IBPP1/4512-153/16/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie i dokumentowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lutego 2016 r. (data wpływu 25 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 16 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.) oraz pismem z 2 czerwca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresieopodatkowania i dokumentowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.

Wniosek uzupełniono pismem z 16 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 6 maja 2016 r. nr IBPP1/4512-153/16/MS oraz pismem z 2 czerwca 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka E.) z siedzibą w K. jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca jako osoba prawna, jest organem prowadzącym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Placówki o nazwie E. Sp. z o.o. – K. K.

Placówka E. Sp. z o.o. – K. K. mieszcząca się pod adresem S. 12, 32-005 N. została wpisana dnia 30 września 2015 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę W. pod numerem 44/2015. E. Sp. z o.o. – K. K. jest Placówką niepubliczną o charakterze szkoleniowym.

Podstawą wpisu placówki do ewidencji było zatwierdzenie jej zgłoszenia, jako spełniającego postanowienie art. 82 ust. 1 i 2 przywołanej ustawy o systemie oświaty.

Przedmiotem działalności Placówki jest umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Do szczególnych zadań placówki należą: edukacja ekologiczna, edukacja multimedialna, edukacja językowa, kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Cele i zadania placówki będą realizowane poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne określone w statucie placówki. Szkolenia adresowane są do pracowników firm oraz osób indywidualnych pragnących poszerzać swoją wiedzę i kompetencje.

Placówka nie posiada odrębnego od Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jak również nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.

W piśmie z 16 maja 2016 r. stwierdzono, że Wnioskodawca (Spółka E.) jest podmiotem, który dokonał zgłoszenia i posiada zaświadczenie o wpisie placówki E. Sp. z o.o. – K. K. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę W., przedmiotowej placówki, zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty.

Na pytanie tut. organu „Czy wszystkie prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia są usługami w zakresie kształcenia...” Wnioskodawca stwierdził, że „nie wszystkie prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia są usługami w zakresie kształcenia.

Wszystkie usługi szkoleniowe będące przedmiotem wniosku Wnioskodawca będzie świadczyć jako jednostka objęta systemem oświaty, w ramach uzyskanego przez placówkę E. Sp. z o.o. – K. K. wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Wskazana we wniosku placówka E. Sp. z o.o. – K. K. działa w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, wszystkie podejmowane przez nią działania są w istocie czynnościami Wnioskodawcy i to Wnioskodawca jest podatnikiem z tytułu działalności tej placówki.

Pismem z 2 czerwca 2016 r. Wnioskodawca dokonał sprostowania uzupełnienia do wniosku o wydanie interpretacji zgodnie z wezwaniem nr IBPP1/4512-153/16/MS z dnia 6 maja 2016 r. Odnośnie pytania tut. organu „Czy wszystkie prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia są usługami w zakresie kształcenia...” Wnioskodawca stwierdził, że „wszystkie prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia są usługami w zakresie kształcenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy usługi szkoleniowe świadczone przez Placówkę E. Sp. z o.o. – K. K., za którą działa Wnioskodawca jako organ prowadzący, będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.)...

Czy powyższe usługi szkoleniowe powinny być dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez Wnioskodawcę, zawierającymi numer identyfikacji podatkowej i adres siedziby jakim posługuje się Wnioskodawca...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi szkoleniowe prowadzone w zakresie działalności placówki E. Sp. z o.o. – K. K. są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Usługi szkoleniowe powinny być dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez Wnioskodawcę zawierającymi numer identyfikacji podatkowej i adres siedziby jakim posługuje się Wnioskodawca.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy VAT, zwalnia się od podatku VAT usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w art. 2 pkt 3a precyzuje, iż system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

W myśl powołanych przepisów przez jednostki objęte systemem oświaty, należy zatem rozumieć między innymi osoby prawne oraz osoby fizyczne, które prowadzą szkoły bądź placówki niepubliczne wpisane do odpowiednich dla tych podmiotów ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego.

Placówka E. Sp. z o.o. – K. K. spełnia warunki uznania jej za jednostkę objętą systemem oświaty w myśl ww. przepisów. Placówka uzyskała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wielickiego a potwierdzeniem tego faktu jest uzyskanie zaświadczenia o numerze ESZ.4330.9.2015 o wpisie pod numerem 44/2015.

