi jako część realizowanego zlecenia. Zgodnie z zapytaniem ofertowym, a także zawartą umową, wymienione powyżej usługi stanowią dla Wnioskodawcy elementy jednej usługi (jednego przedmiotu umowy). Usługi w postaci opracowania materiałów szkoleniowych, zapewnienia sali do prowadzenia szkoleń, a także zapewnienia posiłków podczas przerw (w postaci obiadów oraz serwisu kawowego) nie stanowiły czynnika sprzyjającego osiągnięciu dodatkowego dochodu przez podatnika (Wnioskodawcę) przez wykonywanie tych czynności w stosunku do innych podatników niekorzystających z takiego zwolnienia przy świadczeniu ww. usług. Należy wskazać, iż wymienione wyżej tzw, „dodatkowe” usługi stanowiły integralny element jednej usługi (nie da się rozdzielić prowadzenia szkolenia od ww. usług w kontekście zapytania ofertowego oraz zawartej umowy).

18.Wnioskodawca zobligowany był do zapewnienia m.in.: przerw kawowych (talerzyki, kubeczki, serwetki, łyżeczki, kawa parzona i rozpuszczalna, herbata, cukier, śmietanka, cytryna, woda mineralna, soki owocowe, drobne przekąski w postaci ciastek kruchych, w czekoladzie, wafelków, delicji), a także posiłku obiadowego ciepłego (danie główne mięsne, rybne lub wegetariańskie, dodatek skrobiowy, surówki) podczas przerw w szkoleniach dla uczestników szkoleń. Wnioskodawca zakupił usługę dostarczenia cateringu u podmiotu zewnętrznego.

19.Wnioskodawca dokonał zakupu usługi gastronomicznej u podmiotu zewnętrznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi szkoleniowe dla 10 podmiotów - 32 godzin szkoleń indywidualnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wspomaganie procesów zmiany oraz rozszerzenie profilu działania przedsiębiorstwa (zakres szkolenia obejmuje kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, fundusze zewnętrzne na rozwój przedsiębiorstwa, zarządzanie firmą w kryzysie) finansowane w ramach poddziałania 8.1.2 POKL, korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkoleniowe dla 10 podmiotów - 32 godzin szkoleń indywidualnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wspomaganie procesów zmiany oraz rozszerzenie profilu działania przedsiębiorstwa (zakres szkolenia obejmuje kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, fundusze zewnętrzne na rozwój przedsiębiorstwa, zarządzanie firmą w kryzysie) finansowane w ramach poddziałania 8.1.2 POKL, korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień paragraf 3 ust. 1 pkt 14.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 17 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 17a (dodanym do ustawy o VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.) zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 i pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 736), obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl § 3 ust. 8 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Na mocy § 3 ust. 9 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Aby ustalić, czy dana czynność ma ścisły związek z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, należy zastosować w pierwszym rzędzie wykładnię językową przepisu posiłkując się w tym zakresie definicją słownikową. Zgodnie zatem z definicją słownikową zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006 „związek” to „stosunek między rzeczami, zjawiskami itp. połączonymi ze sobą w jakich sposób”.

Przepisy krajowe, jak i europejskie, nie definiują usług „ściśle związanych”. Niemniej jednak, z brzmienia art. 43 ust. 17 oraz § 3 ust. 9 rozporządzenia, wynika, że nie dotyczą one usług, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub których głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z powołanych przepisów art. 43 ust. 17 i art. 43 ust. 17a ustawy o VAT wynika, że zwolnienia określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 i art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a-c ustawy o VAT mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe, jeżeli: są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, a ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto wskazać należy, że w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, że przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1). Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wynika, że pojęcia używane do opisania zwolnień stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego i mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich. Jednocześnie, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 132 dyrektywy 2006/112/WE, powinny być interpretowane w sposób ścisły, jako że stanowią odstępstwa od ogólnej zasady powszechności opodatkowania. Jednakże interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami realizowanymi przez te zwolnienia oraz z zasadą neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT. Zatem powyższa zasada ścisłej interpretacji nie oznacza, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień z art. 132 powinny być interpretowane w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych przez nie skutków.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Zatem Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca nie ma statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub jednostki badawczo rozwojowej, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, zatem również nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest – w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Z opisu stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawca w styczniu 2015 r. zawarł umowę na usługę w zakresie przeprowadzenia dla 10 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z sektora MSP - 32 godzin doradztwa/szkoleń indywidualnych z zakresu wspomagania procesów zmiany/rozszerzania profilu działania przedsiębiorstwa wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych i przerw kawowych dla uczestników oraz opracowania 10 szt „Strategii rozwoju firmy na lata 2015-2017” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach POKL, priorytet VIII, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

