IBPP1/4512-187/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych
IBPP1/4512-187/15/AZbinterpretacja indywidualna
 1. szkolenie
 2. usługi szkoleniowe
 3. zwolnienie
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, wniosku, który wpłynął do tut. organu 5 marca 2015 r., uzupełnionym pismem z 13 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 13 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 6 maja 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na organizowaniu szkoleń i kursów. Firma uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta udokumentowany zaświadczeniem z dnia 9 października 2006 r. wydanym na podstawie art. 82 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z powyższym zaświadczeniem placówka posiada siedzibę oraz miejsce prowadzenia działalności w D., ul. ... i świadczy szkolenia z zakresu:

 1. Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 2. Obsługa tokarek i/lub frezarek
 3. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 4. Kurs ART CAM, NX CAM, NX CAD
 5. Kurs kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się nadzorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kv
 6. Uprawnienia energetyczne
 7. Obsługa suwnic sterowanych z kabiny lub poziomu roboczego
 8. Inne szkolenia z zakresu transportu biskiego
 9. Podstawy komputera (word, excel, akcess, power point)
 10. Gospodarka magazynowa z obsługą wózków jezdniowych
 11. Autocad - poziom podstawowy
 12. Autocad - edycja zaawansowana
 13. Autocad - modelowanie przestrzenne
 14. Programowanie sterowników pic w step7 mikrowin
 15. Solid Edge/Edge Cam
 16. Obsługa Kasy fiskalnej
 17. Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych
 18. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
 19. Wychowawca lub kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 20. Kierownik wycieczek szkolnych
 21. Profesjonalna obsługa firmy
 22. Rachunkowość i kadry
 23. Księgowość
 24. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 25. Ochrona I i II stopnia
 26. Opiekunka osób starszych i dzieci
 27. Kosy spalinowe
 28. Pilarki mechaniczne
 29. BHP na stanowisku roboczym, administracyjno-biurowym i innym
 30. BHP dla osób kierujących
 31. BHP dla służb BHP i pracodawców pełniących obowiązki służb BHP.

Wnioskodawca posiada akredytacje Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w formie kursów o następującym zakresie kształcenia:

Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kierowca wózków jezdniowych, kurs przyuczenia do obsługi suwnic, murarz-tynkarz, pracownik robót wykończeniowych, solid edge i edge cam, podesty ruchome.

W uzupełnieniu wniosku z 13 maja 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od 7 lipca 2003 r. w zakresie odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju.

W odniesieniu do opisu stanu faktycznego objętego pytaniem nr 1, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca jest objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w oparciu o art. 2 pkt 3a ustawy, z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425), który brzmi następująco: „System oświaty obejmuje: ...3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych”.
  Wszystkie usługi wymienione przez Wnioskodawcę będące przedmiotem zapytania (pytanie 1), świadczy jako jednostka objęta systemem oświaty.
 2. Wnioskodawca świadczy usługi jako jednostka objęta system oświaty tylko w miejscu swojej siedziby (D., ul. ...). Uzyskany wpis nie pozwala Wnioskodawcy na prowadzenie usług szkoleniowych objętych tym wpisem poza siedzibą firmy. Wnioskodawca konsultował się w tej sprawie z Wydziałem Oświaty - D.
 3. Z posiadanego przez Wnioskodawcę wpisu nie wynika, że miejscem prowadzenia działalności jest/lub może być inne miejsce niż adres placówki (D., ul. ...). Wnioskodawca nie posiada wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wskazujący jeszcze inne miejsca prowadzenia działalności.

W odniesieniu do opisu stanu faktycznego objętego pytaniem nr 2, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Nie, Wnioskodawca nie wykonuje przedmiotowych usług kształcenia jako jednostka objęta systemem oświaty ponieważ realizuje (w przypadku opisanym w pytaniu 2) szkolenia poza siedzibą firmy.
 2. Tak, przedmiotowe usługi kształcenia, świadczone przez Wnioskodawcę stanowią kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, ponieważ realizowane są poza siedzibą Wnioskodawcy i w tej sytuacji Wnioskodawca wykonuje usługi jako jednostka nie objęta systemem oświaty.
 3. Nie zawsze przedmiotowe usługi kształcenia stanowią nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestnika. Kursy te mają na celu zarówno uaktualnienie wiedzy, podniesienie kwalifikacji (uczestnik pracuje w branży) lub uzyskanie nowych kwalifikacji (osoba nieaktywna zawodowo lub chcąca się przekwalifikować).
 4. Wnioskodawca uzyskał akredytacje na postawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2247).
  Wnioskodawca posiada akredytacje:
  • z dnia 15 czerwca 2009 r. na kursy o następującym zakresie kształcenia: Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z modułem bezpiecznej wymiany butli gazowych, kurs przyuczenia do obsługi suwnic hakowych sterowanych z kabiny - praca na wysokości, kurs przyuczenia do obsługi suwnic hakowych sterowanych z poziomu roboczego, AutoCad.
  • z dnia 27 grudnia 2011 r. na kursy o następującym zakresie kształcenia: murarz-tynkarz, pracownik robót wykończeniowych, solid edge i edge cam, podesty ruchome, kurs kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 KV.
 5. Akredytacja jest przyznana Ośrodkowi ... z siedzibą w D., ul. .... Składając wniosek o przyznanie akredytacji Wnioskodawca musiał spełnić wymagane przepisami warunki dotyczące bazy dydaktyczno-lokalowej dotyczące siedziby (D., ul. ...). W decyzji dotyczącej przyznania akredytacji nie ma wzmianki o możliwości prowadzenia kursów w innych miejscach. Jednakże we wniosku o przyznanie akredytacji jest informacja, że zajęcia praktyczne z zakresu obsługi suwnic, żurawi, dźwigów towarowych oraz podestów odbywają się za porozumieniem u zlecającego (firmy). Natomiast zajęcia z zakresu obsługi wózków widłowych odbywają się w wynajętej hali (...). Co zdaniem Wnioskodawcy dopuszcza możliwość realizacji szkoleń poza siedzibą.
 6. Usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę są kierowane do osób, które z własnej inicjatywy chcą podjąć szkolenie lub do osób kierowanych na te szkolenia przez urzędy oraz pracodawców. Tak wiec w mniemaniu Wnioskodawcy odbiorcami tych szkoleń są osoby tego potrzebujące.
 7. W odpowiedzi na pytania tut. organu zawarte w wezwaniu, „W jaki sposób osoby biorące udział w ww. szkoleniach (kursach) wykorzystują lub będą wykorzystywały nabytą wiedzę w ramach wykonywanego zawodu, wykonywanej pracy” Wnioskodawca wskazał, że w sposób jednoznaczny nie może odpowiedzieć na to pytanie ponieważ każda z osób biorących udział w szkoleniach może wykorzystać tą wiedzę w różnym stopniu i w różnym celu. Odbiorcami szkoleń są zarówno osoby, które już pracują w zawodzie i chcą podnieść swoje kwalifikacje jak i również osoby, które wkraczające na rynek pracy lub zmieniają branże i szkolenia służą tym osobą do przekwalifikowania lub nabycia nowych kwalifikacji.