Dodatkowo zdaniem Wnioskodawcy interpretacja przepisu art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy VAT prowadzi do wniosku, iż ze zwolnienia korzystają usługi które noszą znamiona kształcenia oraz usługi które posiadają znamiona wychowania. Nie jest konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania.

Zgodnie z art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 1. rodzaje publicznych placówek i ośrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ich zadania,
 2. warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form,
 3. warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez podmioty wymienione w ust. 2,
 4. sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych,
 5. wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych, uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia przy podejmowaniu dalszego kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania kształcenia ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia dostępności do form kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie się oraz uzyskanie nowych kwalifikacji, a także włączenia pracodawców w proces kształcenia ustawicznego.

Placówka w swojej ofercie świadczy usługi które realizowane są w formie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 186, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 622). Świadczone usługi szkoleniowe można zakwalifikować do form kształcenia wymienionych w powołanym wyżej rozporządzeniu w § 3 ust. 5 Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych: 5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie ż § 19 rozporządzenia Placówka zapewnia kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia, odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki oraz warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym a także zapewnia nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia. Osoby, które ukończą kurs, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu tego kursu zgodny ze wzorem zaświadczenia określonym w załącznik nr 5 do rozporządzenia (§ 18 pkt 2).

Placówka prowadzi dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia która obejmuje: program nauczania, dziennik zajęć, protokół z przeprowadzonego zaliczenia oraz ewidencję wydanych zaświadczeń (zgodnie z § 21)

Placówka nie posiada odrębnego od Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jak również nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.

W ocenie Wnioskodawcy Placówka nie spełnia przesłanek dla uznania jej za odrębnych od organu prowadzącego podatnika podatku VAT. Nie mieści się bowiem w żadnej kategorii podmiotów o których mowa w przepisach ustawy VAT stanowiących o czynnych podatnikach podatku VAT. Zatem faktury za świadczone usługi szkoleniowe będą wystawiane dla uczestników szkoleń przez Wnioskodawcę działającego, jako organ prowadzący Placówkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Na mocy art. 5 ust. 2 ww. ustawy, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

W myśl art. 82 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ww. ustawy, zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  2. realizację innych zadań statutowych,
  3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. statut szkoły lub placówki;
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 - w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, którym z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej;
 7. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

W myśl art. 82 ust. 3 ww. ustawy, organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Stosownie do art. 82 ust. 3a ww. ustawy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 5. adres szkoły lub placówki;
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci.

Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca jako osoba prawna, jest organem prowadzącym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Placówki o nazwie E. Sp. z o.o. – K. K.

Podstawą wpisu placówki do ewidencji było zatwierdzenie jej zgłoszenia, jako spełniającego postanowienie art. 82 ust. 1 i 2 przywołanej ustawy o systemie oświaty.

Przedmiotem działalności Placówki jest umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Do szczególnych zadań placówki należą: edukacja ekologiczna, edukacja multimedialna, edukacja językowa, kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Cele i zadania placówki będą realizowane poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne określone w statucie placówki. Szkolenia adresowane są do pracowników firm oraz osób indywidualnych pragnących poszerzać swoją wiedzę i kompetencje.

W świetle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości czy usługi szkoleniowe świadczone przez Placówkę E. Sp. z o.o. – K. K., będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Zatem ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT nie wystarcza, ażeby dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Powyższy zakres przedmiotowy przepisu ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty, tj. w ramach uzyskanego wpisu.

Z opisu sprawy wynika, że wszystkie usługi szkoleniowe będące przedmiotem wniosku Placówka E. Sp. z o.o. – K. K. świadczy jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Wnioskodawca podał, że Placówka E. Sp. z o.o. – K. K. została wpisana dnia 30 września 2015 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę W. pod numerem 44/2015. E. Sp. z o.o. – K. K. jest Placówką niepubliczną o charakterze szkoleniowym.

Podstawą wpisu placówki do ewidencji było zatwierdzenie jej zgłoszenia, jako spełniającego postanowienie art. 82 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.