1.1. Usługa doradczo-szkoleniowa obejmuje: przeprowadzenie dla 10 podmiotów - 32 godz. szkoleń indywidualnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wspomaganie procesów zmiany oraz rozszerzania profilu działania przedsiębiorstwa /łącznie wymiar godzin: 320; 1 godz szkoleniowa = 45 minut zajęć/. Zakres szkoleń obejmuje:

 • Kierunki rozwoju przedsiębiorstwa /wymiar godzinowy 8h/: - techniki pozyskania i utrzymania klientów, - zmiana profilu, nowe pola działania, - ekspansja na rynku, - modele biznesowe i ich ocena, - studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych, - zarządzanie projektami biznesowymi, - współpraca z biznesem. Tworzenie klastrów i porozumień branżowych, - przeprowadzenie analizy SWOT danego podmiotu,
 • Fundusze zewnętrzne na rozwój przedsiębiorstwa /wymiar godzinowy: 16 h/: - Fundusze Europejskie 2014-2020 - założenia nowej perspektywy finansowej, - założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 wsparcie dla firm, - omówienie krajowych programów operacyjnych w zakresie wsparcie dla sektora MSP,
 • Zarządzenia firmą w kryzysie /wymiar godz: 8 h/: - sytuacje kryzysowe w działaniu przedsiębiorstwa, - zarządzanie ryzykiem i zmianą, wypracowanie wspólnej decyzji, - zarządzanie personelem.

1.2. Usługa opracowania strategii - przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dla 10 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z sektora MSP usług doradczych w zakresie opracowania „Strategii rozwoju firmy na lata 2015-2017”, które są opodatkowane stawką 23% VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy usługi szkoleniowe dla 10 podmiotów - 32 godzin szkoleń indywidualnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wspomaganie procesów zmiany oraz rozszerzenie profilu działania przedsiębiorstwa (zakres szkolenia obejmuje kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, fundusze zewnętrzne na rozwój przedsiębiorstwa, zarządzanie firmą w kryzysie) finansowane w ramach poddziałania 8.1.2 POKL, korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że – jak wskazał Wnioskodawca - usługi doradcze nie są objęte wnioskiem o wydanie interpretacji. Wnioskodawca w zakresie objętym wnioskiem o interpretację świadczył tylko indywidualne szkolenia.

W niniejszej sprawie koniecznym jest zatem rozstrzygnięcie, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę - w zakresie objętym wnioskiem o interpretację indywidualną - stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Wnioskodawca wyjaśnił, że z umowy zawartej z Powiatem xxx - Powiatowym xxx wynika, że Wnioskodawca będzie świadczył usługę doradczo-szkoleniową (nazwa usługi „doradczo-szkoleniowa” wynika z zapytania ofertowego, jakie ogłosił Zleceniodawca); zgodnie z zamówieniem usługa ta obejmowała: przeprowadzenie dla 10 podmiotów - 32 godz. szkoleń indywidualnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wspomaganie procesów zmiany oraz rozszerzania profilu działania przedsiębiorstwa /łącznie wymiar godzin: 320; 1 godz. szkoleniowa = 45 minut zajęć/. Wnioskodawca komponent „doradczo-(...)” potraktował fakultatywnie, w procesie realizacji usługi szkoleniowej (w części przedmiotu umowy obejmującej wniosek o interpretację) nie zaistniała realizacja „doradztwa”, a jedynie usługa szkoleniowa.