W odniesieniu do opisu stanu faktycznego objętego pytaniem nr 3, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Tak, Wnioskodawca wykonuje przedmiotowe usługi kształcenia jako jednostka objęta systemem oświaty w myśl art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) W sytuacji opisanej w pytaniu 3, szkolenia są realizowane w siedzibie Wnioskodawcy (D., ul. ...).
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, nie wykonuje tych usług jako podmiot który uzyskał akredytacje (choć akredytacje w tym zakresie posiada), na postawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2247).
  Ma tu miejsce zbieg przepisów ponieważ zdaniem Wnioskodawcy zostają wypełnione warunki zwolnienia z VAT zarówno z art. 43 ust. 1 pkt 26 jak i również art. 43 ust. 1 pkt 29 lit b. ale ponieważ art. 43 ust. 1 pkt 29 stosuje się wyłącznie jeżeli są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 to art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b nie ma tutaj zastosowania.
 3. Nie, przedmiotowe usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę nie stanowią kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego innego niż wymienionego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.
 4. Nie zawsze usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę stanowią nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestnika szkolenia. Uczestnikami kursów są zarówno osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje jak i osoby które chcą nabyć nowe kwalifikacje. Szkolenia mają więc na celu uzyskanie lub podniesienie wiedzy do celów zawodowych.
 5. Wnioskodawca uzyskał akredytacje na postawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2247).
 6. Usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę są kierowane do osób które z własnej inicjatywy chcą podjąć szkolenie lub do osób kierowanych na te szkolenia przez pracodawców. Tak wiec w mniemaniu Wnioskodawcy odbiorcami tych szkoleń są osoby tego potrzebujące.
 7. W odpowiedzi na pytania tut. organu zawarte w wezwaniu, „W jaki sposób osoby biorące udział w ww. szkoleniach (kursach) wykorzystują lub będą wykorzystywały nabytą wiedzę w ramach wykonywanego zawodu, wykonywanej pracy...” Wnioskodawca wskazał, że w sposób jednoznaczny nie może odpowiedzieć na to pytanie ponieważ każda z osób biorących udział w szkoleniach może wykorzystać tą wiedzę w różnym stopniu i w różnym celu. Odbiorcami szkoleń są zarówno osoby, które już pracują w zawodzie i chcą podnieść swoje kwalifikacje jak i również osoby, które wkraczają na rynek pracy lub zmieniają branże i szkolenia służą tym osobą do przekwalifikowania lub nabycia nowych kwalifikacji.

W odniesieniu do opisu stanu faktycznego objętego pytaniem nr 4, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Nie, Wnioskodawca nie wykonuje przedmiotowych usług kształcenia jako jednostka objęta systemem oświaty ponieważ w sytuacji opisanej w pytaniu 4 realizuje szkolenia poza siedzibą firmy.
 2. Tak, przedmiotowe usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę stanowią kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT ponieważ są realizowane poza siedzibą firmy.
 3. Przedmiotowe szkolenia mają na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
 4. Usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę są kierowane do osób które z własnej inicjatywy chcą podjąć szkolenie lub do osób kierowanych na te szkolenia przez pracodawców. Tak wiec w mniemaniu Wnioskodawcy odbiorcami tych szkoleń są osoby tego potrzebujące.
 5. Osoby po kursie opisanym z zapytaniu będą mogły wykonywać zawód operatora żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych.
 6. Osoby podejmują takie szkolenia z własnej inicjatywy lub są kierowane przez swoich pracodawców.
 7. Przedmiotowe szkolenie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 ze zm) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. nr 79, poz. 849 ze zm). Natomiast sama forma i zasada przeprowadzania kształcenia wynikają z programów nauczania uzgodnionych i zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z art. 37 pkt 14) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 ze zm).
 8. Wnioskodawca uzyskał akredytacje na postawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2247). Usługa szkolenia - obsługa żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych nie jest objęta akredytacją.
 9. Nie, ta usługa nie jest finansowana w całości ze środków publicznych.
 10. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w zakresie obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane nie w całości lecz w co najmniej 70% ze środków publicznych... Czy z umowy zawartej z Zleceniodawcą wynika, że zapłata za przedmiotowe czynności wykonane przez Wnioskodawcę następuje w całości ze środków publicznych... Należy mieć na uwadze, że istotny jest rodzaj środków jakimi Wnioskodawca otrzyma zapłatę za wykonaną usługę” Wnioskodawca wskazał, że nie, ta usługa jest finansowana z środków własnych uczestników lub pracodawcy.
 11. Zgodnie z treścią wezwania tut. organu, w przypadku, jeśli przedmiotowe usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę są finansowane ze środków publicznych należało odpowiedzieć na pytania zawarte w punktach od a) do g). W odpowiedzi Wnioskodawca wskazał - nie dotyczy.
 12. Zleceniodawcą jest osoba prywatna która z własnej inicjatywy przystępuje do szkolenia i sama je finansuje. Zleceniodawcą jest również pracodawca który wysyła na szkolenie swoich pracowników i finansuje szkolenie z budżetu firmy.