Zatem spełniony został przez Placówkę E. Sp. z o.o. – K. K. podmiotowy zakres zwolnienia określony w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, tj. usługi szkoleniowe są świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Odnosząc się z kolei do spełnienia przez Placówkę E. Sp. z o.o. – K. K. zakresu przedmiotowego zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT stwierdzić należy, że Wnioskodawca wskazał, że wszystkie usługi szkoleniowe będące przedmiotem wniosku Wnioskodawca będzie świadczyć jako jednostka objęta systemem oświaty, w ramach uzyskanego przez placówkę E. Sp. z o.o. – K. K. wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Jednocześnie na pytanie tut. organu „Czy wszystkie prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia są usługami w zakresie kształcenia...” Wnioskodawca w piśmie z 2 czerwca 2016 r. stwierdził, że „wszystkie prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia są usługami w zakresie kształcenia.

Zatem wszystkie usługi szkoleniowe będące przedmiotem wniosku, które będzie świadczyła Placówka E. Sp. z o.o. – K. K. jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty są usługami kształcenia o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

W konsekwencji do usług szkoleniowych w zakresie kształcenia prowadzonych przez Placówkę E. Sp. z o.o. – K. K. jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Przy czym przedmiotowe zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT dotyczy tylko i wyłącznie tych usług szkoleniowych w zakresie kształcenia, które wskazane zostały we wpisie Placówki E. Sp. z o.o. – K. K. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonym przez Starostę W. W tym bowiem tylko zakresie usług szkoleniowych Wnioskodawca poprzez swoją Placówkę będzie działał jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a w konsekwencji tylko w tym zakresie będzie podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że usługi szkoleniowe prowadzone w zakresie działalności placówki E. Sp. z o.o. – K. K. będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się z kolei do kwestii czy usługi szkoleniowe świadczone przez Placówkę E. Sp. z o.o. – K. K. powinny być dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez Wnioskodawcę, zawierającymi numer identyfikacji podatkowej i adres siedziby jakim posługuje się Wnioskodawca stwierdzić należy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast zgodnie z art. 106b ust. 1 ww. ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Jak stanowi art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, ilekroć w jej przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Podkreślić należy, że w systemie podatku od towarów i usług faktury są dokumentami sformalizowanymi potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Przez wystawienie faktury należy rozumieć sporządzenie wyżej wymienionego dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy towaru lub usługi), a także przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Elementy które powinna zawierać faktura VAT wskazane zostały w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. I tak faktura powinna zawierać m.in.:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a.

Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy o systemie oświaty przez organ prowadzący szkołę lub placówkę należy rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne.

Jednocześnie zgodnie z powołanym już art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest organem prowadzącym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Placówki o nazwie E. Sp. z o.o. – K. K.

Wnioskodawca (Spółka E.) jest podmiotem, który dokonał zgłoszenia i posiada zaświadczenie o wpisie placówki E. Sp. z o.o. – K. K. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę W., przedmiotowej placówki, zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty.

Placówka nie posiada odrębnego od Wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jak również nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.

Wskazana we wniosku Placówka E. Sp. z o.o. – K. K. działa w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy, wszystkie podejmowane przez nią działania są w istocie czynnościami Wnioskodawcy i to Wnioskodawca jest podatnikiem z tytułu działalności tej placówki.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że w sytuacji opisanej we wniosku Placówka E. Sp. z o.o. – K. K. świadcząc usługi szkoleniowe dla której organem prowadzącym w świetle ustawy o systemie oświaty jest Wnioskodawca (E. Spółka z o.o.) nie będzie odrębnym od Wnioskodawcy podmiotem lecz jednostką organizacyjną Wnioskodawcy.

W konsekwencji przedmiotowa Placówka E. Sp. z o.o. – K. K. nie będzie zatem odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnikami są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Wykonane przez Placówkę E. Sp. z o.o. – K. K. usługi szkoleniowe będą w istocie rzeczy usługami wykonanymi przez Wnioskodawcę jako podatnika w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Tym samym usługi szkoleniowe świadczone przez Placówkę E. Sp. z o.o. – K. K. dla której Wnioskodawca jest organem prowadzącym w rozumieniu ustawy o systemie oświaty powinny być dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez Wnioskodawcę zawierającymi numer identyfikacji podatkowej i adres siedziby jakim posługuje się Wnioskodawca.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.