Zakres szkoleń obejmował:

 • Kierunki rozwoju przedsiębiorstwa /wymiar godzinowy: 8h/: techniki pozyskania i utrzymania klientów, zmiana profilu, nowe pola działania, ekspansja na rynku, modele biznesowe i ich ocena, studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych, zarządzanie projektami biznesowymi, współpraca z biznesem. Tworzenie klastrów i porozumień branżowych, przeprowadzenie analizy SWOT danego podmiotu;
 • Fundusze zewnętrzne na rozwój przedsiębiorstwa /wymiar godzinowy; 16 h/: Fundusze Europejskie 2014-2020 - założenia nowej perspektywy finansowej, założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wsparcie dla firm, omówienie krajowych programów operacyjnych w zakresie wsparcie dla sektora MSP;
 • Zarządzenia firmą w kryzysie /wymiar godzinowy: 8 h/: sytuacje kryzysowe w działaniu przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem i zmianą, wypracowanie wspólnej decyzji, zarządzanie personelem.

Odbiorcami szkoleń są przedstawiciele kadry zarządzającej firm z sektora MŚP z różnych branż. Zgodnie z zapisami umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do opracowania programu szkolenia, zawierającego: nazwę i zakres szkolenia, cel szkolenia (przewidywane efekty), miejsce realizacji zajęć, plan nauczania, określający zakres tematyczny zajęć oraz czas trwania poszczególnych bloków tematycznych. Wnioskodawca w ramach umowy opracował materiały szkoleniowe (skrypty, prezentacje multimedialne itp.). Program szkolenia i materiały szkoleniowe były dostarczone Zamawiającemu na 3 dni przed rozpoczęciem szkoleń w celu akceptacji. Na zakończenie uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty. Wnioskodawca zobowiązany był również do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkoleń (szczegółowy program nauczania, imienne listy obecności, dzienniki zajęć edukacyjnych) oraz do prowadzenia wśród uczestników szkolenia oceny merytorycznej przebiegu szkoleń, na podstawie ankiet monitorujących.

W związku z wykonaniem ww. usługi Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia sali szkoleniowej do prowadzenia zajęć wraz z zapewnieniem cateringu.

Usługi będące przedmiotem zapytania stanowią kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Jest to nauczanie mające na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy przedstawicieli kadry zarządzającej firm z sektora MŚP (uczestnikami szkoleń mogą być właściciele MŚP).

Przedmiotowe usługi są świadczone w ramach usługi kształcenia zawodowego dla osób, które tego potrzebują i zgłosiły swój udział do projektu realizowanego przez Zleceniodawcę.

Osoby, które wzięły udział w indywidualnych szkoleniach będą mogły wykorzystywać wiedzę i umiejętności w procesach zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach stanowiących zakres merytoryczny szkoleń. Szkolenia przygotowywały uczestników do określania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, procesu zarządzania zmianą w kryzysie, a także potencjalnych możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczynającej się nowej perspektywy finansowej, okresu programowania środków unijnych na lata 2014-2020).

Ponadto, jak podał Wnioskodawca, przedmiotem umowy zgodnie z ofertą była kompleksowa usługa, która obejmowała oprócz szkolenia także m.in.: zapewnienie sali szkoleniowej do prowadzenia zajęć, a także zapewnienie posiłków podczas przerw. Ww. usługi stanowią usługi niezbędne i ściśle związane z usługą podstawową, bez tych usług Wnioskodawca nie mógłby świadczyć usług, które były przedstawione w zapytaniu ofertowym. Nie są to usługi samodzielne, świadczone odrębnie, na odrębne cele, a immanentna część kompleksowej usługi. Spełnienie ww. warunków było obligatoryjne dla Wnioskodawcy w ramach realizowanego zlecenia. Wnioskodawca musiał zagwarantować te usługi jako część realizowanego zlecenia. Zgodnie z zapytaniem ofertowym, a także zawartą umową, wymienione powyżej usługi stanowią dla Wnioskodawcy elementy jednej usługi (jednego przedmiotu umowy). Usługi w postaci opracowania materiałów szkoleniowych, zapewnienia sali do prowadzenia szkoleń, a także zapewnienia posiłków podczas przerw (w postaci obiadów oraz serwisu kawowego) nie stanowiły czynnika sprzyjającego osiągnięciu dodatkowego dochodu przez podatnika (Wnioskodawcę) przez wykonywanie tych czynności w stosunku do innych podatników niekorzystających z takiego zwolnienia przy świadczeniu ww. usług. Należy wskazać, iż wymienione wyżej tzw, „dodatkowe” usługi stanowiły integralny element jednej usługi (nie da się rozdzielić prowadzenia szkolenia od ww. usług w kontekście zapytania ofertowego oraz zawartej umowy).