W odniesieniu do opisu stanu faktycznego objętego pytaniem nr 5, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Nie, Wnioskodawca nie wykonuje przedmiotowych usługi kształcenia jako jednostka objęta systemem oświaty w myśl art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425). Wnioskodawca objęty jest systemem oświaty tylko w ramach szkolenia osób dorosłych.
 2. Tak, przedmiotowe usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę stanowią kształcenia zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe inne niż wymienionego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT ponieważ dotyczą szkolenia osób nieletnich.
 3. Te szkolenia mają na celu nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Odbiorcami tych szkoleń są osoby niepełnoletnie, niepracujące które wypełniają obowiązek szkolny.
 4. Osoby te są rekrutowane w ramach projektów Unijnych. Zgłoszenie na takie szkolenie jest dobrowolne więc Wnioskodawca uważa że są to osoby potrzebujące które z własnej inicjatywy podejmują szkolenie.
 5. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu „W jaki sposób osoby biorące udział w ww. szkoleniach wykorzystują lub będą wykorzystywały nabytą wiedzę w ramach wykonywanego zawodu, wykonywanej pracy...” Wnioskodawca wskazał, że w sposób jednoznaczny nie może odpowiedzieć na to pytanie ponieważ każda z osób biorących udział w szkoleniach może wykorzystać tą wiedzę w różnym stopniu i w różnym celu.
 6. Osoby na szkolenie kieruje w tym przypadku Gmina reprezentowana przez Prezydenta Miasta.
 7. Tak, część uczestników szkolenia w ramach realizowanej usługi to osoby niepełnoletnie które spełniają swój obowiązek szkolny a zajęcia w ramach kursu odbywają się poza godzinami nauki w szkole.
 8. Nie, przedmiotowe usługi nie stanowią kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonego w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
 9. Wnioskodawca uzyskał akredytacje na postawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Powyższa usługa nie jest objęta akredytacją ponieważ akredytacja dotyczy szkolenia wyłącznie osób dorosłych.
 10. i 11. Z umowy o udzielenie zamówienia publicznego które przedmiotem jest przeprowadzenie kursów zawodowych wynika że „Wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pt. „...”.
  12. W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu „W przypadku, jeśli przedmiotowe usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę są finansowane ze środków publicznych należy wskazać:
  1. Jakie to są konkretnie środki,
  2. Czy środki te są przyznane w związku z realizacją jakiegoś projektu (jakiego...) i kto jest realizującym ten projekt,
  3. Jaki jest dokładnie przepływ tych środków publicznych, kto, komu i za co płaci,
  4. Czy, a jeśli tak to kto (jaki podmiot) ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach funduszy unijnych, czy podmiotem występującym z wnioskiem o dofinansowanie projektu jest Wnioskodawca...
  5. Jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem o dofinansowanie jest podmiot odrębny od Wnioskodawcy należy wskazać:
   • czy faktura wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz zlecającego (kim jest ten zlecający) stanowi dla Zleceniodawcy dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego projektu,
   • czy środki, którymi Zleceniodawca płaci Wnioskodawcy za usługi szkoleniowe, są środkami uwzględnionymi w realizowanym przez ten podmiot projekcie właśnie na nabycie danego rodzaju usługi szkoleniowej świadczonej przez Wnioskodawcę.
  6. Czy Wnioskodawca otrzymuje zapłatę od Zleceniodawcy za wykonane usługi szkoleniowe w całości środkami publicznymi...
  7. Czy Wnioskodawca posiada dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania świadczonych przez niego usług są środki publiczne...”
  Wnioskodawca podał, że:
  1. Środki współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Środki w ramach projektu „...” Priorytet IX Działanie 9.2 realizowanego przez Samorząd Województwa we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa.
  3. Wnioskodawca nie jest w posiadaniu takich informacji.
  4. Wnioskodawca nie jest podmiotem występującym z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Firma Wnioskodawcy została wyłoniona jako wykonawca po przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o dzielenie zamówienia. Zamawiającym jest Gmina.
  5. Wnioskodawca nie jest w posiadaniu takich informacji.
  6. Z umowy o udzielenie zamówienia publicznego które przedmiotem jest przeprowadzenie kursów zawodowych wynika że „Wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pt. „...”.
  7. Dowodem potwierdzającym finansowanie jest umowa.
  13. Zamawiającym (zleceniodawcą) jest Gmina reprezentowana przez Prezydenta Miasta. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Mieście będących uczestnikami projektu „...” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca (Wnioskodawca) zobowiązał się do realizacji przedmiotu umowy.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w jednym mieście (właściwym ze względu na siedzibę firmy) daje uprawnienia do prowadzenia działalności zwolnionej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług na terytorium całego kraju, czy też konieczne jest uzyskanie wpisu we wszystkich lokalizacjach, na terenie których prowadzona jest działalność...
 2. Czy korzystając ze zwolnienia w trybie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit „świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytacje w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w zakresie usług objętych akredytacją” Wnioskodawcę ogranicza jedynie zakres usług objętych akredytacją czy również miejsce realizacji szkolenia...
 3. Wobec zbiegu przepisów dotyczących zwolnienia gdy dane szkolenie wypełnia przesłanki zarówno art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a jak również art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b jaką podstawę prawną zwolnienia Wnioskodawca powinien podawać w treści faktury...
 4. Czy słuszne jest twierdzenie Wnioskodawcy że szkolenia takie jak obsługa żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych korzystają ze zwolnienia VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a „usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach”...
 5. Czy zwolnieniu z VAT w trybie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c „w całości finansowane ze środków publicznych” podlegają szkolenia realizowane np. dla Urzędów Miasta jeśli uczestnikami szkolenia są osoby niepełnoletnie...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w trybie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a, ponieważ prowadząc placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną w trybie art. 82 ustawy o systemie oświaty do ewidencji szkól i placówek niepublicznych spełnia definicję jednostki objętej systemem oświaty i tym samym w zakresie świadczenia usług szkoleniowych ma zdefiniowany swój zakres działalności - prowadzenie wymienionych typów szkoleń w określonym miejscu o określonych warunkach lokalowych. Wnioskodawca nie korzysta z wymienionego zwolnienia jeśli szkolenia odbywa się poza siedzibą ośrodka wskazaną w zaświadczeniu. Stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPP3/443-95/11-4/JK z dnia 22 kwietnia 2011 r.

Ad. 2

Wnioskodawca realizując np. szkolenie CNC (na które posiada akredytacje) w innym mieście niż siedziba firmy korzysta z zwolnienia w trybie art. 43 ust 1 pkt 29 lit „świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytacje w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w zakresie usług objętych akredytacją”. Zdaniem Wnioskodawcy przepis ogranicza się tylko do zakresu usług, a nie do miejsca jego realizacji. Tak więc szkolenia takie są zwolnione z VAT bez względu na lokalizacje w której są realizowane.

Ad. 3

Niektóre usługi kształcenia wypełniają jednocześnie przesłanki do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a jak również art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b (kurs CNC na który Wnioskodawca posiada akredytacje). Wnioskodawca uznaje, że skoro posiada status jednostki kształcenia ustawicznego, a zatem jednostki objętej systemem oświaty można uznać, nie prowadzi w tym przypadku usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26. W sytuacji zbiegu podstaw do zwolnienia firma stosuje zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a.

Ad. 4

Wnioskodawca uważa, że szkolenie z zakresu obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych wchodzą w zakres kształcenia zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT i prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach (ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji urządzeń technicznych). W związku z tym spełniają przesłanki do zwolnienia z VAT w trybie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a.

Wnioskodawca korzysta z tego zwolnienia w przypadku realizacji szkolenia poza siedzibą firmy i tym samym braku możliwości powołania się na przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a.