Wobec powyższego uznać należy, że przedmiotowe usługi objęte zapytaniem dotyczące przeprowadzenia dla 10 podmiotów - 32 godz. szkoleń indywidualnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wspomaganie procesów zmiany oraz rozszerzania profilu działania przedsiębiorstwa (zakres szkolenia obejmuje: kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, fundusze zewnętrzne na rozwój przedsiębiorstwa, zarządzanie firmą w kryzysie), świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zawartej z Zleceniodawcą - Powiatem xxx - Powiatowym xxx, stanowią nauczanie mające na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy przedstawicieli kadry zarządzającej firm z sektora MŚP (uczestnikami szkoleń mogą być właściciele MŚP) i są świadczone w ramach usługi kształcenia zawodowego dla osób, które tego potrzebują i zgłosiły swój udział do projektu realizowanego przez Zleceniodawcę. Uczestnicy indywidualnych szkoleń będą mogli wykorzystywać wiedzę i umiejętności w procesach zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach stanowiących zakres merytoryczny szkoleń. Szkolenia przygotowywały uczestników do określania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, procesu zarządzania zmianą w kryzysie, a także potencjalnych możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczynającej się nowej perspektywy finansowej, okresu programowania środków unijnych na lata 2014-2020). Tym samym uznać należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi objęte wnioskiem stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Powyższe oznacza, że jest spełniona pierwsza z przesłanek wynikająca wprost z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Jak zaznaczono powyżej, powołany przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy przewiduje zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że – jak wskazał Wnioskodawca - prowadzone szkolenia nie są realizowane w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Ponadto Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że przedmiotowe usługi objęte wnioskiem realizowane przez Wnioskodawcę nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a oraz lit. b ustawy, gdyż nie zostały spełnione warunki wynikające z ww. przepisu tj. usługi te nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, oraz nie są świadczone przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją.

Natomiast w celu dokonania oceny, czy przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawcy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, konieczne jest stwierdzenie, czy jest spełniona trzecia z przesłanek wskazanych w ww. przepisie, tj. czy usługi te są finansowane w całości ze środków publicznych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł umową ze Zleceniodawcą: Powiatem xxx - Powiatowym xxx.

Indywidulne usługi szkoleniowe stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i finansowane są w całości ze środków publicznych, jakie Zlecający usługę uzyskał w ramach POKL, priorytet VIII, działanie 8.1, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany przez Zlecającego usługę jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS. Z umowy zawartej ze Zleceniodawcą wynika, że zapłata za przedmiotowe czynności wykonywane przez Wnioskodawcę jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFS (powyższe Poddziałanie 8.1.2 wskazane jest w Szczegółowym Opisie Priorytetów jako finansowane bez wkładu własnego, ergo w całości ze środków publicznych). Są to środki pochodzące w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w 15% z dotacji celowej budżetu państwa.

Wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające, że źródłem finansowania świadczonych przez niego usług są środki publiczne (umowa nr xxx z Powiatem xxx - Powiatowym xxx z dn. 12 stycznia 2015 r.).

Beneficjentem projektu jest Powiat xxx, podmiotem realizującym projekt jest Powiatowe xxx - Zleceniodawca.