Ad. 5

W przypadku szkolenia osób nieletnich skierowanych na podstawie umowy przez Urząd Miasta (szkolenia finansowane w co najmniej w 70% ze środków publicznych) projektodawca nie korzysta ze zwolnienia w trybie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a, ponieważ są to osoby nieletnie a wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych obejmuje szkolenie osób dorosłych. Firma realizuje zatem szkolenie na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (PKD 85.59.B) i stosuje w związku z tym zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c „w całości finansowane ze środków publicznych”.

Wnioskodawca prosi o informację czy jego stanowisko jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące pięciu stanów faktycznych w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.) obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r., zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 ze zm.) obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Wskazać należy, że w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, że przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1). Zgodnie z art. 44 tego rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wynika, że pojęcia używane do opisania zwolnień stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego i mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich. Jednocześnie, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 132 dyrektywy 2006/112/WE, powinny być interpretowane w sposób ścisły, jako że stanowią odstępstwa od ogólnej zasady powszechności opodatkowania. Jednakże interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami realizowanymi przez te zwolnienia oraz z zasadą neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT. Zatem powyższa zasada ścisłej interpretacji nie oznacza, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień z art. 132 powinny być interpretowane w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych przez nie skutków.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na organizowaniu szkoleń i kursów. Wnioskodawca uzyskał wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta D. udokumentowany zaświadczeniem z dnia 9 października 2006 r. wydanym na podstawie art. 82 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z powyższym zaświadczeniem placówka posiada siedzibę oraz miejsce prowadzenia działalności w D., ul. ....

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii (objętej pytaniem nr 1), czy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w jednym mieście (właściwym ze względu na siedzibę firmy) daje uprawnienia do prowadzenia działalności zwolnionej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług na terytorium całego kraju, czy też konieczne jest uzyskanie wpisu we wszystkich lokalizacjach, na terenie których prowadzona jest działalność.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wyjaśnił, że jest objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w oparciu o art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425), który brzmi następująco: „System oświaty obejmuje: ...3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych”.

Wnioskodawca świadczy usługi jako jednostka objęta system oświaty tylko w miejscu swojej siedziby (D., ul. ...). Uzyskany wpis nie pozwala Wnioskodawcy na prowadzenie usług szkoleniowych objętych tym wpisem poza siedzibą firmy. Wnioskodawca konsultował się w tej sprawie z Wydziałem Oświaty - D.

Z posiadanego przez Wnioskodawcę wpisu nie wynika, że miejscem prowadzenia działalności jest/lub może być inne miejsce niż adres placówki (D., ul. ...). Wnioskodawca nie posiada wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wskazujący jeszcze inne miejsca prowadzenia działalności.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Zatem ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT nie wystarcza, ażeby dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Powyższy zakres przedmiotowy przepisu ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty, tj. w ramach uzyskanego wpisu.

Określając krąg usług objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca odwołał się do przepisów o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Stosownie do art. 3 pkt 16 ww. ustawy, przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Na mocy art. 5 ust. 2 ww. ustawy, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

W myśl art. 82 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. ustawy, zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  2. realizację innych zadań statutowych,
  3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. statut szkoły lub placówki;
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 - w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, którym z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej;
 7. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Natomiast w myśl art. 82 ust. 3a ww. ustawy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 5. adres szkoły lub placówki;
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci.
 7. (uchylony).

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach ustawy o systemie oświaty wynika zatem, że osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (art. 82 ust. 1 ww. ustawy). Ponadto, zauważyć należy, iż zgłoszenie do ewidencji musi zawierać wskazanie miejsca prowadzenia placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. Przy tym zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera m.in. osobę fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę i adres szkoły lub placówki.

Odnosząc się zatem do kwestii zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług kształcenia w oparciu o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w jednym mieście (właściwym ze względu na siedzibę firmy) zauważyć należy, że – jak wskazał Wnioskodawca – świadczy on usługi jako jednostka objęta system oświaty tylko w miejscu swojej siedziby. Wnioskodawca podał też, że uzyskany wpis nie pozwala Wnioskodawcy na prowadzenie usług szkoleniowych objętych tym wpisem poza siedzibą firmy (Wnioskodawca konsultował się w tej sprawie z Wydziałem Oświaty). Z posiadanego przez Wnioskodawcę wpisu nie wynika, że miejscem prowadzenia działalności jest/lub może być inne miejsce niż adres placówki. Wnioskodawca nie posiada wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wskazujący jeszcze inne miejsca prowadzenia działalności.

Odnosząc zatem przedstawione okoliczności sprawy do obowiązujących przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca świadczy usługi jako jednostka objęta system oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty tylko w miejscu swojej siedziby, natomiast uzyskany wpis nie pozwala Wnioskodawcy na prowadzenie usług szkoleniowych objętych tym wpisem poza siedzibą firmy, wówczas uznać należy, że przedmiotowe usługi wykonywane przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT wyłącznie w sytuacji, gdy są świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (a więc zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy tylko w miejscu jego siedziby). Zatem w przypadku, gdy usługi szkoleniowe nie są wykonywane przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, wówczas nie korzystają ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Zatem w odniesieniu do pytania nr 1 stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii, czy korzystając ze zwolnienia w trybie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit „świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytacje w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w zakresie usług objętych akredytacją” Wnioskodawcę ogranicza jedynie zakres usług objętych akredytacją czy również miejsce realizacji szkolenia.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca nie wykonuje przedmiotowych usług kształcenia jako jednostka objęta systemem oświaty ponieważ realizuje (w przypadku opisanym w pytaniu 2) szkolenia poza siedzibą firmy. Przedmiotowe usługi kształcenia, świadczone przez Wnioskodawcę stanowią kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, ponieważ realizowane są poza siedzibą Wnioskodawcy i w tej sytuacji Wnioskodawca wykonuje usługi jako jednostka nie objęta systemem oświaty.

Wnioskodawca uzyskał akredytację na postawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2247).

Wnioskodawca posiada akredytacje:

 • z dnia 15 czerwca 2009 r. na kursy o następującym zakresie kształcenia: Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z modułem bezpiecznej wymiany butli gazowych, kurs przyuczenia do obsługi suwnic hakowych sterowanych z kabiny - praca na wysokości, kurs przyuczenia do obsługi suwnic hakowych sterowanych z poziomu roboczego, AutoCad.
 • z dnia 27 grudnia 2011 r. na kursy o następującym zakresie kształcenia: murarz-tynkarz, pracownik robót wykończeniowych, solid edge i edge cam, podesty ruchome, kurs kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 KV.

Należy zauważyć, że kwestie dotyczące akredytacji regulują przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

I tak, zgodnie z art. 68b ust. 1 ww. ustawy, placówki i ośrodki, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.

W myśl art. 68b ust. 2 ww. ustawy, akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki lub ośrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki lub ośrodka w zakresie określonym w ust. 3.

Jak stanowi art. 68b ust. 3 ww. ustawy, akredytację może uzyskać placówka lub ośrodek, które:

 1. zapewniają bazę wyposażoną w środki dydaktyczne;
 2. zatrudniają wykwalifikowaną kadrę;
 3. opracowują i udostępniają materiały metodyczno-dydaktyczne.

Stosownie do art. 68b ust. 4 ww. ustawy, w postępowaniu o uzyskanie akredytacji kurator oświaty uwzględnia również wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką lub ośrodkiem.

Na podstawie art. 68b ust. 5 ww. ustawy, kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub ośrodek warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.

W myśl art. 68b ust. 8 ww. ustawy, przepisy ust. 1-7 stosuje się również do placówek niepublicznych prowadzonych zgodnie z przepisami rozdziału 8, działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2, a także instytucji rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzących działalność edukacyjno-szkoleniową.

Zgodnie z art. 68b ust. 9 ww. ustawy, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w ust. 2, oraz warunki wynagradzania jego członków, wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji, a także wysokość i tryb wnoszenia opłat przez podmioty ubiegające się o akredytację.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 227, poz. 2247 ze zm.), rozporządzenie określa:

 1. szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji placówkom kształcenia ustawicznego, placówkom kształcenia praktycznego oraz ośrodkom dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a także działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. skład i sposób działania zespołu powoływanego przez kuratora oświaty w celu przeprowadzenia oceny działalności placówki, ośrodka lub działalności oświatowej, o których mowa w pkt 1;
 3. warunki wynagradzania członków zespołu, o którym mowa w pkt 2;
 4. wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie akredytacji;
 5. wysokość i tryb wnoszenia opłat przez podmioty ubiegające się o akredytację.

W myśl § 3 ww. rozporządzenia, o przyznanie akredytacji może ubiegać się placówka prowadząca co najmniej rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie akredytacji, w formach pozaszkolnych wymienionych we wniosku, których czas trwania obejmował nie mniej niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, wdrażająca i upowszechniająca nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

Na podstawie § 4 ww. rozporządzenia, placówka może uzyskać akredytację, jeżeli:

 1. zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:
  1. pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia,
  2. w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej,
  3. baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia,
  4. baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;
 2. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym:
  1. kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia,
  2. praca kadry jest systematycznie oceniana,
  3. tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;
 3. opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:
  1. programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii,
  2. dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, wniosek o przyznanie placówce akredytacji składa do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki osoba kierująca placówką, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, a w przypadku działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy – osoba prowadząca tę działalność. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie natomiast z cyt. przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z regulacji art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o VAT wynika zatem, że ustawodawca zwalnia od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją.

Należy zauważyć, że w odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu „Czy akredytacja, która Wnioskodawca uzyskał, jest przypisana wyłącznie do określonej placówki prowadzonej przez Wnioskodawcę, posiadającej określoną siedzibę i spełniającej wymagane przepisami warunki dotyczące np. zatrudnionej kadry, bazy i zaplecza dydaktycznego, innymi słowy czy akredytacja ta odnosi się wyłącznie do określonej placówki (placówek), której siedziba lub miejsce prowadzenia działalności zostały wskazane w tej akredytacji, czy też akredytacja ta wymienia jedynie rodzaje kursów (szkoleń) objętych akredytacją i zezwala na ich prowadzenie w różnych miejscach...” Wnioskodawca wskazał, że akredytacja jest przyznana Ośrodkowi ... z siedzibą w D., ul. .... Składając wniosek o przyznanie akredytacji Wnioskodawca musiał spełnić wymagane przepisami warunki dotyczące bazy dydaktyczno-lokalowej dotyczące siedziby (D., ul. ...). W decyzji dotyczącej przyznania akredytacji nie ma wzmianki o możliwości prowadzenia kursów w innych miejscach. Jednakże we wniosku o przyznanie akredytacji jest informacja, że zajęcia praktyczne z zakresu obsługi suwnic, żurawi, dźwigów towarowych oraz podestów odbywają się za porozumieniem u zlecającego (firmy). Natomiast zajęcia z zakresu obsługi wózków widłowych odbywają się w wynajętej hali (...). Co zdaniem Wnioskodawcy dopuszcza możliwość realizacji szkoleń poza siedzibą.

Odnosząc się zatem do kwestii zastosowania zwolnienia od podatku dla usług szkoleniowych świadczonych przez Wnioskodawcę, w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ustawy o VAT stwierdzić należy, że z ww. zwolnienia korzystają te usługi, które stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, pod warunkiem jednak, że są one świadczone przez Wnioskodawcę, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją.

Jeśli zatem usługi szkoleniowe świadczone są przez Wnioskodawcę w innym miejscu niż siedziba firmy, to korzystają one ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) ww. ustawy pod warunkiem, że uzyskana akredytacja na to pozwala, oczywiście przy założeniu, że usługi te stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, że regulacje wynikające z przepisów o systemie oświaty stanowią zagadnienie wstępne niepodatkowe dla oceny danego stanu faktycznego na podstawie przepisów podatkowych. Zatem uprawnienia czy obowiązki Wnioskodawcy wynikające z przepisów o systemie oświaty mogą być wyłącznie elementem opisu stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę w treści wniosku.

W tym zakresie organ nie może czynić żadnych własnych ustaleń lecz opiera się na tym co podaje Wnioskodawca.

Skoro więc Wnioskodawca podał, że:

 • akredytacja została przyznana Ośrodkowi ... z siedzibą w D. przy ul. ...,
 • składając wniosek o przyznanie akredytacji Wnioskodawca musiał spełnić wymagane przepisami warunki dotyczące bazy dydaktyczno-lokalowej dotyczące siedziby w D. przy ul. ...,
 • w decyzji przyznającej akredytację nie ma wzmianki o możliwości prowadzenia kursów w innych miejscach, jednakże we wniosku o przyznanie akredytacji jest informacja, że zajęcia praktyczne z zakresu obsługi suwnic, żurawi, dźwigów towarowych oraz podestów odbywają się za porozumieniem u zlecającego, a zajęcia z zakresu obsługi wózków widłowych odbywają się w wynajętej hali (...),

to w ocenie tut. organu zajęciami prowadzonymi w oparciu o uzyskaną akredytację będą zajęcia prowadzone w siedzibie Wnioskodawcy oraz zajęcia praktyczne prowadzone u zlecającego oraz w wynajętej hali – tj. zgodnie z wnioskiem o akredytację oraz przyznaną decyzją w sprawie akredytacji.