Środki na realizację projektu otrzymał Zleceniodawca - Powiat xxx - Powiatowe xxx.

Wnioskodawca otrzymuje środki za wykonaną usługę bezpośrednio od Zleceniodawcy, po wystawieniu faktury, na podstawie odbioru wykonania usługi potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

Faktura wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz Zlecającego (Powiatu xxx - Powiatowego xxx) stanowi dla Zleceniodawcy dowód poniesienia wydatku przedstawionego w planie realizacji projektu. Na jej podstawie Zleceniodawca dokumentuje postęp finansowy realizowanego przedsięwzięcia, stanowi to dowód na realizację zadania przewidzianego do finansowanie ze środków publicznych.

Środki, którymi Zleceniodawca płaci Wnioskodawcy za usługi, są środkami uwzględnionymi w realizowanym przez ten podmiot projekcie właśnie na nabycie danego rodzaju usługi kształcenia świadczonej przez Wnioskodawcę.

Należy w tym miejscu przytoczyć przepis art. 5 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), zgodnie z którym środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług, uzależnia stosowanie zwolnienia od podatku od tego, czy świadczona przez dany podmiot usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego będzie finansowana w 100% ze środków publicznych. Powyższy wymóg finansowania w określonej wysokości przedmiotowej usługi ze środków publicznych jest spełniony w przypadku, gdy rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. Wydatkowanie przekazanych na realizację danego projektu środków publicznych przez ich dysponenta na realizację poszczególnych jego części (całości) przez podwykonawców, oznacza bowiem, że poszczególne części (całość) projektu realizowane przez podwykonawców są – z ekonomicznego punktu widzenia - finansowane ze środków publicznych. W konsekwencji względem nich znajduje zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w ww. przepisie (przy spełnieniu pozostałych warunków). Przedmiotowy warunek „finansowania ze środków publicznych” jest zatem spełniony zarówno w przypadku, gdy otrzymujący dofinansowanie ze środków publicznych sam świadczy przedmiotową usługę, jak również gdy w realizację tej usługi zaangażowany jest podwykonawca (kolejni podwykonawcy). Istotne jest jedynie to, żeby środki publiczne stanowiły rzeczywiste (w znaczeniu ekonomicznym) źródło finansowania przedmiotowych usług (co zakłada istnienie ścisłego związku pomiędzy otrzymanymi środkami publicznymi a realizowanymi świadczeniami). Podwykonawca korzystający ze zwolnienia winien zatem posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz przywołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe obejmujące przeprowadzenie dla 10 podmiotów - 32 godz. szkoleń indywidualnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wspomaganie procesów zmiany oraz rozszerzania profilu działania przedsiębiorstwa, świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zawartej z Zleceniodawcą - Powiatem xxx - Powiatowym xxx, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy. Usługi te są bowiem kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym, o których mowa w tym przepisie, oraz są finansowane w całości ze środków publicznych, a Wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające, że źródłem finansowania świadczonych przez niego usług są środki publiczne.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że w przypadku świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie dla 10 podmiotów - 32 godz. szkoleń indywidualnych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wspomaganie procesów zmiany oraz rozszerzania profilu działania przedsiębiorstwa, finansowanych w 100% ze środków publicznych, podstawą do zastosowania zwolnienia od podatku dla ww. usług jest art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, że usługi szkoleniowe korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień paragraf 3 ust. 1 pkt 14, należało uznać za nieprawidłowe, gdyż wprawdzie przedmiotowe usługi szkoleniowe korzystają ze zwolnienia od podatku, jednakże – jak wskazano powyżej - podstawą do zastosowania zwolnienia od podatku dla ww. usług jest wyłącznie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług, nie zaś wskazany równocześnie przez Wnioskodawcę przepis § 3 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia.

Zgodnie bowiem z § 1 ww. rozporządzenia określa ono inne niż określone w art. 43-81 ustawy o VAT zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień.

Jeśli więc usługa jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ustawy to przepisy rozporządzenia nie maja zastosowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.