W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu Wnioskodawca nie odpowiedział, że akredytacja zezwala na prowadzenie kursów w jakiejkolwiek lokalizacji, a z udzielonej przez Wnioskodawcę odpowiedzi tut. organ rozumie, że akredytacja dopuszcza prowadzenie przez Wnioskodawcę kursów objętych akredytacją wyłącznie w bazie dydaktyczno-lokalowej w siedzibie Wnioskodawcy oraz u zlecającego i w wynajętej hali.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe o ile przez inne niż siedziba miejsca prowadzenia kursów Wnioskodawca rozumie miejsca zgodne z uzyskaną akredytacją.

Należy jednak w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że kwestia zakresu rzeczowego jak i miejscowego obowiązywania akredytacji nie może być przedmiotem oceny tut. organu, zatem tut. organ wydał interpretację wyłącznie w oparciu o informacje podane w tym zakresie przez Wnioskodawcę.

Odnosząc się do kwestii objętej pytaniem nr 3, jaką podstawę prawną zwolnienia Wnioskodawca powinien podawać w treści faktury wobec zbiegu przepisów dotyczących zwolnienia, gdy dane szkolenie wypełnia przesłanki zarówno art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a jak również art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b wskazać należy, że zgodnie z cyt. wyżej art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z powołanym wyżej art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

-oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonuje przedmiotowe usługi kształcenia jako jednostka objęta systemem oświaty w myśl art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425). W sytuacji opisanej w pytaniu 3, szkolenia są realizowane w siedzibie Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie wykonuje on tych usług jako podmiot który uzyskał akredytację (choć akredytację w tym zakresie posiada), na postawie art. 68b ww. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2247).

Ma tu miejsce zbieg przepisów, ponieważ zdaniem Wnioskodawcy zostają wypełnione warunki zwolnienia z VAT zarówno z art. 43 ust. 1 pkt 26 jak i również art. 43 ust. 1 pkt 29 lit b. ale ponieważ art. 43 ust. 1 pkt 29 stosuje się wyłącznie jeżeli są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 to art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b nie ma tutaj zastosowania.

Przedmiotowe usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę nie stanowią kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego innego niż wymienionego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Wnioskodawcy zauważyć należy, że dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest – w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. Należy jednak podkreślić, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT wprost stwierdza, że „zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26” (podkreślenie tut. organu). Tym samym zwolnienie, o którym mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy odnosi się wyłącznie do tych usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które stanowią usługi inne, niż wymienione w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Jeśli zatem dana usługa szkoleniowa (kształcenia) korzysta ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, to nie stanowi usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego innych, niż wymienione w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Natomiast jeśli dana usługa szkoleniowa (kształcenia) nie korzysta ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, wówczas w dalszej kolejności koniecznym jest dokonanie oceny, czy spełnione są przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

W niniejszej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, wykonuje on przedmiotowe usługi kształcenia jako jednostka objęta systemem oświaty w myśl art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425). Jednocześnie Wnioskodawca posiada akredytację w tym zakresie, uzyskaną na postawie art. 68b ww. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2247).

Odnosząc zatem przedstawione okoliczności sprawy do obowiązujących przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca świadczy przedmiotowe usługi kształcenia jako jednostka objęta system oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, wówczas uznać należy, że usługi kształcenia wykonywane przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Ponadto usługi te nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy, gdyż nie stanowią usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innych niż wymienione w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że podstawą prawną do zastosowania zwolnienia w tym przypadku jest przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dochodzi do „zbiegu podstaw do zwolnienia”, gdyż zastosowanie przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wyklucza tym samym zastosowanie zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy, gdyż usługi te – jak wskazano wyżej - nie stanowią usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Wobec powyższego w odniesieniu do pytania nr 3 stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii, czy szkolenia takie jak obsługa żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych korzystają ze zwolnienia VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy (pytanie nr 4).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie wykonuje przedmiotowych usług kształcenia jako jednostka objęta systemem oświaty ponieważ w sytuacji opisanej w pytaniu 4 realizuje szkolenia poza siedzibą firmy. Skoro zatem Wnioskodawca nie świadczy ww. usług jako jednostka objęta systemem oświaty, to nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Ponadto z treści wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca posiadał status uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub jednostki badawczo - rozwojowej, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, zatem również nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

Jak wyjaśniono powyżej, dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest – w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotowe usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę stanowią kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT ponieważ są realizowane poza siedzibą firmy. Przedmiotowe szkolenia mają na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę są kierowane do osób które z własnej inicjatywy chcą podjąć szkolenie lub do osób kierowanych na te szkolenia przez pracodawców. Tak wiec w ocenie Wnioskodawcy odbiorcami tych szkoleń są osoby tego potrzebujące. Osoby po kursie opisanym z zapytaniu będą mogły wykonywać zawód operatora żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych. Osoby podejmują takie szkolenia z własnej inicjatywy lub są kierowane przez swoich pracodawców.

Zleceniodawcą jest osoba prywatna która z własnej inicjatywy przystępuje do szkolenia i sama je finansuje. Zleceniodawcą jest również pracodawca który wysyła na szkolenie swoich pracowników i finansuje szkolenie z budżetu firmy.

Wnioskodawca podał, że przedmiotowe szkolenia mają na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Osoby po kursie opisanym z zapytaniu będą mogły wykonywać zawód operatora żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych.

Wobec powyższego uznać należy, że przedmiotowe usługi szkoleniowe z zakresu obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych świadczone przez Wnioskodawcę umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i wykonywanie zawodu operatora żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Powyższe oznacza, że jest spełniona pierwsza z przesłanek wynikająca wprost z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Jednakże powołany przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy przewiduje zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych.

Należy zwrócić uwagę, że Wnioskodawca wskazał w treści wniosku, że uzyskał akredytację na postawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2247), jednak usługa szkolenia - obsługa żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych nie jest objęta akredytacją.

Przedmiotowa usługa nie jest finansowana w całości ze środków publicznych.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że przedmiotowe usługi szkoleniowe realizowane przez Wnioskodawcę w zakresie obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b oraz lit. c ustawy, gdyż nie są spełnione warunki wynikające z ww. przepisu tj. usługi te nie są świadczone przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, oraz usługi te nie są finansowane w całości ze środków publicznych.

Natomiast w celu dokonania oceny, czy usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, konieczne jest stwierdzenie, czy usługi te prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotowe szkolenie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 ze zm) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. nr 79, poz. 849 ze zm). Natomiast sama forma i zasada przeprowadzania kształcenia wynikają z programów nauczania uzgodnionych i zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z art. 37 pkt 14) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 ze zm).

W przedmiotowej sprawie wskazać należy, że stosownie do przepisu art. 2373 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z art. 23715 § 1 Kodeksu pracy, minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy.

W myśl art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 963 ze zm.), osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Przepis ust. 2 stosuje się do osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym, organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek zainteresowanych osób, sprawdza kwalifikacje, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Jak wynika z ust. 2 cytowanego przepisu, postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzają komisje kwalifikacyjne powoływane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

W myśl art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym, minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

 1. tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;
 2. rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, uwzględniając stopień zagrożenia związanego z eksploatacją tych urządzeń;
 3. wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

Natomiast zgodnie z art. 37 pkt 14 i 15 ustawy o dozorze technicznym, do zakresu działania UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) należy:

 • uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
 • sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 849 ze zm.), rozporządzenie określa:

 1. tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,
 2. rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,
 3. wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

W załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia wymienione są rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji.

W punkcie 1 wymieniono urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

 1. suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,
 2. układnice do składowania ładunków w magazynach,
 3. układarki do układania torów,
 4. dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,
 5. wyciągi towarowe i wyciągi statków,
 6. podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,
 7. dźwignice linotorowe,
 8. urządzenia do manipulacji kontenerami,
 9. osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
 10. pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
 11. zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - w zakresie napełniania,
 12. urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
 13. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Stosownie do § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, zwanego dalej „egzaminem”, powiadamiając o nim niezwłocznie wnioskodawcę.

Zgodnie z § 3 ust. 2, egzamin składa się z dwóch części:

 1. z egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 2. z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Natomiast § 3 ust. 3 i 4 ww. rozporządzania stanowi, że szczegółową tematykę egzaminu ustala komisja kwalifikacyjna w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana, i podaje ją do wiadomości tej osobie, na 14 dni przed terminem egzaminu.

Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się jego wynik. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

Na podstawie analizy przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że usługi szkoleniowe dotyczące obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Natomiast zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały uregulowane w przepisach ustawy o dozorze technicznym (w szczególności w art. 37 pkt 14 i 15 tej ustawy), poprzez wskazanie, że program szkoleń dla osób obsługujących urządzenia techniczne wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, musi być uzgodniony (zaakceptowany) przez Urząd Dozoru Technicznego. Ww. rozporządzenie określa tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych i tryb wydawania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego zaświadczenia kwalifikacyjnego. Posiadanie niezbędnych kwalifikacji wymagane jest w celu dopuszczenia pracownika przez pracodawcę do obsługi urządzeń technicznych, zgodnie z ustawą Kodeks pracy.

Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. szkolenia dotyczące obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zatem przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia w zakresie obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego w odniesieniu do pytania nr 4 stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także kwestii, czy zwolnieniu z VAT w trybie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c „w całości finansowane ze środków publicznych” podlegają szkolenia realizowane np. dla Urzędów Miasta jeśli uczestnikami szkolenia są osoby niepełnoletnie (pytanie nr 5).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nie wykonuje przedmiotowych usług kształcenia jako jednostka objęta systemem oświaty w myśl art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425). Wnioskodawca objęty jest systemem oświaty tylko w ramach szkolenia osób dorosłych. Skoro zatem Wnioskodawca nie świadczy ww. usług jako jednostka objęta systemem oświaty, to nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Ponadto z treści wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca posiadał status uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub jednostki badawczo - rozwojowej, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, zatem również nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT.

Natomiast dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest – w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie jednego z warunków wymienionych w lit. a) – c) tego przepisu.

Jak wynika z opisu sprawy, przedmiotowe usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę stanowią kształcenia zawodowe lub przekwalifikowanie zawodowe inne niż wymienionego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT ponieważ dotyczą szkolenia osób nieletnich.

Te szkolenia mają na celu nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Odbiorcami tych szkoleń są osoby niepełnoletnie, niepracujące które wypełniają obowiązek szkolny.

Osoby te są rekrutowane w ramach projektów Unijnych. Zgłoszenie na takie szkolenie jest dobrowolne więc Wnioskodawca uważa że są to osoby potrzebujące które z własnej inicjatywy podejmują szkolenie.

W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu „W jaki sposób osoby biorące udział w ww. szkoleniach wykorzystują lub będą wykorzystywały nabytą wiedzę w ramach wykonywanego zawodu, wykonywanej pracy...” Wnioskodawca wskazał, że w sposób jednoznaczny nie może odpowiedzieć na to pytanie ponieważ każda z osób biorących udział w szkoleniach może wykorzystać tą wiedzę w różnym stopniu i w różnym celu.

Osoby na szkolenie kieruje w tym przypadku Gmina reprezentowana przez Prezydenta Miasta. Część uczestników szkolenia w ramach realizowanej usługi to osoby niepełnoletnie które spełniają swój obowiązek szkolny a zajęcia w ramach kursu odbywają się poza godzinami nauki w szkole.

Zamawiającym (zleceniodawcą) jest Gmina reprezentowana przez Prezydenta Miasta. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Mieście będących uczestnikami projektu „...” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca (Wnioskodawca) zobowiązał się do realizacji przedmiotu umowy.

Odnosząc się do opisanych we wniosku usług szkoleniowych w sytuacji gdy uczestnikami szkolenia są osoby niepełnoletnie wskazać należy, że aby w ogóle można było rozpatrywać wymienioną czynność w kategoriach zwolnienia od podatku w kontekście art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy należy rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z usługą kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, co stanowi podstawową przesłankę warunkującą zastosowanie tego zwolnienia. I tak, kierując się wskazówkami ww. rozporządzenia Rady UE, zawierającymi definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, iż kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż definicja usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, zawarta w ww. rozporządzeniu, kładzie nacisk na „bezpośredni” związek nauczania z daną branżą lub zawodem, co narzuca stosowanie specyficznego programu nauczania dla skonkretyzowanego odbiorcy. W przypadku Wnioskodawcy świadczone przez niego usługi obejmują przeprowadzenie kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Mieście będących uczestnikami projektu „...” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak wskazał Wnioskodawca, szkolenia te mają na celu nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Należy przy tym wyjaśnić, że przywołana powyżej definicja usług w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie precyzuje, że „bezpośredni związek” ma dotyczyć aktualnie wykonywanego zawodu, a także nie wskazuje określonego kręgu osób, do których takie kształcenie zawodowe jest adresowane (nie wyłącza z niego np. uczniów szkół zawodowych).

Jeśli zatem prowadzone przez Wnioskodawcę zajęcia w ramach kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych, których uczestnikami są osoby niepełnoletnie (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) faktycznie mają charakter wiedzy zawodowej, a przyswojenie tej wiedzy prowadzi do uzyskania konkretnego zawodu czy uprawnień zawodowych lub rozwijania merytorycznych kwalifikacji w danym zawodzie, wówczas stwierdzić należy, że przedmiotowe usługi stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Jak wynika z opisu sprawy, przedmiotowe usługi nie stanowią kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonego w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca uzyskał akredytacje na postawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Powyższa usługa nie jest jednak objęta tą akredytacją ponieważ akredytacja dotyczy szkolenia wyłącznie osób dorosłych.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że ww. usługi szkoleniowe realizowane przez Wnioskodawcę nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a oraz lit. b ustawy, gdyż nie są spełnione warunki wynikające z ww. przepisu tj. usługi te nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, jak również usługi te nie są świadczone przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją.

Natomiast w celu dokonania oceny, czy usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, konieczne jest stwierdzenie, czy usługi te są finansowane w całości ze środków publicznych.

Jak wynika z treści wniosku, osoby na szkolenie kieruje w tym przypadku Gmina reprezentowana przez Prezydenta Miasta.

Z umowy o udzielenie zamówienia publicznego które przedmiotem jest przeprowadzenie kursów zawodowych wynika że „Wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pt. „...”.

W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu „W przypadku, jeśli przedmiotowe usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę są finansowane ze środków publicznych należy wskazać:

 1. Jakie to są konkretnie środki,
 2. Czy środki te są przyznane w związku z realizacją jakiegoś projektu (jakiego...) i kto jest realizującym ten projekt,
 3. Jaki jest dokładnie przepływ tych środków publicznych, kto, komu i za co płaci,
 4. Czy, a jeśli tak to kto (jaki podmiot) ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach funduszy unijnych, czy podmiotem występującym z wnioskiem o dofinansowanie projektu jest Wnioskodawca...
 5. Jeżeli podmiotem występującym z wnioskiem o dofinansowanie jest podmiot odrębny od Wnioskodawcy należy wskazać:
  • czy faktura wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz zlecającego (kim jest ten zlecający) stanowi dla Zleceniodawcy dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizowanego projektu,
  • czy środki, którymi Zleceniodawca płaci Wnioskodawcy za usługi szkoleniowe, są środkami uwzględnionymi w realizowanym przez ten podmiot projekcie właśnie na nabycie danego rodzaju usługi szkoleniowej świadczonej przez Wnioskodawcę.
 6. Czy Wnioskodawca otrzymuje zapłatę od Zleceniodawcy za wykonane usługi szkoleniowe w całości środkami publicznymi...
 7. Czy Wnioskodawca posiada dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania świadczonych przez niego usług są środki publiczne...”

Wnioskodawca podał, że:

 1. Środki współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Środki w ramach projektu „...” Priorytet IX Działanie 9.2 realizowanego przez Samorząd Województwa we współpracy z Kuratorium Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa.
 3. Wnioskodawca nie jest w posiadaniu takich informacji.
 4. Wnioskodawca nie jest podmiotem występującym z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Firma Wnioskodawcy została wyłoniona jako wykonawca po przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o dzielenie zamówienia. Zamawiającym jest Gmina.
 5. Wnioskodawca nie jest w posiadaniu takich informacji.
 6. Z umowy o udzielenie zamówienia publicznego które przedmiotem jest przeprowadzenie kursów zawodowych wynika że „Wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pt. „...”.
 7. Dowodem potwierdzającym finansowanie jest umowa.

Zamawiającym (zleceniodawcą) jest Gmina reprezentowana przez Prezydenta Miasta. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Mieście będących uczestnikami projektu „...” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca (Wnioskodawca) zobowiązał się do realizacji przedmiotu umowy.

Należy wskazać, że w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług, uzależnia stosowanie zwolnienia od podatku od tego, czy świadczona przez dany podmiot usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego jest finansowana w 100% ze środków publicznych. Powyższy wymóg finansowania w określonej wysokości przedmiotowej usługi ze środków publicznych jest spełniony w przypadku, gdy rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. Powyższego nie wyklucza fakt, że w świadczeniu tej usługi uczestniczą podmioty trzecie w charakterze podwykonawców (niezależnie od tego, którym z kolei zleceniobiorcą w ewentualnym łańcuchu podwykonawców jest dany podwykonawca). Wydatkowanie przekazanych na realizację danego projektu środków publicznych przez ich dysponenta na realizację poszczególnych jego części (całości) przez podwykonawców, oznacza bowiem, że poszczególne części (całość) projektu realizowane przez podwykonawców są – z ekonomicznego punktu widzenia - finansowane ze środków publicznych. W konsekwencji względem nich znajduje zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w ww. przepisie (przy spełnieniu pozostałych warunków). Przedmiotowy warunek „finansowania ze środków publicznych” jest zatem spełniony zarówno w przypadku, gdy otrzymujący dofinansowanie ze środków publicznych sam świadczy przedmiotową usługę, jak również gdy w realizację tej usługi zaangażowany jest podwykonawca (kolejni podwykonawcy). Istotne jest jedynie to, żeby środki publiczne stanowiły rzeczywiste (w znaczeniu ekonomicznym) źródło finansowania przedmiotowych usług (co zakłada istnienie ścisłego związku pomiędzy otrzymanymi środkami publicznymi a realizowanymi świadczeniami). Podwykonawca korzystający ze zwolnienia winien zatem posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne.

W przedmiotowej sprawie należy zatem zauważyć, że Zamawiającym (zleceniodawcą) jest Gmina reprezentowana przez Prezydenta Miasta. Wykonawca (Wnioskodawca) zobowiązał się do realizacji przedmiotu umowy tj. do przeprowadzenia kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych będących uczestnikami projektu „...” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeśli zatem Zleceniodawcą Wnioskodawcy jest Gmina oraz jeśli Wnioskodawca otrzymuje od Gminy w całości zapłatę za świadczone przez niego usługi środkami publicznymi, wówczas uznać należy, że przedmiotowe usługi korzystają ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c), o ile Wnioskodawca posiada stosowną dokumentację potwierdzającą fakt finansowania ww. usług środkami publicznymi.

Zatem w odniesieniu do pytania nr 5 stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego.

Należy zatem podkreślić, że ciężar wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego spoczywa na składającym wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Organ podatkowy nie może w tym względzie zastępować Wnioskodawcy – nie jest on bowiem uprawniony ani do zakreślania granic stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), ani do ustalania we własnym zakresie, czy podany przez Wnioskodawcę stan faktyczny odpowiada stanowi rzeczywistemu. Organ wydający interpretację jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Wszelkie zatem negatywne konsekwencje podania we wniosku stanu faktycznego niezgodnego z rzeczywistością ponosi Wnioskodawca.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPP3/443-95/11-4/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.